Rotacja pracowników jest dzisiaj codziennością. Inne firmy oferują im lepsze warunki zatrudnienia, a pracodawcy zwalniają pracowników, którzy nie spełniają ich wymagań. Oto poradnik, jak napisać wypowiedzenie umowy o pracę. Przeczytaj go i pobierz wzór!

Pobierz wzór dla pracodawcy w .pdf
X
ikona pdf
Pobierz wzór dla pracodawcy w .docx
X
ikona doc
Pobierz wzór dla pracownika w .pdf
X
ikona pdf
Pobierz wzór dla pracownika .docx
X
ikona doc

Istnieje kilka trybów rozwiązywania umowy o pracę. W każdym z nich, niezależnie, czy wychodzi z inicjatywy pracownika, czy pracodawcy, konieczne jest napisanie wypowiedzenia. Jeśli właśnie znajdujesz się w takiej sytuacji, to specjalnie dla ciebie napisaliśmy poradnik, jak poprawnie rozwiązać umowę o pracę. Dodatkowo załączamy bezpłatny wzór wypowiedzenia umowy o pracę. Zapraszamy do lektury!

Czym jest wypowiedzenie umowy o pracę?

Wypowiedzenie umowy o pracę jest jednostronnym oświadczeniem. Składa je jedna ze stron umowy – pracownik lub pracodawca. Skutkiem złożenia wypowiedzenia jest zakończenie trwającej umowy. Z uwagi na jednostronność wypowiedzenia teoretycznie nie wymaga ono uzyskania akceptacji drugiej strony. Warto jednak uzyskać potwierdzenie otrzymania dokumentu.

Jakie elementy powinno zawierać wypowiedzenie umowy o pracę?

Zastanawiasz się, jak napisać wypowiedzenie umowy o pracę i jakie elementy powinno zawierać? W rzeczywistości to bardzo prosty w przygotowaniu dokument. Właściwie napisane i wiążące prawnie rozwiązanie umowy o pracę powinno zawierać następujące elementy:

 • miejscowość i datę – w prawym górnym rogu;
 • dane pracownika – (po lewej stronie, jeśli wypowiedzenie składa pracownik lub po prawej stronie, jeśli składa je pracodawca);
 • dane pracodawcy (po lewej stronie, jeśli wypowiedzenie składa pracodawca lub po prawej stronie, jeśli wypowiedzenie składa pracownik);
 • nagłówek;
 • informację o rozwiązaniu umowy wraz z podaniem dokładnych danych umowy (ewentualnego numeru, stron, daty i miejscowości zawarcia, długości okresu wypowiedzenia);
 • podpis pracownika lub pracodawcy (w zależności od osoby, która składa wypowiedzenie);
 • podpis pracownika lub pracodawcy wraz z adnotacją o otrzymaniu wypowiedzenia (w zależności od osoby, której wręczane jest wypowiedzenie).
Zobacz także  INEA – wypowiedzenie umowy

Jeśli wypowiedzenie składa pracodawca, w dokumencie powinna znaleźć się przyczyna rozwiązania umowy oraz notatka o możliwości złożenia odwołania do sądu pracy.

Sposoby rozwiązania umowy o pracę

Umowę o pracę można rozwiązać na cztery podstawowe sposoby:

 • na mocy porozumienia stron;
 • z zachowaniem okresu wypowiedzenia poprzez oświadczenie jednej ze stron;
 • bez zachowania okresu wypowiedzenia poprzez oświadczenie jednej ze stron;
 • z upływem czasu, na który umowa została zawarta.

Kiedy złożyć wypowiedzenie umowy o pracę?

Wymówienie umowy o pracę może zostać złożone zarówno przez pracownika, jak i przez pracodawcę. Nie ma konkretnie ustalonego terminu, kiedy powinno się rezygnować z pracy. Warto jednak pamiętać, że większość umów rozwiązywana jest z zachowaniem okresu wypowiedzenia, co oznacza, że pracownik ma obowiązek świadczenia pracy na rzecz pracodawcy przez ściśle określony czas (dzielący moment złożenia dokumentu do momentu, w którym osiągnie on skutek prawny).

