Wypowiedzenie umowy za porozumieniem stron – wzór takiego oświadczenia jest przydatny przy zrywaniu umów o pracę. Sprawdź, co powinno zawierać. Jak napisać takie wypowiedzenie? Jaka powinna być odpowiedź pracodawcy? Przeczytaj i pobierz darmowy wzór dokumentu.

Pobierz wzór w .pdf
X
ikona pdf
Pobierz wzór w .docx
X
ikona doc

Zawarcie, jak i wypowiedzenie umowy za porozumieniem stron bez okresu wypowiedzenia, to szczególny moment wiążący instytucję pracodawcy i pracownika. O ile w przypadku pierwszej fazy związanej z tą umową sprawa wydaje się oczywista, tak wobec rozwiązania mogą pojawiać się pewne obawy. Co warto wiedzieć o rozwiązaniu umowy o pracę za porozumieniem stron stosunku pracy? Jak wygląda wzór oświadczenia o zakończeniu współpracy za porozumieniem stron i co powinno się w nim znaleźć?

Czym jest umowa o pracę?

Według podstawowej definicji jest to umowa zawierana pomiędzy osobą zatrudniającą a zatrudnianą, wedle której podpisujący umowę zobowiązuje się do wykonywania określonej pracy na rzecz pracodawcy. Zawiera informację o zwierzchnictwie pracodawcy oraz określa miejsce i czas przeznaczony na pracę, wyznaczony przez instancję wyższą. W umowie tej również pracodawca zobowiązany jest do zatrudnienia pracownika i do wypłacania mu wynagrodzenia za wykonaną pracę. Według Prawa Pracy umowa zawierana jest na piśmie i zawiera podstawowe elementy, takie jak:

 • strony umowy;
 • datę zawarcia umowy;
 • wskazanie rodzaju umowy;
 • warunki pracy i wysokość wynagrodzenia.

Wypowiedzenie umowy o pracę na mocy porozumienia stron – prawo

Według artykułu 30. Kodeksu Pracy umowa o pracę może zostać rozwiązana:

 • na mocy porozumienia stron;
 • jako wypowiedzenie umowy za porozumieniem stron — wzorem dokumentu przez oświadczenie jednej ze stron z okresem wypowiedzenia;
 • wypowiedzenie umowy za porozumieniem stron bez okresu wypowiedzenia — przez oświadczenie jednej strony, wówczas może też wystąpić wypowiedzenie umowy za porozumieniem stron bez okresu wypowiedzenia;
 • po upływie czasu, na który została zawarta.

Według paragrafu drugiego umowa na okres próbny zostaje rozwiązana po upływie tego okresu, a przed jego upłynięciem może zostać rozwiązana jedynie za wypowiedzeniem. Dalej – okres wypowiedzenia, jeżeli umowę zawarto na tydzień lub miesiąc kończy się kolejno w sobotę danego tygodnia i w ostatni dzień miesiąca, w którym obowiązuje umowa.

Każda ze stron ubiegająca się o wypowiedzenie umowy o pracę na mocy porozumienia stron, wzór takiego dokumentu musi dostarczyć na piśmie. Według paragrafu czwartego wyżej wspomnianego artykułu, w przypadku porozumienia stron, wzór oświadczenia o zakończeniu współpracy powinien mieć zapis odnoszący się do przyczyny i powodu takiego rozwiązania umowy. W piątym paragrafie artykuł traktuje o tym, że pracodawca w oświadczeniu o rozwiązaniu umowy powinien zamieścić pouczenie dla pracownika, że ten może w tej sprawie odwołać się do sądu. Gotowy wzór umowy możesz pobrać z załącznika na naszej stronie.

Jak napisać wypowiedzenie z pracy za porozumieniem stron? 

Warto wiedzieć, że każdy stosunek pracy można zakończyć za porozumieniem stron. Taka zgoda powinna dotyczyć terminu, w którym nastąpi rozwiązanie. Powinna zawierać to, w którym dniu umowa przestaje obowiązywać oraz od którego dnia pracownik przestaje mieć w obowiązku świadczenie pracy dla pracodawcy. Czy jedna ze stron może stanowić o takim rozwiązaniu umowy? Otóż rozwiązanie umowy o pracę na mocy porozumienia stron, jak sama nazwa mówi, świadczy o tym, że wynika ona z obopólnej zgody zarówno pracodawcy, jak i pracownika. Warto wiedzieć również, że oświadczenia o zakończeniu współpracy za zgodą stron nie wymaga uzasadnienia.

Wzór rozwiązania umowy o pracę

Zawartość i układ wzoru rozwiązania umowy o pracę za porozumieniem stron nie jest różna od innych dokumentów tego typu. Jego wizualna warstwa jest podobna do standardowego wzoru pism o charakterze urzędowym. 

 1. W prawym górnym rogu powinno znaleźć się miejsce na wpisanie daty i miejscowości. 
 2. Nieco niżej, po lewej stronie umieszcza się imię i nazwisko pracownika, a także jego adres zamieszkania. 
 3. Pod tymi danymi, na środku powinna znajdować się nazwa dokumentu, a pod nim notka zawierająca prośbę o zakończenie współpracy z propozycją dnia jej zakończenia. 
 4. Na samym końcu po prawej stronie pod standardowym zwrotem grzecznościowym powinno pojawić się miejsce na podpis pracownika wraz z datą.

Rozwiązanie umowy o pracę za porozumieniem stron wzór z perspektywy pracownika 

Jeżeli pracownik zdecyduje się wystąpić o rozwiązanie umowy o pracę za porozumieniem stron, nie musi zaprzątać sobie głowy zbędnymi tonami biurokracji, która często potrafi przytłoczyć. Rozwiązujący umowę może sam, własnoręcznie sporządzić tego typu dokument, używając wzoru wypowiedzenia umowy, a kluczowe jest w tym wypadku wyszczególnienie odpowiednich dat dotyczących jej wygaśnięcia. W takim piśmie należy zwracać się w pierwszej osobie do pracodawcy, z prośbą o zgodę na rozwiązanie stosunku pracy. Należy również pamiętać o zachowaniu miejsca na podpis osoby decyzyjnej na wzorze rozwiązania umowy. Oczywiście, można również wykorzystać proste wzory dostępne w Internecie, które mogą okazać się przydatne w kwestii tego, jak napisać wypowiedzenie.

Przyczyny rozwiązania umowy przez pracownika 

Rozwiązanie umowy z inicjatywy pracownika jest zgoła inne od zakończenia stosunku pracy z perspektywy pracodawcy. Podobnie, jak w przypadku rozwiązania umowy za porozumieniem stron, pracownik nie ma obowiązku podawania przyczyny takiej decyzji. Rzecz jasna pracownik ubiegający się o ustanie stosunku pracy może w dokumencie umieścić powód, który zmotywował go do zakończenia stosunku pracy, jednak wówczas nikt nie może osądzać i podawać w wątpliwość zasadności tej motywacji. Porozumienie stron jest korzystne zarówno dla pracownika, ale także dla pracodawcy. Nie wpływa bowiem na zakończenie stosunku pracy w atmosferze doszukiwania się szczególnej winy którejś ze stron.

Wzór rozwiązania umowy za porozumieniem a forma

Oświadczenie dotyczące wypowiedzenia umowy za porozumieniem stron bez okresu wypowiedzenia, wzorem innych tego typu zaświadczeń, należy stworzyć w formie pisemnej. Warto wykorzystać wzór wypowiedzenia umowy o pracę. Forma ta jednak nie jest rozpatrywana pod kątem nieważności lub jej stanowienia w celach dowodowych. W przypadku niemożności dostarczenia takiego dokumentu osobiście, można zdecydować się na formę listu poleconego z potwierdzeniem odbioru i przesłanie wzoru wypowiedzenia o pracę za porozumieniem stron. W grę wchodzi również załatwienie sprawy drogą mailową. Wówczas oświadczenie będzie rozpatrywane jedynie wtedy, jeżeli opatrzono je podpisem kwalifikowanym. Kodeks Cywilny przewiduje również rozwiązanie umowy poprzez ustne porozumienie się.

Odpowiedź pracodawcy na rozwiązanie umowy za porozumieniem stron i postępowanie

Porozumienie stron jest absolutnie zależne od decyzji obu stron, których umowa dotyczy. Oczywiste zatem jest to, że w przypadku zgody tylko jednej strony nie dochodzi do finalizacji rozwiązania umowy za porozumieniem stron. Brak zgody może być wyrażony ustnie, dlatego pomimo pewnej prostoty tego trybu warto posiadać oświadczenie w formie pisemnej. Może mieć to być istotnym dowodem w ewentualnej sprawie.

W przypadku rozwiązania umowy za porozumieniem stron wzór w formie pisemnej powinien zostać opatrzony adnotacją, która sygnalizuje decyzję pracodawcy: „wyrażam zgodę” lub „nie wyrażam zgody”. Wspomnianą wyżej decyzję pracodawca powinien opatrzyć swoim podpisem i datą. Kiedy ze strony pracodawcy nie pojawi się odpowiedź, to rozwiązanie umowy za porozumieniem stron nie nastąpi.

Wykorzystane w takim zakończeniu współpracy wzory są korzystne dla obu stron i czynią je stosunkowo mało skomplikowanym oświadczeniem. Poprzez porozumienie pracownik i pracodawca bez zbędnych komplikacji kończą stosunek pracy. Trudności mogą pojawić się w przypadku braku zgody na tego typu rozwiązanie, jednak i taka sytuacja nie wywołuje impasu na linii pracownik-pracodawca.

Rozwiązanie umowy o pracę za porozumieniem stron – wzór

Mając już wiedzę teoretyczną na temat rozwiązania umowy o pracę za porozumieniem stron, możesz zapoznać się ze strukturą dokumentu. Pobierz z naszej strony gotowy wzór rozwiązania umowy. Znajdziesz go w załączniku w formatach PDF lub docx.

Pobierz wzór w .pdf
X
ikona pdf
Pobierz wzór w .docx
X
ikona doc
Archiwum: kwiecień 2021
Rozwiązanie umowy o pracę za porozumieniem stron