Zostałeś zatrudniony na okres próbny, ale chciałbyś jak najszybciej zakończyć współpracę z pracodawcą? Specjalnie dla ciebie przygotowaliśmy darmowy wzór wypowiedzenia umowy na okres próbny!

Pobierz wzór w .pdf
X
ikona pdf
Pobierz wzór w .docx
X
ikona doc

Umowa na okres próbny służy zalegalizowaniu pierwszego okresu zatrudnienia, kiedy pracownik poddawany jest przez pracodawcę weryfikacji w kwestii posiadanych umiejętności i kompetencji. Dla pracownika to zaś szansa, aby sprawdził, czy pasuje do nowego miejsca zatrudnienia.

Chociaż umowa o pracę na okres próbny zostaje samoistnie rozwiązana w sytuacji, kiedy jej okres dobiega końca, to zdarzają się przypadki, kiedy konieczne jest jej wcześniejsze zerwanie. Jak wówczas postąpić i jaką formę przyjmuje wypowiedzenie umowy o pracę na okres próbny? Podpowiadamy i załączamy wzór dla pracownika!

Czym charakteryzuje się umowa na okres próbny?

Umowa o pracę na okres próbny to szczególny rodzaj umowy terminowej. Jej podstawowym celem jest zalegalizowanie pierwszego okresu zatrudnienia pracownika, podczas którego jest on poddawany próbie własnych kompetencji.

Jest to także cenne z punktu widzenia nowej osoby, która ma możliwość zapoznać się z warunkami pracy panującymi u danego pracodawcy oraz sprawdzenia siebie na zajmowanym stanowisku. Umowa na okres próbny przynosi więc obydwu stronom czas na podjęcie decyzji o podpisaniu kolejnej umowy o pracę lub o rezygnacji ze współpracy.

Zasady dotyczące umowy na okres próbny

Pracodawca ma możliwość zawarcia umowy na okres próbny na maksymalny czas trzech miesięcy. Po tym czasie zostaje ona automatycznie rozwiązana. Nie oznacza to jednak, że nie można wypowiedzieć jej wcześniej. Z takiej możliwości mogą skorzystać zarówno pracodawca, jak i pracownik.

Umowę o pracę na okres próbny można zawrzeć przed każdym rodzajem innej umowy. Nie ma jednak obowiązku, aby w ogóle ją stosować. Uznaje się, że umowa o pracę na okres próbny może być zawarta jedynie raz pomiędzy tym samym pracownikiem a pracodawcą, niezależnie od rodzaju wykonywanej pracy i zajmowanego stanowiska.

Kiedy możliwe jest zawarcie umowy o pracę na okres próbny?

Umowa na okres próbny może poprzedzać zawarcie umów:

  • na czas nieokreślony;
  • na czas określony;
  • na zastępstwo;
  • na czas wykonywania określonej pracy.

Ważne jest, że maksymalny czas jej trwania wynosi 3 miesiące.

Wypowiedzenie umowy o pracę na okres próbny a okresy wypowiedzenia

Wypowiedzenie umowy na okres próbny jest możliwe, ale należy pamiętać o obowiązujących ustawowo okresach wypowiedzenia. Zależą one od czasu, na jaki zawarto porozumienie. Oznacza to, że:

  • jeśli umowa na okres próbny została zawarta na czas nieprzekraczający 2 tygodni, to jej okres wypowiedzenia wynosi 3 dni robocze;
  • jeśli umowa na okres próbny została zawarta na czas przekraczający 2 tygodnie, to jej okres wypowiedzenia wynosi 1 tydzień;
  • jeśli umowa na okres próbny została zawarta na czas 3 miesięcy, to jej okres wypowiedzenia wynosi 2 tygodnie.

Po co w ogóle jest okres wypowiedzenia?

Zadaniem instytucji okresu wypowiedzenia jest ochrona obydwu stron umowy. Pracodawca zyskuje możliwość znalezienia zastępcy na stanowisko zwalnianego pracownika lub dokonania niezbędnych zmian organizacyjnych w firmie, natomiast pracownik ma czas na znalezienie nowego miejsca zatrudnienia.

Warto pamiętać, że jeśli okres wypowiedzenia trwa dwa tygodnie, to pracodawca ma obowiązek udzielić w tym czasie pracownikowi 2 dni wolnego, aby ten w tym czasie miał czas na poszukiwanie nowej pracy. W tym czasie pracownik zachowuje prawo do wynagrodzenia.

