Numer REGON jest, oprócz numeru NIP, jednym z podstawowych narzędzi służących do identyfikacji firmy. Potrzebujesz go niezależnie od tego, jaką formę działalności wybierzesz. Jego uzyskanie jest bardzo proste – dowiedz się, jak to zrobić!

Numer REGON ma mniejsze znaczenie w prowadzeniu biznesu niż NIP. Nie zmienia to faktu, że jego posiadanie jest dla większości przedsiębiorców obowiązkowe. Do czego służy REGON? Jak go uzyskać? Dowiedz się tego w poniższym artykule!

Czym jest numer REGON?

To, czym jest REGON, łatwiej zrozumieć, gdy rozwinie się tę nazwę. To skrót od Rejestru Gospodarki Narodowej. Dokładna nazwa to Krajowy Rejestr Urzędowych Podmiotów Gospodarki Narodowej – zestawienie zawierające informacje na temat wszystkich podmiotów gospodarczych zarejestrowanych w Polsce. Rejestr prowadzi prezes Głównego Urzędu Statystycznego.

Numer REGON ma charakterystyczną formę. Składa się z 9 cyfr (dawniej było to 7, ale później to zmieniono). Każda z nich ma swoje znaczenie. Dwie pierwsze oznaczają region, w którym zarejestrowana jest firma. Sześć kolejnych to numer seryjny, unikalny dla każdego przedsiębiorstwa. Na końcu identyfikatora znajduje się cyfra kontrolna, która pozwala w razie potrzeby ocenić, czy numer został podany prawidłowo.

Czy jako przedsiębiorca potrzebujesz numeru REGON?

Obecnie, na mocy wprowadzonych w 1995 roku przepisów, posiadanie numeru REGON i wpis do ewidencji prowadzonej przez GUS są obowiązkowe. W związku z wprowadzeniem dokumentu upraszczającego prowadzenie działalności gospodarczej, czyli Konstytucji Biznesu, planowane są pewne zmiany. Zakłada się stopniowe odchodzenie od wykorzystywania REGON-u w dokumentach urzędowych i zastępowanie go numerem identyfikacji podatkowej NIP.

Nadanie numeru REGON jest obowiązkowe dla:

 • osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą;
 • osób prawnych;
 • jednostek organizacyjnych niemających osobowości prawnej, czyli takich, które zostały powołane do wykonywania zadań Państwa lub samorządu terytorialnego oraz jednostek budżetowych.

Z tego obowiązku są natomiast wyłączone:

 • osoby fizyczne prowadzące działalność oświatową – szkołę, przedszkole lub inną placówkę określoną w ustawie o prawie oświatowym;
 • osoby prowadzące działalność, wymienione w art. 5 Prawa przedsiębiorców.

Osobny numer REGON wymagany jest dla jednostek lokalnych firmy. Jest to obowiązkowe wówczas, gdy taka jednostka stanowi odrębną całość, ma własny adres i pracuje w niej co najmniej jedna osoba. Numery REGON dla jednostek lokalnych składają się z 14 cyfr.

Co zrobić, gdy chcesz uzyskać wpis do rejestru REGON?

Przede wszystkim trzeba podkreślić, że uzyskanie numeru identyfikacyjnego REGON jest dla wszystkich przedsiębiorców bezpłatne. Warto o tym pamiętać, gdy zakładasz własną działalność. W wielu przypadkach możesz spotkać się z ofertami „dokończenia wpisu do rejestru przedsiębiorców” itp. Są one nieuczciwe i nie należy z nich korzystać.

Sposób ubiegania się o dokonanie wpisu do rejestru jest różny dla poszczególnych form działalności.

W przypadku podmiotów, które rejestrują się w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej lub w Krajowym Rejestrze Sądowym, sprawa jest ułatwiona. Takiego wpisu dokonuje się automatycznie po złożeniu wniosku do CEIDG lub KRS. Taką możliwość masz w przypadku następujących form działalności:

Pozostałe podmioty składają wniosek o wpis do rejestru na formularzu RG-OP. Taki obowiązek dotyczy np. rolników, klubów sportowych, kościołów, partii politycznych, wspólnot mieszkaniowych czy podmiotów, które prowadzą działalność leczniczą.

Co daje ci posiadanie numeru REGON?

Czy skoro planowana jest stopniowa rezygnacja z obowiązkowego numeru REGON, to jego posiadanie ma w ogóle sens? W swojej codziennej działalności prawdopodobnie nie będziesz z niego korzystać zbyt często. REGON może za to przydać się twoim kontrahentom, potencjalnym klientom i innym interesariuszom. To właśnie Krajowy Rejestr Urzędowych Podmiotów Gospodarki Narodowej jest najbogatszym źródłem informacji o przedsiębiorstwach, niezależnie od ich osobowości prawnej. Różni się pod tym względem od rejestru CEIDG, w którym znajdują się wyłącznie podmioty prowadzące jednoosobową działalność gospodarczą.

Na podstawie numeru REGON wpisanego w wyszukiwarkę rejestru można uzyskać informacje na temat:

 • nazwy firmy;
 • adresu siedziby – województwa, miejscowości, kodu pocztowego, nazwy ulicy i numeru budynku oraz lokalu;
 • numeru telefonu (ewentualnie faksu), adresie poczty mailowej, adresie strony internetowej –tych danych nie udostępnia się publicznie w przypadku osób prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą;
 • formy prawnej;
 • formy własności;
 • rodzaju wykonywanej działalności;
 • daty powstania, rozpoczęcia działalności, a także zawieszenia, odwieszenia lub zakończenia.

Dzięki informacjom zawartym w rejestrze jesteś bardziej wiarygodny dla osób współpracujących z twoją firmą.

Prowadzona przez GUS ewidencja ma jeszcze jedno zastosowanie. To największa baza informacji o podmiotach działających na terenie Polski. Takie dane służą urzędowi przede wszystkim do celów statystycznych. Na tej podstawie można ustalić, ile firm działa w Polsce, czy ich liczba zwiększa się, czy zmniejsza, jak wyglądają statystyki w różnych województwach, jakie branże są najbardziej rozwojowe i wiele innych.

Uzyskanie numeru REGON jest łatwe i nie wiąże się z żadnymi kosztami dla przedsiębiorcy. W wielu przypadkach nie musisz nawet pamiętać o złożeniu wniosku. I choć nie będziesz wykorzystywać REGON-u w swojej działalności zbyt często, to jego posiadanie nadal jest twoim obowiązkiem.

Archiwum: czerwiec 2022
regon