Przydatne informacje:

 • Jako dokument fiskalny faktura końcowa pozwala na rozliczenie podatku dochodowego od transakcji.
 • Faktura końcowa zawiera podstawowe elementy zwykłej faktury VAT.
 • Jeśli faktury zaliczkowe obejmują całą kwotę zapłaty, wystawienie faktury końcowej na zerową kwotę nie jest konieczne.

Czym jest faktura końcowa?

Faktura końcowa to dokument sprzedaży, który przedsiębiorca wystawia po dokonaniu sprzedaży bądź wykonaniu usługi, gdy wcześniej na ich poczet pobrano zaliczki udokumentowane poprzez faktury zaliczkowe.

Podstawą prawną takiego działania jest art. 19a ust. 18 Ustawy o VAT – otrzymanie całości lub części zapłaty (zaliczka, przedpłata, zadatek, raty) jeszcze przed dokonaniem dostawy towarów bądź wykonaniem usługi skutkuje powstaniem obowiązku podatkowego z chwilą otrzymania tej kwoty w odniesieniu do otrzymanej kwoty.

Co ważne, faktura zaliczkowa lub kilka faktur zaliczkowych mogą obejmować całkowitą cenę brutto towaru bądź usługi. W takiej sytuacji sprzedawca nie ma obowiązku wystawienia faktury końcowej „zerowej”, jednak nie jest to zabronione.

Jak rozliczać faktury końcowe?

Faktura końcowa jako dokument zamykający zamówienie rozliczana jest na gruncie podatku PIT i VAT. Umożliwia rozliczenie podatku dochodowego, co oznacza, że powinna być ujmowana w KPiR w pełnej wysokości kwoty netto zamówienia.

Jeśli faktura zaliczkowa nie obejmowała całej kwoty zapłaty, suma wartości towarów bądź usług na fakturze końcowej powinna zostać pomniejszona o wartość otrzymanych zaliczek. Kwota podatku pomniejszana jest o kwoty podatku wykazanego na fakturach zaliczkowych.

Faktura końcowa – co powinna zawierać?

Zgodnie z ustawą faktura końcowa powinna zawierać wszystkie elementy wymagane dla zwykłych faktur. Są to:

 • data wystawienia dokumentu;
 • numer kolejny dokumentu;
 • dane sprzedawcy i nabywcy (imię, nazwisko, nazwa, adres);
 • numer NIP sprzedawcy i nabywcy;
 • data dokonania lub zakończenia dostawy towarów bądź świadczenia usług albo data otrzymania zapłaty, jeśli różni się od daty wystawienia dokumentu;
 • nazwa towaru bądź usługi;
 • miara i ilość towarów bądź usług;
 • cena jednostkowa netto;
 • kwota ewentualnych obniżek cen;
 • wartość netto towarów bądź usług;
 • stawka podatku;
 • suma wartości sprzedaży netto z podziałem na sprzedaż objętą poszczególnymi stawkami podatku a sprzedaż zwolnioną od podatku;
 • kwota podatku od sumy wartości sprzedaży netto towarów bądź usług (z podziałem na kwoty odnoszące się do poszczególnych stawek podatku);
 • kwota należności ogółem.

Jako dokument sprzedaży następujący po fakturze zaliczkowej faktura końcowa powinna zawierać numery faktur zaliczkowych wystawionych przed dostarczeniem towaru bądź wykonaniem usługi. Nie jest to wymóg prawny, jednak znacznie usprawnia pracę z dokumentami.

Faktura końcowa – dokument fiskalny wystawiany po fakturach zaliczkowych

Faktura końcowa to dopuszczony do obiegu dokument sprzedaży wystawiany przez podatnika na część kwoty sprzedaży, która nie została zapłacona na podstawie faktury zaliczkowej.Sprzedawca może wystawić fakturę końcową tylko wtedy, gdy faktura zaliczkowa obejmowała mniej niż 100% ustalonej ceny sprzedaży. Należy zrobić to na zasadach ogólnych, czyli w terminie do 15. dnia kolejnego miesiąca po miesiącu, w którym doszło do sprzedaży towarów bądź usług z uwzględnieniem niezbędnych elementów zwykłej faktury VAT.

Archiwum: maj 2023
faktura końcowa