Rozwiązanie umowy na czas próbny – co koniecznie musisz wiedzieć?

Wypowiedzenie umowy na okres próbny powinno przyjąć formę pisemną, aby uzyskać pewność, że strona przyjmująca wypowiedzenie zapoznała się z jego treścią. Należy jednak wspomnieć, że na mocy prawa nie ma uregulować, które jasno zabraniałyby stosować formę ustną. Dokument najlepiej przedłożyć osobiście lub wysłać za pośrednictwem listu poleconego z potwierdzeniem odbioru.

Jeśli wypowiedzenie składa pracodawca, to nie może zapomnieć o zawarciu w dokumencie pouczenia o przysługującym pracownikowi prawie do odwołania się od tego wypowiedzenia do sądu pracy. Informacja powinna zawierać:

  • dokładny termin, w jakim odwołanie jest możliwe;
  • określenie sądu właściwego do jego rozpatrzenia.

Treść wypowiedzenia koniecznie powinna zawierać informację o obowiązującym okresie wypowiedzenia oraz dacie rozwiązania stosunku pracy.

Rozwiązanie umowy o pracę na okres próbny jest oświadczeniem jednostronnym. Oznacza to, że nie wymaga uzyskania zgody drugiej strony umowy.

Czym jest chwila dokonania wypowiedzenia?

W celu właściwego obliczenia końca okresu wypowiedzenia konieczne jest rozstrzygnięcie, kiedy nastąpiła chwila wypowiedzenia. Za chwilę dokonania wypowiedzenia uznaje się moment, w którym strona będąca odbiorcą dokumentu mogła zapoznać się z jego treścią.

W praktyce oznacza to moment faktycznego otrzymania pisma. W przypadku osobistego wręczenia wypowiedzenia sprawa wydaje się oczywista. Jeśli zostało ono wysłane drogą pocztową, wówczas chwilą dokonania wypowiedzenia jest moment otrzymania listu przez pracodawcę.

Wypowiedzenie umowy na okres próbny – darmowy wzór wypowiedzenia dla pracownika w PDF

Wypowiedzenie umowy o pracę na okres próbny może zostać rozwiązane zarówno przez pracownika, jak i przez pracodawcę. Poniżej zamieszczamy wzór dla pracownika, a także krótko opisujemy proces wypowiedzenia przez pracodawcę.

Jesteś pracodawcą?

Jeśli na podstawie umowy o pracę na okres próbny zatrudniłeś pracownika, który okazał się nie spełniać twoich wymagań, to nie musisz czekać do końca okresu trwania umowy. Możesz skorzystać z możliwości wypowiedzenia umowy na okres próbny i pożegnać się z nim najszybciej, jak to tylko będzie możliwe, czyli zgodnie z terminem przewidzianym w ustawowych okresach wypowiedzenia.

Jesteś pracownikiem?

Jesteś pracownikiem zatrudnionym na podstawie umowy o pracę na okres próbny, ale nie czujesz się dobrze na zajmowanym stanowisku, znalazłeś w międzyczasie inną posadę lub masz inny istotny powód, dla którego chciałbyś zakończyć współpracę z dotychczasowym pracodawcą przed końcem umowy?

Wykorzystaj nasz darmowy wzór wypowiedzenia umowy o pracę na okres próbny. Pobierz go, wypełnij danymi swoimi, pracodawcy oraz zawartej umowy, wydrukuj i własnoręcznie podpisz, a na końcu wręcz obecnemu pracodawcy. Widzisz, jakie to proste? Powodzenia!

Pobierz wzór w .pdf
X
ikona pdf
Pobierz wzór w .docx
X
ikona doc

Prawo do złożenia wypowiedzenia umowy na okres próbny przysługuje pracownikowi, ale także oczywiście pracodawcy. Daje ono możliwość zrezygnowania z pracy przed upływem okresu próbnego. To oświadczenie jednostronne, więc nie ma konieczności uzyskiwania jego akceptacji od drugiej strony umowy.

Jeśli chciałbyś rozwiązać umowę na okres próbny, to specjalnie dla ciebie przygotowaliśmy darmowy wzór wypowiedzenia umowy w formacie PDF. Pobierz go, uzupełnij i wręcz pracodawcy. Najlepiej zrób to osobiście lub za pośrednictwem listu poleconego z potwierdzeniem odbioru.

Archiwum: wrzesień 2022
wypowiedzenie umowy na okres próbny