Upoważnienie to bardzo praktyczny dokument. Usprawnia załatwianie spraw urzędowych w sytuacji, gdy ktoś z jakiegokolwiek powodu nie ma możliwości zrobić tego samodzielnie. Sprawdź, o czym należy pamiętać, formułując upoważnienie. Wzór pobierzesz u nas!

Nie wiesz, jak napisać upoważnienie? Wzór, który udostępniamy do pobrania, to prosty schemat gwarantujący poprawne sformułowanie pisma, nawet za pierwszym razem. Zawiera wszelkie niezbędne wskazówki i pokazuje prawidłowy układ treści takiego dokumentu. Jeśli nie masz pewności, czy napisane samodzielnie upoważnienie zawiera kluczowe informacje i dane osobowe, pobierz przykładowy schemat już teraz. Dowiedz się również, co powinno zawierać upoważnienie i czym jest pełnomocnictwo.

Upoważnienie – wzór

Poniżej znajduje się darmowy wzór upoważnienia. Możesz pobrać go w formacie PDF lub skopiować.

Pobierz wzór w .pdf
X
ikona pdf
Pobierz wzór w .docx
X
ikona doc

Czym jest upoważnienie?

Upoważnienie jest dokumentem sporządzanym samodzielnie w celu upoważnienia danej osoby do pełnienia w czyimś imieniu pewnych obowiązków. Osoba upoważniona może dzięki temu mieć możliwość odbioru prywatnej korespondencji, zaniesienia pisma do urzędu czy wniesienia opłaty.

Co powinno zawierać upoważnienie?

Prawidłowo sformułowane upoważnienie, sporządzane w formie pisemnej, powinno zawierać kilka kluczowych elementów. Przede wszystkim nie można zapomnieć o tytule pisma, dacie oraz miejscowości, w której zostało ono sformułowane, a także adresie do korespondencji.

Jakie są podstawowe dane w przypadku upoważnienia? Wzór, który pobierzesz, unaoczni ci, istotne są miejsca do wpisania danych osobowych zarówno strony upoważniającej, jak i upoważnianej. Należą do nich choćby imię i nazwisko, numer PESEL, numer dowodu osobistego czy adres (ten ostatni w przypadku osoby, której udzielono upoważnienia).

Ostatnim krokiem jest jasne i niepozostawiające miejsca na wątpliwości określenie woli, czyli opisanie celu, w jakim sporządza się upoważnienie. Osoba upoważniająca musi również czytelnie podpisać cały dokument.

Upoważnienie udzielane przez firmę

W sytuacji gdy stroną upoważniającą jest firma, sama treść dokumentu wygląda tak samo. Również konieczne jest umieszczenie danych oraz konkretne sformułowanie woli. Następnie warto przystawić pieczątkę danego podmiotu w miejscu podpisu.

W jakiej formie można udzielić upoważnienia?

Upoważnienie może być pismem będącym w mocy stale lub jednorazowo. Jest to bardzo istotne, zwłaszcza w przypadku przekazywania bardzo dużych uprawnień. Wtedy bezpieczniejszą opcją jest udzielenie ich wyłącznie na tę jedną okoliczność.

Najczęściej upoważnienie ma formę w pełni odręczną, lecz można także treść przygotować na komputerze i wydrukować, a następnie podpisać. Wzór upoważnienia właśnie tej formie znajdziesz u nas.

Upoważnienie a pełnomocnictwo

Upoważnienie i pełnomocnictwo to formy udzielenia osobie trzeciej prawa do działania w swoim imieniu. Jednak ich zakres oraz konsekwencje prawne są inne i należy mieć to na uwadze podczas ich formułowania.

Upoważnienie pozwala wykonać konkretnie określoną czynność w imieniu mocodawcy. Może być to działanie pojedyncze lub cykliczne, np. odebranie emerytury. Osoba upoważniona nie może podejmować żadnych innych działań w imieniu osoby upoważniającej.

Pełnomocnictwo ma szerszy zakres i pozwala na wyrażanie woli w imieniu mocodawcy. W zależności od rodzaju pełnomocnictwa może być to zarówno reprezentowanie przed sądem, jak i zawieranie w jego imieniu umowy.

Jakie są rodzaje pełnomocnictw?

