Ceny na rynku nieruchomości potrafią zadziwiać, a większość osób szuka sposobów, by ograniczyć koszty. Przedstawiamy wszystkie informacje o tym, jak uzyskać dofinansowanie do mieszkania. Sprawdź, jak otrzymać dodatek mieszkaniowy.

Dodatek mieszkaniowy to oferowana przez rząd pomoc dla osób, które ze względu na niskie zarobki mają trudności w ponoszeniu bieżących opłat mieszkaniowych. Jakie są warunki otrzymania dopłaty? Jak wygląda kryterium metrażowe przy dofinansowaniu do mieszkania i jakie jeszcze wymogi trzeba spełnić? Sprawdź już teraz!

Komu przysługuje dofinansowanie do mieszkania, czyli dodatek mieszkaniowy?

Aby otrzymać dodatek, konieczne jest posiadanie tytułu prawnego do lokalu oraz spełnianie kryterium dochodowego i kryterium metrażowego. Co to znaczy? Szczegóły podajemy poniżej.

Kryterium tytułu prawnego

Dofinansowanie do mieszkania przysługuje:

 • najemcom bądź podnajemcom lokali mieszkalnych, bądź domu jednorodzinnego;
 • osobom mieszkającym w lokalach, do których przysługuje im prawo spółdzielcze;
 • osobom mieszkającym w lokalach mieszkalnych, które znajdują się w budynkach stanowiących ich własność;
 • właścicielom samodzielnych lokali mieszkalnych;
 • osobom zajmującym lokal mieszkalny bez tytułu prawnego oczekującym na przysługujący im lokal zamienny bądź najem socjalny;
 • innym osobom posiadającym tytuł prawny do zajmowanego lokalu i ponoszącym wydatki związane z jego najmem.

Jednocześnie może być spełnione więcej niż jedno z powyższych kryteriów, dodatek przysługuje jednak w związku z mieszkaniem w jednym lokalu mieszkalnym. Dodatek mieszkaniowy nie przysługuje osobom zamieszkującym instytucje zapewniające nieodpłatne i całodobowe utrzymanie, tj. dom pomocy społecznej, młodzieżowy ośrodek wychowawczy, schronisko dla nieletnich, zakład karny, zakład poprawczy czy szkoły wojskowe i zwykłe.

Wymagania metrażowe

Kryterium uzależnione jest od liczby osób mieszkającym w danym lokalu. Dofinansowanie do mieszkania przysługuje wyłącznie, jeśli powierzchnia użytkowa lokalu nie przekracza określonej powierzchni normatywnej o więcej niż 30%, bądź o 50% w przypadku kiedy wielkość pokoi i kuchni nie przekracza 60% powierzchni całego lokalu. Kryteria to następująco:

 • zamieszkanie przez 1 osobę: 35m² powierzchni normatywnej;
 • 2 osoby: 40m² powierzchni normatywnej;
 • 3 osoby: 45m² powierzchni normatywnej;
 • 4 osoby: 55m² powierzchni normatywnej;
 • 5 osób: 65m² powierzchni normatywnej;
 • 6 osób: 70m² powierzchni normatywnej.

Przy większej ilości mieszkańców, powierzchnia normatywna to kolejno dodatkowe 5m² na każdą osobę. W przypadku zamieszkania w lokalu osoby niepełnosprawnej poruszającej się na wózku inwalidzkim bądź wymagającej w ramach niepełnosprawności zamieszkiwania w oddzielnym pokoju powierzchnia normatywna zwiększa się o 15m².

Kwestia dochodów

Kryterium dochodowe obliczane jest średnio na wszystkich mieszkańców gospodarstwa domowego i wynosi obecnie:

 • 2265,01 złotych miesięcznie na gospodarstwo jednoosobowe;
 • 1698,76 złotych miesięcznie na gospodarstwo wieloosobowe.

