Duże przedsiębiorstwo w Polsce to rzadkość. Takie firmy stanowią jedynie 0,2% wszystkich podmiotów w kraju. Poznaj definicję dużych przedsiębiorstw i sprawdź, co sprawia, że konkretne działalności przyporządkowuje się do tej kategorii!

Duże przedsiębiorstwo spotyka się w Polsce stosunkowo rzadko. Zdecydowanie częściej występują mikro przedsiębiorstwa, a także małe oraz średnie firmy. Z poniższego artykułu dowiesz się, czym charakteryzują się duże przedsiębiorstwa oraz jak wygląda ich struktura w Polsce.

Duże przedsiębiorstwo – definicja

Zgodnie z definicją, każde przedsiębiorstwo, niezależnie od wielkości, jest jednostką organizacyjną, która prowadzi działalność gospodarczą. Przedsiębiorstwa są wyodrębnione:

 • prawnie;
 • terytorialnie;
 • ekonomicznie.

Obejmują zasoby:

 • ludzkie;
 • materialne;
 • finansowe;
 • niematerialne.

Przedsiębiorstwa mogą prowadzić działalność o różnorodnym profilu, na przykład handlowym, usługowym lub produkcyjnym. Celem tej działalności jest osiąganie zysków ze sprzedaży określonych produktów lub usług.

Instytucja dużego przedsiębiorcy została uregulowana w prawie państwowym oraz unijnym. Zgodnie z nimi, duże przedsiębiorstwo nie spełnia kryteriów opisujących podmioty należące do sektora MSP (mikro, małych i średnich przedsiębiorstw).

Duże przedsiębiorstwo to takie, które zatrudnia 250 lub więcej pracowników, lub zatrudnia ich mniej, ale przekracza pewne pułapy finansowe:

 • osiąga roczny obrót wyższy niż 50 milionów euro;
 • całkowity bilans roczny przekracza 43 miliony euro.

Duże przedsiębiorstwa – podział

Duże przedsiębiorstwa w Polsce można podzielić z uwzględnieniem kryterium własności, na:

 • przedsiębiorstwa publiczne;
 • przedsiębiorstwa prywatne.

Przedsiębiorstwa publiczne są własnością:

 • Skarbu Państwa;
 • jednostek samorządu terytorialnego;
 • obu podmiotów.

Natomiast przedsiębiorstwa prywatne należą do:

Duże przedsiębiorstwo – kryteria przynależności

Jak już wcześniej wspomniano, definicja dużego przedsiębiorstwa uwzględnia konkretne kryteria wielkościowe. W klasyfikacji brane są pod uwagę:

 • zatrudnienie średnioroczne;
 • wielkość obrotu i suma aktywów.

Aby przedsiębiorstwo można było nazwać dużym, musi zostać spełnione jedno z powyższych kryteriów.

Duże przedsiębiorstwa – ile osób zatrudniają?

Zapisy ustawy wskazują, ilu pracowników musi mieć firma, aby liczyła się jako duże przedsiębiorstwo. Ile osób powinno być zatrudnionych? W dużym przedsiębiorstwie musi pracować co najmniej 250 osób.

Warto podkreślić, że w wyliczeniach uwzględniane jest zatrudnienie średnioroczne. Oblicza się je, przeliczając pełne etaty i nie uwzględniając osób:

Duże przedsiębiorstwa a obrót lub suma aktywów

Duże przedsiębiorstwo może zatrudniać mniej niż 250 pracowników. Wówczas musi jednocześnie spełniać dwa poniższe kryteria:

 • suma bilansowa przedsiębiorcy przekracza równowartość 43 milionów euro;
 • łączny obrót roczny przekracza równowartość 50 milionów euro.

Za przedsiębiorstwo duże uznaje się również spółkę, w której 25% lub więcej kapitału albo praw do głosowania kontrolowanych jest przez jeden bądź kilka podmiotów publicznych.

Cechy dużych przedsiębiorstw

Podstawową cechą dużych przedsiębiorstw jest dysponowanie dużym kapitałem finansowym oraz ludzkim. Wpływa to na skalę działania, co jednocześnie wiąże się z koniecznością utworzenia rozbudowanej struktury. Duże przedsiębiorstwa uznaje się za stabilne. Posiadany kapitał pozwala im na minimalizowanie skutków wahań rynkowych oraz ryzyka wpływu ich konsekwencji na działalność firmy.

Duże przedsiębiorstwo – funkcje

Duże przedsiębiorstwa pełnią następujące funkcje:

 • produkcyjną:
 • marketingową;
 • ekonomiczną;
 • personalną;
 • rozwoju.

Duże przedsiębiorstwa w Polsce

Zgodnie z danymi przekazywanymi przez Główny Urząd Statystyczny, duże przedsiębiorstwa stanowią 0,2% wszystkich firm w Polsce. Biorąc pod uwagę całą Unię Europejską, odsetek ten wzrasta do 1%.

Zgodnie ze statystykami, 100 największych przedsiębiorstw w Polsce generuje przychody o wartości około 866 miliardów złotych. Wynik ten stanowi 42% Produktu Krajowego Brutto kraju. W przedsiębiorstwach tych zatrudnionych jest 938 tysięcy pracowników, a więc około 6% wszystkich osób pracujących w Polsce.

Archiwum: styczeń 2022
duże przedsiębiorstwo