Dofinansowania do działalności gospodarczej udzielane są w celu aktywizacji osób biernych zawodowo. Czy można otrzymać je wyłącznie z urzędu pracy i jakie są możliwości dofinansowania działalności?

Ułatwieniem podczas zakładania firmy pomocne będą liczne programy dotacji na rozpoczęcie działalności gospodarczej. Sprawdzamy, w ramach jakich programów można otrzymać środki i co powinno znajdować się we wniosku o dotacje i dofinansowania do działalności gospodarczej.

Dofinansowania do działalności gospodarczej, czyli wsparcie przy otwarciu firmy 

Jeśli myślisz o otwarciu własnej firmy, czeka cię długa lista formalności i kosztów. Choć z pierwszymi musisz poradzić sobie sam, w pewnym stopniu koszty otwarcia własnej działalności gospodarczej możesz zminimalizować za pomocą pomocnych dotacji.

Dotacje z urzędu pracy

Dotacje z urzędu pracy to przede wszystkim zapomogi na prowadzenie jednoosobowej działalności gospodarczej. O dofinansowania do działalności gospodarczej mogą aplikować osoby bezrobotne, niepracujący opiekunowie osób niepełnosprawnych oraz absolwenci centrów integracji społecznej. Zapomoga jest bezzwrotna, wymaga jednak planu na zabezpieczenie zwrotu środków w przypadku wystąpienia nieprawidłowości w umowie z urzędem pracy. Pomoc z urzędu pracy wyklucza założenie bądź przystąpienie do spółdzielni socjalnej, wymaga również prowadzenia biznesu przez przynajmniej 12 miesięcy po otrzymaniu zapomogi. Na czym polega program wsparcia urzędu pracy?

Warunki otrzymania dotacji

O środki na podjęcie działalności gospodarczej należy ubiegać się w powiatowym urzędzie pracy, właściwym dla miejsca zamieszkania bądź miejsca, w którym chcesz prowadzić firmę. Konkretne warunki (np. dotyczące wieku czy kwoty dotacji) mogą różnić się w zależności od prowadzonego przez PUP programu, warto więc sprawdzić kwalifikacje programowe bezpośrednio w swoim urzędzie.

O dofinansowania do działalności gospodarczej z PUP mogą ubiegać się:

 • osoby bezrobotne, zarejestrowane w urzędzie pracy;
 • osoby, które w ciągu ostatniego roku nie zawiesiły prowadziły działalności gospodarczej (warunek zniesiony w przypadku działalności zakończonej w okresie obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego COVID-19, przedmiot planowanej, nowej działalności musi być jednak inny);
 • osoby nieprowadzące obecnie innej pracy zarobkowej (z wyjątkiem działalności nierejestrowanej);
 • osoby nieobjęte zajęciami sądowymi oraz niekarane w ciągu ostatnich 2 lat.

Warunkiem jest również brak współistniejących wniosków (pozytywnie rozpatrzonych bądź w procesie rozpatrywania) o dotację w urzędzie oraz niepozyskanie wcześniej pieniędzy na założenie działalności z Funduszu Pracy. Konieczne jest również uzyskanie II profilu pomocy bądź I profilu z adnotacją. Aby wniosek został rozpatrzony pomyślnie, dotacja z PUP musi zostać zabezpieczona przez przynajmniej dwóch poręczycieli bądź zabezpieczenia dotacji przez gwarancję bankową, blokadę środków na rachunku bądź weksla z jednym poręczycielem. Wnioski są rozpatrywane według kolejności zgłoszeń.

Kwota dofinansowania oraz koszty kwalifikowane

Maksymalna kwota dotacji z urzędu nie może przekroczyć 6-krotności wysokości przeciętnego wynagrodzenia, przy czym jej pułap ustalany jest w wymogach programowych. Dotacja w postaci dofinansowania do działalności gospodarczej może być wydana w ramach kosztów kwalifikowanych, czyli przykładowo na:

 • sprzęt i środki trwałe niezbędne do prowadzenia działalności;
 • zatowarowanie;
 • niezbędne oprogramowanie;
 • reklamę;
 • stronę internetową;
 • adaptację lokalu;
 • konsultacje z prawnikiem i biurem rachunkowym.