Dofinansowanie do mieszkania przysługuje, jeśli w okresie 3 miesięcy poprzedzających złożenie wniosku średni miesięczny dochód przypadający na jednego członka gospodarstwa domowego nie przekroczył 40% przeciętnego wynagrodzenia w gospodarstwie wieloosobowym bądź 175% kwoty najniższej emerytury, lub 30% i kolejno 125% w przypadku gospodarstwa jednoosobowego.

Do członków gospodarstwa nie są wliczane osoby przebywające w instytucjach zapewniających całodobowe i nieodpłatne utrzymanie, osoby zmarłe przed dniem złożenia wniosku bądź osoby, które się wyprowadziły. Przy wydawaniu decyzji uwzględniana jest kwota przeciętnego wynagrodzenia obowiązująca w dniu złożeniu wniosku, regulowana ustawą z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych.

W przypadku prowadzenia gospodarstwa rolnego dochód ustala się na podstawie powierzchni gruntów w hektarach przeliczeniowych.

Do dochodu nie są wliczane świadczenia takie jak:

 • świadczenie pielęgnacyjne;
 • specjalny zasiłek opiekuńczy;
 • zasiłek dla opiekuna;
 • zasiłek pielęgnacyjny;
 • zasiłek rodzinny z dodatkami;
 • świadczenie 500+;
 • świadczenie uzupełniające dla osób, które nie są zdolne do samodzielnej egzystencji;
 • dodatek pielęgnacyjny.

Przekroczenie kryterium dochodowego

Jeśli średni miesięczny dochód na jedną osobę zamieszkującą gospodarstwo domowe jest wyższe niż limity określone w przepisach, a kwota nadwyżki nie przekracza wysokości dodatku mieszkaniowego, zgodnie z art.6 ust.8 o dodatkach mieszkaniowych, można wnioskować o obniżenie dopłaty o tę kwotę i utrzymanie zasiłku.

Ile wynosi dofinansowanie do mieszkania?

Wysokość dodatku mieszkaniowego nie może przekraczać 70% wydatków na powierzchnię normatywną lokalu i nie może być niższa o 0,5% od kwoty przeciętnego wynagrodzenia. Dotacja przyznawana jest na 6 miesięcy, licząc od pierwszego dnia po złożeniu wniosku, i wypłacana do 10 dnia każdego miesiąca z góry. Pieniądze wydawane są osobie uprawnionej do pobierania należności za lokal, która ma kolejno obowiązek zaliczenia wpłaty na poczet przysługujących należności wnioskodawców.

Jak oblicza się kwotę dodatku? 

Wysokość dofinansowania do mieszkania zależna jest od powierzchni mieszkania, dochodów osób je zamieszkujących oraz wydatków ponoszonych na utrzymanie nieruchomości. Obliczenia wykonywane są w kilku krokach:

 1. Suma kwoty wydatków na utrzymanie mieszkania (np. czynsz, zaliczki na koszty zarządu, opłaty związane z eksploatacją) jest dzielona przez faktyczny metraż lokalu.
 2. Otrzymana kwota wyznacza koszty utrzymania 1m2 mieszkania. Ta liczba jest kolejno mnożona przez powierzchnię normatywną.
 3. Otrzymana kwota wyznacza koszty utrzymania całościowej powierzchni normatywnej, przy czym krok jest pomijany, jeśli powierzchnia użytkowa jest mniejsza od normatywnej.
 4. Od otrzymanej kwoty odejmuje się od 10 do 20% sumy dochodów całościowych gospodarstwa domowego (w zależności od liczby domowników oraz wysokości ich dochodów).
 5. Uzyskana kwota to wysokość należnego dodatku mieszkaniowego.

W poczet wydatków ponoszonych na mieszkanie nie wchodzą wydatki takie jak ubezpieczenia, podatek od nieruchomości, opłaty za wieczyste użytkowanie gruntów, opłaty za gaz przewodowy i energię elektryczną oraz roczne opłaty przekształceniowe. Warto więc przed obliczeniem przysługującej nam dopłaty zapoznać się z pełnym wykazem wydatków wliczanych w ponoszone koszta.

