Umowa Partnerstwa to szczególny dokument zawierany pomiędzy polskim rządem a Komisją Europejską. Określa ona wykorzystywanie funduszy europejskich w ramach polityki spójności oraz wspólnej polityki rybołówstwa w Polsce. Dowiedz się o niej więcej!

Najnowszy dokument ma obowiązywać w latach 2021–2027. Umowa Partnerstwa odnosi się bezpośrednio do polityki unijnej i określa m.in. zasady dysponowania funduszami europejskimi w perspektywie wskazanych lat. Warto dokładnie zapoznać się ze specyfiką projektu umowy, a także przeprowadzanymi konsultacjami przez państwo. Dzięki temu będziesz mógł lepiej zrozumieć mechanizmy przyznawania środków i sposoby ich wydatkowania w poszczególnych planach operacyjnych. Sprawdź, jak duże środki otrzyma nasz kraj w ramach tej umowy i w jaki sposób będą mogły zostać wykorzystane.

Jaki zakres obejmuje Umowa Partnerstwa?

Konsultacje nad najnowszą Umową Partnerstwa zostały oficjalnie zakończone 30 czerwca 2022 roku. Najważniejsze korzyści dla Polski to przede wszystkim zwiększenie funduszy europejskich w Polsce w stosunku do planowanego projektu. Dzięki temu nasz kraj pozostanie liderem wśród beneficjentów polityki spójności w całej Unii Europejskiej. Zgodnie z przyjętym projektem polityka spójności na lata 2021–2027 ma dotyczyć:

  • Funduszu Spójności (FS);
  • Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR);
  • Europejskiego Funduszu Społecznego+ (EFS+);
  • Funduszu Sprawiedliwej Transformacji (FST).

W Umowie Partnerstwa uwzględniono także wspólną politykę rybołówstwa, w której skład wchodzi Europejski Fundusz Morski, Rybacki i Akwakultury (EFMRA). Szczegółowe informacje dotyczące poszczególnych programów realizowanych w ramach umowy znajdują się w serwisie rządowym oraz dystrybuowane są za pomocą stron rządowych w mediach społecznościowych. W poprzednim okresie UP odnosiła się do trzech polityk unijnych.

Jak przebiegały konsultacje przed podpisaniem UP?

Podpisanie tego aktu poprzedziły krajowe konsultacje w zakresie Umowy Partnerstwa, które odbywały się między 19 stycznia a 16 lutego 2022 roku. W tym czasie zorganizowano 16 spotkań konsultacyjnych, których celem było zrozumienie potrzeb beneficjentów programów, a także ustalenie wspólnego stanowiska parlamentu polskiego oraz społeczeństwa. W trakcie spotkań przedstawiano również możliwości finansowania inwestycji ze środków unijnych ze szczególnym uwzględnieniem tych, które mają korzystny wpływ na środowisko naturalne. Realizacja projektów UE dzięki pozyskanym środkom powinna przebiegać zgodnie z regulaminami i wytycznymi poszczególnych konkursów. Znajdziesz tam również materiały informacyjne, a także formularze zgłoszeniowe do programów, w których podaje się swoje dane osobowe. Warto na bieżąco przeglądać treść publikowanych przez rząd rozporządzeń. Wszystkie konkursy muszą być spójne zarówno z wytycznymi UE, jak i z treściami polskich ustaw.

Ile otrzyma Polska w ramach nowej Umowy Partnerstwa?

Nowa UP gwarantuje Polakom określone korzyści. Dotyczą one zarówno sfery finansowej, jak i naukowej. Otrzymany budżet na politykę spójności 2021–2027 może być wydatkowany do 2029 roku. Łącznie na ten okres Polska otrzymała aż 76 mld euro. Przy obecnym kursie waluty europejskiej to około 350 milionów złotych. Budżet ten został podzielony na różne części i będzie przeznaczony na realizacje założeń z poszczególnych programów. Przy podziale pod uwagę wzięto realne potrzeby danego sektora oraz sprawiedliwy podział środków.

Pieniądze unijne stanowią ważne wsparcie w kontekście funkcjonowania całego kraju i dla przedsiębiorców. Należą do nich także środki, które zostaną przyznane w ramach podpisanej niedawno Umowy Partnerstwa. Dzięki nim możliwe są inwestycje w infrastrukturę, a także w wiele obszarów codziennego życia Polaków.

Archiwum: styczeń 2023
umowa partnerstwa