Czy da się otrzymać w 2023 roku dofinansowania do przedszkola, żłobka bądź klubiku dziecięcego? Sprawdzamy jakie dzieci i jaki rodzaj opieki może być objęty dodatkowym świadczeniem.

Jakie są formy i możliwości uzyskania dofinansowania do przedszkola, żłobka, klubu dziecięcego lub opieki dziennej? Sprawdzamy, co o programie dotacji musi wiedzieć zarówno przedsiębiorca, jak i rodzic. Przeczytaj już teraz nasz artykuł, by mieć jak najszersze rozeznanie w tej kwestii.

Dofinansowanie do przedszkola, żłobka, klubu dziecięcego bądź kosztów dziennego opiekuna – rodzaje

Istnieje kilka możliwości uzyskania dofinansowania do przedszkola, pobytu dziecka w żłobku, klubie dziecięcym, bądź opieki dziennego opiekuna. Ich uzyskanie jest możliwe w ramach:

 • comiesięcznych świadczeń od rządu;
 • dodatkowych świadczeń udzielanych przez pracodawcę.

Warto zwrócić uwagę na konkretne wytyczne każdej z nich – przykładowo, comiesięczne dotacje od rządu pokrywają jedynie koszta uczęszczania dziecka do żłobka, klubu dziecięcego bądź opiekuna dziennego. Jeśli więc zależy ci na konkretnym wsparciu kosztów ponoszonych na przedszkole, dobrym rozwiązaniem będzie RKO bądź świadczenie udzielane przez pracodawcę.

Dofinansowanie od rządu

Dzięki wsparciu funduszy rządowych rodzice dzieci mogą otrzymać nawet do 400 zł miesięcznie. Dotacja związana jest z ustawą o Rodzinnym Kapitale Opiekuńczym. Pieniądze trafiają bezpośrednio do podmiotu prowadzącego instytucję opieki.

Świadczenie wynosi do 400 złotych miesięcznie, nie może przekraczać jednak opłaty miesięcznej – co znaczy, że jeśli na opiekę dziecka wydasz mniej, otrzymasz mniejszą dotację. Do kwoty nie jest wliczana opłata za wyżywienie, uwzględniane są jednak ewentualne zniżki udzielane przez odpowiedni podmiot prowadzący opiekę.

Uwaga objęcie dziecka dotacją możliwe jest wyłącznie w przypadku jego uczęszczania do żłobka, klubu dziecięcego bądź opieki przez dziennego opiekuna. W ramach dofinansowania 400+ nie jest więc możliwe otrzymanie dofinansowania do przedszkola.

Szczegóły programu

Wsparcie można otrzymać od 1 kwietnia 2022 roku, a ubiegać się o nie mogą zarówno rodzice dzieci już uczęszczających do instytucji opieki, jak i ci, którzy dopiero się do nich zapisują. Od tej daty można też składać wnioski — jeśli zostaną one złożone do końca maja 2022 roku, można otrzymać dofinansowanie wsteczne, ustalone od 1 stycznia 2022. Dotacja jest udzielana bez względu na dochody rodziny i przysługuje na:

 • pierwsze (i jedyne) dziecko w rodzinie;
 • pierwsze dziecko w rodzinie gdzie kolejne dziecko objęte jest świadczeniami wynikającymi z RKO;
 • dziecko do 3 roku życia.

Dodatkowo dany punkt opieki musi być wpisany do specjalnego rejestru żłobków i klubów dziecięcych. Zasada dotyczy również dziennych opiekunów. Na podmiocie prowadzącym opiekę leży obowiązek wpisania dziecka do rejestru, na podstawie którego weryfikowane są prawa do świadczeń.

Rodzinny Kapitał Opiekuńczy

Wsparcie udzielane jest w ramach programu rządowego RKO, będącego elementem polityki prorodzinnej mającej na celu wsparcie łączenia rodzicielstwa z pracą zawodową. Program bezpośrednio pozwala na uzyskanie dotacji na każde drugie i kolejne dziecko pomiędzy 12 a 35 miesiącem życia.

