Zmienianie pracy już nikogo nie dziwi. Jednym ze sposobów na zakończenie pracy w konkretnej firmie jest złożenie wypowiedzenia. Podpowiadamy, jak napisać wypowiedzenie umowy o pracę i załączamy gotowy wzór do pobrania dla pracownika!

Pobierz wzór w .pdf
X
ikona pdf
Pobierz wzór w .docx
X
ikona doc

Umowa o pracę może zostać rozwiązana zarówno przez pracownika, jak i przez pracodawcę. Aby jednak rozwiązanie umowy było skuteczne, powinno zachować odpowiednią formę. Ta zasada ma zastosowanie także w przypadku wypowiadania innych rodzajów umów. Sprawdź, jak napisać wypowiedzenie oraz jakie elementy należy w nim uwzględnić!

Rodzaje wypowiedzeń umów o pracę

Wypowiedzenie umowy o pracę może napisać zarówno pracodawca, jak i pracownik. Wyróżnia się trzy podstawowe możliwości rozwiązania stosunku pracy:

 • rozwiązanie umowy o pracę z zachowaniem okresu wypowiedzenia – rozwiązanie umowy za wypowiedzeniem;
 • rozwiązanie umowy o pracę bez zachowania okresu wypowiedzenia – rozwiązanie umowy bez wypowiedzenia;
 • rozwiązanie umowy o pracę na mocy porozumienia stron (artykuł 30 kodeksu pracy).

Zanim zastanowisz się, jak napisać wypowiedzenie, warto wiedzieć, na czym dokładnie ono polega. W praktyce oznacza to, że jedna strona składa drugiej dokument, który skutkuje zakończeniem umowy.

Rozwiązanie umowy o pracę z zachowaniem okresu wypowiedzenia

Rozwiązanie umowy o pracę z zachowaniem okresu wypowiedzenia to najpowszechniejsza forma zakańczania stosunków pracy. Długość czasu trwania okresu wypowiedzenia będzie ściśle związana z rodzajem posiadanej umowy o pracę oraz okresu zatrudnienia u danego pracodawcy.

W przypadku umów o pracę zawartych na okres próbny okres wypowiedzenia wynosi odpowiednio:

 • 3 dni robocze w przypadku okresu próbnego nieprzekraczającego 2 tygodni;
 • 1 tydzień w przypadku, kiedy okres próbny jest dłuższy niż dwa tygodnie;
 • 2 tygodnie, kiedy okres próbny wynosi 3 miesiące.

Okres wypowiedzenia umowy o pracę zawartej na czas nieokreślony oraz umowy o pracę zawartej na czas określony kształtuje się następująco:

 • 2 tygodnie, gdy pracownik był zatrudniony krócej niż 6 miesięcy;
 • 1 miesiąc w przypadku, kiedy pracownik był zatrudniony dłużej niż 6 miesięcy;
 • 3 miesiące w przypadku, kiedy pracownik był zatrudniony co najmniej 3 lata.

Co ważne, okres wypowiedzenia nie zawsze jest liczony począwszy od dnia złożenia wypowiedzenia. Kiedy okres wypowiedzenia wynosi dwa tygodnie, to czas ten liczy się od najbliższej niedzieli następującej po dniu złożenia pisma. Kiedy okres wypowiedzenia wynosi miesiąc, to liczy się go od początku kolejnego miesiąca.

Wypowiedzenie umowy o pracę bez zachowania okresu wypowiedzenia

Rozwiązanie przez pracownika umowy o pracę bez wypowiedzenia, czyli w trybie natychmiastowym, jest możliwe w dwóch przypadkach. Pierwszy z nich dotyczy sytuacji, kiedy wydane zostanie orzeczenie lekarskie stwierdzające szkodliwy wpływ wykonywanej pracy na zdrowie pracownika, a pracodawca nie będzie w stanie przenieść go w terminie wskazanym w orzeczeniu lekarskim do innej pracy. Drugi z przypadków dotyczy sytuacji, kiedy pracodawca dopuści się ciężkiego naruszenia podstawowych obowiązków wobec pracownika. Zanim przedstawimy dokładniejsze wskazówki dotyczące tego, jak napisać wypowiedzenie, poznaj jeszcze jedną możliwość, czyli rozwiązanie polubowne.

Rozwiązanie umowy o pracę na mocy porozumienia stron

Rozwiązanie umowy o pracę za porozumieniem stron to ostatni z trybów wypowiedzenia stosunku pracy. W tym przypadku obydwie ze stron umowy muszą wyrazić zgodę na zapisy zawarte w wypowiedzeniu, które powinno zawierać dokładny opis warunków rozwiązania umowy, a w szczególności datę jej zakończenia.

Dlaczego dobrze napisane wypowiedzenie umowy o pracę jest tak istotne?

Poprawnie napisane wypowiedzenie umowy o pracę jest kwestią niezmiernie istotną. Dzieje się tak przede wszystkim dlatego, że pismo jest dokumentem oficjalnym, który niesie określone skutki prawne. Kwestią poboczną, choć nadal istotną, jest reputacja pracownika, która ma niemały wpływ na przykład na wygląd referencji pracowniczych czy listu polecającego.

Jak napisać wypowiedzenie umowy o pracę przez pracownika? Najistotniejsze elementy

Każdy wzór wypowiedzenia o pracę powinien zawierać szereg elementów obowiązkowych. Wśród nich znajdują się:

 • miejscowość i data;
 • nazwisko i dane kontaktowe pracownika;
 • dane pracodawcy;
 • tytuł wypowiedzenia;
 • informacja o chęci wypowiedzenia umowy o pracę;
 • dane zawartej umowy o pracę;
 • powód odejścia z pracy (opcjonalnie);
 • zwrot grzecznościowy i podpis;
 • miejsce na potwierdzenie otrzymania wypowiedzenia i podpis pracodawcy.

