Faktura VAT RR wystawiana jest przez przedsiębiorcę, który dokonuje transakcji kupna od rolnika ryczałtowego. Dokument ten sporządzany jest zgodnie ze ściśle określonymi zasadami. Sprawdź, co warto wiedzieć o fakturze RR!

Umowy zawierane pomiędzy przedsiębiorcami i rolnikami ryczałtowymi rządzą się odmiennymi zasadami niż inne transakcje. Przede wszystkim są rozliczane za pomocą faktury VAT RR. Przedmiotami takich transakcji mogą być ściśle określone w ustawie produkty rolne. Stworzyliśmy krótki poradnik na temat faktury RR. Zapraszamy do lektury!

Faktura VAT RR – co to jest?

Faktura VAT RR jest dokumentem księgowym potwierdzającym nabycie produktów rolnych od rolnika ryczałtowego. Wystawienie tego dokumentu powinno przebiegać zgodnie ze ściśle określonymi w przepisach zasadami. Faktura stanowi jeden z elementów specjalnej procedury, zgodnie z którą rolnicy ryczałtowi rozliczają się z fiskusem. Chodzi tutaj przede wszystkim o fakt zwolnienia rolników ryczałtowych z obowiązku prowadzenia ewidencji księgowych i wystawiania dokumentów sprzedaży.

Warto pamiętać, że rolnik jest zobowiązany do przechowywania oryginałów faktur RR oraz kopii załączonych do nich oświadczeń przez okres 5 lat. Czas ten liczony jest od zakończenia roku, w którym wystawiono dokument.

Jakie towary i usługi powinny zostać zaksięgowane przy pomocy faktury RR?

Pełen wykaz towarów i usług, które powinny się znaleźć na fakturze RR został wymieniony wprost w ustawie o podatku dochodowym od towarów i usług. Na tym dokumencie powinny znaleźć się przede wszystkim produkty rolne, a więc towary pochodzące z własnej produkcji rolniczej rolnika ryczałtowego oraz produkty roślinne i zwierzęce, które zostały przetworzone w sposób inny niż przemysłowy.

Kto powinien wystawiać faktury RR?

Co do zasady rolnik ryczałtowy nie ma obowiązku wystawiania dokumentów księgowych. Należy jednak pamiętać, że obieg gospodarczy powinien być zamknięty, a więc każda z dokonywanych czynności prawnych musi znaleźć swoje potwierdzenie w dokumentacji. Z tego względu obowiązek wystawienia faktury RR spoczywa na przedsiębiorcy, który dokonuje zakupu produktów rolnych od rolnika ryczałtowego.

Kim jest rolnik ryczałtowy?

Instytucję rolnika ryczałtowego reguluje ustawa o VAT. Zgodnie z jej zapisami, za rolnika ryczałtowego uznaje się rolnika dokonującego dostawy produktów rolnych pochodzących z własnej działalności rolniczej lub wykonującego usługi rolne. Rolnik taki nie może prowadzić własnej działalności gospodarczej, co uprawnia go do korzystania ze zwolnienia od podatku.

Dodatkowo rolnik ryczałtowy rozliczający podatek od towarów i usług może liczyć na zwrot podatku z tytułu nabywania niektórych środków produkcji dla rolnictwa, które zostały opodatkowane podatkiem VAT. Kwota należnego zwrotu wypłacana jest rolnikowi przez podmiot nabywający od niego płody rolne.

Jakie elementy powinna zawierać faktura VAT RR?

Obowiązkiem nabywcy towarów i usług od rolnika ryczałtowego jest wystawienie faktury oraz samodzielne naliczenie podatku od towarów i usług. Wspomniany dokument oznacza się jako fakturę VAT RR i wystawia w dwóch egzemplarzach – oryginał trafia do dostawcy, a kopia pozostaje u nabywcy.

Istnieje szereg elementów, jakie powinna zawierać faktura VAT RR. Wśród nich wyszczególnić należy:

 • imię i nazwisko/nazwę/skróconą nazwę dostawcy i nabywcy;
 • adresy dostawcy i nabywcy;
 • numer NIP/PESEL dostawcy i nabywcy;
 • datę dokonania transakcji;
 • datę wystawienia faktury;
 • numer faktury;
 • nazwy nabywanych towarów i usług;
 • jednostki miary i ilości nabywanych towarów;
 • oznaczenie/opisy klasy/jakości nabywanych produktów;
 • cenę jednostkową nabywanego produktu rolnego (nieuwzględniającą kwoty zwrotu podatku zryczałtowanego);
 • stawkę zryczałtowanego zwrotu podatku;
 • kwotę zryczałtowanego zwrotu podatku od wartości nabywanych produktów rolnych;
 • wartość nabywanych produktów rolnych wraz z kwotą zryczałtowanego zwrotu podatku;
 • kwotę należności ogółem;
 • kwotę zryczałtowanego zwrotu podatku wyrażoną cyfrowo i słownie;
 • podpisy stron uprawnionych do wystawienia oraz otrzymania faktury (czytelne) lub podpisy nieczytelne i wskazanie imion i nazwisk ich właścicieli;
 • oświadczenie dostawcy płodów rolnych o pozostawaniu rolnikiem ryczałtowym zwolnionym od podatku od towarów i usług na podstawie artykułu 43, ustęp 1, punkt 3 ustawy o podatku od towarów i usług.

Faktura VAT RR a podatek od towarów i usług

Towary i usługi dostarczane przez rolnika ryczałtowego są opodatkowane według stawki 7%. Podatek ten zobowiązany jest naliczyć nabywca. Dla niego jest on podatkiem naliczonym podlegającym odliczeniu.

Forma elektroniczna faktury RR – czy to możliwe?

Fakturę VAT RR może zostać wystawiona w formie elektronicznej, ale jedynie jeśli dostawca wyrazi na to zgodę. Co więcej, dokument może również zostać podpisany i przesłany w formie elektronicznej. W tym przypadku rolnik będzie musiał przechowywać dokument przez pięć lat.

Podsumowując, faktura RR jest dokumentem potwierdzającym nabycie towarów i usług od rolnika ryczałtowego. Obowiązek jej wystawienia spoczywa na nabywcy. Dokument może przyjąć formę papierową lub elektroniczną.

Archiwum: listopad 2022
faktura rr