Decyzja o zwolnieniu pracownika może być motywowana przez wiele pobudek. Niezależnie od nich pracodawca zawsze powinien działać zgodnie z zapisami kodeksu pracy. Podpowiadamy, co powinieneś wiedzieć o wypowiedzeniu umowy o pracę przez pracodawcę!

Pobierz wzór w .pdf
X
ikona pdf
Pobierz wzór w .docx
X
ikona doc

Wypowiedzenie umowy o pracę przez pracodawcę to typowy sposób rozwiązania stosunku pracy. Jeśli decyduje się na taki krok, musi przestrzegać określonych reguł. Dotyczą one przede wszystkim formy i treści wypowiedzenia umowy zawartej z pracownikiem. Nie bez znaczenia pozostaje również powód jej rozwiązania. Przeczytaj nasz poradnik i sprawdź wzór wypowiedzenia umowy, który załączamy!

Sposoby na rozwiązanie umowy o pracę

Niezależnie od przyczyn, które kierują pracodawcą planującym zwolnić swojego pracownika, ten zawsze powinien postępować zgodnie z przepisami zawartymi w kodeksie pracy. Zgodnie z nim rozwiązanie stosunku pracy może nastąpić na pięć podstawowych sposobów:

 • po upływie okresu, na jaki została zawarta umowa na czas określony.
 • poprzez wygaśnięcie stosunku pracy;
 • za porozumieniem stron;
 • poprzez oświadczenie jednej ze stron i z zachowaniem okresu wypowiedzenia;
 • poprzez oświadczenie jednej ze stron i bez zachowania okresu wypowiedzenia.

Rozwiązanie umowy na czas określony po upływie jej terminu

Jeśli umowa została zawarta na czas określony, a strony nie zadecydowały o jej przedłużeniu, to kończy się ona wraz z terminem, na jaki została podpisana. Pracownik odchodzi z pracy bez zachowania okresu wypowiedzenia. Stosunek pracy kończy się wraz z upływem terminu umowy.

Wygaśnięcie umowy o pracę

Instytucja wygaśnięcia umowy o pracę często interpretowana jest mylnie jako upływ terminu umowy zawartej na czas określony. Tymczasem są to dwa zupełnie inne przypadki.

Wygaśnięcie umowy o pracę zostało unormowane w artykułach 63 oraz 66 kodeksu pracy. Zgodnie z nimi, aby umowa wygasła, musi zajść jedna z poniższych przesłanek:

 • śmierć pracownika;
 • śmierć pracodawcy;
 • upływ 3 miesięcy nieobecności pracownika w pracy z powodu tymczasowego aresztowania.

Skutkiem wygaśnięcia umowy jest ustanie stosunku pracy.

Rozwiązanie umowy o pracę za porozumieniem stron

Rozwiązanie umowy o pracę za porozumieniem stron unormowane jest przez paragraf pierwszy artykułu trzydziestego kodeksu pracy. W ten sposób może zostać rozwiązana każda umowa o pracę. Wymagana jest jednak zgoda obydwu stron, a kiedy ona nastąpi, wówczas nie ma konieczności podawania ważnych powodów zakończenia współpracy.

Warunki rozwiązania umowy o pracę za porozumieniem stron może przedstawić każda z nich. Druga strona nie musi jednak ich przyjmować.

Ważne jest, że w przypadku rozwiązywania umowy za porozumieniem nie występują ograniczenia w postaci obowiązującego okresu wypowiedzenia umowy. Można wskazać dowolny termin (nawet natychmiastowy). Ważna jest wola obydwu stron.

Wypowiedzenie umowy o pracę przez pracodawcę

Wypowiedzenie umowy o pracę za wypowiedzeniem, czyli z zachowaniem przewidzianego w kodeksie okresu wypowiedzenia przysługuje obydwu stronom umowy. Wypowiedzeniu umowy o pracę przez pracodawcę musi w tym przypadku towarzyszyć poinformowanie pracownika o przysługującym mu prawie do odwołania się do sądu pracy. Dodatkowo, kiedy wypowiadana jest umowa o pracę na czas nieokreślony, konieczne będzie podanie powodu jej rozwiązania. Wśród tych najczęściej spotykanych pojawiają się likwidacja stanowiska pracy oraz nieefektywność pracownika.

Długości okresów wypowiedzenia uzależnione są od czasu, na jaki zawarto umowę, a także od okresu, jaki pracownik przepracował już u danego pracodawcy.

Okresy wypowiedzenia przy umowie na czas próbny

Przy umowie zawartej na czas próbny wyróżnia się trzy możliwe okresy wypowiedzenia:

 • 3 dni robocze, jeśli okres próbny nie przekroczył 2 tygodni;
 • 1 tydzień, jeśli okres próbny przekroczył dwa tygodnie;
 • 2 tygodnie, jeśli okres próbny wynosi 3 miesiące.

