Fixing to pojęcie giełdowe. Każdy inwestor powinien się z nim zaznajomić. Umożliwia ono lepsze zrozumienie zjawisk zachodzących na rynkach. Warto wiedzieć, nie tylko czym jest sam fixing, ale również, na jakich zasadach przebiega. Czytaj dalej!

Fixing brzmi tajemniczo. Określa się tym mianem proces wyznaczania cen instrumentów finansowych, który odbywa się na podstawie złożonych zleceń. Rozbierzmy tę definicję na czynniki pierwsze. Fixing jest to ustalenie cen przed ogłoszeniem kursu. Na jakich zasadach jest on przeprowadzany? Co bierze się pod uwagę podczas ustalania ceny? W końcu to bardzo ważne informacje, które mogą pomóc inwestorom w podejmowaniu właściwych decyzji. Dlatego, jeżeli chcesz poznać odpowiedź na powyższe pytania, zapoznaj się z dalszą częścią artykułu. Miłej lektury!

Fixing, czyli element notowań giełdowych

Fixing to pojęcie giełdowe. Do jego dokładnego zrozumienia, konieczna jest znajomość przebiegu sesji notowań. Wyróżnia się:

 1. Sesje notowań ciągłych
 2. Sesje notowań jednolitych

Czym powyższe rodzaje się od siebie różnią? System notowań ciągłych polega na tym, że kurs może się zmieniać od transakcji do transakcji. Oznacza to, że transakcje zawiera się po kursie zlecenia oczekującego. W przypadku systemu notowań jednolitych sprawa wygląda nieco inaczej. Najpierw przyjmowane są zlecenia kupna oraz sprzedaży, a następnie na ich podstawie ustala się kurs, po którym transakcje zostaną zawarte.

System notowań ciągłych

Żebyś mógł to dokładnie zrozumieć, omówimy oba systemy. Każda sesja składa się z faz. W przypadku sesji notowań ciągłych wyróżnia się:

 1. Faza przed otwarciem, czyli przyjmowanie zleceń na otwarcie.
 2. Otwarcie sesji oraz określenie kursów na otwarcie.
 3. Faza notowań ciągłych, podczas której zawierane są transakcje.
 4. Faza przed zamknięciem, czyli przyjmowanie zleceń na zamknięcie.
 5. Zamknięcie sesji z określeniem kursów na zamknięcie.
 6. Dogrywka, czyli zawarcie transakcji po kursie z limitem zamknięcia.

Fazy zamknięte są w ramach czasowych. Przeważnie sesja rozpoczyna się o godzinie 8:30, a kończy o 17:05.

System notowań jednolitych (system kursu jednolitego)

System notowań jednolitych również składa się z faz. Ilość faz może być zależna od tego, ile razy kurs jest ustalany. Poniżej przedstawimy fazy dla systemu z dwukrotnym ustalaniem kursu. Oto one:

 1. Faza przed otwarciem, czyli przyjmowanie zleceń na otwarcie.
 2. Otwarcie sesji oraz określenie pierwszego kursu jednolitego.
 3. Dogrywka.
 4. Kolejna faza przed otwarciem.
 5. Ponowne otwarcie sesji oraz określenie drugiego kursu jednolitego.
 6. Dogrywka.

W takim systemie mogą być notowane instrumenty o niższej płynności, takie jak akcje, prawa poboru oraz prawa do akcji.

Procedura fixingu

Fixing, który ma miejsce tuż przed fazą otwarcia, odnosi się przede wszystkim do systemu notowań jednolitych. Najprościej to moment ustalenia kursów. Odbywa się to poprzez porównanie wszystkich zamówień, które zostały zebrane w fazie przed otwarciem. Ustala się cenę równowagi, czyli taką, która pozwoli na zawarcie jak największej ilości transakcji pomiędzy sprzedającymi a kupującymi. Przeważnie trwa od kilku do kilkunastu sekund. Jest to moment, w którym nie ma możliwości wprowadzania zmian. Nie możesz wtedy anulować lub modyfikować zlecenia.

Kiedy ma miejsce fixing GPW?

