CSR – czym jest? Jakie narzędzia wykorzystuje społeczna odpowiedzialność biznesu? W jaki sposób wdrażać jej zasady we własnej firmie i z jakimi korzyściami się to wiąże? Przeczytaj poradnik i zacznij działać!

Społeczna odpowiedzialność biznesu (CSR) jest dobrowolną koncepcją zarządzania. Zgodnie z jej zasadami, przedsiębiorstwa pracują w sposób uwzględniający interesy społeczne, aspekty ochrony środowiska oraz interesy pracownicze. Koncepcje CSR zakładają etyczne i przejrzyste postępowanie.

Chcesz być uczciwym biznesmenem? Koniecznie sprawdź, na czym konkretnie opiera się odpowiedzialność społeczna!

CSR – definicja i zasady społecznej odpowiedzialności biznesu

Pojęcie społecznej odpowiedzialności biznesu ma anglojęzyczne korzenie i to z nich wywodzi się skrót CSR – Corporate Social Responsibility. Odpowiedzialność społeczna jest koncepcją, zgodnie z którą przedsiębiorstwa mają na uwadze:

 • interesy społeczne;
 • aspekty środowiskowe;
 • relacje z grupami interesariuszy;
 • potrzeby własnych pracowników.

Założenia CSR wprowadzane są przez władze przedsiębiorstw całkowicie dobrowolnie

Firma odpowiedzialna społecznie inwestuje w zasoby ludzkie, ochronę środowiska oraz zachowanie poprawnych relacji z otoczeniem. Działania przedsiębiorstwa w zakresie CSR są na bieżąco relacjonowane i podawane do wiadomości publicznej. To zwiększa konkurencyjność firmy.

Koncepcja społecznej odpowiedzialności biznesu przyczynia się do kształtowania warunków dla rozwoju zrównoważonego. Idea ta odnosi się zarówno do społeczeństwa, jak i sytuacji ekonomicznej.

Działania CSR – co to jest w praktyce?

CSR to w praktyce to działania, które wspierają lokalne społeczności oraz tworzą przyjazne miejsca pracy.

Przedsiębiorstwa hołdujące koncepcji społecznej odpowiedzialności biznesu stwarzają komfortowe warunki do wykonywania obowiązków. Satysfakcji pracowników sprzyjają bogate systemy świadczeń dodatkowych oraz benefitów. Pracownicy uzyskują możliwość samorozwoju – uczestniczą w szkoleniach, kursach językowych, studiach podyplomowych.

Przedsiębiorstwa wdrażające działania CSR wspierają finansowo i rzeczowo inicjatywy charytatywne. Aktywnie uczestniczą w życiu lokalnych stowarzyszeń, szkół, fundacji oraz organizacji pożytku publicznego. Koncepcja społecznej odpowiedzialności biznesu zakłada również tworzenie wolontariatu pracowniczego oraz aktywne angażowanie się w akcje sprzyjające ochronie środowiska.

Koncepcja społecznej odpowiedzialności biznesu i jej narzędzia

CSR – społeczna odpowiedzialność biznesu – posługuje się różnorodnymi narzędziami. Ich wybór jest dowolny i ściśle uzależniony od kultury organizacyjnej przedsiębiorstwa, jak również jego profilu działalności. Do najpopularniejszych działań CSR zalicza się:

 • współpracę międzysektorową;
 • wolontariat pracowniczy;
 • społecznie odpowiedzialne inwestycje;
 • ograniczenie emisji gazów cieplarnianych, zanieczyszczeń oraz odpadów;
 • znakowanie społeczne;
 • eko-znakowanie;
 • nadzór korporacyjny;
 • społeczne raportowanie;
 • etyczne programy pracownicze;
 • zaangażowany społecznie marketing;
 • kampanie społeczne;
 • działania na rzecz społeczności lokalnej;
 • zarządzanie łańcuchem dostaw.

Korzyści płynące ze społecznej odpowiedzialności przedsiębiorstw

Odpowiedzialność społeczna jest korzystna nie tylko dla samego przedsiębiorstwa oraz jego bezpośrednich beneficjentów, ale również dla gospodarki i środowiska. Odpowiedzialna sprzedaż pozwala zbudować lojalność i zaufanie pracowników.

Dodatkowo, CSR zwiększa motywację, produktywność i przywiązanie pracowników do miejsca pracy. Przedsiębiorstwo jest lepiej postrzegane na arenie narodowej oraz międzynarodowej, ale przede wszystkim w oczach swoich bezpośrednich klientów i interesariuszy.

Odpowiedzialność społeczna to również zyski dla przedsiębiorstwa. Dzięki niej wzrasta wartość marki, ugruntowuje się pozycja oraz poszerzają udziały rynkowe.

Ogół wartości, jakie niesie ze sobą społeczna odpowiedzialność biznesu (CSR), można podzielić na 4 kategorie korzyści: 

 • ekonomiczne;
 • społeczne;
 • środowiskowe;
 • pracownicze.

