Źródła finansowania przedsiębiorstw mają pokrywać koszty prowadzenia firmy. Z tego względu przedsiębiorcy nieustannie potrzebują środków niezbędnych do funkcjonowania. Sprawdź, jakie są sposoby finansowania przedsiębiorstw!

Właściwe funkcjonowanie oraz stały rozwój firmy wymagają odpowiednich nakładów kapitałowych. Dobrze dobrane źródła finansowania przedsiębiorstw są kluczowe dla polepszenia i utrzymania dotychczasowej pozycji rynkowej. Strategia finansowa powinna stanowić jeden z obowiązkowych elementów corocznych planów działalności firm. Z poniższego artykułu dowiesz się, jakie są źródła finansowania przedsiębiorstw!

Jakie są źródła finansowania przedsiębiorstw?

Źródła finansowania przedsiębiorstw to zasoby środków pieniężnych, które służą opłaceniu określonego przedsięwzięcia lub działalności firmowej. Wykazuje się je w bilansie po stronie pasywów. Pozyskiwane są w celach rozwoju oraz sfinansowania dalszego funkcjonowania. Wybierane sposoby finansowania przedsiębiorstw są uzależnione od:

  • poziomu rozwoju przedsiębiorstwa;
  • wielkości firmy;
  • perspektyw wzrostu.

Wewnętrzne formy finansowania przedsiębiorstw

Wewnętrzne formy finansowania przedsiębiorstw opierają się na wykorzystywaniu własnych środków. Kapitał własny może pochodzić bezpośrednio z przedsiębiorstwa lub od jego udziałowców i akcjonariuszy. Wewnętrzne źródła finansowania firmy zawsze powinny być rozważane w pierwszej kolejności, przed wzięciem pod uwagę kapitału zewnętrznego.

Zobacz także  Pożyczki dla firm pozabankowe — jak załatwić?

Źródła finansowania firmy – wkład własny

Wykorzystanie wkładu własnego jako źródła finansowania przedsiębiorstwa polega na uruchomieniu własnych środków, które dotychczas były gromadzone na prywatnych rachunkach. Rozwiązanie to jest najpopularniejsze i najbezpieczniejsze, ponieważ pozwala uchronić się przed ryzykiem wysokiego oprocentowania źródeł zewnętrznych. Co więcej, z wykorzystywania własnych środków nie trzeba się rozliczać. Nie występuje również przymus ewidencjonowania wydawanych środków.

Rodzaje finansowania przedsiębiorstw – zysk netto

Zysk netto to nic innego jak środki zarobione przez firmę we wcześniejszych okresach rozliczeniowych. Działalności jednoosobowe mogą z nich korzystać w dowolny sposób. Spółki natomiast są w tym przypadku ograniczone sztywnymi ramami prawnymi.

Źródła finansowania przedsiębiorstw – amortyzacja

Do wewnętrznych źródeł finansowania przedsiębiorstw zalicza się amortyzacja. Odpisów amortyzacyjnych mogą dokonywać wszystkie firmy posiadające środki trwałe. Amortyzacja obniża ich wartość, co wiąże się ze zmniejszeniem podstawy opodatkowania i koniecznej do zapłacenia kwoty podatku dochodowego.

Rodzaje finansowania przedsiębiorstw – wpływy ze sprzedaży aktywów

Sprzedaż własnego majątku to również jeden ze sposobów finansowania przedsiębiorstw. Sprzedawać można produkty gotowe, ale również materiały i inne środki trwałe.

Zewnętrzne sposoby finansowania przedsiębiorstw

Zewnętrzne źródła finansowania firmy nazywane są kapitałem obcym. Pozyskuje się go z zewnątrz, od instytucji i podmiotów niepowiązanych z przedsiębiorstwem. Są bardziej obciążające dla budżetu przedsiębiorstwa niż wykorzystywanie wewnętrznych źródeł finansowania. Jednocześnie, są też w większym stopniu nieograniczone, dlatego często niezbędne. Ryzyko płynące z wykorzystania zewnętrznych źródeł finansowania przedsiębiorstw opiera się głównie na konieczności zwrócenia pożyczonej kwoty wraz z odsetkami.