Jak i gdzie złożyć wniosek o dodatek mieszkaniowy?

Dodatek przyznawany jest na wniosek osoby uprawnionej przez wójta, burmistrza bądź prezydenta miasta. Wniosek o dofinansowanie do mieszkania można złożyć osobiście oraz formą elektroniczną — ta wymaga podpisu elektronicznego oraz potwierdzenia przez zarządcę mieszkania.

Wniosek możesz złożyć w urzędzie MOPS (Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej), bądź każdym dzielnicowym wydziale obsługi mieszkańców zamieszkanego przez ciebie miasta. Wnioski w formie elektronicznej należy składać przez portal ePUAP.

Co powinien zawierać prawidłowo wypełniony wniosek?

Należy przygotować dokumenty takie jak:

 • wypełniony druk z wnioskiem o przyznanie dodatku wypełniony przez zarządcę budynku bądź inną osobę uprawnioną;
 • dokument potwierdzający wysokość opłat za lokal, z wyznaczeniem wydatków za miesiąc poprzedzający dzień złożenia wniosku;
 • deklaracja o dochodach gospodarstwa domowego za okres 3 miesięcy kalendarzowych poprzedzających dzień złożenia wniosku;
 • zaświadczenie o uzyskanych dochodach (z zakładu pracy);
 • odcinki renty/emerytury bądź zaświadczenie z ZUS;
 • oświadczenie o wysokości dochodów osiągniętych w ramach prowadzonej działalności gospodarczej;
 • w przypadku uczniów zamieszkujących gospodarstwo — zaświadczenie ze szkoły/uczelni o wysokości stypendiów bądź świadczeń z tytułu praktyk;
 • w przypadku otrzymywania alimentów dobrowolnych bądź zasądzonych — zaświadczenie o ich wysokości oraz wyrok sądu/zaświadczenie od komornika;
 • zaświadczenie o powierzchni gruntów (w hektarach przeliczeniowych) lub decyzja o naliczeniu podatku od nieruchomości rolnej;
 • w przypadku zamieszkania w lokalu przez osobę niepełnosprawną — orzeczenie o niepełnosprawności oraz dokument potwierdzający poruszanie się w.w osoby na wózku inwalidzkim bądź wymóg zamieszkiwania w osobnym pokoju.

Oczywiście nie wszystkie z tych dokumentów muszą być nam potrzebne, w dużej mierze są zależne od twojej sytuacji i posiadanych własności. Warto pamiętać, że podczas składania wniosku niezbędne jest okazanie pracownikowi urzędu oryginały dokumentów. Pracownik danego urzędu może też poprosić o dostarczenie innych dokumentów, które mogą być niezbędne do rozpatrzenia sprawy.

Szczegółowe warunki, o których należy pamiętać, jeśli chcemy dostać dofinansowanie do mieszkania

Wnioskowanie o dodatek mieszkaniowy wiąże się z wieloma szczegółowymi warunkami. O czym jeszcze należy pamiętać? Przede wszystkim, w sprawie rozpatrzenia wniosku może być przeprowadzony wywiad środowiskowy. Niewyrażenie na niego zgody jest podstawą do odmowy przyznania dodatku. Pracownik przeprowadzający wywiad może zażądać dodatkowych oświadczeń od wnioskodawcy bądź osób współzamieszkujących gospodarstwo domowe — tutaj również odmowa ich złożenia może wiązać się z utratą prawa do dopłaty. Wnioskując o dopłatę, zobowiązujesz się również do regularnego opłacania różnicy, czyli reszty czynszu — jeśli nie spełnisz tego obowiązku, przyznanie dodatku mieszkaniowego może zostać wstrzymane.

Przed złożeniem wniosku o dofinansowanie do mieszkania warto zapoznać się z aktualnymi kryteriami dostępnymi na stronach odpowiednich działów obsługi mieszkańca.

Archiwum: wrzesień 2022
dofinansowanie do mieszkania