Część kosztów kwalifikowanych posiada odgórnie ustalone limity, przykładowo towar handlowy można kupić jedynie za 50% wartości dotacji. Przed złożeniem wniosku warto zapoznać się z listą przedmiotów i usług niewchodzących w koszty kwalifikowane dotacji nie można wydać na ubezpieczenia, koszty projektowe lokalu, wynajem bądź szkolenia.

Szczegóły wniosku o dofinansowanie

Wniosek o jednorazowe przyznanie środków powinien być przygotowany w sposób zakładający pełną gotowość do rozpoczęcia działalności. Przed jego złożeniem należy więc zaplanować w formie biznesplanu wszelkie szczegóły dotyczące planowanej działalności gospodarczej. Aby uzyskać dofinansowanie, należy określić:

 • kwotę wnioskowanych środków;
 • rodzaj działalności, który zamierzamy podjąć;
 • przewidywane efekty ekonomiczne;
 • kalkulację kosztów oraz źródeł ich finansowania;
 • harmonogram zakupów oraz specyfikację towarową.

Dotacje unijne

Przedsiębiorcom i osobom zainteresowanym założeniem własnej działalności może zostać udzielone wsparcie w ramach funduszy Unii Europejskiej. Ma formę bezzwrotnej dotacji bądź kredytu na preferencyjnych warunkach.

Warunki otrzymania dotacji

Otrzymać dofinansowania do działalności gospodarczej w ramach środków unijnych mogą kolejno:

 • niepracujące osoby przed ukończeniem 30. roku życia;
 • niepracujące osoby powyżej 30. roku życia z utrudnioną sytuacją na rynku pracy – przykładowo osoby z niepełnosprawnościami, z niskim wykształceniem, kobiety, osoby bierne zawodowo ze względu na obowiązek opieki nad dzieckiem, osoby powyżej 45. roku życia bądź inne grupy defaworyzowane.

Konkretne warunki są ustalane w ramach funduszy wojewódzkich, konieczna jest więc konsultacja z wojewódzkim urzędem pracy.

Kwota dofinansowania

Podstawowa dotacja najczęściej mieści się w kwocie 20 tysięcy złotych, kwoty mogą się jednak różnić w zależności od przedstawionego biznesplanu, województwa czy sytuacji wnioskującego. Pełen opis prowadzonych obecnie programów znaleźć można w wyszukiwarce dotacji w portalu Funduszy Europejskich. 

Dotacje dla firm innowacyjnych

W ramach funduszy europejskich można otrzymać dofinansowania do działalności gospodarczej uznawanej za tzw. firmę innowacyjną. Są to przede wszystkim programy Startet, BizNest oraz projekt „Platformy Startowe dla nowych pomysłów”. Pomoc udzielana jest przez fundusze zalążkowe, fundusze venture capital oraz sieci inwestorów i ośrodki innowacji wyłonione przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości.

Dotacje dla rolników

Rolnicy ubezpieczeni w KRUS również mogą skorzystać ze środków w ramach funduszy unijnych, oferowanych na rozpoczęcie działalności pozarolniczej, bądź wznowienie działalności rolniczej. W tym przypadku maksymalna kwota wynosi do 100 tysięcy złotych i stanowi rodzaj bezzwrotnej premii na rozpoczęcie działalności. Wnioski należy składać do Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. Pomoc mogą uzyskać:

 • rolnicy, bądź małżonkowie i domownicy rolników;
 • osoby, które przynajmniej 2 lata przed złożeniem wniosku zawiesiły działalność rolniczą;
 • osoby ubezpieczone w KRUS w pełnym zakresie przynajmniej przez rok przed złożeniem wniosku;
 • osoby zamieszkujące na terenie gminy wiejskiej, miejsko-wiejskiej bądź miejskiej do 5 tysięcy mieszkańców.

