Świadczenie rehabilitacyjne, tak jak w latach poprzednich, przysługuje po zakończeniu zasiłku chorobowego. Sprawdź, komu przysługuje zasiłek, kiedy możesz złożyć wniosek i jaka jest wysokość świadczenia!

Świadczenie rehabilitacyjne to środki przyznawane wtedy, gdy okres wypłaty zasiłku chorobowego dobiegnie końca. Mogą je otrzymać osoby zgłoszone do ubezpieczenia chorobowego, które pozostają tymczasowo niezdolne do pracy i odprowadzają składki chorobowe do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Decyzja podejmowana jest przez lekarza orzecznika ZUS, który stwierdza, czy dalsze leczenie lub rehabilitacja dobrze rokuje. Wysokość zasiłku rehabilitacyjnego zależy od podstawy wymiaru zasiłku chorobowego. Ustalana jest przez płatnika składek, na przykład pracodawcę albo ZUS. Aby dowiedzieć się więcej o zasadach przyznawania i wypłacania takiego zasiłku, czytaj nasz tekst!

Świadczenie rehabilitacyjne, czyli co po zasiłku chorobowym?

Zasiłek chorobowy przysługuje w ramach ubezpieczenia chorobowego i wypłacany jest osobom, które z powodu choroby lub wypadku stały się czasowo niezdolne do pracy. Kiedy okres wypłaty zasiłku dobiegnie końca, a pracownik w dalszym ciągu nie może pracować, składa wniosek o świadczenie rehabilitacyjne.

Świadczenie rehabilitacyjne wypłacane jest przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych (ZUS) albo płatnika składek. Wystarczy w odpowiednim terminie złożyć wniosek wraz z wymaganymi załącznikami, takimi jak na przykład zaświadczenie o stanie zdrowia, do właściwego oddziału ZUS. Wnioskodawca nie ponosi żadnych związanych z tym kosztów – złożenie wniosku jest bezpłatne.

Komu przysługuje świadczenie rehabilitacyjne?

Zasiłek rehabilitacyjny to środki finansowe wypłacane osobom czasowo niezdolnym do pracy już po zakończeniu wypłaty zasiłku chorobowego. Przysługuje osobom, które spełniają wymogi, a także złożą wniosek o przyznanie świadczenia. Bezwzględne wymagania to wcześniejsze przyznanie zasiłku chorobowego, który wkrótce dobiega końca i brak możliwości pracy pomimo leczenia. Ważne jest też, aby dalsze leczenie bądź rehabilitacja dawały szanse na powrót do pracy. Zasiłek rehabilitacyjny obejmuje między innymi pracowników, zleceniobiorców (umowa zlecenia, agencyjna, inna umowa o świadczenie usług), osoby prowadzące działalność pozarolniczą, jak również osoby duchowne.

Zasiłek rehabilitacyjny nie przysługuje między innymi wówczas, gdy osoba:

 • ma przyznaną emeryturę;
 • pobiera zasiłek dla bezrobotnych;
 • przebywa na urlopie macierzyńskim;
 • odbywa karę pozbawienia wolności.

Zasiłek rehabilitacyjny a ubezpieczenie chorobowe – kiedy pracownik otrzyma świadczenie z ZUS?

Zasiłek rehabilitacyjny z ZUS przyznawany jest osobom czasowo niezdolnym do pracy, które są zgłoszone do ubezpieczenia chorobowego. Warunek stanowi odprowadzanie składek chorobowych.

Pierwszy etap to wynagrodzenie chorobowe przysługujące przez pierwsze 33 dni choroby. W tym czasie wypłaca je pracodawca. Od 34. dnia niezdolności do pracy zasiłek chorobowy zaczyna być wypłacany przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych. Limit czasowy to 182 lub 270 dni. Dopiero wyczerpanie limitu zasiłku chorobowego pozwala na uzyskanie prawa do świadczenia rehabilitacyjnego. Jest to możliwe po spełnieniu warunków do otrzymania zasiłku oraz dopełnieniu wszystkich formalności.

Wysokość świadczenia rehabilitacyjnego

Wysokość zasiłku rehabilitacyjnego wyliczana jest przez ZUS albo płatnika składek. Płatnik składek to zaś firma, instytucja lub osoba zgłaszająca do ZUS osoby ubezpieczone, która rozlicza i opłaca za nie składki ubezpieczeniowe. Punktem wyjścia jest podstawa wymiaru zasiłku chorobowego dla pracowników oraz osób, które pracownikami nie są.

Wysokość świadczenia rehabilitacyjnego wynosi:

 • przez pierwsze trzy miesiące 90% podstawy wymiaru zasiłku chorobowego;
 • za pozostały okres 75% podstawy wymiaru zasiłku chorobowego;
 • w czasie ciąży 100% podstawy wymiaru zasiłku chorobowego.

Jaka jest podstawa wymiaru zasiłku chorobowego?

Podstawa wymiaru zasiłku to:

 • średnie miesięczne wynagrodzenie, czyli podstawa wymiaru składki na ubezpieczenie chorobowe minus składki na ubezpieczenie społeczne opłacane przez pracownika;
 • przeciętny miesięczny przychód (czyli podstawa składki na ubezpieczenie chorobowe), od którego odlicza się 13,71%.

