W ramach programu Czyste Powietrze dofinansowanie udzielane jest na działania termomodernizacyjne w budynkach jednorodzinnych. Przeczytaj, jakie dotacje można uzyskać oraz co musi zawierać wniosek.

Budżet programu wynosi 103 miliardy złotych, a dotacje będą udzielane aż do wyczerpania.  Jak będzie rozdysponowywana tak imponująca kwota z programu Czyste Powietrze? Dofinansowanie da się zdobyć po spełnieniu określonych warunków. Sprawdź, jak możesz uzyskać wsparcie.

Na czym polega program Czyste Powietrze?

Program Czyste Powietrze ma na celu poprawę jakości powietrza i zmniejszenia emisji gazów cieplarnianych poprzez poprawę efektywności energetycznej mieszkalnych budynków jednorodzinnych. Udzielane przez program Czyste Powietrze dofinansowanie pozwala na wymianę starych i nieefektywnych źródeł ciepła wykorzystujących paliwo stałe, na nowoczesne źródła spełniające normy unijne. Program umożliwia również przeprowadzenie prac termomodernizacyjnych w budynku.

Do kogo adresowany jest program?

Program jest adresowany do właścicieli lub współwłaścicieli domów jednorodzinnych bądź lokali mieszkalnych z wyodrębnioną księgą wieczystą.

Na co można uzyskać dofinansowanie?

W ramach programu można uzyskać dotacje na:

 • likwidację starych piecy i kotłów na paliwo stałe;
 • zakup i montaż nowych urządzeń spełniających wymogi;
 • docieplenie przegród budynku;
 • instalację odnawialnych źródeł energii (kolektory słoneczne, instalacje fotowoltaiczne);
 • montaż wentylacji mechanicznych z odzyskiem ciepła;
 • wymianę stolarki okiennej;
 • wymianę stolarki drzwiowej;
 • audyt energetyczny, ekspertyzę oraz wykonanie dokumentacji projektowej.

W ramach programu można dofinansować zakup i montaż jednego źródła ciepła do celów grzewczych, bądź ogrzewania i cwu. Wyjątkiem jest ogrzewanie elektryczne, które może składać się z kilku, trwale zainstalowanych urządzeń. Wymieniane źródło ciepła na paliwo stałe musi zostać trwale wyłączone z użytku, co potwierdzane jest dokumentem zezłomowania, bądź kartą przyjęcia odpadu. Budynek, w którym dofinansowywany jest zakup i montaż kotła na paliwo stałe nie może być podłączony do miejskiej sieci dystrybucji gazu.

Zobacz także  Program „Moje Ciepło” [cnt-year] – jakie są warunki i kto może ubiegać się o tę formę dofinansowania?

Rodzaje wspieranych przedsięwzięć

W normach wskazanych przez program Czyste Powietrze dofinansowanie przedsięwzięć jest możliwe w trzech opcjach.

Opcja 1 zakłada pełen demontaż nieefektywnego źródła ciepła na paliwo stałe oraz zakup i montaż pompy ciepła typu powietrze-woda bądź gruntowej pompy ciepła do celów ogrzewania, lub montażu ogrzewania i cwu. Dodatkową mogą być dotowane:

 • demontaż i zakup i montaż nowej instalacji centralnego ogrzewania lub c.w.u., włącznie z kolektorami słonecznymi;
 • zakup i montaż mikroinstalacji fotowoltaicznej;
 • zakup i montaż wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciepła;
 • zakup i montaż ocieplenia przegród budowlanych, okien, drzwi zewnętrznych, drzwi/bram garażowych — wraz z demontażem;
 • dokumentacja dot. powyższego zakresu: audyt energetyczny (pod warunkiem ocieplenia przegród budowlanych), dokumentacja projektowa, ekspertyzy.

Opcja 2 zakłada demontaż nieefektywnego źródła ciepła na paliwo stałe oraz zakup i montaż innego źródła ciepła do celów ogrzewania lub ogrzewania i c.w.u, albo zakup i montaż kotłowni gazowej. Dodatkowo można uzyskać dotacje na:

 • demontaż i zakup i montaż nowej instalacji centralnego ogrzewania lub c.w.u., włącznie z kolektorami słonecznymi, przy pompach ciepła wykorzystywanych wyłącznie w c.w.u.;
 • zakup i montaż mikroinstalacji fotowoltaicznej;
 • zakup i montaż wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciepła;
 • zakup i montaż ocieplenia przegród budowlanych, okien, drzwi zewnętrznych, drzwi/bram garażowych — wraz z demontażem;
 • dokumentacja dot. powyższego zakresu: audyt energetyczny (pod warunkiem ocieplenia przegród budowlanych), dokumentacja projektowa, ekspertyzy. 

