Kapitał zakładowy to wkłady pieniężne i niepieniężne wspólników stanowiące pewnego rodzaju gwarancję rzetelności i wypłacalności. W zależności od rodzaju spółki kapitałowej różne są jego wysokości i charakterystyka. Sprawdź, co jeszcze warto na ten temat wiedzieć!

Utworzenie spółki kapitałowej powinno przebiegać zgodnie ze ściśle określonymi zasadami. Jedną z nich jest konieczność wniesienia kapitału zakładowego. Jego wysokość będzie różna w zależności od formy prawnej podmiotu. Na kapitał mogą się składać pieniądze, ale też inne składniki niepieniężne przedstawiające konkretną wartość.

Czym jest kapitał zakładowy?

Kapitał zakładowy w spółce składa się z wkładów wnoszonych przez wspólników. Może przybrać formę pieniężną i niepieniężną. W przypadku kapitału zakładowego w formie niepieniężnej mogą to być na przykład: wierzytelności, nieruchomości czy majątkowe prawa autorskie.

Kapitał zakładowy pełni funkcję gwarancyjną, a więc ma zabezpieczać interesy wierzycieli spółki w razie jej ewentualnej niewypłacalności. Nie istnieją jednak żadne przepisy nakazujące utrzymywanie kapitału zakładowego spółki w nienaruszonej formie przez cały okres jej trwania. Oznacza to, że zgromadzone środki mogą być wykorzystywane, a za ich pośrednictwem nabywane przykładowo środki trwałe. Wniesiony do spółki wkład niepieniężny może zostać zbyty, a uzyskane pieniądze przeznaczone na dowolny cel.

Wysokość kapitału zakładowego

Zgodnie z literą prawa, minimalna wysokość kapitału zakładowego będzie różna w uzależnieniu od rodzaju spółki. Kwoty będą wyglądać następująco:

  • w przypadku spółki z ograniczoną odpowiedzialnością kapitał zakładowy powinien wynosić minimum 5 tysięcy złotych;
  • w przypadku spółki komandytowo-akcyjnej kapitał zakładowy powinien wynosić minimum 50 tysięcy złotych;
  • w przypadku spółki akcyjnej kapitał zakładowy powinien wynosić minimum 100 tysięcy złotych;
  • w przypadku prostej spółki akcyjnej kapitał zakładowy powinien wynosić minimum 1 złoty.

Prawo nie określa, ile maksymalnie może wynosić kapitał zakładowy. Tę wartość ustalają wspólnicy.

Przy tworzeniu spółki kapitał zakładowy powinien zostać pokryty w całości jedynie w przypadku spółki z ograniczoną odpowiedzialnością. W przypadku tworzenia przedsiębiorstw o pozostałych formach prawnych należących do grona spółek kapitałowych, kapitał zakładowy należy pokryć w części odpowiadającej 25% deklarowanej wartości oraz wyznaczyć konkretne terminy, kiedy kapitał zostanie uzupełniony.

Kapitał zakładowy w spółce akcyjnej

Wysokość kapitału zakładowego w spółce akcyjnej jest określona w statucie spółki. Nie może być niższa niż 100 tysięcy złotych. Nie określono natomiast górnej granicy wartości tego elementu. Kapitał zakładowy w spółce akcyjnej składa się z akcji przedstawiających równą wartość nominalną. Poprzez nabycie akcji potencjalny akcjonariusz nabywa ułamek kapitału zakładowego spółki. Jeśli zdecyduje się na taki ruch, to ma obowiązek pokrycia pełnego wkładu na akcje. Pieniądze wpłaca bezpośrednio na konto bankowe spółki lub dokonuje transakcji za pośrednictwem rachunku maklerskiego.

Kapitał zakładowy może przyjąć formę pieniężną lub aportu. W przypadku formy niepieniężnej ustawodawca uniemożliwia wnoszenie praw niezbywalnych, świadczeń pracy bądź usług. Wkłady na pokrycie kapitału zakładowego powinny zostać wniesione przed zgłoszeniem zawiązania spółki we właściwym sądzie rejestrowym. Przy rejestracji wszyscy członkowie zarządu zobowiązani są do złożenia zgodnego oświadczenia, że wymagane statutem spółki wkłady na pokrycie kapitału zakładowego zostały wniesione, a sąd musi oświadczenie to zweryfikować na podstawie przedstawianych potwierdzeń wpłat lub wyciągów bankowych.

Kapitał zakładowy w spółce komandytowo-akcyjnej

Kapitał zakładowy w spółce komandytowo-akcyjnej stanowi łączna wartość nominalna akcji objętych wkładami akcjonariuszy. Warto zaznaczyć, że akcjonariusze mogą być jednocześnie komplementariuszami. Wysokość kapitału powinna zostać określona w statucie spółki i nie może być mniejsza niż 50 tysięcy złotych. Dodatkowo należy dokładnie wyszczególnić sposób zebrania kapitału oraz wartość nominalną akcji.

Środki pochodzące z zakupu akcji muszą w całości trafić na rachunek kapitału zakładowego. Komplementariusze mogą natomiast wnieść wkład na kapitał zakładowy lub na inne fundusze spółki.

Kapitał zakładowy w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością

Kapitał zakładowy w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością powinien zostać określony w umowie spółki. Jego wartość nie może być niższa niż 5 tysięcy złotych. Wspólnicy wnoszą do spółki swoje wkłady, a w zamian otrzymują udziały. Suma udziałów posiadanych przez wspólników spółki z o.o. jest równa wartości kapitału zakładowego.

Spółka z o.o. ma możliwość dokonywania surogacji. Oznacza to, że wspólnicy mogą dysponować majątkiem stanowiącym kapitał zakładowy, a więc wkłady w formie pieniężnej i niepieniężnej można zastępować innymi składnikami majątku.

Podsumowując, kapitał zakładowy to majątek wnoszony przez wspólników podczas tworzenia nowego podmiotu w formie spółki kapitałowej. Ma on pełnić funkcję gwarancyjną, świadczyć o wiarygodności i wypłacalności. Wysokość kapitałów zakładowych w poszczególnych odmianach spółek kapitałowych różni się.

Archiwum: listopad 2022
kapitał zakładowy