Pracownik młodociany, ze względu na wiek, ma inne prawa niż pełnoletni zatrudniony. Pracodawcę obowiązują inne przepisy związane z godzinami pracy czy długością przerw. Sprawdź, co trzeba wiedzieć na temat pracowników młodocianych.

Miejsce pracy powinno być dostosowane do potrzeb każdej z zatrudnionych osób. Jest to niezwykle ważne również w przypadku pracowników młodocianych. Są to osoby niepełnoletnie. Ze względu na to, że pracownicy młodociani dopiero rozpoczynają swoją karierę zawodową, należy stworzyć im odpowiednie warunki do rozwoju. Dzięki temu będą mogli efektywnie wykonywać przydzielone im zadania, zdobywać wiedzę i czuć się bezpiecznie. 

Kto to jest pracownik młodociany? Najważniejsze informacje

Na samym początku warto dowiedzieć się, kto to jest pracownik młodociany w rozumieniu kodeksu pracy. Opierając się na art. 190 § 1. można stwierdzić, że pracownik młodociany to osoba, która ma ukończone 15 lat oraz nie przekroczyła granicy pełnoletności – 18. roku życia

Co więcej, zatrudniony powinien mieć ukończoną edukację na poziomie szkoły podstawowej. Musi uzyskać pozytywne orzeczenie lekarskie, dotyczące braku przeciwwskazań do wykonywania poszczególnych zadań w miejscu pracy. Tylko w takim przypadku pracownik młodociany może zostać zatrudniony. 

Czy pracodawca może zatrudnić pracownika młodocianego poniżej 15. roku życia?

Pomimo tego, że kodeks pracy jasno wyznacza ramy wiekowe, które określają pracownika młodocianego, są wyjątki od tego zapisu. Informacje na ten temat znajdziesz w art. 191 § 21-23. Tam można dowiedzieć się, że pracownik młodociany, który nie ukończył 15. roku życia, może zostać zatrudniony w przypadku, gdy:

  • ukończył ośmioletnią szkołę podstawową i chce podjąć pracę w roku kalendarzowym, w którym ukończy 15 lat;
  • ukończył ośmioletnią szkołę podstawową – w takim przypadku może zostać zatrudniony na zasadach dla młodocianych w celu przygotowania zawodowego w formie nauki;
  • nie ukończył ośmioletniej szkoły podstawowej i nie ma 15 lat – również może zostać zatrudniony na zasadach dla młodocianych w celu przygotowania zawodowego w formie nauki.

Jakie warunki powinny być spełnione, żeby zatrudnić pracownika młodocianego poniżej 15 roku życia?

To nie wszystkie aspekty ważne przy zatrudnianiu młodocianego pracownika. Niezbędne jest również wyrażenie zgody przedstawiciela ustawowego lub opiekuna prawnego takiej osoby. Do tego należy także dołączyć pozytywne orzeczenie specjalisty z poradni psychologiczno-pedagogicznej. Powinno ono wskazywać na brak przeciwwskazań do wykonywania zadań w danym przedsiębiorstwie. Przyszły pracownik młodociany powinien mieć także zezwolenie dyrektora szkoły podstawowej, do której uczęszcza, na spełnianie obowiązku szkolnego poza jej otoczeniem. 

Pracownik młodociany – ile godzin pracy może wykonywać?

Chcesz zatrudnić pracownika młodocianego? Ile godzin pracy może on wykonywać, aby wszystko było zgodne z prawem?. Czas pracy dla tej grupy zatrudnionych jest określony na 8 godzin na dobę, a w przypadku osób do 16. roku życia – 6 godzin. 

Pracodawca powinien mieć także na uwadze, że do czasu, gdy pracownik młodociany wykonuje swoje zadania w przedsiębiorstwie, zalicza się również okres nauki. Występuje on w wymiarze adekwatnym do obowiązkowego programu zajęć szkolnych. Nie ma znaczenia, czy odbywa się ona w godzinach pracy. 

Czy pracownika młodocianego wolno zatrudniać w nadgodzinach?

Zatrudniający musi także respektować inne zapisy kodeksu pracy. Szczególnie te, które mówią o tym, czy pracownika młodocianego wolno zatrudniać w nadgodzinach. Z przepisów jasno wynika, że pracownik młodociany nie może wykonywać swoich zadań w godzinach nadliczbowych, a także w porze nocnej. Za porę nocną rozumie się czas pomiędzy 22:00 a 06:00. W przypadku młodocianych, którzy nie ukończyli 15. roku życia, jest to przedział od 20:00 do 06:00. 

Ile urlopu przysługuje pracownikowi młodocianemu?

Pracownik młodociany ma także prawo do urlopów wypoczynkowych, co wynika z ogólnego prawa pracy. Pierwszy okres odpoczynku, wynoszący 12 dni roboczych, przysługuje mu po upłynięciu 6 miesięcy od pierwszego dnia w pracy. Długość urlopu zwiększa się wraz ze wzrostem stażu do jednego roku. Po 12 miesiącach jego urlop wypoczynkowy będzie mógł trwać 26 dni roboczych. 

Przepisy te jednak ulegają zmianie. W roku kalendarzowym, w którym pracownik młodociany stanie się pełnoletni, jego urlop będzie wynosił nie 26, a 20 dni. Dzieje się tak w momencie, kiedy prawo do urlopu uzyskał, zanim skończył 18. rok życia. 

Inne warunki przyznawania urlopu

Ile urlopu przysługuje pracownikowi młodocianemu poza powyższym wymiarem? Zatrudniający powinien udzielić mu dni wolnych od pracy w okresie ferii szkolnych. Młodociany pracownik może także wystąpić z wnioskiem o urlop w tym czasie nawet w sytuacji, jeżeli jeszcze nie uzyskał prawa do niego, wynikającego ze stażu pracy. W takim momencie przedsiębiorca może mu go udzielić zaliczkowo. 

Jakie warunki powinien spełnić przedsiębiorca, zatrudniając pracownika młodocianego?

Chcąc zatrudnić osobę młodocianą w swoim przedsiębiorstwie, właściciel firmy powinien spełnić kilka warunków. Po pierwsze, jego obowiązkiem jest realizowanie programu nauczania, który respektuje podstawę programową w danej placówce szkolnej. Pracownik młodociany powinien zdobywać wiedzę adekwatną do swojego przyszłego zawodu. Jest to niezbędne, żeby z powodzeniem zdać późniejsze egzaminy kwalifikacyjne i uzyskać tytuł zawodowy, na przykład czeladnika.

Zatrudniający powinien także zapewnić odpowiednie środowisko do rozwoju. Młodociany pracownik musi być szkolony przez wykwalifikowane osoby, z doświadczeniem w danym zawodzie. Spełniając te wszystkie zasady, można z powodzeniem zatrudnić młodocianego pracownika w swoim przedsiębiorstwie.

Archiwum: grudzień 2021
pracownik młodociany