Ważne jest, że zgodnie z artykułem 30 kodeksu pracy wypowiedzenie umowy o pracę powinno przyjąć formę pisemną i zostać podpisane przez stronę wypowiadającą. Podpis może być odręczny lub elektroniczny (elektroniczny podpis kwalifikowany weryfikowany przy pomocy ważnego certyfikatu kwalifikowanego).

Wypowiedzenie można złożyć osobiście lub przesłać je do pracodawcy za pośrednictwem listu poleconego z potwierdzeniem odbioru. W drugim przypadku okres wypowiedzenia będzie liczony od momentu dostarczenia pisma do pracodawcy.

Wypowiedzenie umowy o pracę na okres próbny

Długość okresów wypowiedzenia dla umów zawartych na okres próbny została uregulowana przez artykuł 34 kodeksu pracy. Sytuacja w tym przypadku kształtuje się w następujący sposób:

 • jeśli umowa została zawarta na okres nie dłuższy niż 2 tygodnie, to okres wypowiedzenia trwa 3 dni robocze;
 • jeśli umowa została zawarta na okres dłuższy niż 2 tygodnie, to okres wypowiedzenia trwa 1 tydzień;
 • jeśli umowa została zawarta na okres 3 miesięcy, to okres wypowiedzenia trwa 2 tygodnie.
Zobacz także  Wypowiedzenie zmieniające

Rozwiązanie stosunku pracy – okresy wypowiedzenia przy umowie na czas określony i nieokreślony

Okres wypowiedzenia przy umowach na czas określony oraz czas nieokreślony został uregulowany przez artykuł 36 kodeksu pracy. Ustawodawca uzależnia pozostały czas konieczny do przepracowania przez konkretnego pracownika od jego czasu zatrudnienia:

 • jeśli zatrudnienie było krótsze niż 6 miesięcy, to okres wypowiedzenia trwa 2 tygodnie;
 • jeśli zatrudnienie trwało co najmniej 6 miesięcy, to okres wypowiedzenia trwa 1 miesiąc;
 • jeśli zatrudnienie trwało co najmniej 3 lata, to okres wypowiedzenia trwa 3 miesiące.

Obowiązek uzasadnienia powodu wypowiedzenia umowy o pracę ciąży jedynie na pracodawcach, którzy podpisali z pracownikiem umowę na czas nieokreślony. Jeśli w zakładzie pracy działa organizacja związkowa, to pracodawca ma obowiązek powiadomić ją na piśmie o zamiarze wypowiedzenia pracownikowi umowy wraz z podaniem przyczyny swojej decyzji.

Od kiedy liczy się okres wypowiedzenia?

W przypadku kiedy okres wypowiedzenia liczony jest w dniach, bieg wypowiedzenia zaczyna się z dniem następującym po dniu złożenia wypowiedzenia. W przypadku okresu wypowiedzenia liczonego w miesiącach rozpoczyna ono swój bieg w pierwszym dniu miesiąca następującym po miesiącu złożenia wypowiedzenia.

Rozwiązanie umowy o pracę bez wypowiedzenia przez pracodawcę

W pewnych okolicznościach pracodawca nie ma obowiązku zachowywania okresu wypowiedzenia. Przedstawiamy je poniżej.

Przyczyny zawinione przez pracownika

Istnieją sytuacje, kiedy pracodawca może rozwiązać umowę z pracownikiem w trybie natychmiastowym. Wówczas nie jest konieczne zachowanie żadnego okresu wypowiedzenia. Zgodnie z unormowaniem prawnym pracodawca ma taką możliwość, kiedy:

 • pracownik ciężko naruszy swoje podstawowe obowiązki;
 • pracownik w czasie trwania umowy o pracę popełni przestępstwo, które uniemożliwi mu dalsze zatrudnienie na dotychczas zajmowanym stanowisku – przestępstwo musi być oczywiste lub zostać stwierdzone prawomocnym wyrokiem sądu;
 • pracownik z własnej winy utraci uprawnienia konieczne do wykonywania pracy na dotychczas zajmowanym stanowisku pracy.

