Chciałbyś zabezpieczyć swój kapitał przed inflacją oraz zacząć inwestować? W ostatnim czasie coraz więcej osób decyduje się na ten krok. Zanim to zrobisz, poznaj najpopularniejsze instrumenty finansowe.

Spadek wartości pieniądza sprawia, że świadomi przedsiębiorcy zaczynają szukać sposobów na zainwestowanie swoich pieniędzy, zamiast trzymać je w banku lub przysłowiowej skarpecie. Ogromną popularnością cieszy się inwestowanie w instrumenty finansowe dostępne na polskiej lub zagranicznej giełdzie. Poznaj ich podstawowe rodzaje oraz dowiedz się, gdzie warto ulokować swój kapitał.

Instrumenty finansowe – definicja

Na giełdzie dostępne są różnego rodzaju inwestycje nazywane ogólnie instrumentami finansowymi. Przyjmują one formę kontraktu zawartego między dwoma podmiotami. Powoduje to emisję aktywów u jednej ze stron zobowiązania finansowego albo instrumentu kapitałowego u drugiej ze stron – pod warunkiem, że z kontraktu pomiędzy dwoma stronami wynikają skutki gospodarcze bez względu na to, czy wykonanie praw ma charakter bezwarunkowy, czy warunkowy. Różnią się one między sobą potencjalnym zyskiem, sposobem działania, konstrukcją oraz poziomem ryzyka. Zgodnie z unijną dyrektywą MiFID oraz polskim prawem instrumenty finansowe stanowią papiery wartościowe oraz aktywa finansowe niebędące papierami wartościowymi.

Papiery wartościowe jako jeden z elementów rynku finansowego

Papiery wartościowe to dokumenty, które gwarantuję posiadanie określonego prawa majątkowego. Ich cechą charakterystyczną jest to, że są zbywalne, czyli można brać udział w obrocie instrumentami finansowymi i przekazać je innej osobie. Zaliczają się do nich kwity depozytowe, akcje, warranty subskrypcyjne, obligacje, weksle, czeki oraz konosamenty. Od roku 2021 wraz z wejściem w życie Ustawy o Dematerializacji nie mają one już formy fizycznej. Zostały zastąpione zapisem elektrycznym, które znajduje się w odpowiednim rejestrze. Indeksy giełdowe nie są instrumentami finansowymi.

Rodzaje papierów wartościowych a kryterium czasu

Zgodnie z ustawą o rachunkowości, papiery wartościowe dzielone są ze względu na kryterium czasu. Krótkoterminowe to takie, których czas realizacji wynosi mniej niż 1 rok, natomiast o długoterminowym horyzoncie zapadalności – więcej niż 1 rok. Papiery wartościowe można też podzielić na wierzycielskie, na przykład weksle, udziałowe – między innymi certyfikaty inwestycyjne oraz towarowe. Ze względu na funkcję, jaką pełnią wyróżnia się papiery będące dokumentami pożyczkowymi, współwłasności majątkowej, płatniczymi lub rozrachunkowymi.

Instrumenty pochodne w polskim prawie

Instrumenty pochodne odnoszą się do instrumentów, niebędących papierem wartościowym. Inaczej bywają nazywane derywatami. Ich wartość uzależniona jest od instrumentu bazowego, czyli od kursów akcji, wysokości stopy procentowej oraz rentowności obligacji, ale nie tylko. Niekiedy wpływ na nią mają również nietypowe wskaźniki takie jak liczba słonecznych dni. Można podzielić je na dwie grupy. Instrumenty symetryczne to między innymi kontrakty terminowe, takie jak forward i futures oraz transakcje zamiany, czyli tzw. swap. Natomiast instrumenty niesymetryczne to między innymi opcje. Jednostki uczestnictwa to również instrumenty finansowe, niebędące papierami wartościowymi.

Co jeszcze zalicza się do instrumentów niebędących papierami wartościowymi?

Derywaty to także inne instrumenty pochodne odnoszące się do zmian klimatycznych, stawek inflacji czy innych oficjalnych danych statystycznych, które są wykonywane przez rozliczenie pieniężne. To też opcje obrotu i kontrakty, których bazowym instrumentem jest towar, jednak nie są przeznaczone do celów handlowych.

Znasz już podstawowe narzędzia finansowe i ich podział? Teraz będziesz w stanie jeszcze lepiej zainwestować swoje pieniądze, aby przynosiły ci realne zyski.

Archiwum: listopad 2022
instrumenty finansowe