Rozwiązanie umowy – omówienie najważniejszych elementów listu

Każde wypowiedzenie umowy o pracę składa się z kilku charakterystycznych elementów.

Nagłówek

Nagłówek służy ułatwieniu odbiorcy pisma kontaktu z nadawcą. Powinien on znajdować się u góry strony i zawierać:

 • twoje imię i nazwisko;
 • adres korespondencyjny;
 • numer telefonu;
 • adres e-mail.

Najlepiej jest podać prywatny numer telefonu oraz adres e-mail, ponieważ te należące do firmy wkrótce zostaną wyłączone. Pamiętaj, że wypowiedzenie jest dokumentem, który firma może przechowywać przez kilka kolejnych lat i na podstawie danych w nim zawartych może chcieć przekazać istotne dla ciebie informacje.

Odbiorca

Pod nagłówkiem, po prawej stronie powinny znaleźć się dane odbiorcy: imię i nazwisko przełożonego oraz nazwa i adres firmy. Opcjonalnie można również dopisać numer telefonu oraz adres e-email odbiorcy. Dzięki tym danym będziesz miał pewność, że twoje wypowiedzenie trafi do rąk odpowiedniej osoby. Jeśli natomiast w przyszłości pojawią się jakieś pytania odnośnie twojej osoby, to będą one mogły zostać odpowiednio zaadresowane.

Miejscowość i data

W prawym górnym rogu powinny widnieć data oraz miejscowość. Data powinna być tożsama z tą, kiedy dostarczasz lub wysyłasz list z wypowiedzeniem. To element kluczowy dla policzenia rozpoczęcia biegu okresu wypowiedzenia.

Tytuł listu

Tytuł listu powinien znaleźć się pod nagłówkiem, ale na środku dokumentu. Musi on precyzyjnie wskazywać na cel korespondencji. Warto umieścić w nim informację o trybie wypowiedzenia.

Dane umowy o pracę

Zaraz pod tytułem listu dobrze jest umieścić dane umowy, która jest przez ciebie wypowiadana. W wielu przedsiębiorstwach funkcjonuje praktyka nadawania kolejnym umowom numerów. Właśnie taki numer powinien znaleźć się na początku listu. Dodatkowo dobrze będzie dodać datę i miejsce zawarcia umowy oraz informacje o stronach ją zawierających.

Powód odejścia z pracy

Nie ma obowiązku podawania powodu odejścia z pracy, jednocześnie jednak nie ma żadnych przeciwwskazań, aby to zrobić. Każdorazowo należy jednak pamiętać, aby powód formułować w sposób profesjonalny i uprzejmy.

Miejsce na podpisy

Każde wypowiedzenie powinno zostać opatrzone własnoręcznym podpisem pracownika oraz pracodawcy. Podpis pracodawcy będzie stanowił jednocześnie potwierdzenie przyjęcia dokumentu do wiadomości.

Jak napisać wypowiedzenie? Wskazówki formalne

Jeśli zastanawiasz się, jak napisać wypowiedzenie, zawsze pamiętaj, że powinno ono przyjąć formę listu biznesowego. Warto użyć atrakcyjnego nagłówka i wyraźnej czcionki, a tekst wyrównać do lewej strony. Marginesy i interlinie użyte w dokumencie powinny być na tyle szerokie, aby tekst znajdował się wizualnie w okolicach środkowej części kartki.

Druk wypowiedzenia powinieneś mieć przygotowany już podczas rozmowy z szefem o swoim planowanym odejściu. Możesz mu go wręczyć osobiście w formie wydrukowanej lub wysłać mailem bezpośrednio po zakończeniu rozmowy. Pamiętaj, że niezwykle ważny jest termin złożenia pisemnego wypowiedzenia.

Od kiedy liczy się okres wypowiedzenia?

Składając wypowiedzenie umowy o pracę, warto mieć na uwadze, od kiedy będzie liczony okres wypowiedzenia. Jeśli okres wypowiedzenia ustawowo powinien trwać miesiąc, to będzie się go liczyć od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym zostało złożone wypowiedzenie. W przypadku tygodniowego okresu wypowiedzenia okres ten kończy się w sobotę, a zaczyna w pierwszą niedzielę następującą po dniu złożenia wypowiedzenia. Jeśli okres wypowiedzenia liczy się w dniach, to zaczyna się go naliczać od następnego dnia roboczego po złożeniu podania o rozwiązanie umowy o pracę.

Darmowy wzór wypowiedzenia umowy o pracę

W dalszym ciągu zastanawiasz się, jak napisać wypowiedzenie umowy o pracę? Mamy dla ciebie rozwiązanie! Poniżej załączamy stworzony przez nas darmowy wzór wypowiedzenia w formacie PDF. Twoim zadaniem będzie jedynie pobranie go, uzupełnienie niezbędnymi danymi, własnoręczne podpisanie oraz wręczenie drugiej stronie umowy, czyli pracodawcy. Powodzenia!

Pobierz wzór w .pdf
X
ikona pdf
Pobierz wzór w .docx
X
ikona doc

Odpowiedź na pytanie, jak napisać wypowiedzenie umowy o pracę, jest stosunkowo prosta. Dla ułatwienia możesz skorzystać z naszego wzoru. Składając pismo, warto pamiętać o obowiązującym cię okresie wypowiedzenia oraz konieczności złożenia własnoręcznych podpisów pod dokumentem – twojego oraz osoby upoważnionej do jego odbioru.

Archiwum: wrzesień 2022
jak napisać wypowiedzenie