Odpowiedzialność społeczna – korzyści ekonomiczne

Przedsiębiorstwa stosujące praktyki społecznej odpowiedzialności biznesu:

 • odnotowują wyższą płynność bieżącą w porównaniu do swoich konkurentów, którzy nie stosują zasad CSR;
 • potrafią lepiej wykorzystać własny majątek trwały oraz posiadany kapitał ludzki;
 • cechują się wysoką rentownością sprzedaży w odniesieniu do sektora rynku, na którym funkcjonują;
 • są skłonne do większych inwestycji w interesy pracowników.

Działania CSR – korzyści dla otoczenia społecznego

Firmy wdrażające koncepcje CSR przynoszą wymierne korzyści otaczającemu ich środowisku społecznemu, czyli:

 • przyczyniają się do wzrostu poziomu kultury oraz bezpieczeństwa pracy;
 • znacznie ograniczają negatywny wpływ przedsiębiorstw na środowisko;
 • pomagają w realizacji celów społecznych, które byłyby niemożliwe do osiągnięcia bez wsparcia ze strony biznesu.

Społeczna odpowiedzialność przedsiębiorstw – korzyści środowiskowe

Zgodnie z zasadami CSR ważne jest, aby firmy wywierały jak najmniejszy negatywny wpływ na środowisko naturalne. Z tego względu dąży się do sytuacji, w której społeczna odpowiedzialność umożliwi:

 • gospodarowanie zasobami naturalnymi oraz wytwarzanymi odpadami w sposób racjonalny;
 • postępowanie małych oraz średnich firm zgodnie z najlepszymi praktykami;
 • zaangażowanie w odpowiedzialność środowiskową nie tylko przedsiębiorstw CSR, ale również ich partnerów biznesowych – wspólne działania proekologiczne;
 • szerokie popularyzowanie idei proekologicznej. 

CSR – korzyści dla pracowników

Definicje CSR nie pomijają interesów pracowników. Zgodnie z założeniami CSR, pracownicy powinni:

 • otrzymywać wynagrodzenia w terminie;
 • mieć zapewnioną wysoką kulturę oraz bezpieczeństwo pracy;
 • mieć możliwość stałego rozwoju zawodowego;
 • mieć zapewnioną dodatkową opiekę medyczną;
 • posiadać dostęp do udogodnień socjalnych na najwyższym poziomie;
 • czuć się równi wobec siebie niezależnie od płci, wyglądu, pochodzenia, zajmowanego stanowiska i wynagrodzenia.

Odpowiedzialność społeczna – od czego zacząć?

Przedsiębiorstwa planujące wdrożenie koncepcji CSR do własnych praktyk mogą zastosować się do cyklu Deminga. Zgodnie z nim działania firm sprowadzają się do 4 kroków, które brzmią:

 • plan;
 • działanie;
 • kontrola;
 • wykonanie.

Deming podkreśla, iż najistotniejsze są: 

 • działania na rzecz społeczności lokalnej;
 • działania proekologiczne;
 • kampanie społeczne.

Społeczna odpowiedzialność biznesu (CSR) w pigułce

Społeczna odpowiedzialność biznesu to szereg dobrowolnych działań podejmowanych przez firmę w celu prowadzenia biznesu odpowiedzialnego: 

 • społecznie;
 • ekologicznie;
 • środowiskowo. 

Koncepcje CSR za najistotniejszy element przyjmują postępowanie cechujące się przejrzystością oraz etyką. Działania zgodne z CSR są korzystne nie tylko dla samego przedsiębiorstwa, ale również dla: 

 • jego pracowników;
 • środowiska naturalnego;
 • najbliższego otoczenia.

Najczęściej zadawane pytania

Dlaczego firmy powinny mieć politykę CSR?

Polityka CSR przynosi korzyści nie tylko społeczeństwu i środowisku, ale także samej firmie. Dzięki społecznej odpowiedzialności biznesu wzrasta wartość marki, polepsza się pozycja przedsiębiorstwa na rynku i poszerzają się udziały rynkowe. Takie podejście do biznesu wyróżnia firmę wobec konkurencji i buduje jej pozytywny wizerunek.

Czym różni się etyczne działanie od działania w obszarze CSR?

Te dwa pojęcia są ze sobą połączone, jednak nie oznaczają tego samego. CSR zakłada etyczne i przejrzyste postępowanie, ale jest szerszym pojęciem niż sama etyka w biznesie. Społeczna odpowiedzialność biznesu to koncepcja zarządzania przedsiębiorstwem, a etyka biznesu odnosi się do zasad moralnych jednostek, które w nim pracują.

Czy CSR jest regulowany prawnie?

CSR nie jest regulowany prawnie, a jego koncepcje są wprowadzane przez władze przedsiębiorstwa dobrowolnie.

Artykuł powstał przy współpracy z redakcją serwisu beneutral.pl.

Archiwum: październik 2022
csr