Private equity to fundusze, które powinieneś rozważyć w kilku przypadkach. Jesteś przedsiębiorcą i poszukujesz kapitału na rozwój lub ekspansję? A może jesteś inwestorem i szukasz miejsca z potencjałem osiągnięcia wysokich zysków? Rozważ fundusz PE.

Fundusze private equity dokonują inwestycji w dobrze rokujące biznesy, które poszukują kapitału na ekspansję, przekształcenia lub rozwój swojej działalności. Na transakcji zyskuje zarówno strona pozyskująca kapitał, jak i inwestor udzielający finansowania. Przeczytaj poniższy tekst i dowiedz się, czym są fundusze private equity i na jakich zasadach działają. Sprawdź też, jak funkcjonują fundusze private equity w Polsce!

Fundusz private equity – co to jest?

Fundusz PE, czyli private equity, jest podmiotem dokonującym inwestycji w firmy prywatne. Robi to, ponieważ liczy na zyski kapitałowe wynikające z wyjścia z danej inwestycji lub pobierania z niej odsetek i dywidendy. Private equity zarządzany jest przez wykwalifikowaną kadrę zarządczą. Kapitał zgromadzony w funduszach pochodzi od:

 • instytucji finansowych;
 • organizacji państwowych;
 • przedsiębiorstw;
 • osób prywatnych.

Private equity to szerokie określenie na finansowanie firm nienotowanych na giełdzie. Inwestuje się w firmy prywatne niepodlegające regulacjom rynków giełdowych. Wyjątek stanowi sytuacja, gdy inwestycja ma na celu wycofanie danego podmiotu z rynku papierów wartościowych.

Private equity – formy inwestycji

Finansowanie private equity może przybrać różnorodne formy. Jak zainwestować w ten sposób? Do najpopularniejszych zaliczyć można:

 • zakup udziałów spółki kapitałowej;
 • zakup akcji spółki kapitałowej;
 • udzielanie młodym firmom pożyczek;
 • zakup wyemitowanych przez młodą firmę obligacji;
 • zamiana obligacji na akcje;
 • finansowanie mezzanine.

Fundusz PE – definicja

Inwestycje w typie private equity można rozpatrywać w ujęciu szerokim oraz wąskim. Podejście szerokie uznawane jest za oficjalne, natomiast wąskie – za potoczne.

Fundusz private equity – podejście teoretyczne

Ogólna definicja inwestycji private equity mówi, iż jest to finansowanie wszelkich firm prywatnych. Przybierając tę definicję za punkt widzenia, należałoby wskazać następujące cechy dominujące w PE:

 • dowolność formy finansowania;
 • finansowanie przedsiębiorstw w różnych fazach rozwoju;
 • inwestycje dokonywane są przez różnorodne podmioty, również osoby fizyczne.

W podejściu teoretycznym private equity są kategorią nadrzędną nad Venture Capital, czyli inwestycjami w przedsiębiorstwa młode, znajdujące się we wczesnych fazach rozwoju.

Inwestycje w fundusz PE mogą być dokonywane przez szerokie grono inwestorów. Zalicza się do nich między innymi:

Fundusz private equity w rozumieniu potocznym

Potoczne rozumienie private equity jest wąskie. Następuje tutaj wyraźne rozróżnienie pomiędzy inwestycjami Venture Capital a private equity. VC to finansowanie młodych przedsiębiorstw, a PE to inwestowanie w starsze przedsiębiorstwa o ugruntowanej pozycji rynkowej.

Inwestycje w fundusz PE dokonywane są przez podmioty wyspecjalizowane. Wśród nich prym wiodą fundusze kapitałowe lub inne profesjonalne podmioty z rynku kapitałowego.

W co inwestują fundusze PE?

Fundusze private equity finansują najczęściej rozwój przedsiębiorstw o potwierdzonym modelu biznesowym, które jednak potrzebują kapitału na ekspansję terytorialną. Dodatkowo dokapitalizowywanie może dotyczyć:

 • przejęć;
 • wykupów lewarowanych;
 • wykupów menadżerskich;
 • restrukturyzacji;
 • optymalizacji funkcjonowania przedsiębiorstwa;
 • transakcji mezzanine;
 • inwestycji w nieruchomości;
 • inwestycji w infrastrukturę.

Struktura funduszy private equity w Polsce

Fundusze private equity w Polsce inwestują najczęściej w dojrzałe, duże i stabilne przedsiębiorstwa. Inwestycje takie nie są obarczone bardzo wysokim ryzykiem utraty kapitału. Celem finansowania mogą być również mniejsze i młodsze firmy, ale warunkiem jest tutaj posiadanie sprawdzonego i dobrze funkcjonującego modelu biznesowego.

Fundusze private equity w Polsce funkcjonują najczęściej w strukturze właścicielskiej spółki komandytowej. Występują tutaj dwa podmioty – komandytariusz oraz komplementariusz.

Pierwszy z nich jest wspólnikiem pasywnym, którego rola ogranicza się zwykle do przekazywania środków finansowych. Wspólnik pasywny ma odpowiedzialność biznesową ograniczoną do wysokości wniesionego wkładu własnego. Nazywa się go Limited Partners. Drugi z podmiotów jest wspólnikiem aktywnym, więc odpowiedzialnym za prowadzenie i zarządzanie przedsiębiorstwem. Określa się go mianem General Partners.

Etapy życia funduszu private equity

Funkcjonowanie funduszu PE daje się podzielić na 4 etapy:

 1. Pozyskiwanie środków pieniężnych koniecznych do dokonania inwestycji.
 2. Rozpoczęcie inwestycji.
 3. Podejmowanie działań mających na celu zwiększenie wartości dokapitalizowywanych spółek.
 4. Wyjście z inwestycji.

Fundusze private equity powoływane są na konkretny okres. Najczęściej jest to 10 lat. Czas ten można przedłużyć o kolejne 2 lata. Wyjście z funduszu wiąże się ze sprzedażą udziałów lub akcji albo inną formą spieniężenia inwestycji. Fundusz private equity ma na celu zysk. Jego założyciele liczą, że wartość nabywanych udziałów lub akcji wzrośnie w czasie. Dodatkowo kadra właścicielska ma prawo do otrzymywania corocznej dywidendy, jak również odsetek od zysków kapitałowych. Nadal jednak private equity to świetny sposób na dofinansowanie firmy w celu jej rozwoju.

Archiwum: styczeń 2022
private equity