Opcja 3 nie obejmuje wymiany źródła ciepła na nowe, obejmuje jednak:

 • zakup i montaż wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciepła;
 • zakup i montaż ocieplenia przegród budowlanych, okien, drzwi zewnętrznych, drzwi/bram garażowych — wraz z demontażem;
 • dokumentacja dot. powyższego zakresu: audyt energetyczny (pod warunkiem ocieplenia przegród budowlanych), dokumentacja projektowa, ekspertyzy. 

Czym jest program „Kredyt Czyste Powietrze”?

„Kredyt Czyste Powietrze” to ścieżka, w której możliwe jest dofinansowanie w formie częściowej spłaty kapitału kredytu zaciągniętego w banku na prace termomodernizacyjne. W tej części programu należy złożyć wniosek bezpośrednio w oddziale banku, który po udzieleniu pozytywnej bądź warunkowej decyzji kredytowej przekazuje prośbę o dotacje do właściwego oddziału WFOŚiGW. Warunkiem rozliczenia i częściowej spłaty zaciągniętego kredytu jest wykonanie inwestycji w terminie 18 miesięcy od daty złożenia wniosku w programie Czyste Powietrze. Dofinansowanie udzielane jest wtedy za pomocą placówki bankowej.

W jakich bankach można uzyskać fundusze?

Program jest dostępny w wybranych bankach, których aktualna lista dostępna jest na stronie programu. W momencie pisania artykułu są to następujące placówki:

 • Alior Bank S.A.;
 • Bank Ochrony Środowiska S.A.;
 • BNP Paribas Bank Polska S.A.;
 • Credit Agricole Bank Polska S.A.;
 • Bank Polskiej Spółdzielczości S.A oraz Banki Spółdzielcze z Grupy PBS;
 • SGB-Bank S.A oraz Banki Spółdzielcze SGB;
 • Santander Consumer Bank S.A.
Zobacz także  Dofinansowanie do wymiany pieca – jak dostać dotację w [cnt-year]?

Jakie są poziomy dofinansowania?

Dotacje w ramach programu dzielone są na kilka poziomów finansowania. Są to kolejno:

 1. podstawowy poziom dofinansowania – dotacja do 30 tysięcy złotych;
 2. podwyższony poziom dofinansowania – dotacja do 37 tysięcy złotych;
 3. najwyższy poziom dofinansowania – dotacja do 69 tysięcy złotych.

W przypadku poziomów podwyższonych i najwyższych możliwe jest uzyskanie również dotacji z prefinansowaniem, gdzie kwoty zwiększają się kolejno do 47 tysięcy złotych (poziom podwyższony) oraz 79 tysięcy złotych (poziom najwyższy). Według założeń programu Czyste Powietrze dofinansowanie zależne jest od przeprowadzanych prac i rozpatrywane zgodnie z kryterium dochodowym (dochód na osobę). Dotacja wypłacana jest w całości bądź w maksymalnie trzech częściach.

Podwyższony poziom dofinansowania – kryteria dochodowe

Warunkiem otrzymania najwyższego poziomu dofinansowania jest przeciętny miesięczny dochód na jednego członka gospodarstwa domowego nieprzekraczający kwoty:

 • 1564 złote w gospodarstwie wieloosobowym;
 • 2189 złotych w gospodarstwie jednoosobowym. 

Najwyższy poziom dofinansowania – kryteria dochodowe

Warunkiem otrzymania najwyższego poziomu dofinansowania jest przeciętny miesięczny dochód na jednego członka gospodarstwa domowego nieprzekraczający kwoty:

 • 900 złotych w gospodarstwie wieloosobowym;
 • 1260 złotych w gospodarstwie jednoosobowym.

Wyjątkiem są beneficjenci z ustalonym prawem do otrzymywania zasiłku, prawo do jego otrzymania musi być jednak określone we wniosku.

