Określenie „beneficjent” jest powszechnie znane. Czy zastanawiałeś się kiedyś nad tym, co właściwie oznacza? Zapoznaj się z naszym tekstem. Znajdziesz w nim niezbędne informacje na temat beneficjentów.

Beneficjent to określenie, które często kojarzy się przede wszystkim z osobami prywatnymi otrzymującymi wsparcie finansowe lub rzeczowe. Tymczasem pojęcie to funkcjonuje również w odniesieniu do podmiotów prowadzących działalność biznesową.

Beneficjent – ogólne informacje

Na początku warto przedstawić ogólną definicję. Słowo to wywodzi się z łacińskiego beneficium, co w tłumaczeniu na język polski oznacza „dobrodziejstwo”. Jak już wspomniano, beneficjentem może być zarówno przedsiębiorca prowadzący działalność gospodarczą, jak i osoba fizyczna.

Jeśli chodzi o drugą z wymienionych kategorii, może być to pojedynczy człowiek lub cała grupa społeczna, która spełnia określone warunki – są to np. niskie dochody, konieczność ponoszenia nadzwyczaj wysokich kosztów lub czynniki społeczno-demograficzne (fakt posiadania dużej liczby dzieci itp.).

Beneficjenci otrzymują różne formy wsparcia, w tym na przykład pomoc w postaci:

  • finansowej – dodatki, transfery socjalne, zasiłki i zapomogi;
  • pozafinansowej – udział w szkoleniach i kursach zawodowych, ubezpieczenie zdrowotne, terapie środowiskowe itp.

Beneficjent w ramach projektów krajowych i unijnych systemów dofinansowań

Jeśli chodzi o przedsięwzięcia finansowane przez Unię Europejską, beneficjent projektu jest definiowany jako osoba fizyczna lub prawna bądź jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej (np. spółka komandytowa), która realizuje dany projekt finansowany z budżetu państwa lub ze źródeł zagranicznych, w tym np. unijnych.

Aby możliwe było uzyskanie tego typu wsparcia, dany podmiot musi złożyć wniosek o dofinansowanie w ramach danego programu i dołączyć niezbędne dokumenty oraz wygrać konkurs. Po zakończeniu okresu przewidzianego ustawą konieczne jest złożenie sprawozdania (deklaracji) z realizacji projektu.

Przepisy wyróżniają także tzw. beneficjentów rzeczywistych. Rozumie się przez to osoby fizyczne sprawujące nadzór nad danym podmiotem, np. z tytułu posiadania papierów wartościowych (akcji, udziałów). Zgodnie z obecnie obowiązującymi przepisami konieczne jest zgłoszenie takiej osoby do CRBR, czyli Centralnego Rejestru Beneficjentów Rzeczywistych.

Archiwum: wrzesień 2022
beneficjent