Fixing na Giełdzie Papierów Wartościowych występuje tylko na rozpoczęciu oraz zamknięciu sesji giełdowej. Pozwala wyznaczyć tym samym kurs otwarcia oraz kurs zamknięcia. W czasie trwania sesji na GPW inwestorzy dokonują składania transakcji kupna oraz sprzedaży. Zlecenia, które zostały zlecone, przechowuje się w arkuszu zleceń. Dopóki nie zostaną zrealizowane, mogą być one dowolnie modyfikowane oraz anulowane.

Podaż, popyt i kapitalizacja rynkowa

Wyznaczanie cen instrumentów finansowych odbywa się na podstawie zgłoszonych transakcji. Oznacza to, że fixing bazuje na podaży oraz popycie. Jest on bardzo ważny, ponieważ to na podstawie kursów oblicza się kapitalizację rynkową, która jest ważnym wskaźnikiem. Kapitalizacja rynkowa obliczana jest poprzez pomnożenie liczby wszystkich akcji przez obowiązujący kurs. Na tej podstawie otrzymuje się przybliżoną wartość, która pozwala inwestorom na porównywanie jednego instrumentu do drugiego.

Dlaczego cena jest aż tak istotna?

Wiesz już, że ceny kształtowane są na bazie popytu oraz podaży. Fixing to proces, który pozwala na znalezienie odpowiedniej ceny. Musi spełniać ona dwa warunki. Po pierwsze, musi być to najwyższa cena, którą kupujący jest w stanie zapłacić. Po drugie, musi to być najniższa kwota, po jakiej sprzedający będzie skłonny sprzedać. Fixing jest procesem, w którym oferty są porównywane oraz dopasowywane, w taki sposób, aby ustalić jak najlepszą cenę. Kwestia jest o tyle złożona, że musisz pamiętać, że dostępnych jest wiele cen kupna oraz sprzedaży. Ich ilość zależy od liczby zgłoszeń przed fixingiem.

Dlaczego ogranicza się wahania kursu?

Ograniczanie wahań kursów jest bardzo ważne, ponieważ zwiększa bezpieczeństwo obrotu giełdowego. W sytuacjach paniki inwestorzy mogą podejmować pochopne decyzje, których konsekwencje byłyby odczuwalne dla całego rynku. Gwałtowny spadek lub wzrost kursu instrumentów finansowych może prowadzić do destabilizacji rynku. Takie sytuacje mogłyby powodować ogólny spadek zaufania względem rynków finansowych. Dlatego wahania cen regulowane są poprzez widełki, które mogą być statyczne lub dynamiczne.

Widełki statyczne i dynamiczne na Giełdzie Papierów Wartościowych

Ograniczanie kursów odbywa się przez widełki. Oto uproszczone wyjaśnienie ich działania. Widełki statystyczne wyznaczają stały przedział, w którym zmiana kursów jest dopuszczalna. Kształtują one cenę notowań w trakcie jednej sesji. Widełki dynamiczne w przeciwieństwie do statycznych są ruchome. Ograniczają one wahania cen, poprzez blokowanie dynamicznych zmian kursu w krótkim czasie. Oba rodzaje widełek znacznie wpływają na fixing, ponieważ narzucają pewne ramy, po których ceny mogą się poruszać. Jeżeli widełki zostaną przekroczone, następuje równoważenie kursu.

Kursy instrumentów finansowych są zależne od zainteresowania inwestorów, czyli od popytu. Istotna jest również podaż, czyli ilość akcji dostępnych do sprzedaży. Fixing przebiega w oparciu o przyjęte do realizacji zlecenia. Celem zawsze jest maksymalizacja obrotu. Rynek dąży do doprowadzenia jak największej ilości transakcji do końca. A do tego potrzebne jest zachowanie pewnej równowagi pomiędzy zleceniami sprzedaży a zleceniami kupna. Zagadnienia giełdowe są skomplikowane, jednak po zapoznaniu się z podstawowymi pojęciami, wszystko staje się nieco łatwiejsze do zrozumienia.

Archiwum: październik 2022
fixing