Prawo pracyPorady

Rozwiązanie umowy o pracę za porozumieniem stron – wzór i jego zastosowanie w praktyce

5 minut(y) czytania

Zawarcie, jak i wypowiedzenie umowy za porozumieniem stron bez okresu wypowiedzenia, to szczególny moment wiążący instytucję pracodawcy i pracownika. O ile w przypadku pierwszej fazy związanej z tą umową sprawa wydaje się oczywista, tak wobec rozwiązania mogą pojawiać się pewne obawy. Co warto wiedzieć o rozwiązaniu umowy o pracę za porozumieniem stron?Jak wygląda wzór wypowiedzenia za porozumieniem stron i co powinno się w nim znaleźć?

Czym jest umowa o pracę?

Według podstawowej definicji jest to umowa zawierana pomiędzy osobą zatrudniającą a zatrudnianą, wedle której podpisujący umowę zobowiązuje się do wykonywania określonej pracy na rzecz pracodawcy. Zawiera informację o zwierzchnictwie pracodawcy oraz określa miejsce i czas przeznaczony na pracę, wyznaczony przez instancję wyższą.  W umowie tej również pracodawca zobowiązany jest do zatrudnienia pracownika i do wypłacania mu wynagrodzenia za wykonaną pracę. Według Prawa Pracy umowa zawierana jest na piśmie i zawiera podstawowe elementy, takie jak:

 • strony umowy;
 • datę zawarcia umowy;
 • wskazanie rodzaju umowy;
 • warunki pracy i wysokość wynagrodzenia.

Wypowiedzenie za porozumieniem stron – wzór a prawo

Według artykułu 30. Kodeksu Pracy umowa o pracę może zostać rozwiązana:

 • na mocy porozumienia stron;
 • jako wypowiedzenie umowy za porozumieniem stron —  wzorem dokumentu przez oświadczenie jednej ze stron z okresem wypowiedzenia;
 • wypowiedzenie umowy za porozumieniem stron bez okresu wypowiedzenia — przez oświadczenie jednej strony, wówczas może też wystąpić wypowiedzenie umowy za porozumieniem stron bez okresu wypowiedzenia;
 • po upływie czasu, na który została zawarta.

Według paragrafu drugiego, umowa na okres próbny zostaje rozwiązana po upływie tego okresu, a przed jego upłynięciem może zostać rozwiązana jedynie za wypowiedzeniem. Dalej – okres wypowiedzenia, jeżeli umowę zawarto na tydzień lub miesiąc kończy się kolejno w sobotę danego tygodnia i w ostatni dzień miesiąca, w którym obowiązuje umowa.

Każda ze stron ubiegająca się o wypowiedzenie umowy o pracę za porozumieniem stron, wzór takiego dokumentu musi dostarczyć na piśmie. Według paragrafu czwartego wyżej wspomnianego artykułu, w przypadku porozumienia stron, wzór wypowiedzenia powinien mieć zapis odnoszący się do przyczyny i powodu takiego rozwiązania umowy. W piątym paragrafie artykuł traktuje o tym, że pracodawca w oświadczeniu o rozwiązaniu umowy powinien zamieścić pouczenie dla pracownika, że ten może w tej sprawie odwołać się do sądu.

Jak napisać wypowiedzenie z pracy za porozumieniem stron? 

Warto wiedzieć, że każdy stosunek pracy można zakończyć za porozumieniem stron. Taka zgoda powinna dotyczyć terminu, w którym nastąpi rozwiązanie. Powinna zawierać to, w którym dniu umowa przestaje obowiązywać oraz od którego dnia pracownik przestaje mieć w obowiązku świadczenie pracy dla pracodawcy. Czy jedna ze stron może stanowić o takim rozwiązaniu umowy? Otóż rozwiązanie umowy o pracę za porozumieniem stron, jak sama nazwa mówi, świadczy o tym, że wynika ona z obopólnej zgody zarówno pracodawcy, jak i pracownika.  Warto wiedzieć również, że treść wynikająca z pisemnego wzoru wypowiedzenia umowy o pracę za porozumieniem stron nie wymaga uzasadnienia.

Zawartość i układ wzoru rozwiązania umowy o pracę za porozumieniem stron nie jest różna od innych dokumentów tego typu. Jego wizualna warstwa jest podobna do standardowego wzoru pism o charakterze urzędowym. 

 1. W prawym górnym rogu powinno znaleźć się miejsce na wpisanie daty i miejscowości. 
 2. Nieco niżej, po lewej stronie umieszcza się imię i nazwisko pracownika, a także jego adres zamieszkania. 
 3. Pod tymi danymi, na środku powinna znajdować się nazwa dokumentu, czyli – „Rozwiązanie umowy o pracę za porozumieniem stron”, a pod nim notka zawierająca prośbę o rozwiązanie stosunku pracy z propozycją dnia jego zakończenia. 
 4. Na samym końcu po prawej stronie pod standardowym zwrotem grzecznościowym powinno pojawić się miejsce na podpis pracownika wraz z datą.

