Zmiany 2022

Najniższa emerytura w Polsce – ile wyniesie w 2022 i komu przysługuje?

4 minut(y) czytania
Ocena

W Polsce kwestia przyznawania emerytur jest procesem niejednolitym ze względu na zróżnicowanie pod względem form świadczeń oraz regulujących norm sformułowanych w wielu aktach prawnych. Warto zapoznać się z informacjami na temat najniższej emerytury w Polsce oraz zasadami wypłaty świadczeń, by wiedzieć, w jaki sposób się o nie ubiegać.

Najniższa krajowa emerytura – zasady działania systemu emerytalnego

Kwestia zasad przyznawania i wyliczania należnej emerytury w naszym państwie jest niejednolita. Różne grupy społeczne i zawodowe mogą ubiegać się na innych warunkach o świadczenia. Nie pomaga także fakt, iż samych form świadczeń emerytalnych jest w Polsce sporo. Duże zróżnicowanie może sprawiać trudności ze zrozumieniem kwestii prawnych dotyczących, minimalnej emerytury netto. Warto wpierw zapoznać się z ogólnymi zasadami.

Najniższa emerytura w Polsce w świetle przepisów

Dokumentem określającym zasady przyznawania świadczeń emerytalnych, a co za tym idzie najniższej krajowej emerytury, jest rozporządzenie wydane przez Fundusz Ubezpieczeń Społecznych w znowelizowanej wersji z 2017. Osoby, urodzone do 1949 rokiem ubiegają się o świadczenia w oparciu o reformę z 1999 roku. Składki w przypadku osób ubiegających się o świadczenie na zasadach z 1999 roku są przechowywane w OFE (uczestnictwo w nim od 2014 roku nie jest obowiązkowe). Dla reszty środki kumulowane są na subkontach prowadzonych przez ZUS. Wartość łączna funduszy uwzględnia czynnik waloryzacji, który ogłaszany jest każdego roku przez właściwego Ministra.

Komu przysługuje świadczenie emerytalne?

Osoby, które chcą ubiegać się o świadczenie emerytalne, muszą skończyć 65. rok życia w przypadku mężczyzn i 60. rok w przypadku kobiet. Niektóre grupy zawodowe, jak nauczyciele, sędziowie czy przedstawiciele służb mundurowych nie wnioskują o emeryturę w oparciu o podstawowe zasady. To grupy uprzywilejowane ze względu na szczególne warunki pracy, uwzględniające element narażenia życia i zdrowia. Na odmiennych zasadach rozliczani są także ubezpieczeni w KRUSie, gdyż przy ich najniższej emeryturze z ZUS obowiązuje inny próg wiekowym i przelicznik.

Minimalna emerytura netto – kwota bazowa emerytury

Świadczenia emerytalne wylicza się na podstawie bazowej kwoty. Wymagane jest spełnienie wszystkich warunków niezbędnych do najniższej emerytury ZUS .

Kwota bazowa przy najniższej emeryturze w Polsce to sto procent miesięcznego honorarium o uśrednionej wartości, ale pomniejszonego proporcjonalnie o odpowiednio wyliczone składki na rzecz ubezpieczenia społecznego. Ich wysokość określają przepisy systemu ubezpieczeń społecznych na okres danego roku kalendarzowego. Kwota bazowa obowiązuje od marca aktualnego roku kalendarzowego do lutego następnego roku. Jej wysokość jest ogłaszana w terminie do siódmego dnia lutego każdego roku.

Najniższa emerytura w Polsce 2022 – jakie są kwoty świadczeń?

W marcu 2020 roku wysokość najniższej krajowej emerytury zwiększono z 1100 zł do 1200 zł, czyli zaledwie o sto złotych. W zeszłym roku ponownie została przeprowadzona waloryzacja emerytur. W efekcie kwota minimalna świadczenia od 1 marca 2021 wynosiła 1250,88 zł. Kolejna zmiana oczekiwana jest w marcu 2022 roku, a z zapowiedzi wynika, iż kwota powinna przekroczyć 1300 zł. Osoby uprawnione do minimalnej emerytury netto muszą mieć przynajmniej dwudziestoletni staż pracy (kobiety w zależności od zawodu i warunków) i 25 lat pracy (mężczyźni).