Zawinione przez pracownika rozwiązanie umowy o pracę w trybie natychmiastowym nie może nastąpić później niż na miesiąc od uzyskania przez pracodawcę informacji uzasadniającej rozwiązanie umowy.

Przyczyny niezawinione przez pracownika

Wśród przyczyn niezawinionych przez pracownika, które dają pracodawcy możliwość rozwiązania z nim umowy o pracę bez zachowania okresu wypowiedzenia, znajdują się te spowodowane długą nieobecnością pracownika w pracy spowodowaną chorobą. Chociaż osoba zatrudniona nie jest winna takiemu stanowi rzeczy, to pracodawca ponosi straty.

Kodeks pracy wymienia dwa przypadki, kiedy możliwe jest rozwiązanie z pracownikiem umowy bez wypowiedzenia i bez winy pracownika:

 • kiedy niezdolność pracownika do pracy wskutek choroby trwa:
 • dłużej niż 3 miesiące, jeśli pracownik był zatrudniony przez czas krótszy niż 6 miesięcy;
 • dłużej niż łączny okres pobierania z tego tytułu wynagrodzenia i zasiłku oraz pobierania świadczenia rehabilitacyjnego przez pierwsze 3 miesiące – wówczas, gdy pracownik był zatrudniony u pracodawcy przez co najmniej pół roku lub jeżeli niezdolność do pracy była wynikiem wypadku przy pracy lub choroby zawodowej;
 • kiedy usprawiedliwiona nieobecność pracownika w pracy spowodowana innymi przyczynami niż wyżej wskazane trwała dłużej niż 1 miesiąc.
Zobacz także  Wypowiedzenie umowy Play

Wypowiedzenie umowy o pracę przez pracownika i bez zachowania okresu wypowiedzenia

Umowa o pracę może zostać rozwiązana w trybie natychmiastowym również przez pracownika. Dzieje się tak w sytuacji, kiedy pracownik otrzymał od lekarza orzeczenie stwierdzające, że praca w sposób szkodliwy wpływa na jego zdrowie, a pracodawca nie był w stanie przenieść go w trybie wyznaczonym przez lekarza na inne stanowisko pracy.

Rozwiązanie umowy na mocy porozumienia stron

Za najkorzystniejszy i najszybszy sposób rozwiązania umowy o pracę uznaje się rozwiązanie umowy na mocy porozumienia stron. W tym przypadku strony polubownie ustalają termin i tryb zakończenia współpracy.

Wypowiedzenie umowy o pracę. Wzór dla pracodawcy i pracownika

Wypowiedzenie umowy o pracę powinno przyjąć formę pisemną. Specjalnie dla ciebie przygotowaliśmy darmowe wzory do pobrania (wzór wypowiedzenia dla pracownika oraz wzór wypowiedzenia umowy o pracę dla pracodawcy). Wystarczy, że wpiszesz dane pracownika i pracodawcy, informacje o podpisanej umowie, datę, miejscowość oraz ewentualnie przyczynę rozwiązania umowy. Pamiętaj, że wypowiedzenie powinno zostać podpisane przez obydwie strony!

Pobierz wzór dla pracodawcy w .pdf
X
ikona pdf
Pobierz wzór dla pracodawcy w .docx
X
ikona doc
Pobierz wzór dla pracownika w .pdf
X
ikona pdf
Pobierz wzór dla pracownika .docx
X
ikona doc

Wypowiedzenie umowy o pracę może zostać złożone zarówno przez pracownika, jak i pracodawcę. Powinno ono przyjąć formę pisemną. Prawo dopuszcza cztery podstawowe możliwości rozwiązania umowy. Za najkorzystniejszą dla obydwu stron umowy uznaje się rozwiązanie umowy na mocy porozumienia stron.

wypowiedzenie umowy o pracę