Kontrakt menedżerski jest jedną z form współpracy, która stanowi alternatywę dla umowy o pracę. W jaki sposób funkcjonuje taka umowa kontraktowa? Dowiedz się o kwestiach opodatkowania, składkach ZUS, a także urlopach i zwolnieniach przy takiej formie umowy! Zapoznaj się z konstrukcją kontraktu, pobierając gotowy wzór.

Decydując się na konkretną formę współpracy, ważne jest, by wziąć pod uwagę:

 • wymiar czasu pracy;
 • przysługujące świadczenia;
 • swobodę sposobu wykonywania obowiązków;
 • wysokość i zasady kształtowania wynagrodzenia. 

To wszystko w odniesieniu do kontraktu menedżerskiego, postaramy się przeanalizować w tym artykule, tak byś podjął przemyślaną decyzję, jeśli zastanawiasz się nad taką umową. Dowiedz się o niej więcej!

Co to jest kontrakt menedżerski?

Kontrakt menedżerski (inaczej zwany umową managerską lub umową kontraktową) zalicza się do umów o świadczenie usług, jednak jest równocześnie umową nienazwaną. Umowa ta nie została przewidziana w Kodeksie cywilnym, w związku z czym jej przedmiot, prawa i obowiązki stron kształtowane są przez strony swobodnie (w granicach przewidzianych prawem i zgodnie z zasadą swobody umów).

Jeśli chcesz zapoznać się ze strukturą tego dokumentu, pobierz gotowy wzór z naszej strony.

Strony i przedmiot umowy kontraktowej

Kontrakt menedżerski zawierany jest pomiędzy zarządzającym (menedżerem) a powierzającym (ustanawiającym) zarząd. Na podstawie zawartej umowy następuje powierzenie zarządzania przedsiębiorstwem osobie, która ma odpowiednią wiedzę, doświadczenie oraz kwalifikacje. Przedsiębiorstwem zarządza menedżer w interesie i na rachunek powierzającego, nie zachodzi jednak między nimi stosunek służbowy.

Prawa i obowiązki stron umowy menedżerskiej

Podstawowym obowiązkiem menedżera jest zarządzanie przedsiębiorstwem. Umowa menedżerska z reguły pozostawia mu swobodę w kwestii doboru środków i metod zarządzania. Kontrakt menedżerski powinien jednak dookreślać zakres czynności, do jakich zobowiązany jest zarządzający. Z reguły są to takie zadania, jak:

 • podejmowanie strategicznych decyzji;
 • udział w pracach zarządu;
 • planowanie;
 • zarządzanie zasobami ludzkimi i majątkiem. 

Menedżer jest również zobowiązany do zachowania poufności i zaniechania działań naruszających zakaz konkurencji. Obowiązkiem powierzającego jest przede wszystkim wypłata należnego wynagrodzenia i współpraca z menedżerem w realizacji jego zadań.

Odpowiedzialność menedżera

Odpowiedzialność z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania kontraktu menedżerskiego będzie wynikać postanowień umownych, które regulują tę kwestię. Jeśli ich nie ma, trzeba zdać się na zasady ogólne wynikające z przepisów Kodeksu cywilnego.

Strony mogą w granicach dopuszczonych prawem wprowadzać do umowy odpowiednie postanowienia na wypadek niedochowania umowy przez drugą stronę. Może to być m.in. zastrzeżenie kary umownej. Co istotne, w razie braku odmiennych postanowień odpowiedzialność menedżera z tytułu zawinionego wyrządzenia szkody przedsiębiorstwu jest nieograniczona.

Kontrakt menedżerski – podatek dochodowy czy VAT?

Jak wygląda kwestia opodatkowania kontraktu menedżerskiego? Przychody osiągane z tytułu kontraktu menedżerskiego mogą podlegać opodatkowaniu podatkiem dochodowym. Zalicza się je wtedy do przychodów z działalności wykonywanej osobiście, opodatkowanej na zasadach ogólnych. W tym wypadku niezbędne jest jednak:

 • określenie w umowie warunków wykonywanych czynności;
 • podanie wynagrodzenia;
 • umieszczenie zapisu, iż zlecający wykonanie czynności menedżerowi ponosi za nie odpowiedzialność wobec osób trzecich.