Każda z tych wartości wyliczana jest na bazie wynagrodzenia lub przychodów z 12 miesięcy przed rozpoczęciem okresu niezdolności do pracy. Gdy wnioskodawca jest ubezpieczony przez krótszy okres, wartość wylicza się z całego okresu ubezpieczenia. Dla zasiłku rehabilitacyjnego stanowi to podstawę, którą płatnik składek albo ZUS przyjmuje dla zasiłku chorobowego już po waloryzacji.

Wniosek o świadczenie rehabilitacyjne. Jak wygląda wniosek o zasiłek rehabilitacyjny?

Dokumenty do świadczenia rehabilitacyjnego to sam wniosek o przyznanie zasiłku oraz wszystkie wymagane załączniki. Mają one potwierdzać stan zdrowia wnioskodawcy i ewentualnie okoliczności zdarzenia, które doprowadziło do czasowej niezdolności do pracy. Oto niezbędne lub opcjonalne formularze i zaświadczenia.

 1. Aby złożyć wniosek o świadczenie rehabilitacyjne, trzeba wypełnić druk ZNp-7. Oświadczenie dla celów świadczenia rehabilitacyjnego można uzyskać na stronie internetowej ZUS lub stacjonarnie w urzędzie. Da się również uzupełnić i wydrukować formularz na PUE ZUS.
 2. Niezbędny załącznik to zaświadczenie o stanie zdrowia (OL-9), które wypełnia lekarz prowadzący maksymalnie na miesiąc przed datą złożenia wniosku.
 3. Jeśli sprawa dotyczy pracownika, konieczny jest też wywiad zawodowy z miejsca pracy (OL-10). Wymóg dostarczenia dokumentu nie dotyczy osób, które stały się niezdolne do pracy już po ustaniu ubezpieczenia i tych, które prowadzą działalność pozarolniczą.
 4. Gdy przyczyną ubiegania się o zasiłek jest wypadek przy pracy, należy przedstawić protokół ustalenia okoliczności i przyczyn wypadku albo kartę wypadku.
 5. Kiedy brak możliwości zarobkowania wynika z choroby zawodowej, należy dostarczyć decyzję o stwierdzeniu choroby zawodowej.

Gdzie należy złożyć wniosek o przyznanie świadczenia rehabilitacyjnego?

Wniosek o świadczenie rehabilitacyjne oraz niezbędne dokumenty należy złożyć w jednostce ZUS odpowiedniej dla miejsca zamieszkania. Można to zrobić również elektronicznie. W takim przypadku trzeba skorzystać z profilu na platformie PUE ZUS, gdzie składa się wniosek. Dokumenty wciąż należy jednak złożyć osobiście (w urzędzie, pocztą lub przez pełnomocnika).

Pismo najlepiej składać minimum 6 tygodni przed końcem okresu pobierania zasiłku chorobowego. Okres ten standardowo wynosi 182 dni, ale w przypadku ciąży bądź gruźlicy trwa 270 dni. W takiej sytuacji można zachować ciągłość otrzymywania świadczeń. Gdy zasiłek chorobowy dobiegnie końca, wówczas wypłacony zostanie zasiłek rehabilitacyjny.

Do kiedy należy złożyć wniosek?

Ostateczny termin składania wniosku to 18 miesięcy od czasu zakończenia zasiłku chorobowego. Jednak jeśli z ważnego powodu nie można złożyć wniosku w podanym terminie (na przykład ze względu na pobyt w szpitalu), wciąż można zrobić to w ciągu 6 kolejnych miesięcy od dnia, w którym wskazany powód przestał istnieć.

Decyzja Zakładu Ubezpieczeń Społecznych w kwestii świadczenia rehabilitacyjnego wydawana jest w ciągu 60 dni od dostarczenia wszystkich wymaganych dokumentów. Znajdzie się tam informacja o wysokości zasiłku oraz o tym, kto go wypłaci – płatnik składek (na przykład pracodawca) lub ZUS.

Świadczenie rehabilitacyjne z tytułu czasowej niezdolności do pracy

Zasiłek rehabilitacyjny to środki przyznawane wtedy, gdy dana osoba nie może wrócić do pracy, ale okres wypłaty zasiłku chorobowego dobiegł końca. O zasadności przyznania środków i zdolności do pracy decyduje lekarz będący orzecznikiem ZUS. To on stwierdza na podstawie dostarczonych dokumentów, czy dalsze leczenie lub rehabilitacja dobrze rokują.

Świadczenie rehabilitacyjne przysługuje osobom, za które opłacane są składki chorobowe. Jego wysokość zależy od podstawy wymiaru zasiłku chorobowego (90%, 75% i nawet 100%) natomiast okres pobierania świadczenia to maksymalnie 12 miesięcy. O decyzji ZUS wnioskodawca dowiaduje się w ciągu 60 dni kalendarzowych od daty złożenia wniosku. Gdy decyzja jest negatywna, sprzeciw może złożyć sam wnioskodawca albo prezes ZUS. Wtedy ZUS wezwie do stawienia się przed komisją lekarską, która podejmie ostateczną decyzję.

Archiwum: styczeń 2023
świadczenie rehabilitacyjne