Akcjonariusz jest właścicielem części akcji, emitowanych przez spółki akcyjne i komandytowo-akcyjne. Ma z tego tytułu prawo do otrzymania dywidendy, czyli części zysku, wypracowanego przez spółkę. Zakup akcji wiąże się też z obowiązkami i ryzykiem. Więcej na ten temat dowiesz się, czytając ten artykuł.

Akcje spółek giełdowych to cyfrowe papiery wartościowe, emitowane przez spółki akcyjne i komandytowo-akcyjne. Zakup akcji spółki o stabilnej sytuacji finansowej jest często świetną inwestycją oszczędności i sposobem na zdobycie dodatkowych środków pieniężnych. Będąc akcjonariuszem, warto śledzić decyzje organów spółki i brać udział w walnych zgromadzeniach akcjonariuszy. Chcesz wiedzieć, czy nabycie akcji niesie ze sobą jakieś ryzyko? Jakie są rodzaje akcji i jak wejść w ich posiadanie? Czytaj dalej.

Czy akcjonariusz jest wspólnikiem spółki?

W świetle przepisów kodeksu spółek handlowych, akcjonariusz, czyli właściciel akcji, z chwilą zapłaty wkładu określonego w elektronicznym zapisie akcji, staje się wspólnikiem majątku spółki. Dzieje się tak dlatego, że wniesione przez akcjonariuszy wkłady pieniężne bądź niepieniężne wartości majątkowe (tzw. aporty), tworzą kapitał zakładowy spółki. Właścicielem akcji może zostać osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna bez osobowości prawnej.

Jak zostać akcjonariuszem spółki akcyjnej?

Chcesz zainwestować w akcje spółek, ale nie wiesz, od czego zacząć? Zacznij od nawiązania kontaktu z maklerem giełdowym i załóż rachunek inwestycyjny w domu maklerskim. Zastanów się, jaką kwotę chcesz przeznaczyć na inwestycję i wpłać ją na założony rachunek. Aby pierwszy raz kupić akcje spółki akcyjnej, warto zacząć od zakupienia warrantu subskrypcyjnego z wyłączeniem prawa poboru akcji. Prawo to uprawnia do nabycia nowych akcji przez dotychczasowych akcjonariuszy.

Podział akcji

Akcje dzielimy na:

  • pieniężne i aportowe;
  • nieme i głosowe;
  • zwykłe i uprzywilejowane.

Jakie są prawa i obowiązki akcjonariusza?

Uprawnienia akcjonariuszy dzielą się na majątkowe i korporacyjne. Do majątkowych należy:

  • prawo do udziału w zyskach spółki, czyli wypłata dywidendy;
  • prawo poboru nowo wyemitowanych akcji spółki;
  • udział w masie likwidacyjnej spółki.

Do uprawnień korporacyjnych zaliczamy m.in:

  • prawo uczestnictwa i prawo głosu na walnym zgromadzeniu akcjonariuszy;
  • prawo do informacji na temat decyzji i uchwał podejmowanych przez zarząd i radę nadzorczą:
  • możliwość zaskarżania uchwał;
  • prawo do zgłoszenia swojej kandydatury w wyborach do organów spółki.

Jakie obowiązki ma akcjonariusz?

Podstawowym obowiązkiem jest wniesienie zapłaty za nabyte akcje. Jest to jego wkład, pokrywający wartość akcji i współtworzący kapitał zakładowy spółki.

Jak wygląda dokument akcji spółki?

Do 1 marca 2021 roku akcje miały postać papierowego dokumentu z nazwą emitenta, datą emisji, określeniem rodzaju akcji, serii i numeru dokumentu, wartości nominalnej akcji i pieczęcią spółki. Podczas nowelizacji przepisów kodeksu spółek handlowych zdematerializowano akcje. Wycofano też emisję i obrót popularnymi akcjami na okaziciela. Obecnie akcje spółek mają postać elektronicznego zapisu w rejestrze akcjonariuszy, prowadzonym przez dom maklerski lub bank prowadzący działalność maklerską lub podobną instytucję, wymienioną w przepisach ustawy o obrocie instrumentami finansowymi.

Co warto wiedzieć o rejestrze akcjonariuszy?

Rejestr zastąpił dawną księgę akcyjną, w której rejestrowano akcje imienne. Jest on jawny dla emitenta i akcjonariuszy, ale tajny dla podmiotów trzecich. Zawiera wszystkie dane dotyczące spółki oraz dane osobowe i adresowe jej akcjonariuszy, wraz z ilością nabytych przez nich akcji, ich rodzajem, serią, numerem i uprawnieniami szczególnymi z tytułu ich posiadania. Kolejne istotne informacje dotyczą pokrycia akcji, ich zbycia bądź obciążenia zastawem. W związku z wprowadzeniem rejestru, spółki mają pełen wgląd w obrót akcjami. Sam obrót odbywa się zaś przy wykorzystaniu technologii cyfrowych.

Straty i upadłości spółek a ryzyko inwestycyjne akcjonariuszy

Organy spółki odpowiadają za jej zobowiązania do wysokości kapitału zakładowego. Akcjonariusz nie odpowiada za zobowiązania emitenta akcji. Ryzykuje „tylko” tym, że w razie strat czy upadłości spółki, jego akcje stracą wartość, a on sam straci kwotę, którą zainwestował we wkład w kapitał zakładowy. Dlatego warto śledzić decyzje zarządu i rady nadzorczej oraz brać udział w głosowaniach podczas walnego zgromadzenia.

Do zobowiązań spółki należy sporządzanie rocznych sprawozdań finansowych i poddanie finansów kontroli przez biegłego rewidenta. Wówczas określa się kwotę zysku do podziału pomiędzy posiadaczy akcji.

Archiwum: listopad 2022
akcjonariusz