Rozwiązanie umowy o pracę za porozumieniem stron wzór z perspektywy pracownika 

Jeżeli pracownik zdecyduje się wystąpić o rozwiązanie umowy o pracę za porozumieniem stron, nie musi zaprzątać sobie głowy zbędnymi tonami biurokracji, która często potrafi przytłoczyć. Rozwiązujący umowę może sam, własnoręcznie sporządzić tego typu dokument, używając wzoru wypowiedzenia umowy o pracę za porozumieniem stron, a kluczowe jest w tym wypadku wyszczególnienie odpowiednich dat dotyczących jej wygaśnięcia. W takim piśmie należy zwracać się w pierwszej osobie do pracodawcy, z prośbą o zgodę na rozwiązanie stosunku pracy.  Należy również pamiętać o zachowaniu miejsca na podpis osoby decyzyjnej na wzorze rozwiązania umowy o pracę za porozumieniem stron. Oczywiście, można również wykorzystać proste wzory dostępne w Internecie, które mogą okazać się przydatne w kwestii tego, jak napisać wypowiedzenie umowy o pracę za porozumieniem stron.

Przyczyny rozwiązania umowy o pracę przez pracownika 

Rozwiązanie umowy z inicjatywy pracownika jest zgoła inne od zakończenia stosunku pracy z perspektywy pracodawcy. Podobnie, jak w przypadku rozwiązania umowy o pracę za porozumieniem stron, pracownik nie ma obowiązku podawania przyczyny takiej decyzji. Rzecz jasna pracownik ubiegający się o ustanie stosunku pracy może w dokumencie umieścić powód, który zmotywował go do rozwiązania umowy, jednak wówczas nikt nie może osądzać i podawać w wątpliwość zasadności tej motywacji. Porozumienie stron jest korzystne zarówno dla pracownika, ale także dla pracodawcy. Nie wpływa bowiem na zakończenie stosunku pracy w atmosferze doszukiwania się szczególnej winy którejś ze stron.

Wzór rozwiązania umowy za porozumieniem a forma

Oświadczenie dotyczące wypowiedzenia umowy za porozumieniem stron bez okresu wypowiedzenia, wzorem innych tego typu zaświadczeń, należy stworzyć w formie pisemnej. Warto wykorzystać wzór wypowiedzenia umowy o pracę za porozumieniem stron. Forma ta jednak nie jest rozpatrywana pod kątem nieważności lub jej stanowienia w celach dowodowych. W przypadku niemożności dostarczenia takiego dokumentu osobiście, można zdecydować się na formę listu poleconego z potwierdzeniem odbioru i przesłanie wzoru wypowiedzenia o pracę za porozumieniem stron. W grę wchodzi również załatwienie sprawy drogą mailową. Wówczas oświadczenie będzie rozpatrywane jedynie wtedy, jeżeli opatrzono je podpisem kwalifikowanym. Kodeks Cywilny przewiduje również rozwiązanie umowy poprzez ustne porozumienie się.

Odpowiedź na rozwiązanie umowy za porozumieniem stron i postępowanie

Porozumienie stron jest absolutnie zależne od decyzji obu stron, których umowa dotyczy. Oczywiste zatem jest to, że w przypadku zgody tylko jednej strony nie dochodzi do finalizacji rozwiązania umowy za porozumieniem stron. Brak zgody może być wyrażony ustnie, dlatego pomimo pewnej prostoty tego trybu warto posiadać oświadczenie w formie pisemnej. Może mieć to być istotnym dowodem w ewentualnej sprawie.

W przypadku rozwiązania umowy za porozumieniem stron, wzór w formie pisemnej powinien zostać opatrzony adnotacją, która sygnalizuje decyzję pracodawcy: „wyrażam zgodę” lub „nie wyrażam zgody”. Wspomnianą wyżej decyzję pracodawca powinien opatrzyć swoim podpisem i datą. Kiedy ze strony pracodawcy nie pojawi się odpowiedź, to rozwiązanie umowy za porozumieniem stron nie nastąpi.

Wykorzystane w rozwiązaniu umowy o pracę za porozumieniem stron wzory są korzystne dla obu stron i czynią je stosunkowo mało skomplikowanym oświadczeniem. Poprzez porozumienie, pracownik i pracodawca bez zbędnych komplikacji kończą stosunek pracy. Trudności mogą pojawić się w przypadku braku zgody na tego typu rozwiązanie, jednak i taka sytuacja nie wywołuje impasu na linii pracownik-pracodawca.

Nasze propozycje
Porady

Jaką prędkość internetu wybrać?

2 minut(y) czytania
Prędkość internetu jest dla większości z nas jednym z podstawowych kryteriów wyboru, które bierzemy pod uwagę przy wyborze dostawcy usług sieciowych. Oczywiście, im jest ona wyższa – tym lepiej, chociaż nie zawsze warto stawiać na najbardziej atrakcyjną pod tym względem ofertę.
PoradyZarządzanie

Odpowiedzialność materialna pracowników – czego dotyczy i jak ją wyegzekwować?

4 minut(y) czytania
Odpowiedzialność materialna pracowników obowiązuje każdą osobę zatrudnioną w danym miejscu. Z artykułu dowiesz się, co należy do obowiązków pracownika, jeśli ten dopuści się jakiś uchybień. Dowiedz się, jakie są regulacje dotyczące obciążeń pracownika za szkodę. Przeczytaj!
PoradyKsięgowość

Podatki progresywne – czym się charakteryzują i czy warto według nich się rozliczać?

4 minut(y) czytania
Podatki progresywne i liniowe oblicza się w różny sposób. W poniższym artykule przybliżamy informacje na temat pierwszego typu. Czy warto rozliczać się w ten sposób i decydować na podatek progresywny? Wady i zalety przedstawiamy w naszym poradniku.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *