Jeśli musisz napisać testament, wzór to czytelny i przejrzysty szablon pozwalający samodzielnie przygotować dokument. Warto mieć świadomość swoich praw, a także zasad, które wpływają na jego prawomocność. Aby mieć pewność co do ważności testamentu, warto posiłkować się gotowym wzorem.

Pobierz wzór w .pdf
X
ikona pdf
Pobierz wzór w .docx
X
ikona doc

Szablon to ogromne ułatwienie podczas samodzielnego sporządzania tego dokumentu. Pozwala zorganizować treść testamentu oraz nie pominąć żadnego istotnego zapisu. Dzięki temu będzie umożliwiał dziedziczenie, nawet bez konieczności sporządzenia testamentu notarialnego.

W jakim celu pisze się swój testament?

Wzór zawiera wszelkie niezbędne informacje pozwalające przygotować samodzielnie legalny, wiążący zapis ostatniej woli.

Testament sporządza się w celu rozdysponowania posiadanego majątku. W przeciwnym razie zostanie on podzielony na podstawie zasad i obowiązującego prawa. Wiele osób pragnie jednak samodzielnie podzielić nieruchomości, aktywa oraz pieniądze pomiędzy bliskich i różnego rodzaju instytucje.

Co powinien zawierać prawomocny testament?

Ważny testament powinien przede wszystkim zawierać informacje na temat osoby, która go sporządza. W tym celu trzeba oświadczyć, że spisywana wola jest świadoma i dobrowolna oraz podać datę i miejsce jej przygotowania.

Następnie można w dowolny sposób opisać podział majątku. W zależności od decyzji może być on podzielony między bliskich lub przekazany w całości jednej osobie.

Warto pamiętać, że samodzielnie sporządzony testament musi być w całości napisany odręcznie. W przeciwnym razie orzeczona zostanie jego nieważność.

Kto może napisać testament? 

Teoretycznie testament jako wzór jest schematem dostępnym dla wszystkich. Niemniej jednak prawo do sporządzenia takiego dokumentu jest regulowane prawnie.

Mogą go sformułować jedynie osoby pełnoletnie posiadające pełną zdolność do czynności prawnych. Oznacza to, że zarówno osoby poniżej 18. roku życia, a także te, które z jakiegokolwiek powozu zostały choć częściowo pozbawione zdolności do czynności prawnych nie mogą dysponować swoim majątkiem w ten sposób.

Czy testament bez daty jest ważny?

Umieszczenie daty podczas sporządzania testamentu odręcznego jest działaniem obowiązkowym. Zdarzają się jednak sytuacje, w których brakuje tego zapisu.

Jeśli natomiast nie ma możliwości podważenia takiego testamentu, są świadkowie mogący w pełni to potwierdzić. Brak daty nie musi oznaczać nieważności. Dotyczy to zwłaszcza w sytuacji, w której nikt nie ma wątpliwości co do zdolności spadkobiercy do świadomego rozporządzania majątkiem, a także do całej treści testamentu.

Bardzo istotną kwestią jest także ilość sporządzonych za życia testamentów. Przyczyną podważenia dokumentu bez daty może być brak pewności, czy była to rzeczywiście ostatnia wola.

Czy testament notarialny jest ważniejszy od odręcznego?

Jeśli spadkodawca w ciągu swojego życia sporządził więcej niż jeden testament, każdy późniejszy anuluje poprzednie.

Jeżeli jednak w treści nowego testamentu spadkodawca nie zawarł informacji, że odwołuje poprzednie zapisy, zmianie ulegają jedynie kwestie poruszone w nowym dokumencie.

Warto mieć na uwadze, że testament pisany własnoręcznie ma równie wysoką wartość, jak ten sporządzony notarialnie. Tym samym spadkodawca ma możliwość odwołania woli sporządzonej przez notariusza testamentem odręcznym.

Gdzie można przechowywać testament napisany odręcznie?

Testament sporządzony własnoręcznie zazwyczaj przechowuje się samodzielnie. Warto robić to odpowiedzialnie i z zachowaniem wagi dokumentu.

Po sporządzeniu testamentu warto poinformować najbliższych o miejscu jego przechowywania. Dodatkowym zabezpieczeniem może być wykonanie zdjęcia lub skanu dokumentu na wypadek zniszczenia lub zagubienia.

Niemniej jednak każdy spadkodawca ma prawo przechowywać sporządzony odręcznie testament u notariusza.

Obecnie funkcjonuje Notarialny Rejestr Testamentów. Osoba, która swój testament sporządziła samodzielnie, również ma prawo go w nim przechowywać, konieczne jest jedynie złożenie wniosku.

Kogo można powołać do spadku?

Zazwyczaj na swoich spadkobierców spadkodawca powołuje najbliższą rodzinę, współmałżonka, dzieci lub krewnych.

Niemniej jednak do spadku można powołać szereg innych osób oraz organizacji. Mogą być to zarówno przyjaciele i znajomi, jak i gmina bądź fundacja.

Posiadany majątek można podzielić na dowolną ilość podmiotów. Warto jednak mieć na uwadze, aby każdego spadkobiercę dokładnie opisać, zwłaszcza w przypadku przekazywania majątku większej liczbie osób.

Kiedy testament jest nieważny?

Nie każdy formalnie poprawny testament będzie ważny. Oprócz pamiętania o zawarciu kluczowych elementów w treści, na moc testamentu wpływają również okoliczności powstania.

Nieświadomość

Przede wszystkim nieważność testamentu można stwierdzić w sytuacji, gdy spadkodawca nie był w pełni świadomy lub swobodny w swoich działaniach. Zazwyczaj dotyczy to chorób, w tym psychicznych oraz demencji.

Wskutek błędu

W momencie gdy spadkodawca został wprowadzony w błąd i formułując swoją wolę, sądził, że rzeczywistość wygląda inaczej, testament również jest nieważny. Zasada opiera się o wątpliwość, czy gdyby wiedział, jak rzeczywiście wygląda sytuacja, zapis w testamencie pozostałby taki sam.

Przymus

Testament jest nieważny także wtedy, gdy został sformułowany pod przymusem lub na skutek groźby. W tym przypadku również pojawia się wątpliwość, czy gdyby nie wyjątkowe okoliczności, ostatnia wola brzmiałaby tak samo.

W jaki sposób można dokonać podziału majątku?

Sporządzając testament własnoręcznie, można podzielić majątek według jego udziałów. Tym samym można przekazać swojemu synowi np. 50% posiadanego majątku bądź uczynić go swoim wyłącznym spadkobiercą.

Jeśli jednak w obrębie testamentu ma pojawić się zapis obejmujący konkretną osobę i składnik majątku na drodze zapisu windykacyjnego, konieczne jest skorzystanie z pomocy notariusza. Dzięki temu będzie możliwe zapisanie np. mieszkania konkretnej osobie.

Testament a zachowek

W testamencie każdy ma prawo dowolnie rozporządzać majątkiem. W takiej sytuacji możliwa jest między innymi zamiana ustawowej kolejności dziedziczenia.

Warto mieć jednak na uwadze, że osoby pominięte w testamencie, a posiadające uprawnienie do zachowku, mogą się go domagać. W takiej sytuacji mają prawo do otrzymania od spadkobierców 50% kwoty, którą otrzymaliby w razie braku testamentu.

Zachowek jest zabezpieczeniem przed bezzasadnym wydziedziczeniem. Aby do niego doprowadzić, spadkodawca musi formalnie wydziedziczyć członków rodziny, podając konkretne uzasadnienie, np. rażącą niewdzięczność.

Czy w treści testamentu należy opisywać swój majątek?

Sporządzając testament, nie ma konieczności dokładnego opisywania posiadanego majątku. W sytuacji gdy poszczególnymi elementami, np. mieszkaniem, samochodem lub działką planuje się obdarować kilka osób, należy to wyszczególnić.

Spadkobierca może być także powołany do procentowego udziału w spadku. Wtedy nie ma konieczności, aby w ogóle poruszać kwestię tego, co w dany procent wchodzi dokładnie.

Jak napisać testament z wydziedziczeniem?

W testamencie można teoretycznie pominąć najbliższą rodzinę, dzieci, wnuki lub małżonka i rodziców. Jednak w sytuacji, gdy testament nie byłby sporządzony, otrzymaliby oni konkretny procent uzależniony od stopnia pokrewieństwa.

Biorąc jednak pod uwagę fakt, że testament powstał, co spowodowało, że nie otrzymają swojej części spadku, mają prawo do zachowku. W przypadku osób małoletnich jest to 66% części, którą by otrzymali, a u osób dorosłych 50%.

Spadkobiercy są zobowiązani do wypłacenia zachowku. W treści testamentu można zawrzeć informacje na temat wydziedziczenia konkretnych bliskich.

Kto może być wydziedziczony?

Najczęściej przyczyną wydziedziczenia jest uporczywe postępowanie w sposób sprzeczny z zasadami współżycia społecznego. Dopuszczalnym powodem jest także dopuszczenie się umyślnego przestępstwa przeciwko zdrowiu, życiu lub wolności względem spadkodawcy bądź jego bliskich.

Również uporczywe niedopełnianie obowiązków rodzinnych względem spadkodawcy może być przyczyną wydziedziczenia.

Ile jest ważny testament po śmierci?

Testament co do zasady nie ma terminu ważności. Zarówno przed jak i po śmierci. Wiele osób sporządza jeden testament, po którym żyje jeszcze wiele lat, a inni formułują ostatnią wolę kilka dni przed śmiercią. Oba dokumenty mają taką samą ważność.

Ile czasu ma się na otwarcie testamentu po śmierci?

Po śmierci spadkodawcy należy zapoznać się z jego wolą i ją wypełnić. Niemniej jednak nie ma przepisów określających termin takiego działania. Osoba przechowująca na prośbę spadkodawcy testament, powinna po otrzymaniu zawiadomienia o śmierci złożyć go w sądzie spadku.

W sytuacji, gdy taka osoba uchyla się od wypełnienia tego obowiązku, można odzyskać testament sądownie. Osobą uprawnioną do otworzenia oraz zaprezentowania testamentu jest notariusz lub sąd, w obecności wszystkich, których sprawa ta bezpośrednio dotyczy.

Testament – wzór

Poniżej znajduje się darmowy wzór testamentu. Możesz pobrać go w formacie PDF lub skopiować.

Pobierz wzór w .pdf
X
ikona pdf
Pobierz wzór w .docx
X
ikona doc
Archiwum: listopad 2022
testament wzór