Progi podatkowe w Polsce ułatwiają rozliczanie podatku dochodowego. Pozwalają one bowiem na zapłatę niższego podatku dla osób zarabiających określone kwoty. Sprawdź, jakie są progi podatkowe w Polsce i jak je obliczać.

Podatkiem dochodowym nazywa się obciążenie finansowe wpływające do kasy państwa z dochodów wszystkich obywateli. Wysokość opłat na rzecz kraju określają tak zwane progi podatkowe w Polsce. Wykorzystuje się je do obliczania należności. Progi są też określane jako skala podatkowa, czyli kryteria, jakie należy spełnić, aby zakwalifikować się do płatności konkretnego procentu od dochodów. 

Jest to istotne nie tylko dla samego państwa, które pobiera płatności, lecz także dla rozliczających się obywateli. To od wysokości progów dochodowych zależy bowiem wysokość danin, jakie muszą odprowadzać. Sprawdź, jakie progi podatkowe są obecnie w Polsce i jak je obliczać.

Progi podatkowe w Polsce w 2023 roku

Określone dochody objęte są różnymi stawkami podatkowymi. Służy to bardziej sprawiedliwemu wyliczaniu kwoty podlegającej podatkowi, a oprócz tego – równemu opodatkowaniu wszystkich osób. Progi dochodowe w Polsce to, najprościej mówiąc, przedziały dochodów objęte wyznaczonym procentem, jaki trzeba odprowadzać do państwa. 

Występują one na różnych poziomach, w zależności od zarobionej kwoty pieniędzy. Ilość progów, a także to, na jakich zasadach są one kształtowane i jakie sumy obejmują, jest zależne od danego państwa. Progi podatkowe w Polsce obejmują dwa poziomy podstawowe oraz jeden dodatkowy.

Jak kształtuje się pierwszy próg podatkowy?

Można stwierdzić, że 1. próg podatkowy obejmuje największą liczbę Polaków. Ile wynosi pierwszy próg podatkowy? Obowiązuje on osoby zarabiające maksymalnie 85528 zł. Jest to oczywiście kwota dochodów zsumowana w całym roku rozliczeniowym, a nie wyłącznie w jednym miesiącu. Kwota podatku, jaki musi być odliczony, wynosi 17% wartości dochodów rocznych. 

Najniższe progi podatkowe w Polsce oblicza się także po uwzględnieniu wszelkich ulg, o których dowiesz się w dalszej części. Jeśli zatem w przypadku danej osoby dochody wyniosły 50000 zł – zakładając, że to zsumowana kwota po odjęciu ulg – to podatek, jaki trzeba zapłacić, to 8500 zł.

Drugi próg podatkowy – od jakiej kwoty?

Nie wszystkie osoby zatrudnione w naszym kraju obowiązuje najniższa kategoria. Od jakiej kwoty następuje drugi próg podatkowy? W przypadku zarobków przewyższających 85528 zł, przy obliczaniu wysokości podatku obowiązuje 2. próg podatkowy. Wynosi on już aż 32%. 

Warto tutaj jednak zaznaczyć, że nie obejmuje on całości tej kwoty, a jedynie wartość ponad tę z pierwszego progu. Drugiego stopnia progi podatkowe w Polsce oblicza się zatem wyłącznie od kwoty przewyższającej pierwszy próg. Zarabiając 150000 zł, trzeba odjąć od tego 85528 zł. Tę kwotę obejmuje 17% podatku, co daje 14539,76 zł. Z otrzymanej różnicy, czyli 64472 zł, oblicza się zaś 32% podatku – 20631,04 zł. Całość sumuje się, czyli cały podatek wynosi 35170,04 zł.

Czym jest trzeci próg podatkowy?

Powyższe kategorie nie są jedynymi w polskim prawie. Istnieje bowiem jeszcze 3. próg podatkowy, kształtujący się nieco inaczej. Trzeci próg podatkowy obejmuje osoby, których roczny dochód przekroczył milion złotych, a jego obliczanie jest najbardziej skomplikowane. Obejmuje bowiem 4% dochodów przeważających milion. Zakładając więc zarobki w wysokości 1100000 zł, trzeba najpierw wyliczyć 4% z 100000 zł, czyli 4000 zł. Dalsze obliczenia wykonuje się według zasad kształtujących poprzednie progi podatkowe w Polsce, czyli 17% z 85528 zł oraz 32% z 914472 zł. Całość należnej do zapłaty kwoty wynosi zatem 311124,90 zł.

Próg podatkowy 2023 w Polsce a kwota wolna od podatku

Progi podatkowe w Polsce to nie jedyny mechanizm wyrównujący szanse w zależności od dochodów. Istnieje też kwota wolna od podatku, czyli suma, jaką należy odjąć od kwoty, jaką trzeba zapłacić. Obejmuje ona wyłącznie kategorię pierwszego progu i kształtuje się na wymienionych zasadach:

  • osoby zarabiające poniżej 8 000 zł w skali roku nie muszą w ogóle płacić podatku;
  • osoby z zarobkami pomiędzy 8 000 zł a 13 000,49 zł mają prawo do kwoty wolnej od podatku w wysokości od 800 zł do 3 091 zł;
  • osoby, które zarabiają między 13 000,50 zł a 85 528 zł w skali roku płacą podatek pomniejszony o 3091 zł.

