Małe i średnie przedsiębiorstwa stanowią 99,8% wszystkich firm w Polsce. Poznaj definicję średniego przedsiębiorstwa, dowiedz się, ilu pracowników może zatrudniać oraz jaki obrót osiągać. Sprawdź też znaczenie małych i średnich przedsiębiorstw w gospodarce!

Sektor małych i średnich przedsiębiorstw jest fundamentem funkcjonowania gospodarki nie tylko w Polsce, ale również w całej Unii Europejskiej. Wpływa on na poziom PKB oraz strukturę zatrudnienia. Warto zapoznać się z definicją średniego przedsiębiorstwa oraz poznać podstawowe informacje dotyczące jego funkcjonowania.

Średnie przedsiębiorstwo jako podmiot sektora MŚP

Mianem przedsiębiorstwa określa się każdy podmiot prawny, który zajmuje się prowadzeniem działalności gospodarczej. Forma prowadzenia działalności nie ma znaczenia. Przedsiębiorstwa średnie zalicza się do kategorii małych i średnich przedsiębiorstw (MŚP). Znajdują się tutaj podmioty, które:

 • zatrudniają mniej niż 250 pracowników;
 • mają roczny obrót, który nie przekracza 50 milionów euro;
 • mają całkowity bilans roczny, który nie wykracza ponad granicę 43 milionów euro.

Średnie przedsiębiorstwo – definicja

Przedsiębiorstwa należące do sektora mikro, małych oraz średnich przedsiębiorstw rozróżnia się poprzez uwzględnienie następujących czynników, takich jak:

 • całkowity bilans roczny;
 • obrót roczny;
 • ilość osób zatrudnionych w firmie.

Średnie przedsiębiorstwo – ile pracowników?

Zastanawiasz się nad wielkością średnie przedsiębiorstwa? Ilu pracowników powinno się w nim znajdować? Zgodnie z definicją, liczba osób zatrudnionych w średnim przedsiębiorstwie nie powinna przekraczać 250 osób oraz być niższa niż 50 osób.

Przedsiębiorstwo średnie – roczny obrót oraz całkowity bilans roczny

Definicja średniego przedsiębiorstwa uwzględnia nie tylko liczbę zatrudnionych pracowników, ale również roczny obrót lub całkowity bilans roczny. Zgodnie z jej zapisami, o przedsiębiorstwie średnim można mówić, gdy jego roczny obrót nie przekracza 50 milionów euro lub jego całkowity bilans roczny nie wykracza ponad granicę 43 milionów euro.

Przypomnijmy, że mikroprzedsiębiorstwo zatrudnia poniżej 10 pracowników, a jednocześnie jego całkowity obrót lub bilans roczny nie są wyższe niż 2 miliony euro. Mała firma natomiast zatrudnia od 10 do 50 pracowników i zarabia rocznie mniej niż 10 milionów euro.

Cechy średnich przedsiębiorstw

Przedsiębiorstwa o mikro, małym oraz średnim rozmiarze odgrywają znaczącą rolę z punktu widzenia rozwoju gospodarczego Europy. Średnie przedsiębiorstwa są czynnikiem niezbędnym dla utrzymania równowagi funkcjonowania oraz przyspieszenia wzrostu gospodarczego kraju. Wśród podstawowych cech średnich przedsiębiorstw należałoby wymienić:

 • elastyczność, która pozwala na szybkie reagowanie na potrzeby rynkowe;
 • otwartość na nowe technologie i rozwiązania organizacyjne;
 • zdolność do tworzenia nowych miejsc pracy;
 • niskie koszty utrzymania i tworzenia stanowisk pracy;
 • łatwość w dostosowywaniu się do: zasobów, miejsca oraz czasu;
 • występowanie we wszystkich dziedzinach gospodarowania.

Średnie przedsiębiorstwo – rodzaje

Zgodnie z zapisami ustawy o swobodzie działalności gospodarczej, przedsiębiorstwa średnie można podzielić przy uwzględnieniu struktury udziałów. W ten sposób wyróżnić można:

 • przedsiębiorstwa średnie niezależne – całkowicie lub częściowo;
 • przedsiębiorstwa średnie partnerskie;
 • przedsiębiorstwa średnie związane.

O przedsiębiorstwach w pełni niezależnych mówi się w sytuacji, kiedy nie posiadają one udziałów w innych firmach ani nie udostępniają im swoich udziałów. Niezależne częściowo to takie, w których Skarb Państwa, jednostki samorządów terytorialnych lub inne przedsiębiorstwa posiadają maksymalnie 25% udziałów. W firmach partnerskich wkłady innych przedsiębiorstw nie przekraczają 50%. Natomiast przedsiębiorstwa związane to takie, w których próg 50% został przekroczony.

Przedsiębiorstwo średnie – źródła finansowania

Przedsiębiorstwo średnie może być finansowane w sposób wewnętrzny oraz zewnętrzny. Wśród wewnętrznych źródeł finansowania wymienia się w szczególności:

 • nadwyżki środków pieniężnych nad wydatkami;
 • zysk zatrzymany w przedsiębiorstwie;
 • wpływy ze sprzedaży aktywów.

Lista zewnętrznych źródeł finansowania przedsiębiorstw średnich jest bardzo długa. Wśród najbardziej popularnych pozycji należałoby wymienić:

 • emisję akcji;
 • kredyty i pożyczki bankowe;
 • emisja papierów dłużnych;
 • kredyty kupieckie;
 • leasingi;
 • zobowiązania krótkoterminowe operacyjne;
 • dotacje;
 • fundusze venture capital oraz private equity;
 • faktoringi;
 • franczyzy;
 • poręczenia kredytowe;
 • dochody z funduszy pomocniczych;
 • dochody z emisji innych niż wymienione papierów wartościowych.

Znaczenie małych i średnich przedsiębiorstw w gospodarce

Określenie znaczenia małych i średnich przedsiębiorstw w gospodarce jest kluczowe dla zrozumienia sytuacji ekonomicznej kraju i świata. Stanowią one bowiem fundament dla gospodarek regionalnych, krajowych oraz europejskich. Ich działania oddziałują na:

 • wielkość i strukturę produkcji;
 • poziom Produktu Krajowego Brutto;
 • poziom zatrudnienia;
 • poziom bezrobocia;
 • wielkość i zasady konkurencyjności;
 • efektywność i elastyczność wszystkich sektorów gospodarki.

Obecnie w Polsce liczba małych i średnich przedsiębiorstw przekracza 168 tysięcy. To stanowi ponad 99% wszystkich działalności gospodarczych na terenie kraju.

Archiwum: styczeń 2022
średnie przedsiębiorstwo