Emerytura lub renta rodzinna z tytułu pełnej niezdolności do wykonywania zajęcia wynosi obecnie 1250,88 złotych. Natomiast, renta wynikająca z ograniczonej zdolności do kontynuowania aktywności zawodowej wynosi 938,16 zł. W przypadku renty z powodu pełnej niezdolności do pracy w związku z wypadkiem albo wynikającej ze schorzenia wywołanego pracą, wypłaca się kwotę 1501,06 złotych. Jeżeli natomiast zachodzi częściowa niezdolność do pracy w związku z wypadkiem lub utratą zdrowia to kwota osiąga pułap 1125,79 zł.

Najniższa emerytura ZUS, jak również kwoty powyższych świadczeń, obowiązują w podanych wartościach do nowego okresu rozliczeniowego, który zaczyna się z marcem bieżącego.

Dodatki do minimalnej emerytury netto i rent

Poniżej przedstawiamy listę dodatków do minimalnej emerytury obecnie obowiązujących w Polsce:

  • dodatek pielęgnacyjny za tajne nauczanie – 239,66 zł;
  • dodatek pielęgnacyjny dla inwalidy wojennego całkowicie niezdolnego do pracy i samodzielnej egzystencji – 359,49 zł;
  • dodatek dla sieroty zupełnej – 450,44 zł;
  • dodatek kombatancki, świadczenie w wysokości dodatku kombatanckiego – 239,66 zł;
  • dodatek kompensacyjny – 35,95 zł;
  • świadczenie pieniężne dla żołnierzy zastępczej służby wojskowej przymusowo zatrudnianych w kopalniach węgla, kamieniołomach, zakładach wydobywania rud uranu i batalionach budowlanych – 239,66 zł;
  • dodatek pieniężny do renty inwalidy wojennego – 917,58 złotych.

Waloryzacja minimalnej emerytur netto i rent w 2022 

Na podstawie projektu waloryzacji świadczeń w 2022 roku, kwota najniższej emerytury w Polsce ma wzrosnąć o kilkadziesiąt złotych. W bieżącym roku rozliczeniowych kwota ta ma wynosić co najmniej 1300 zł brutto. Poza minimalną emeryturą netto, podwyższone zostaną również renty ze względu na stopień niezdolności do pracy, renty rodzinne i renty socjalne. Wszystkie wymienione świadczenia mają być zwiększone wskutek waloryzacji.

Komu przysługuje najniższa emerytura w Polsce?

Najniższa krajowa emerytura z urzędu przyznawana jest niezależnie od długości stażu ubezpieczeniowego. Aby uzyskać ten rodzaj świadczenia nie trzeba składać dokumentów wraz z wnioskiem, ponieważ świadczenie przysługuje na zasadach kapitałowych. 

Według ZUS-u emerytura z urzędu przysługuje osobom, które osiągnęły ustawowy wiek emerytalny oraz pobierają rentę ze względu na pełną niezdolność do wykonywania jakiejkolwiek pracy.

By otrzymać minimalną emeryturę netto w obowiązującym ogólnie trybie, musisz wypełnić formularz oraz spełnić odpowiednie warunki. Pamiętaj, że przy najniższej emeryturze w Polsce musisz mieć określony wiek i staż pracy, tj. dla pań to 60 lat i 20 lat oraz dla panów 65 lat i 25 lat pracy.

Jeśli osoba odchodząca na emeryturę nie posiada wymaganego doświadczenia zawodowego, nie otrzyma ona najniższej emerytury. Jednak nie pozostaje ona z niczym, ponieważ ZUS wypłaci jej kwotę wynikającą z dotychczasowych skumulowanych składek na rachunku ZUS.

Co robić, gdy składki są niewystarczające do otrzymania najniższej krajowej emerytury?

Co robić w sytuacji, gdy mimo uzyskania ustawowego wieku emerytalnego i odpowiedniej ilości przepracowanych lat, zgromadzisz za mało funduszy? Czy otrzymasz minimalną emeryturę? Przedstawiona sytuacja dotyczy przede wszystkim pracowników otrzymujących minimalne wynagrodzenie, jak również prowadzących własną działalność gospodarczą. Znaczna część z nich opłaca minimalne składki ZUS. Mimo, że aktualnie odprowadzane jest 60% wyliczonej średniej pensji miesięcznej, to jest to niewystarczające do osiągnięcia najniższej emerytury w Polsce. ZUS w takich przypadkach zwiększy emeryturę przedsiębiorcy do poziomu aktualnie obowiązującej najniższej emerytury w Polsce.


Zobacz też: