W 2023 roku dostępne jest kilka programów, w ramach których możliwe jest dofinansowanie do ocieplenia domu. Sprawdź, czy należy ci się dotacja i jakie są warunki poszczególnych akcji.

Ponieważ główną przyczyną zanieczyszczenia powietrza w Polsce jest niska efektywność energetyczna budynków, w ramach walki ze smogiem i zmianami klimatu wprowadzono na przełomie ostatnich lat programy rządowe mające na celu naprawę jakości powietrza. W ich ramach możesz uzyskać dopłaty na termomodernizację, w tym dofinansowanie do ocieplenia domu. 

W ramach jakich programów można otrzymać dofinansowanie do ocieplenia domu 2023?

Obecnie istnieje kilka możliwości uzyskania wsparcia finansowego do prac termomodernizacyjnych. Są to przede wszystkim programy rządowe takie jak:

 • Czyste Powietrze;
 • Stop Smog;
 • ulga termomodernizacyjna;
 • programy regionalne.

Każdy z nich ma oczywiście inne zasady dotyczące tego, kto może być beneficjentem programu, jakie są maksymalne kwoty dotacji oraz co powinien zawierać wniosek. Przedstawiamy komplet informacji o programach w 2023 roku.

Program Czyste Powietrze

Program „Czyste Powietrze” to rządowy program mający na celu ograniczenie emisji szkodliwych substancji do atmosfery powstających na skutek ogrzewania domów przestarzałymi źródłami ciepła. Adresowany jest do właścicieli bądź współwłaścicieli domów jednorodzinnych i lokali mieszkalnych z wyodrębnioną księgą wieczystą. W ich ramach możliwe jest dofinansowanie do ocieplenia domu oraz pełne przeprowadzenie prac termomodernizacyjnych budynku. Od 2023 wchodzą nowe zasady, które podnoszą wysokości dopłat.

Warunki objęcia dofinansowaniem

Warunkiem otrzymania dofinansowania na ocieplenie jest:

 • bycie właścicielem lub współwłaścicielem domu jednorodzinnego bądź wydzielonego w domu jednorodzinnym lokalu mieszkalnego z odrębną księgą wieczystą;
 • roczny dochód nieprzekraczający 135 tysięcy złotych;
 • zgoda na udostępnienie budynku do kontroli poprzez okres trwałości przedsięwzięcia, czyli 5 lat od jego zakończenia.

Dodatkowo w okresie trwałości przedsięwzięcia beneficjent nie może zmienić przeznaczenia budynku, zainstalować źródeł ciepła niespełniających wymogów programowych czy zdemontować urządzeń i instalacji wykonanych w ramach programu.

Formy dofinansowania i kwoty dotacji

W ramach programu możliwe jest uzyskanie dotacji pełnej, dotacji częściowej oraz dotacji częściowej na spłatę kredytu, nazwanej dalej programem „Czyste Powietrze Plus”. W ramach dofinansowania możemy uzyskać 40, 45% lub 55% kwoty przy dofinansowaniu podstawowym, 70% i 80% kwoty przy dofinansowaniu podwyższonym oraz 100% przy najwyższym poziomie dofinansowania. Maksymalne kwoty dotacji oraz możliwości termomodernizacyjne objęte dopłatą to kolejno zakup i montaż poniższych elementów:

 1. Kocioł na pellet drzewny – od 5600 do 13 900 zł.
 2. Pompa ciepła powietrze/powietrze – od 4400 do 11 100 zł.
 3. Instalacja c.o. i c.w.u – od 8100 do 20 400 zł.
 4. Wentylacja mechaniczna z odzyskiem ciepła – od 6700 do 16 700 zł.
 5. Audyt energetyczny – 1 200 złotych (dofinansowanie pełne).

Przy poziomach podwyższonych i najwyższych możliwe jest uzyskanie dotacji z prefinansowaniem, co zwiększa całościowe kwoty do 79 i 135 tysięcy złotych. Poziom i kwota dofinansowania do ocieplenia domu zależy od kryterium dochodowego. Dotacja wypłacana jest w całości bądź w trzech częściach.

Kryteria dochodowe

Kryteria dochodowe dla programu to kolejno:

 1. Podwyższony poziom finansowania – przeciętny miesięczny dochód na jednego członka gospodarstwa domowego nieprzekraczający kwoty 1894 złote przy gospodarstwie wieloosobowym i 2651 złotych w gospodarstwie jednoosobowym.
 2. Najwyższy poziom dofinansowania – przeciętny miesięczny dochód na jednego członka gospodarstwa domowego nieprzekraczający kwoty 1090 złotych przy gospodarstwie wieloosobowym i 1526 złotych w gospodarstwie jednoosobowym. 

Terminy programu

Wnioski o objęcie dofinansowaniem można składać do 31 grudnia 2027 roku, przy czym pełna realizacja programu wraz z finansowaniem prac objętych umową zakłada terminy do 30 września 2029 roku.

Gdzie można złożyć wniosek o dofinansowanie?

Wniosek o dofinansowanie do ocieplenia domu należy złożyć do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Można zrobić to bezpośrednio w urzędzie, przez internet bądź za pomocą współpracującego z WFOŚiGW banku. Jeśli aplikujesz o dotację z prefinansowaniem, konieczne jest złożenie wniosku za pośrednictwem specjalnego generatora wniosków dostępnego na stronie WFOŚiGW, w Portalu Beneficjenta.

