Rynek finansowy to miejsce, w którym zawierane są transakcje instrumentów finansowych. Ta definicja jest dość ogólna, jednak najlepiej oddaje różnorodność rynków. Warto jednak wejść w temat nieco głębiej. Czytaj dalej!

Rynek finansowy to pojęcie, które kryje w sobie wiele treści. Dotyka ono wielu ekonomicznych problemów. Mówiąc o rynku, zawsze należy mieć na uwadze, że jest tworzony przez podmioty, które w nim uczestniczą. Mogą to być instytucje, ale również indywidualni inwestorzy. Rynek jest to bowiem system handlu instrumentami finansowymi. To właśnie tam mają miejsce transakcje kupna oraz sprzedaży danego aktywa. Znacznie więcej ciekawych informacji dowiesz się z dalszej części artykułu. Sprawdź, jakie rodzaje rynków wyróżniamy!

Czym są instrumenty finansowe?

Prawdopodobnie zwróciłeś uwagę na to, że we wstępie nie pada słowo „pieniądze” a zamiast tego „instrumenty finansowe”. Dla osób zaznajomionych z ekonomią będzie to oczywiste. Na rynkach finansowych handluje się bowiem wieloma instrumentami finansowymi, a nie wyłącznie walutami. Do instrumentów finansowych zalicza się:

  • instrumenty rynku pieniężnego,
  • papiery wartościowe,
  • kontrakty,
  • jednostki uczestnictwa w funduszach inwestycyjnych,
  • itp.

Podstawowa rola rynku finansowego

Podstawową funkcją rynku finansowego jest mobilizacja kapitału oraz obrót pieniężny. Co to oznacza? Mobilizacja kapitału to nic innego jak zamienienie oszczędności w inwestycję. Podmioty, które zgromadziły pewien kapitał, mogą zainwestować go w celu pomnożenia swoich środków. Obrót pieniężny to natomiast przeprowadzanie transakcji. I to właśnie umożliwia rynek finansowy. Przy jego pomocy, możesz w sposób szybki oraz bezpieczny przelać swój kapitał w docelowe miejsce.

Rynek finansowy umożliwia alokację kapitału

Rynek finansowy pełni bardzo istotną rolę. W związku z tym, że często spotykają się na nim wielkie instytucje z indywidualnymi inwestorami, umożliwia on skuteczną alokację kapitału. Oznacza to, że środki finansowe mogą swobodnie kierować się do sektorów, które w danym momencie tego najbardziej potrzebują. Jest to bardzo pozytywne zjawisko dla krajowej gospodarki. Sektory wymagające finansowania mogą uzyskać niezbędny kapitał. Rynki finansowe umożliwiają efektywne wspieranie podmiotów, które tego wymagają.

Wycena kapitału i ryzyka na rynkach finansowych

Rynek finansowy pozwala również na efektywne ocenianie ryzyka. Każda inwestycja wiąże się z pewnym ryzykiem. Nie można go całkowicie wyeliminować. Można jednak oszacować ryzyko. Jest to możliwe na rynkach finansowych, na których istnieje wiele alternatywnych inwestycji. Każdy inwestor ma możliwość oceny ryzyka, które wiąże się z daną decyzją. Może on zainwestować swój kapitał, w sposób, który będzie zgodny z jego strategią. Potencjalny zysk powinien być analogiczny do ryzyka, które inwestor podejmuje.

Rynek nic nie ukrywa

Obserwując rynek finansowy, można wyciągnąć wiele trafnych wniosków dotyczących sytuacji gospodarczej. Rynek nic nie ukrywa, ponieważ jest on odwzorowaniem nastrojów inwestorów. Każde zdarzenie geopolityczne może wywrzeć wpływ na konkretny rynek. Jest to nieuniknione. Co więcej, w niektórych przypadkach to rynek może dać sygnał o nadchodzącej sytuacji gospodarczej, która nie jest jeszcze widoczna. Ma to miejsce dla przykładu przed zbliżającymi się konfliktami zbrojnymi.

Segmenty rynku finansowego

Rynek finansowy jest jednak nieco bardziej złożony, niż może się to niektórym wydawać. Składa się on z kilku segmentów. Każdy z nich pełni równie istotną rolę. Nie można mówić w tym przypadku o żadnej hierarchii. Do poprawnego funkcjonowania rynku niezbędne są wszystkie segmenty. A oto one:

  • rynek pieniężny;
  • rynek kapitałowy;
  • rynek walutowy;
  • rynek terminowy;
  • rynek depozytowo-kredytowy.

O co chodzi z rynkiem kapitałowym?

Prawdopodobnie najczęściej możesz spotkać się z określeniem rynek kapitałowy. Właśnie dlatego poświęcimy mu nieco więcej uwagi. Jest to segment rynku finansowego, w którym zawiera się transakcje o okresie zapadalności dłuższym niż rok. Jeżeli czujesz się nieco zagubiony spokojnie, podstawową formą rynku kapitałowego jest rynek papierów wartościowych, a to już powinno być dla ciebie bardziej zrozumiałe. Jest to rynek, który umożliwia transakcje udziałowe (akcje) oraz dłużne (obligacje).

Jak dzieli się rynek kapitałowy?

Rynek kapitałowy może zostać podzielony ze względu na miejsce obrotów. W takim wypadku mówimy o rynku publicznym, czyli takim, z którego każdy może korzystać oraz niepublicznym. Rynek niepubliczny kierowany jest wyłącznie do wąskiego grona osób. Wszystkie osoby, które otrzymują do niego dostęp, muszą być imiennie wskazane. Ich liczba nie może natomiast przekraczać 150. Zupełnie przeciwnie jest w przypadku rynku publicznego. Uczestników rynku musi być więcej niż 150 osób i nie muszą być w żaden sposób oznaczeni.

Kto bierze udział w rynku kapitałowym?

Jak już wiesz, rynek finansowy dostępny jest zarówno dla instytucji, jak i indywidualnych inwestorów. W rynku kapitałowym instytucje odgrywają istotną rolę. Najważniejszym z nich jest Narodowy Bank Polski. Również banki komercyjne uczestniczą w rynku, wraz z innymi podmiotami finansowymi, do których zaliczyć można jeszcze fundusze inwestycyjne oraz towarzystwa ubezpieczeniowe. Rynek regulowany jest przez Komisję Nadzoru Finansowego, który czuwa nad przestrzeganiem wszelkich procedur.

Nadzór nad rynkiem jest bardzo istotny, ponieważ spoczywa tam ogromny kapitał. Możliwości inwestycyjne funduszy emerytalnych oraz innych instytucji są ogromne. Inwestować możesz również ty, jeżeli posiadasz wolne środki. Dostępne są różne formy oraz różne instrumenty pochodne, w których możesz ulokować swój kapitał. Zawsze pamiętaj jednak o tym, że związane jest to z ryzykiem. Nigdy nie inwestuj więcej środków, niż możesz stracić!

Archiwum: październik 2022
rynek finansowy