Wzory

Świadectwo pracy – wzór

Świadectwo pracy – wzór to prosty, darmowy schemat umożliwiający wydanie pisma zgodnego z prawem pracy. To dokument niezbędny do ustalenia uprawnień pracowniczych. Ze względu na pewne zawiłości formalne warto skorzystać z gotowej treści, wypełniając ją szczegółami.

Wzór świadectwa pracy jest darmowym, prostym do wypełnienia formularzem. Dokument ten zawiera dane na temat okresu i rodzaju wykonywanej pracy przez konkretną osobę. Kwestia ta jest regulowana przez przepisy prawa pracy, co gwarantuję ochronę zarówno pracodawcy, jak i pracownikowi.

Świadectwo pracy – wzór

Poniżej znajduje się darmowy wzór świadectwa pracy. Możesz pobrać go w formacie PDF lub skopiować.

Pobierz wzór w .pdf
X
ikona pdf
Pobierz wzór w .docx
X
ikona doc

W jakim celu formułuje się świadectwo pracy?

Świadectwo pracy jako wzór zawiera bezpłatny schemat w pełni poprawnego pisma. Tego rodzaju dokument wydawany jest przez pracodawcę po rozwiązaniu lub zakończeniu się umowy o pracę.

Może zawierać informacje zarówno o umowie na czas określony, nieokreślony, a także o umowie na okres próbny. Musi być to jednak umowa o pracę, ponieważ w przypadku innych porozumień świadectwo pracy nie obowiązuje.

Wystawienie tego rodzaju dokumentu jest obowiązkiem każdego pracodawcy. Stanowi podstawę do ustalenia uprawnień wynikających ze stosunku pracy oraz z ubezpieczenia społecznego.

Kiedy należy wydać pracownikowi świadectwo pracy?

Pracodawca ma obowiązek wydać pracownikowi świadectwo pracy w okresie 7 dni od ustania stosunku pracy, w sytuacji gdy nie ma możliwości ponownego jego nawiązania. Identycznie wygląda kwestia w przypadku samoczynnego wygaśnięcia stosunku pracy.

Dokument ten może zostać wręczony osobiście lub jeśli jest to niemożliwe w podanym wyżej terminie. Pracodawca ma możliwość doręczenia go w inny sposób, np. za pośrednictwem operatora pocztowego. W razie kontroli to pracodawca, a nie pracownik ma obowiązek przedstawić powody, dla których nie wywiązał się z terminu wydania świadectwa pracy.

Czy świadectwo pracy można wysłać e-mailem?

Warto mieć także na uwadze, że dokument ten może zostać wydany drogą elektroniczną, zgodnie z zapisem zawartym w Kodeksie cywilnym, w którym mowa o elektronicznej formie czynności prawnej. Należy jednak pamiętać o opatrzeniu go kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

Czy wzór świadectwa pracy obowiązuje tylko przy umowie o pracę?

Świadectwo pracy jest wydawane w przypadku wystąpienia oraz ustąpienia stosunku pracy. Umowa o pracę działa na podstawie przepisów Kodeksu pracy i jasno określa prawa i obowiązki pracownika oraz pracodawcy.

Umowa zlecenie jest umową cywilnoprawną, a jej strony są uznawane za zleceniodawcę i zleceniobiorcę. W tym przypadku nie zachodzi stosunek pracy. Z tego względu świadectwo pracy nie jest wtedy wydawane.

Co powinno zawierać poprawne świadectwo pracy?

W 2022 roku Kodeks pracy określa konkretną listę kwestii, które muszą zostać wyszczególnione i opisane w treści świadectwa pracy.

Przede wszystkim muszą być to dane osobowe oraz adresowe zarówno pracownika, jak i pracodawcy. Następnie trzeba określić wymiar czasu pracy w trakcie trwania stosunku pracy.

Konieczne są również dane na temat urlopu wypoczynkowego, który przysługiwał pracownikowi w roku ustania stosunku pracy. Jeśli taka sytuacja miała miejsce, warto zawrzeć także okres, za który powinno przysługiwać odszkodowanie związane ze skróceniem okresu wypowiedzenia.

Co ujmuje się w treści świadectwa pracy?

Wiele osób nie ma świadomości tego, że w treści świadectwa pracy należy ująć okresy, w których pracownik fizycznie nie przebywał w pracy i nie wykonywał swoich standardowych obowiązków.

Pracodawca ma obowiązek zawrzeć informacje na temat urlopu wychowawczego, ojcowskiego, a także macierzyńskiego (rodzicielskiego).

Informacje dotyczące bezpłatnego urlopu oraz podstawy prawnej jego udzielenia, również powinny zostać zawarte w treści świadectwa pracy.

Ilość dni przysługującego, a także wykorzystanego urlopu wypoczynkowego także muszą znaleźć się w dokumencie.

Informacje dodatkowe o charakterze wykonywanej pracy

W obrębie świadectwa pracy powinno się umieścić także dodatkowe informacje, takie jak dane na temat odbytej czynnej służby wojskowej, a także okresu wykonywania obowiązków w trudnych warunkach.

Pracodawca ma prawo zawrzeć również opis ilości wykorzystanego urlopu dodatkowego, a także wszelkich innych pobieranych świadczeń przewidzianych prawem pracy.

Czasem w treści świadectwa pracy znaleźć można także informację o zajęciu wynagrodzenia w związku z toczącym się postępowaniem egzekucyjnym. Z drugiej strony, pracodawca powinien zaznaczyć również okres, za który pracownik nie otrzymał wynagrodzenia z powodu niewystarczających środków finansowych.

Kto może zajmować się pisaniem świadectw pracy? 

Jeśli chodzi o świadectwo pracy, wzór to schemat dokumentu, który wystawia pracodawca. Obowiązek ten musi zostać wypełniony w ciągu 7 dni od momentu wygaśnięcia stosunku pracy. Ma to miejsce zarówno po zerwaniu, jak i wygaśnięciu umowy.

Jakie błędy popełnia się najczęściej przy wydaniu świadectwa pracy?

Po wystawieniu świadectwa pracy pracownik ma 14 dni na wystąpienie z wnioskiem o sprostowanie. Zwykle konieczność ta wynika z zawarcia błędnych informacji na temat okoliczności rozwiązania umowy.

Po otrzymaniu wniosku o sprostowanie danych zawartych w świadectwie pracy pracodawca powinien uwzględnić podanie pracownika. W przypadku odrzucenia roszczeń konieczne jest przekazanie informacji o tym drogą papierową lub elektroniczną w ciągu 14 dni. Jeśli pracownik nie otrzyma takiej wiadomości, ma prawo wnieść żądanie sprostowania do sądu pracy.

Pobierz wzór w .pdf
X
ikona pdf
Pobierz wzór w .docx
X
ikona doc

Dodaj komentarz

Dodaj komentarz

Popularne wpisy: