Zawieranie umów o świadczenie usług jest powszechną czynnością, A co w sytuacji, kiedy chcemy zrezygnować z usługi? Podpowiadamy, jak napisać wypowiedzenie umowy o świadczenie usług. Wzór, który zamieszczamy z pewnością ci się przyda!

Pobierz wzór w .pdf
X
ikona pdf
Pobierz wzór w .docx
X
ikona doc

Stronami umowy o świadczenie usług mogą być zarówno osoby prywatne, jak również przedsiębiorcy. To powszechnie stosowane umowy, do rozpatrywania których stosuje się przepisy Kodeksu cywilnego. Nie zawsze świadczona dla nas usługa przypada nam do gustu. Nie zawsze też chcemy kontynuować świadczenie usługi na rzecz innego podmiotu. Co wówczas należy zrobić?

Najlepszym rozwiązaniem będzie wręczenie drugiej stronie wypowiedzenia umowy o świadczenie usług. Wzór, który poniżej zamieszczamy jest uniwersalnym dokumentem, który przyda się w każdym przypadku rezygnacji z usługi. Dodatkowo prezentujemy kompleksowy poradnik na temat wypowiadania takich umów. Zapraszamy do lektury!

Czym zgodnie z Kodeksem cywilnym jest wypowiedzenie umowy o świadczenie usług ?

Wypowiedzenie umowy o świadczenie usług zostało unormowane prawnie przez artykuł 750 i w związku z artykułem 746 Kodeksu cywilnego. Wypowiedzenie jest dokumentem kierowanym przez jedną stronę umowy do drugiej w celu złożenia zapowiedzi rozwiązania umowy o świadczenie usług, która dotychczas obowiązywała strony.

Wypowiedzenie umowy o świadczenie usług można złożyć w każdym czasie, chyba że treść umowy stanowi inaczej. Nie ma możliwości, aby z góry w trakcie podpisywania umowy zrzec się prawa do wypowiedzenia umowy.

Co ważne, umowę o świadczenie usług można wypowiedzieć na mocy porozumienia stron lub na drodze sądowej.

Jakie elementy powinno zawierać wypowiedzenie?

Aby wypowiedzenie umowy o świadczenie usług było prawnie wiążące, musi zawierać szereg elementów. Wśród nich powinny się znaleźć:

  • oznaczenie stron umowy o świadczenie usług;
  • ewentualne podanie przyczyn przedterminowego wypowiedzenia umowy;
  • ewentualna długość okresu wypowiedzenia obowiązującego strony umowy;
  • konkretna data rozwiązania umowy;
  • rozstrzygnięcia dotyczące rozliczeń pomiędzy stronami umowy, jeśli takie są konieczne.

Należy pamiętać, aby podpisać składany dokument wypowiedzenia. Inaczej nie będzie on ważny. Wypowiedzenie powinno zostać przekazane do wiadomości odbiorcy w sposób, który nie pozostawi wątpliwości, że ten je otrzymał. Najlepiej złożyć je osobiście i poprosić odbiorcę o podpis na kopii dokumentu lub wysłać go pocztą za pośrednictwem listu poleconego z potwierdzeniem odbioru.

Przyczyny wypowiedzenia umowy o świadczenie usług

Wypowiedzenie umowy o świadczenie usług może mieć trzy podstawowe przyczyny:

  • naruszenie zobowiązań umownych;
  • ważne powody;
  • brak powodu.

Naruszenie zobowiązań przez drugą stronę umowy najczęściej następuje w sytuacjach niestarannego wykonywania usług, braku zapłaty ceny lub wypłaty wynagrodzenia za usługę lub niewykonania usługi w umówionym terminie.

Ważne powody są pojęciem subiektywnym. Każda ze stron może mieć własne odczucia, ale najczęściej na liście ważnych powodów znajdują się zakończenie działalności gospodarczej przez usługodawcę lub usługobiorcę lub znalezienie tańszego usługodawcy.

Rozwiązanie umowy bez konkretnego powodu ma miejsce najczęściej wtedy, gdy jedna ze stron nie jest w stanie spełnić warunków umowy z uwagi na niezależne od niej przyczyny dotykające spraw osobistych.

Usługodawca jako inicjator rozwiązania umowy o świadczenie usług

Strona wypowiadająca umowę zawsze ma pewne obowiązki w stosunku do drugiej strony. W przypadku, kiedy stroną wypowiadającą umowę jest usługodawca, to ma on obowiązek naprawić ewentualną szkodę, jaką poniósł usługobiorca na skutek niewykonania usługi.

Usługobiorca jako inicjator rozwiązania umowy o świadczenie usług

Jeśli umowę wypowiada usługobiorca, to ma on obowiązek przede wszystkim zwrócić usługodawcy wydatki, które ten poczynił w celu należytego wykonania usługi, ale też uiścić wynagrodzenie odpowiadające dotychczas wykonanym czynnościom oraz naprawić ewentualną szkodę, jaką poniósł usługodawca na skutek niewypełnienia usługi.

Skutek prawny śmierci jednej ze stron umowy o świadczenie usług

Co ciekawe, w sytuacjach śmierci usługobiorcy, wykreślenia go z rejestru przedsiębiorców lub całkowitego ubezwłasnowolnienia umowa o świadczenie usług trwa nadal. Wyjątkiem jest sytuacja, kiedy zapisy umowne mówią inaczej. Czynności powinny być prowadzone do momentu, aż spadkobierca lub przedstawiciel ustawowy usługobiorcy nie zarządzi inaczej.

Podsumowując, umowa o świadczenie usług regulowana jest zapisami Kodeksu cywilnego. Każda ze stron ma możliwość jej wypowiedzenia w dowolnym terminie. Ustawodawstwo daje możliwość wypowiedzenia umowy ze skutkiem natychmiastowym. Wyjątkiem od tej zasady jest sytuacja, w której strony umowy postanowiły inaczej. Jeśli stoisz przed problemem stworzenia dokumentu wypowiedzenia umowy o świadczeni usług, wzór, który zamieściliśmy z pewnością ci pomoże!

Wypowiedzenie umowy o świadczenie usług – wzór dokumentu w formacie PDF za darmo

Jesteś usługobiorcą lub usługodawcą i chciałbyś zrezygnować z zawartej umowy o świadczenie usług? Służymy pomocą! Specjalnie dla ciebie przygotowaliśmy bezpłatny wzór wypowiedzenia umowy o świadczenie usług w formacie PDF. Twoim zadaniem będzie jedynie uzupełnienie go odpowiednimi danymi, podpisanie oraz przekazanie drugiej stronie transakcji. Powodzenia!

Pobierz wzór w .pdf
X
ikona pdf
Pobierz wzór w .docx
X
ikona doc
Archiwum: wrzesień 2022
wypowiedzenie umowy o świadczenie usług wzór