Wniosek powinien zawierać:

 • uproszczoną analizę energetyczną budynku (może być wykonana samodzielnie bądź zlecona audytorowi);
 • księgę wieczystą bądź skan dokumentu potwierdzający prawo własności domu;
 • w przypadku współwłasności, oświadczenia współwłaścicieli budynku ze zgodą na uczestnictwo w programie;
 • w przypadku postulowania o dofinansowanie podwyższone bądź dofinansowanie najwyższe, skan zaświadczeń uprawniających do jego otrzymania – tzn. stwierdzających kryteria dochodowe wnioskodawcy.

Kredyt Czyste Powietrze

W ramach tej odnogi programu można uzyskać dofinansowanie do ocieplenia domu w formie częściowej spłaty kapitału kredytu zaciągniętego w banku na prace termomodernizacyjne. W tym przypadku wniosek musi być złożony bezpośrednio w oddziale współpracującego banku, których pełna lista jest dostępna na stronie programu. Warunkiem rozliczenia oraz częściowej spłaty kredytu jest realizacja inwestycji w terminie 18 miesięcy od daty złożenia wniosku.

Program STOP SMOG

Program STOP SMOG realizowany jest w ramach gmin objętych ustawą antysmogową przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Jego celem jest wsparcie gospodarstw nieposiadających wystarczających środków na docieplenie, wymianę pieca i termomodernizację budynku. Dofinansowanie obejmuje:

 • wymianę bądź likwidację wysokoemisyjnych źródeł ciepła na źródła niskoemisyjne;
 • termomodernizację jednorodzinnych budynków mieszkalnych;
 • podłączenie domostw do sieci ciepłowniczych lub gazowych.

Program zakłada dofinansowanie do ocieplenia domu pokryte nawet w całości ze środków publicznych. W ramach przedsięwzięć termomodernizacyjnych realizowane są wymiany pieców, wymiany stolarki okiennej i drzwiowej, montaż fotowoltaiki oraz modernizacja systemów wentylacyjnych.

Warunki objęcia dofinansowaniem

Program prowadzony jest w ramach gmin, związków międzygminnych, powiatów czy związków metropolitalnych, które otrzymują odpowiednie dotacje z budżetu państwa. Dotacja dla gminy wynosi do 70%, pozostała część musi być wkładem własnym gminy, przy czym niektóre z gmin wymagają również wkładu własnego osób zainteresowanych. Zgodnie z założeniami nie powinien on jednak przekraczać 10%. Beneficjenci programu są bezpośrednio wybierani przez władze gminy, przy czym muszą spełniać warunki takie jak:

 • dochód na mieszkańca w jednoosobowym gospodarstwie domowym nieprzekraczający 175% kwoty najniższej emerytury, w gospodarstwie wieloosobowym 125% kwoty najniższej emerytury;
 • łączny majątek z włączeniem nieruchomości poddawanej termomodernizacji nieprzekraczający 424 tysięcy złotych;
 • posiadanie prawa własności, współwłasności lub posiadania samoistnego nieruchomości.

Beneficjent programu musi przez kolejne 5 lat od otrzymania dofinansowania ocieplenia zamieszkiwać nieruchomość oraz udostępniać ją do kontroli.

Ulga podatkowa na ocieplenie budynku 2023

Od początku 2019 roku możliwe jest odliczenie środków przeznaczonych na termomodernizację od dochodu stanowiącego podstawę opodatkowania. Dofinansowanie do ocieplenia domu uzyskane w ramach programu Czyste Powietrze można połączyć z powyższą ulgą podatkową. Ulga termomodernizacyjna będzie przysługiwać właścicielom bądź współwłaścicielom budynków jednorodzinnych, którzy ponieśli koszty związane z ociepleniem budynku, nazywane dalej przedsięwzięciem termomodernizacyjnym.

Jakie wydatki uprawniają do uzyskania ulgi termomodernizacyjnej?

Do otrzymania ulgi podatkowej uprawniają wydatki wydane w ramach przedsięwzięcia termomodernizacyjnego. Lista jest szczegółowo uwzględniona w rozporządzeniu Ministerstwa Inwestycji i Rozwoju. Przy rozliczaniu podatku za 2022 rok można uwzględnić przykładowo:

 • koszty materiałów budowlanych niezbędnych do ocieplenia przegród budynku;
 • budowę instalacji grzewczej;
 • pompy ciepła wraz z osprzętem;
 • kolektory słoneczne;
 • ogniwa fotowoltaiczne;
 • kotły na paliwo stałe;
 • węzły cieplne wraz z programatorem temperatury.

Do poniesionych kosztów można zaliczyć również wydatki w zakresie usług, tj. audyt energetyczny, analizę termograficzną, dokumentację projektową, ekspertyzę ornitologiczną i chiropterologiczną, czy prace montażowe i demontażowe. Maksymalne dofinansowanie do ocieplenia domu, czyli limit ulgi termomodernizacyjnej, wynosi tutaj 53 tysiące złotych. Kwota dotyczy konkretnego podatnika, a wydatki musi dokumentować faktura.

Programy regionalne 2023

Dofinansowanie do ocieplenia domu można uzyskać również za pomocą programów regionalnych i samorządowych. Ich szczegółowe zasady są ustalane terytorialnie, większość programów jest jednak kierowana do właścicieli lokali mieszkalnych i oferuje zwrot bądź dotację przy wymianie starego urządzenia grzewczego na nowoczesne urządzenie ekologiczne. Programy regionalne to między innymi:

 • Kawka Plus (woj. dolnośląskie);
 • Mewa (woj. zachodniopomorskie);
 • Nie truj się! (woj.łódzkie);
 • Oddech dla Opola (woj. opolskie).

Aby skorzystać z programu, należy skonsultować się bezpośrednio z władzami samorządu terytorialnego, które przedstawią szczegółowe zasady otrzymania dotacji.

Archiwum: styczeń 2023
dofinansowanie do ocieplenia domu