Świadczenia wypłacane są przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych (ZUS) i wynoszą w sumie 12 tysięcy złotych, czyli kolejno 500 złotych przez okres 24 miesięcy bądź 1000 złotych przez 12 miesięcy. Dotacja obejmuje wyłącznie drugie i kolejne dzieci, nie posiada również konkretnego celu – rodzic może wykorzystać ją w dowolnym celu, również jako sposób na pokrycie kosztów przedszkola. Dodatkowe świadczenia pokrywające całość bądź część opłaty za opiekę nad dzieckiem są więc nowym elementem ustawy.

Jak złożyć wniosek o dofinansowanie?

Złożenie wniosku o tzw. 400+ możliwe jest od 1 kwietnia 2022 roku. Mogą złożyć je osoby upoważnione, czyli rodzice i opiekunowie prawni dziecka. Wniosek można przesłać w ramach:

 • platformy usług elektronicznych ZUS (PUE);
 • portalu Emp@tia prowadzonego przez Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej;
 • bankowości elektronicznej.

Wniosek musi zawierać dane wnioskodawcy takie jak:

 • imię i nazwisko;
 • data urodzenia;
 • adres stałego zamieszkania;
 • obywatelstwo;
 • numer PESEL bądź numer i serię dokumentu tożsamości;
 • adres e-mail;
 • numer telefonu;

oraz dane dotyczące dziecka takie jak:

 • imię i nazwisko;
 • datę urodzenia;
 • obywatelstwo;
 • numer PESEL bądź numer i serię dokumentu tożsamości; 
 • oświadczenia niezbędne do ustalenia prawa do świadczenia wynikające z art.64c (Dofinansowanie obniżenia opłaty rodzica za pobyt dziecka w żłobku, klubie dziecięcym lub u dziennego opiekuna) – tzn. informacje o innych posiadanych dzieciach oraz ich ewentualnym objęciu opieką przez RKO;
 • oświadczenia potwierdzające zapis bądź uczęszczanie dziecka do podmiotu opieki, bądź objęcie opieką przez opiekuna dziennego;
 • klauzulę o świadomości odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.

Świadczenia udzielane przez pracodawcę

Jeśli masz średnią bądź dużą firmę i zatrudniasz rodziców małych dzieci, na pewno przyda ci się informacja o możliwości udzielenia im dofinansowania do przedszkola w ramach rządowych funduszy. Informacja przyda się również rodzicom podejmującym stosunek pracy. Sprawdź, kto może je otrzymać. W odróżnieniu od rządowego 400+, dotacja obejmuje dzieci uczęszczające do przedszkoli i żłobków.

Szczegóły programu

Głównym beneficjentem są tutaj pracownicy będący rodzicami małych dzieci, z programem wiążą się jednak znaczne korzyści dla pracodawcy. Dodatkowe dofinansowania do przedszkola bądź żłobka może wprowadzić każda średnia (od 50 do 249 pracowników) i duża (od 250 pracowników wzwyż) firma, bez względu na prowadzoną działalność. Warto zaznaczyć, że na pracodawcy nie istnieje ustawowy obowiązek takiej dopłaty — program może być więc traktowany jako dodatkowy benefit dla pracownika.

Możliwe jest uzyskanie dopłaty ze środków pochodzących z:

 • ZFŚŚ (Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych);
 • środków obrotowych pracodawcy.

W przypadku przeznaczenia na ten cel środków pochodzących z ZFŚŚ pracodawca obciążony jest jedynie kosztami administracyjnymi, obowiązuje bowiem coroczny obowiązek odpisu na cel świadczeń pracowniczych. Dofinansowanie do przedszkola, żłobka bądź opieki jest wtedy jednak świadczeniem socjalnym, musi być więc uzależnione od sytuacji materialnej konkretnego pracownika.

W przypadku pozyskania funduszy ze środków obrotowych przedsiębiorca może dopłaty zaliczyć do kosztów uzyskania przychodu do wysokości kolejno:

 • 200 złotych na przedszkole;
 • 400 złotych na klub dziecięcy, żłobek bądź opiekuna dziennego.

Są to koszty na każde dziecko pracownika, bez względu na ich liczbę oraz wiek. Nie ma również limitu dopłaty, jedynie powyższe kwoty można jednak odpisać od podatku. Koszta muszą być wsparte oświadczeniami pracowników o wydatkach na powyższe cele, tj. rachunkami za instytucje opieki.

Archiwum: styczeń 2023
Dofinansowania do przedszkola