Przydatne informacje:

 • Faktura przelewowa wystawiana jest, gdy dostarczenie towaru lub wykonanie usługi odbywa się przed zapłatą.
 • Faktura przelewowa stanowi potwierdzenie formalnego zawarcia umowy.
 • Przedsiębiorca wystawia ją na zasadach ogólnych.

Czym jest faktura przelewowa?

Faktura przelewowa to dokument księgowy wystawiany z założeniem, że dostarczenie towaru lub wykonanie usługi odbywa się przed dokonaniem zapłaty. Kontrahent ma obowiązek opłacić fakturę przelewową najpóźniej we wskazanym w dokumencie terminie (7 lub 14 dni).

Forma zapłaty, czyli przelew, to oficjalne potwierdzenie zawartej transakcji. Dzięki temu jest to dokument umożliwiający ewentualne dochodzenie należności. Sprzedawca może też zabezpieczyć płatność wystawiając fakturę PROformę poprzedzającą fakturę przelewową.

Jak wystawić fakturę przelewową?

Faktury przelewowe wystawiane są na zasadach ogólnych. Oznacza to nie tylko ustawowy termin wystawienia dokumentu, ale też stałe elementy, które powinien zawierać. Zgodnie z art. 106i Ustawy o podatku od towarów i usług faktura przelewowa powinna zostać wystawiona maksymalnie do 15. dnia kolejnego miesiąca po miesiącu, w którym wykonano usługę bądź dokonano dostawy towaru. Elementy, których nie może w niej zabraknąć to:

 • data wystawienia faktury;
 • kolejny numer faktury (nadany w ramach jednej lub więcej serii);
 • imię i nazwisko, nazwa oraz adres sprzedawcy i nabywcy (adres zamieszkania lub adres głównego miejsca prowadzenia działalności);
 • numer służący do identyfikacji podatnika na potrzeby podatku (dla transakcji UE jest to VAT-UE);
 • numer służący do identyfikacji podatkowej nabywcy;
 • data dokonania, opcjonalnie zakończenia dostawy towarów bądź wykonania usługi albo data otrzymania zapłaty (jeśli zapłata nastąpiła przed sprzedażą, a taka data została określona i jest inna niż data wystawienia dokumentu);
 • nazwa lub rodzaj towaru bądź usługi;
 • miara i ilość dostarczonych towarów bądź zakres wykonanych usług;
 • cena jednostkowa netto (cena jednostkowa towaru bądź usługi bez kwoty podatku);
 • kwota wszystkich opustów i obniżek cenowych z uwzględnieniem rabatów z tytułu wcześniejszej zapłaty (jeśli nie uwzględniono ich w cenie jednostkowej netto);
 • wartość netto sprzedaży (wartość dostarczonych towarów bądź wykonanych usług w ramach transakcji bez kwoty podatku);
 • stawka podatku;
 • suma wartości sprzedaży netto z uwzględnieniem podziału na sprzedaż objętą poszczególnymi stawkami podatku oraz sprzedaż zwolnioną od podatku;
 • kwota podatku od sumy wartości sprzedaży netto z uwzględnieniem podziału na kwoty dotyczące poszczególnych stawek podatku;
 • kwota należności ogółem.

Jeśli faktura przelewowa wystawiana jest w imieniu i na rzecz przedsiębiorcy przez przedstawiciela podatkowego, dokument powinien zawierać również jego dane identyfikacyjne (imię i nazwisko lub nazwa, adres i numer identyfikacyjny na potrzeby podatkowe).

Faktura przelewowa – kiedy warto ją wystawić?

Faktura przelewowa to zgodne z obowiązującymi przepisami potwierdzenie kupna-sprzedaży towarów bądź usług z odroczonym terminem płatności. Takie rozwiązanie stosowane jest zazwyczaj w odniesieniu do transakcji z zaufanymi kontrahentami, gdzie ustalony jest przedłużony termin płatności.

Faktury przelewowe może wystawiać przedsiębiorca, który jest podatnikiem podatku od towarów i usług. Faktura przelewowa nie tylko potwierdza dokonanie transakcji, ale jednocześnie stanowi podstawę do prawidłowego rozliczenia podatku.

Wystawiana jest nie później niż do 15. dnia miesiąca następującego po miesiącu zrealizowania umowy z uwzględnieniem niezbędnych elementów zwykłej faktury VAT. To między innymi data wystawienia i termin płatności, dane identyfikacyjne sprzedawcy i nabywcy, nazwa i ilość towarów czy usług, stawki podatkowe oraz ceny jednostkowe i całkowita kwota należności.

Archiwum: maj 2023
faktura przelewowa