Dotacje z Lokalnych Grup Działania

Lokalne Grupy Działania to instytucje zrzeszające organizacje i mieszkańców wewnątrz gmin. Ich misją jest podnoszenie atrakcyjności terenów lokalnych dla mieszkańców, przedsiębiorców oraz turystów, a jednym z ich obszarów działania jest wsparcie przedsiębiorczości. Również w ramach LGD można uzyskać atrakcyjne dofinansowania do działalności gospodarczej.

Warunki otrzymania dotacji

Konkretne zasady otrzymania dotacji są osobno ustalane dla każdej z gmin. W odróżnieniu od większości programów nie jest wymagany status osoby bezrobotnej. Do wymogów otrzymania należą między innymi:

 • obywatelstwo kraju Unii Europejskiej;
 • zobowiązanie do podjęcia działalności w danym obszarze LGD;
 • utworzenie co najmniej jednego miejsca pracy (samozatrudnienie bądź zatrudnienie osoby na umowę o pracę);
 • zobowiązanie do zrealizowania biznesplanu w ciągu dwóch lat od podpisania umowy;
 • zobowiązanie do prowadzenia działalności przez minimum 2 lata po wypłacie ostatniej raty dotacji;
 • zobowiązanie do osiągnięcia przynajmniej 30% założonego przychodu w ciągu pierwszego roku od dnia wypłaty drugiej raty dotacji.

Kwota dofinansowania

Kwoty dofinansowania do działalności gospodarczej udzielane przez LGD wahają się średnio w przedziale od 50 do 100 tysięcy złotych. Wydawane jest w ratach, z pierwszą ratą wysokości 80% finalnej kwoty wypłacanej w ciągu 3 miesięcy od podpisania umowy. Reszta dotacji udzielana jest po zrealizowaniu biznesplanu określonego w ramach wniosku. 

Pożyczka na otwarcie biznesu – Bank Gospodarstwa Krajowego

W ramach rządowego programu „Pierwszy Biznes – Wsparcie w Starcie” prowadzonego przez Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej i Bank Gospodarstwa Krajowego możliwe jest uzyskanie dofinansowania do działalności gospodarczej w postaci nisko oprocentowanej pożyczki na podjęcie działalności oraz utworzenie stanowiska pracy. Dodatkowo można otrzymać bezpłatne usługi doradztwa i szkoleń. Program jest kierowany dla osób poszukujących pracy, opiekunów osób niepełnosprawnych, studentów ostatniego roku studiów oraz absolwentów szkół i uczelni wyższych.

Warunki otrzymania pożyczki

Aby otrzymać pożyczkę, należy najpierw złożyć wniosek do instytucji finansowej działającej w miejscu planowanego założenia działalności. Ich pełna lista dostępna jest na stronie BGK. Konieczna będzie rejestracja w urzędzie pracy jako osoba bezrobotna (z wyjątkiem studentów ostatniego roku studiów gdzie wystarczy oświadczenie o niezatrudnieniu bądź niepodejmowaniu innej pracy zarobkowej) oraz przedstawienie odpowiednich oświadczeń – o uzyskanym wykształceniu bądź prawie do opieki nad osobą niepełnosprawną.

Kwota i zasady pożyczki

Wartość pożyczki udzielanej przez BGK na założenie działalności nie może przekroczyć 20-krotności przeciętnego wynagrodzenia, czyli około 120 tysięcy złotych. Pożyczka nie jest objęta dodatkowymi opłatami, a jej aktualne oprocentowanie wynosi 0,68% bądź 1,70% w skali roku. Okres spłaty wynosi do 7 lat, z roczną karencją. Takie samo oprocentowanie dotyczy pożyczki na utworzenie stanowiska pracy, wnioskować można jednak o 6-krotność przeciętnego wynagrodzenia.

Podsumowanie

Bezzwrotne dofinansowanie do działalności gospodarczej możliwe jest w ramach funduszy unijnych, programów powiatowych urzędów pracy oraz lokalnych grup działania. Każdy z nich ma odrębne warunki, warto więc rozważyć, który z projektów będzie dla nas najlepszym wyborem.

Archiwum: wrzesień 2022
Dofinansowania do działalności gospodarcze