Okresy wypowiedzenia przy umowie na czas nieokreślony oraz określony

Długość trwania okresu wypowiedzenia umowy zawartej na czas określony oraz nieokreślony zależy od długości zatrudnienia u konkretnego pracodawcy i wynosi odpowiednio:

 • 2 tygodnie, jeśli pracownik był zatrudniony krócej niż 6 miesięcy;
 • 1 miesiąc, jeśli pracownik był zatrudniony dłużej niż 6 miesięcy;
 • 3 miesiące, jeśli pracownik był zatrudniony co najmniej 3 lata.

Warto wiedzieć, że zgodnie z artykułem 36 kodeksu pracy, pracodawca ma prawo do zwolnienia pracownika z obowiązku świadczenia pracy podczas trwania okresu wypowiedzenia. W tym czasie pracownik zachowuje jednak prawo do wynagrodzenia.

Wypowiedzenie umowy o pracę przez pracodawcę w trybie natychmiastowym – zwolnienie dyscyplinarne

Rozwiązanie umowy o pracę przez pracodawcę w trybie natychmiastowym, czyli bez zachowania okresu wypowiedzenia, nazywane jest zwolnieniem dyscyplinarnym. Tę instytucję można zastosować jedynie w ściśle określonych przypadkach:

 • ciężkiego naruszenia przez pracownika podstawowych obowiązków pracowniczych;
 • popełnienia przez pracownika przestępstwa stwierdzonego prawomocnym wyrokiem, które uniemożliwia dalsze zatrudnianie go na zajmowanym stanowisku;
 • zawinionej przez pracownika utraty uprawnień, które są niezbędne do wykonywania pracy na zajmowanym stanowisku;
 • przedłużającej się usprawiedliwionej nieobecności w pracy pracownika po zakończeniu okresu ochronnego uzależnionego od jego stażu pracy.

Wypowiedzenie umowy o pracę przez pracodawcę bez zachowania okresu wypowiedzenia, a więc w sposób dyscyplinarny przysługuje pracodawcy przez okres miesiąca od momentu, kiedy ten dowiedział się o okolicznościach uzasadniających takie działanie. Termin biegnie od dnia, w którym pracodawca uzyskał wiadomość o czynie uzasadniającym zwolnienie.

Rozwiązanie umowy bez zachowania okresu wypowiedzenia powinno być dokonane na piśmie. W innym przypadku pracownikowi przysługuje prawo do wniesienia odwołania do sądu z uwagi na rozwiązanie umowy z naruszeniem przepisów prawa pracy.

Wypowiedzenie umowy o pracę przez pracodawcę – kiedy nie może zostać zastosowane?

Przepisy nakładają na pracodawcę pewne ograniczenia w kwestii możliwości zwalniania niektórych grup pracowniczych. Wypowiedzenia nie można wręczyć osobie znajdującej się w wieku przedemerytalnym ani pracownicy w ciąży. Stosunku pracy nie można wypowiedzieć również w czasie trwania urlopu pracowniczego. Umowa powinna zawsze być wypowiadana z poszanowaniem wewnątrzzakładowych regulacji.

Bezprawne wypowiedzenie umowy o pracę

Kiedy pracodawca wypowie pracownikowi umowę w sposób bezprawny, temu drugiemu przysługują odpowiednie roszczenia. Ich rodzaj będzie uzależniony od rodzaju stosunku pracy, jaki łączył obydwie strony.

Jeżeli umowa została zawarta na czas nieokreślony, to pracownik może domagać się:

 • uznania wypowiedzenia za bezskuteczne;
 • przywrócenia go do pracy;
 • wypłacenia mu odszkodowania.

Jeśli pracownik na skutek zaistniałej sytuacji nie widzi możliwości powrotu, to zamiast przywrócenia do pracy może żądać od pracodawcy wypłaty odszkodowania. Jego maksymalna wysokość wynosi trzykrotność wynagrodzenia pracownika.

Wypowiedzenie umowy o pracę – elementy obowiązkowe

Druk wypowiedzenia umowy o pracę przez pracodawcę powinien zawierać szereg elementów. Wśród nich znajdują się:

 • miejscowość i data;
 • dane pracownika, którego dotyczy wypowiedzenie;
 • dane pracodawcy wypowiadającego umowę;
 • nagłówek jasno określający tryb wypowiedzenia;
 • informacje o rozwiązaniu umowy wraz z podaniem daty zawarcia umowy, jej numeru, a także stron, które obowiązywała i okresu wypowiedzenia;
 • podpis pracodawcy;
 • data i podpis pracownika otrzymującego wypowiedzenie.

Darmowy wzór wypowiedzenia umowy o pracę przez pracodawcę

Nie jesteś zadowolony z jakości pracy swojego pracownika? Poniżej załączamy darmowy wzór wypowiedzenia w formacie PDF i docx!

Pobierz wzór w .pdf
X
ikona pdf
Pobierz wzór w .docx
X
ikona doc

Podsumowując, wypowiedzenie umowy o pracę przez pracodawcę zdarza się dość często. Zakończenie współpracy powinno jednak przebiegać zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. W innym wypadku pracownik może wystąpić z roszczeniami w stosunku do pracodawcy.

Archiwum: wrzesień 2022
wypowiedzenie umowy o pracę przez pracodawcę