Jakie przyznawane przez PFRON dofinansowania można uzyskać w 2022 roku? Sprawdzamy, jakie dotacje w ramach funduszu może uzyskać osoba niepełnosprawna bądź jej pracodawca. Czytaj nasz tekst.

PFRON, czyli Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych oferuje wiele dotacji umożliwiających osobom niepełnosprawnym łatwiejsze życie. Które z przyznawanych przez PFRON dofinansowań są dostępne dla przedsiębiorcy? Sprawdź!

PFRON – dofinansowania wynagrodzeń, czyli dotacje dla pracodawcy osoby niepełnosprawnej

Przedsiębiorcy zatrudniający osoby niepełnosprawne mogą uzyskać comiesięczne dofinansowania ze środków PFRON, doliczane dodatkowo do wypłaty pracownika. Głównym założeniem jest, aby otrzymanie dotowanego przez PFRON dofinansowania wpływało bezpośrednio na zwiększenie atrakcyjności i dostępność zatrudnienia dla osoby niepełnosprawnej.

Warunki otrzymania dofinansowania do wynagrodzenia

Comiesięczne dofinansowanie z PFRON przysługuje pracodawcom zatrudniających pracowników posiadających właściwe orzeczenie uznające jeden z trzech stopni niepełnosprawności. Pracownik musi być zatrudniony zgodnie z prawem na umowę o pracę oraz nie posiadać ustawowego prawa do emerytury (z wyjątkiem osób o znacznym stopniu niepełnosprawności). Warunkiem otrzymania dotacji jest zarejestrowanie pracownika w ewidencji funduszu. Pracodawca dodatkowo musi:

 • prowadzić zakład pracy chronionej, czyli miejsce pracy przystosowane do zatrudniania osób z wyższymi stopniami niepełnosprawności;
 • zatrudniać w przeliczeniu na pełen wymiar czasu mniej niż 25 pracowników bądź w przypadku zatrudnienia większej liczby pracowników, przynajmniej 6% z nich to osoby niepełnosprawne;
 • nie mieć zaległości w zobowiązaniach wobec funduszu;
 • nie znajdować się w trudnej sytuacji ekonomicznej zgodnie z kryteriami przepisów prawnych Unii Europejskiej.

Zgodnie z regulaminem PFRON dofinansowania nie przysługują w przypadku niepełnosprawnych pracowników zatrudnianych na umowę cywilnoprawną (umowa zlecenie oraz umowa o dzieło), bądź osób zatrudnionych w formie przewidującej wypłacanie pensji ze środków publicznych.

Dodatkowo, do liczby zatrudnianych pracowników nie wliczają się osoby niepełnosprawne przebywające na urlopach bezpłatnych oraz pracownicy zwykli zatrudnieni na podstawie umowy o pracę w celu przygotowania zawodowego, przebywający na urlopie rodzicielskim/wychowawczym, odbywający służbę wojskową, uczestniczący w OHP, przebywający na urlopach bezpłatnych bądź nieświadczący obecnie pracy w związku ze świadczeniem rehabilitacyjnym.

Kwoty finansowania

Kwoty dofinansowania są comiesięczne i stałe, przy czym mogą być odpowiednio zwiększone w przypadku tzw. schorzeń szczególnych. Maksymalne kwoty dotacji do wynagrodzenia pracownika to kolejno:

 • 1950 złotych przy znacznym stopniu niepełnosprawności;
 • 1200 złotych przy umiarkowanym stopniu niepełnosprawności;
 • 450 złotych przy lekkim stopniu niepełnosprawności.

Kwota może być podniesiona odpowiednio o 600,900 bądź 1200 złotych w przypadku kiedy pracownik niepełnosprawny ma orzeczenie o:

 • chorobie psychicznej (02-P);
 • upośledzeniu umysłowym (01-U);
 • całościowym zaburzeniu rozwojowym (12-C);
 • epilepsji (06-E);
 • znacznej i umiarkowanej dysfunkcji wzroku (04-0).

Znaczy to, że maksymalna kwota miesięcznego dofinansowania wynagrodzenia pracownika niepełnosprawnego z orzeczonym schorzeniem specjalnym może wynieść do 3150 złotych. Miesięczna skala dotacji nie może przekroczyć 90% wydatków poniesionych na wykonanie pracy.

Jak uzyskać dofinansowanie?

Pracodawca spełniający powyższe warunki musi zarejestrować przedsiębiorstwo oraz pracownika niepełnosprawnego w PFRON. Dofinansowania są udzielane po złożeniu następujących dokumentów:

 1. wniosek Wn-D;
 2. kopię dokumentów potwierdzających pełną nazwę przedsiębiorstwa oraz numery REGON i NIP (jeśli zostały nadane prawnie);
 3. formularz INF-D-P wypełniony osobno dla każdego pracownika podlegającego dotacji;
 4. formularz INF-O-PP bądź INF-O-PR w zależności od prowadzonej działalności;
 5. oświadczenie o nieotrzymywaniu pomocy publicznej na te same koszty, o które ubiega się o dotacje z funduszu;
 6. sprawozdania finansowe za okres ostatnich 3 lat obrotowych bądź oświadczenie o braku obowiązku sporządzania sprawozdania (działalność rolnicza w sektorach rolnictwa i rybołóstwa oraz mikro-przedsiębiorstwa);
 7. ewentualne pełnomocnictwa.

Wypełnione dokumenty powinny być złożone w formie pisemnej do głównego biura funduszu (Warszawa). Po rejestracji konieczne jest przekazywanie co miesiąc wniosku na formularzu Wn-D oraz ewentualnych informacji uzupełniających na formularzu INF-D-P. Te mogą być złożone już w formie elektronicznej bądź w regionalnych oddziałach PFRON. Dokumenty muszą być złożone do 25 dnia kolejnego miesiąca po wypłacie wynagrodzenia.

Dotacje na rozpoczęcie i prowadzenie działalności

Poprzez PFRON dofinansowanie jest możliwe również na założenie bądź prowadzenie działalności gospodarczej przez osoby niepełnosprawne, oraz uzyskanie refundacji wpłat obowiązkowych na ZUS.

Dotacja na rozpoczęcie działalności gospodarczej

Dotacja na podjęcie działalności gospodarczej ma na celu wsparcie niepełnosprawnych osób podejmujących samozatrudnienie. Może być to rozpoczęcie działalności gospodarczej, działalności rolniczej bądź wniesienie wkładu do spółdzielni socjalnej.

Aby uzyskać dostępne w ramach PFRON dofinansowania do działalności, należy mieć orzeczenie o niepełnosprawności oraz być zarejestrowanym w powiatowym urzędzie pracy jako osoba bezrobotna bądź osoba poszukująca pracy niepozostająca w zatrudnieniu. Wymogiem jest również brak wcześniejszej pomocy ze środków publicznych na ten cel, oraz przynajmniej rok odstępu od zaprzestanej i wcześniej prowadzonej działalności bądź członkostwa w spółdzielni socjalnej.

Kwoty dotacji

Wysokość przyznanej dotacji zależna jest od tego, na jaki okres beneficjent zobowiązuje się do prowadzenia działalności. Jest to kolejno:

 1. Zobowiązanie się na okres co najmniej 12 miesięcy — wysokość dotacji do kwoty sześciokrotności przeciętnego wynagrodzenia.
 2. Zobowiązanie się na okres co najmniej 24 miesięcy — wysokość dotacji od sześciokrotności do piętnastokrotności przeciętnego wynagrodzenia.

Kwota przeciętnego wynagrodzenia jest ustalana na podstawie art.20 pkt 2 ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych. Jej wysokość można na bieżąco sprawdzić na stronach PFRON.

Jak otrzymać z PFRON dofinansowania do działalności gospodarczej?

Aby otrzymać dofinansowanie, konieczne jest:

 • złożenie wniosku do powiatowego urzędu pracy zgodnego z miejscem stałego zamieszkania;
 • zobowiązanie się do prowadzenia działalności nieprzerwanie przez okres co najmniej 12 miesięcy.

O wysokości kwoty decyduje odpowiednia rada powiatu. Przy rozpatrywaniu wniosku brane są pod uwagę uprawnienia i kwalifikacje, wysokość środków własnych wnioskodawcy, średnie kalkulacje wydatków na uruchomienie działalności oraz przewidywane efekty ekonomiczne przedsięwzięcia. Umowa zawiera również zasady wydatkowania i rozliczania dotacji.

Archiwum: wrzesień 2022
pfron dofinansowania