Należy pamiętać, że w zależności od wysokości przychodu, różna będzie wysokość kwoty zmniejszającej podatek, o jaką zostanie pomniejszona podstawa opodatkowania.

Drugi próg podatkowy – jak obliczyć podatek przy rozliczaniu się wspólnie z małżonkiem?

Niektóre osoby będące w związku małżeńskim rozliczają się z fiskusem osobno, inne zaś robią to wspólnie. Drugie rozwiązanie bywa często korzystniejsze w kontekście progów podatkowych w Polsce. 

Jak obliczyć podatek przy drugim progu podatkowym, jeśli rozlicza się wspólnie z małżonkiem? Zasada mówi, że sumaryczny dochód obu osób z całego roku dzieli się na dwie części i oblicza podatek właśnie z tej połowy. Jeśli zatem jedna osoba przekracza pierwszy próg, może połączyć swoje dochody z małżonkiem, aby zapłacić państwu mniejszą kwotę. Do korzystania z takiej zasady przy progach podatkowych w Polsce nie można mieć jednak rozdzielności majątkowej. Trzeba także mieć przynajmniej roczny staż w małżeństwie.

Wyższy próg podatkowy w 2021 roku?

Progi podatkowe podatku PIT w Polsce od kilku lat nie są zmieniane. W związku z pandemią koronawirusa spekulowano, czy w końcu zostaną wprowadzone jakieś zmiany w przepisach i czy pojawi się wyższy próg podatkowy. Tak się nie stało. Zmianom ulegają co najwyższej stawki podatków. 

Zmiany w progach podatkowych w Polsce może jednak przynieść program partii rządzącej Polski Ład. Jego zapisy nie weszły jednak jeszcze w życie, a nawet jeśli wejdą, to zapewne nie zaczną obowiązywać aż do przyszłego roku.

Progi podatkowe w Polsce a Polski Ład

Polski Ład to nazwa programu PiS przewidującego inwestycje oraz zmiany w wielu aspektach funkcjonowania państwa. Ma on na celu wyrównanie strat po restrykcjach związanych z pandemią COVID-19. Zapisy dotyczą między innymi progów podatkowych w Polsce. 

Program przewiduje podniesienie limitu pierwszego progu z obecnej kwoty 85 528 zł do 120 000 zł. Do pierwszej kategorii będą zatem wliczać się też osoby objęte obecnie drugą grupą podatkową. W ramach podatku warto jeszcze wspomnieć o innych propozycjach rządu. Postuluje on m.in. podwyższenie kwoty wolnej od podatku z 8 000 zł aż do 30 000 zł, a także regulacje o zerowym formularzu PIT dla emerytów z niższymi dochodami.

Drugi próg podatkowy – kwota a ulgi i odliczenia

Kwoty wolne od podatku to nie jedyne ułatwienie dla podatników. Progi podatkowe w Polsce powinny być wyliczane dopiero po uwzględnieniu istnienia specjalnych ulg. Są one okolicznościami umożliwiającymi odliczenie kolejnych kwot od tej, którą trzeba zapłacić. Oto najważniejsze ulgi.

Ulga na dziecko

Kwota zależy nie od ilości dzieci, a innych czynników, które można znaleźć w prawie podatkowym. Nie jest zatem istotne, czy dana osoba ma jedno dziecko, czy znacznie więcej – na każde z nich przysługuje odliczenie pewnej kwoty.

Ulga dla osób młodych

Stosunkowo nowy zapis wprowadził nowe przepisy dotyczące osób do 26. roku życia. Jeśli spełniają one określone warunki, nie muszą odprowadzać podatku w wysokości 18% dochodów.

Ulga badawczo-rozwojowa

Progi podatkowe w Polsce powinny zostać wyliczane po uwzględnieniu ulgi dla osób, które prowadzą działalność rozwojową. Nie ma tutaj znaczenia branża ani to, jak duża jest dana firma. Liczy się tylko kierunek jej działania.

Ulga termomodernizacyjna

Jeśli dana osoba wydała pieniądze na zmodernizowanie domu, może odliczyć określoną kwotę. Nie może ona przekraczać jednak 53 000 zł. Trzeba też dodać, że modernizacje muszą dotyczyć spadku zużycia energii elektrycznej.

Ulga rehabilitacyjna

Osoby z niepełnosprawnością bądź ich opiekunowie mogą liczyć na odliczenie części podatku. Kwota ta służy przeznaczeniu jej na cele rehabilitacji bądź leczenia, w zależności od rodzaju schorzenia danej osoby.

Progi podatkowe w Polsce to jeden z wielu mechanizmów umożliwiających bardziej sprawiedliwe wyliczanie podatków. Obejmują one osiągane dochody, kształtują się na dwóch głównym poziomach i jednym dodatkowym. Przy ich obliczaniu obowiązują odliczenia na ulgi oraz kwoty wolne od podatku.

Archiwum: styczeń 2023
progi podatkowe w Polsce