Dotacja z prefinansowaniem

Program umożliwia otrzymanie dotacji z prefinansowaniem, gdzie część bądź całość środków jest wypłacana beneficjentowi na rachunek bankowy wykonawcy. W przypadku składania wniosku o dotację z prefinansowaniem należy wypełnić i złożyć wniosek za pośrednictwem generatora wniosków o dofinansowanie dostępnego na stronach internetowych WFOŚiGW. Może być on podpisany profilem zaufanym bądź wydrukowany i wysłany pocztą do odpowiedniego urzędu, bądź punktu informacyjno-konsultacyjnego.

Jakie warunki musi spełnić beneficjent?

Aby otrzymać w ramach programu Czyste Powietrze dofinansowanie, należy spełnić poniższe warunki:

 • bycie właścicielem bądź współwłaścicielem domu jednorodzinnego, lub wydzielonego w domu jednorodzinnym lokalu mieszkalnego z odrębną księgą wieczystą;
 • roczny dochód wnioskodawcy nieprzekraczający 100 tysięcy złotych;
 • zgoda na udostępnienie do kontroli budynku, w którym zostało wykonane przedsięwzięcie od daty złożenia wniosku aż poprzez okres trwałości, czyli kolejno 5 lat od daty zakończenia przedsięwzięcia.
Zobacz także  Komu przysługuje dofinansowanie do mieszkania? Sprawdź, jak uzyskać dopłatę do czynszu

W ciągu okresu trwałości tj. 5 lat od daty zakończenia przedsięwzięcia, beneficjent nie może zmienić przeznaczenia budynku z lokalu mieszkalnego na inny, zainstalować dodatkowych źródeł ciepła niespełniających wymogów programu oraz zdemontować urządzeń i instalacji wykonanych w jego ramach.

Jak skorzystać z programu?

Aby skorzystać z programu, należy złożyć wniosek wraz z załącznikami do oddziału właściwego WFOŚiGW. Złożenie wniosku jest możliwe przez internet, w urzędzie, oraz w banku w ramach „Kredyt Czyste Powietrze”. Złożenie wniosku przez internet wymaga posiadania profilu zaufanego — zwróć uwagę, aby strona na której wypełniasz wniosek posiadała końcówkę gov.pl

Do wniosku należy załączyć:

 1. uproszczoną analizę energetyczną (może być wykonana samodzielnie bądź zlecona zewnętrznemu audytorowi);
 2. księgę wieczystą bądź skan dokumentu potwierdzający prawo własności domu, w przypadku współwłasności konieczne są również oświadczenia z podpisami współwłaścicieli;
 3. w przypadku wniosku o dofinansowanie podwyższone bądź najwyższe, skan zaświadczenia uprawniającego do jego otrzymania.

Poprawnie złożony wniosek powinien zostać rozpatrzony w ciągu 30 dni. Nabór prowadzony jest w trybie ciągłym, program zakłada jednak zakończenie ich przyjmowania z dniem 31.12.2027 roku.

Jakie są inne programy udzielające dotacji na termomodernizację?

Poza programem Czyste Powietrze dofinansowanie można uzyskać przez inne programy dotujące termomodernizację domu. Są to głównie programy regionalne prowadzone w gminach objętych ustawą antysmogową, czyli przykładowo „Zlikwiduj Kopciucha” w województwie mazowieckim bądź „Kawka Plus” prowadzony w województwie dolnośląskim. Poza programami regionalnymi dodatkowe fundusze na wymianę pieca bądź termomodernizację możemy uzyskać w ramach:

 • Programu dofinansowania „Stop Smog” realizowanemu przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Fundusz realizowany jest w ramach gmin i dedykowany jest domostwom nieposiadającym wystarczających środków na termomodernizację.
 • Premii termomodernizacyjnej Banku Gospodarstwa Krajowego, dedykowanej inwestorom oraz właścicielom budynków mieszkalnych korzystających z kredytów w celu termomodernizacji.
 • Dofinansowania od spółki PGNiG z dotacjami na montaż nowych kotłów kondensacyjnych i pomp ciepła.

Od początku 2019 roku możliwe jest również odliczenie środków przeznaczonych na termomodernizację od dochodu stanowiącego podstawę opodatkowania. Uzyskane w ramach programu Czyste Powietrze dofinansowanie można połączyć z ulgą podatkową.

Czyste Powietrze dofinansowanie