W przypadku gdy umowa nie będzie zawierać elementów wskazanych w art. 15 ust. 3 pkt 3 Ustawy o podatku od towarów i usług, a menedżer będzie wykonywać kontrakt w sposób samodzielny, uznany zostanie za podatnika VAT.

Kontrakt managerski a ZUS – zasady oskładkowania

Umowa kontraktowa a ZUS to kolejny ważny aspekt, który warto poruszyć. Sytuacja menedżera w kontekście składek na ubezpieczenia jest różna w zależności od kilku czynników. Zasadą jest, że od kontraktu menedżerskiego należy odprowadzać obowiązkowo składki na ubezpieczenie emerytalne, rentowe i wypadkowe oraz zdrowotne.

Opłacanie składek na ubezpieczenie chorobowe jest w takiej sytuacji dobrowolne i decyduje o nim sam zatrudniony. Inna będzie sytuacja menedżerów w zależności od liczby źródeł przychodów. 

Kontrakt menedżerski a ZUS w zależności od źródła przychodów

Menedżer prowadzący działalność gospodarczą i osiągający przychody tylko z jednej umowy kontraktowej w dokumentach rozliczeniowych wykazywany będzie z kodem 04 11 (osoba wykonująca umowę agencyjną, umowę zlecenie lub umowę o świadczenie usług). Gdy ma dwa lub więcej źródła przychodów, nastąpi zbieg tytułów ubezpieczeń. Wówczas składki powinny być opłacane z tytułu umowy najwcześniejszej.

Umowa kontraktowa – dni wolne od pracy

Kontrakt menedżerski nie jest umową o pracę, dlatego menedżer nie ma zapewnionych pewnych minimalnych uprawnień wynikających z Kodeksu pracy. Czy menedżer nie ma również prawa do dni wolnych?

Urlop wypoczynkowy

To strony w umowie decydują, czy menedżerowi będzie przysługiwał urlop wypoczynkowy i w jakim wymiarze, gdyż przepisy nie przyznają takiego prawa. Przykładowo – strony mogą ustalić, że menedżer może wziąć dłuższy urlop, jednak będzie to urlop bezpłatny lub częściowo płatny.

Kontrakt menadżerski a zwolnienie lekarskie

Jeśli chodzi o zwolnienie lekarskie, sytuacja będzie wyglądać różnie. Wszystko zależy od ustaleń umownych, a także składek odprowadzanych na ubezpieczenie chorobowe. Strony mogą przewidzieć w umowie prawo do płatnych dni wolnych w przypadku choroby.

Gdy umówią się inaczej, zarządzającemu nie będzie ono przysługiwać, ponieważ chorobowe na podstawie umowy menedżerskiej nie jest przewidziane w przepisach. Sytuacja wygląda odmiennie w przypadku gdy menedżer odprowadzał dobrowolnie składki na ubezpieczenie chorobowe.

Zalety i wady umowy menedżerskiej

Nienormowany czas pracy, swoboda działań i duże możliwości rozwoju to zalety kontraktu menedżerskiego. Ma on jednak kilka istotnych wad, które sprawiają, że nie zawsze jest dobrą opcją.

Jest to m.in. brak ochrony trwałości stosunku pracy, brak świadczeń typowych dla umowy o pracę (jak np. prawo do urlopu wypoczynkowego), brak minimalnego wynagrodzenia. Na uwagę zasługuje też zakaz konkurencji i ryzyko nieograniczonej odpowiedzialności cywilnej z tytułu wyrządzonej szkody.

Kontrakt menedżerski – wzór

Wiesz już, jak powinna wyglądać umowa menedżerska i jakie informacje musi zawierać. Jeśli chcesz zobaczyć, jak w praktyce wygląda taki dokument, pobierz gotowy wzór z naszej strony. W załączniku znajduje się wzór kontraktu menedżerskiego w formatach PDF i docx.

Kontrakt menedżerski ma swoje zalety, ale jest to dokument, który znacznie odbiega, chociażby, od klasycznej umowy o pracę. Rozważ więc wszystkie wady i zalety i podejmij rozsądną decyzję, jeśli masz propozycję zawarcia porozumienia właśnie w takiej formie.

Archiwum: sierpień 2021
kontrakt menedżerski