Źródła finansowania przedsiębiorstw – dotacje i dofinansowania

Dotacje i dofinansowania stanowią najpopularniejsze formy pomocy państwowej oraz unijnej dla firm. Środki z nich pozyskane można przeznaczać na różne cele powiązane z działalnością gospodarczą. Przeznaczone są dla przedsiębiorców działających w konkretnych branżach lub sektorach i realizujących z góry określone cele. Finansowanie otrzymuje się po spełnieniu szeregu wytycznych, a środki mogą przybrać formę zwrotną lub bezzwrotną.

Zobacz także  Beneficjent – kto to jest? Beneficjent a polskie regulacje prawne oraz dofinansowania unijne

Rodzaje finansowania przedsiębiorstw – kredyt bankowy

Kredyt bankowy jako źródło finansowania przedsiębiorstw dedykowany jest podmiotom, które mają odpowiednią zdolność kredytową. Jego udzielenie poprzedzone jest wnikliwą analizą ryzyka. Kredyt może zostać udzielony na konkretny cel lub na działalność bieżącą. Przedsiębiorcy mają do wyboru dwa produkty firmowe:

  • kredyty obrotowe;
  • kredyty inwestycyjne.

Formy finansowania przedsiębiorstw – emisja akcji

Formą finansowania przedsiębiorstw jest również emisja akcji. Tego rodzaju działalność jest możliwa, kiedy przedsiębiorstwo zostanie przekształcone w spółkę publiczną. Działanie to doprowadzi do wyemitowania akcji oraz notowania ich na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie. Akcje mogą zostać zakupione na Rynku Głównym lub New Connect przez inwestorów prywatnych i instytucjonalnych.

Sposoby finansowania przedsiębiorstw – emisja obligacji

Emisja obligacji jest alternatywnym sposobem na pozyskiwanie kapitału dla kredytu bankowego. Obligacje są papierami wartościowymi wydawanymi przez emitenta, czyli przedsiębiorstwo, które potrzebuje kapitału. Nabywają je obligatariusze, czyli wierzyciele inwestujący. Obligacje mają jasno określone oprocentowanie oraz termin wykupu.

Źródła finansowania firmy – leasing operacyjny i finansowy

Leasing operacyjny polega na przekazywaniu leasingobiorcy przez leasingodawcę prawa użytkowania konkretnego majątku trwałego. Transakcja obarczona jest odpowiednimi opłatami. Pożyczony przedmiot pozostaje w majątku leasingodawcy.

Funkcjonowanie leasingu finansowego jest zbliżone do leasingu operacyjnego z tą różnicą, że środek trwały zostaje dopisany do majątku leasingobiorcy. Co więcej, po zakończeniu leasingu przedsiębiorca staje się właścicielem dzierżawionego przedmiotu.

Źródła finansowania przedsiębiorstw – faktoring

Faktoring to kolejny sposób finansowania przedsiębiorstw. Faktor to firma zewnętrzna świadcząca usługi na rzecz przedsiębiorcy, czyli faktoranta. Polegają one na wykupowaniu wierzytelności od przedsiębiorstwa. Dzięki temu poprawiają się wskaźniki płynności firmy, ponieważ reguluje on zobowiązania w terminie.

Rodzaje finansowania przedsiębiorstw – kredyt kupiecki

Źródło finansowania przedsiębiorstw w postaci kredytu kupieckiego to zgoda strony sprzedającej na uiszczenie zapłaty odroczonej. Oznacza to, że przedsiębiorca może zapłacić za otrzymany towar lub wykonaną usługę po terminie realizacji zlecenia. Wśród rodzajów finansowania przedsiębiorstw ten stanowi alternatywę dla kredytu bankowego, który nie tylko jest droższy, ale też wymaga dopełnienia wielu formalności. Z rozwiązania korzystają szczególnie młodzi przedsiębiorcy, którzy nie mają jeszcze zdolności kredytowej.
Zróżnicowanie źródeł finansowania przedsiębiorstw pozwala na dobór takiej formy, która jest odpowiednia dla danej firmy. W ten sposób możesz zapewnić swojej działalności nie tylko płynność finansową, ale również stały rozwój.

Zobacz także  Problemy firm z wypłacalnością – czy jesienią czeka nas fala upadłości?
źródła finansowania przedsiębiorstw