Warranty subskrypcyjne nazywane są przez finansistów pochodnym instrumentem inwestycyjnym. Czym różnią się od akcji i obligacji? Jakie korzyści przynoszą inwestorom? Sprawdźmy.

Najpopularniejsze papiery wartościowe, zaliczane do bazowych instrumentów finansowych, to akcje spółek giełdowych, obligacje skarbowe i obligacje przedsiębiorstw oraz indeksy giełdowe. Od wartości papierów emitowanych przez spółki giełdowe, zależy w dużej mierze ich kondycja finansowa. Z kolei do finansowych instrumentów pochodnych, zwanych derywatami, zaliczamy kontrakty terminowe futures, opcje, warranty opcyjne i subskrypcyjne oraz jednostki indeksowe.

Czym jest warrant?

Jest to rodzaj papieru wartościowego, który daje posiadaczowi prawo subskrypcji, czyli pierwszeństwa przy zakupie w ustalonej cenie – zwanej ceną realizacji – i w ustalonym terminie nowo wyemitowanych papierów wartościowych. Możliwe są też warranty bezterminowe, jednak w praktyce ten rodzaj papierów jest rzadko emitowany. Emitentem warrantu subskrypcyjnego jest spółka giełdowa, a nabywcą inwestor, który chce zakupić papiery wartościowe, emitowane przez tę spółkę. Mogą to być również pracownicy tejże spółki, często jest to kadra menedżerska. Emitentem warrantu opcyjnego może być bank lub inna instytucja finansowa.

Jakie są rodzaje warrantów?

Finansiści wyróżniają następujące rodzaje warrantów:

  • opcyjne – wystawcą może być emitent dowolnych papierów wartościowych, który jako bazowe instrumenty określi akcje konkretnej spółki;
  • subskrypcyjne – wystawcą warrantu i emitentem zapowiedzianych akcji jest ten sam podmiot;
  • imienne lub na okaziciela;
  • warranty kupna – dają posiadaczom prawo do zakupu instrumentu bazowego po określonej cenie i w określonym czasie;
  • sprzedaży – dają posiadaczom prawo (ale nie obowiązek) sprzedaży danych papierów w określonym czasie i po określonej cenie).

Co warto wiedzieć na temat warrantów?

Oto podstawowe zasady, związane z emisją i obrotem warrantami:

  1. Warrant opcyjny nie jest tożsamy z opcją, która jest także pochodnym instrumentem finansowym. Warrant ma postać papieru wartościowego. Z kolei opcja może mieć charakter umowy. Poza tym ilość opcji w obrocie jest nieograniczona, a o ilości warrantów decyduje emitent.
  2. Inwestycje w warranty obarczone są pewnym ryzykiem, ale pozwalają zdywersyfikować portfel inwestycyjny.
  3. W przypadku inwestorów zajmujących się importem lub eksportem, zakup zagranicznych warrantów pozwala zarobić lub ograniczyć straty na różnicach kursów walutowych.
  4. Warranty na okaziciela mogą być przedmiotem obrotu na rynku giełdowym i pozagiełdowym.

Czym warranty subskrypcyjne różnią się od emisji akcji giełdowych?

Akcje giełdowe należą do bazowych instrumentów finansowych. Ich wartość zależy od kondycji finansowej spółki, jej pozycji na rynku gospodarczym i inwestycyjnym oraz od ogólnej koniunktury. Nabywcy akcji są zaś akcjonariuszami, czyli udziałowcami w majątku spółki. Mogą zbyć akcje, jeśli tracą one na wartości, aby zminimalizować straty. Mogą je sprzedać, gdy wzrosła ich wartość i zarobić na tym. Mogą też zachować akcje, zarabiając na dywidendzie, czyli wypłacie części zysku osiągniętego przez spółkę. Z kolei warranty subskrypcyjne to obietnica sprzedaży lub zakupu bazowych papierów wartościowych przez emitenta.

Co warto wiedzieć o emisji warrantów subskrypcyjnych?

Szczegółowa instrukcja, dotycząca emisji, zakupu i sprzedaży warrantów subskrypcyjnych, określona jest w statucie spółki i w uchwale walnego zgromadzenia. W zamian za prawo subskrypcji – pierwszeństwa w nabyciu akcji – nabywca godzi się z ryzykiem niższej stopy zwroty oraz gorszego zabezpieczenia emitenta przed bankructwem.

Od czego zależy rynkowa wartość warrantu?

Warto odróżnić cenę realizacji warrantu, określoną w dokumencie emisyjnym, od wartości rynkowej warrantu. Cena realizacji to ustalona kwota zakupu bądź sprzedaży papierów wartościowych (w zależności od rodzaju warrantu). Natomiast wartość rynkowa warrantu zależy od wartości papierów wartościowych, do których się odnosi. Przy czym, jeśli wartość akcji wzrośnie o kilka procent, to wartość emitowanych do nich warrantów wzrośnie o kilkanaście procent lub nawet więcej. Podobnie jest w przypadku spadku wartości. Zjawisko to nazywa się dźwignią finansową.

Dlaczego spółki emitują warranty?

Emisja warrantów, zwłaszcza w połączeniu z obligacjami, to dla spółek możliwość zwiększenia kapitału zakładowego. To też sposób na motywację załogi, w tym kadry menadżerskiej, która nabywa warranty i akcje spółki, a przez to staje się udziałowcami. Ponadto warranty imienne to pewien rodzaj zabezpieczenia przed przejęciem akcji spółki przez niepowołane osoby. Obrót warrantami napędza obrót bazowymi papierami wartościowymi. Ponadto jest informacją dla zarządu spółki dotyczącą zainteresowania jej akcjami na rynku inwestycyjnym.

Ryzyko związane z inwestycją w warranty

Chcesz zainwestować w warranty? Zanim to zrobisz, sprawdź informacje na temat kondycji finansowej emitenta. Ryzykujesz tym, że warranty mogą stać się bezwartościowe jeszcze przed wygaśnięciem terminu ważności. Jeśli zaś spadnie wartość akcji spółki, lub co gorsza, ogłosi ona upadłość, wówczas może wywiązać się z umowy zakupu lub sprzedaży warrantu.

Warranty są ciekawą i coraz częstszą opcją inwestycji. Jednakże są obarczone ryzykiem, dlatego warto znać reguły sterujące tymi instrumentami.

Archiwum: listopad 2022
warranty