Zasady regulujące udzielanie pełnomocnictwa znajdują się w treści Kodeksu cywilnego, natomiast kwestia pojedynczych upoważnień nie została uregulowana.

Pełnomocnictwa ogólne

Pełnomocnictwa tego typu pozwalają na wykonywanie czynności zwykłego zarządu. To dokument o bardzo szerokim zakresie, dzięki któremu możliwe jest wykonywanie w imieniu mocodawcy zarówno czynności prawnych, jak i szeregu innych przez osobę, której udzielono pełnomocnictwa.

Pełnomocnictwa rodzajowe

Ten typ pełnomocnictwa pozwala na wykonywanie określonych czynności w imieniu mocodawcy:

  • jednorazowo;
  • cyklicznie;
  • stale.

Pełnomocnictwa szczególne

Pełnomocnictwo szczególne bywa wykorzystywane w sytuacjach bardzo konkretnych i wyjątkowych. To dokument udzielany np. prawnikowi podczas toczącego się postępowania. Na jego podstawie może on reprezentować interesy swojego klienta. Jest to bardzo wąskie pełnomocnictwo. Z tego względu upoważnienie, z uwagi na brak konkretnych uregulowań prawnych, bywa czasem porównywane do pełnomocnictwa szczególnego.

W jakich sytuacjach stosuje się upoważnienie?

Zazwyczaj upoważnienie stosowane jest w sytuacjach, gdy dana osoba nie może stawić się gdzieś osobiście. Niezależnie od tego, czy jest to spowodowane nieobecnością w okolicy, czy złym stanem zdrowia, można bez trudu upoważnić bliską osobę.

Bardzo często upoważnienie przydaje się w sytuacjach urzędowych, gdy formalności trzeba załatwić w dni powszednie w godzinach pracy. Można upoważnić kogoś także do pobrania pensji lub emerytury, a także odebrania z poczty listu poleconego.

O czym pamiętać podczas pisania upoważnienia? Wzorem jest konkretne i jednoznaczne określenie danych osoby i zakresu jej praw.

Jakie są rodzaje upoważnień?

Upoważnienia mogą obejmować różne czynności, których zainteresowany nie ma możliwości wykonać samodzielnie. Warto mieć na uwadze, że mogą być to działania jednorazowe lub stałe. Treść upoważnienia powinna to szczegółowo określać, tak aby obie strony nie miały co do tego żadnych wątpliwości.

Czy upoważnienie może być źle sformułowane?

Jeśli upoważnienie obejmuje zbyt wąski zakres działań, może uniemożliwiać prawidłowe wykonanie powierzonej czynności.

Jeśli jednak dojdzie do sytuacji przeciwnej, gdy osoba upoważniona otrzyma zbyt szerokie kompetencje, może dojść do nadużyć. Warto zatem być ostrożnym podczas wyboru. Niezależnie, czy jest to członek rodziny, pracownik czy znajomy, należy darzyć go pełnym zaufaniem.

Kiedy można napisać upoważnienie do odbioru?

Zastanawiasz się, kiedy przyda ci się upoważnienie? Wzór możesz wypełnić w razie konieczności osobistego odbioru dokumentów w urzędzie, listu poleconego na poczcie lub wynagrodzenia.

Czasem powodem do pisania upoważnienia jest przebywanie w innym mieście, zły stan zdrowia, pobyt w szpitalu lub szereg innych okoliczności.

Osoby wydające dokumenty lub środki osobie upoważnionej nie mogą podważyć powodu takiej sytuacji, jest on dla nich nieistotny. Kluczowe jest jedynie posiadanie poprawnie sformułowanego upoważnienia oraz możliwość udowodnienia swojej tożsamości.

Jak wybrać osobę upoważnioną do odbioru ważnych dokumentów?

Osobą, której udziela się upoważnienia, może być każdy. Nie musi być to ani krewny, ani spowinowacony. Najczęściej jednak jest to ktoś z najbliższej rodziny, przyjaciół lub sąsiadów. Wszelkie zaniedbania, których dopuści się osoba upoważniona i tak będzie naprawiać osoba upoważniająca.

Wszelkie skutki i konsekwencje, nawet jeśli wynikają z działań osoby upoważnionej, nie będą przez nią ponoszone. Warto więc wybrać osobę, do której ma się duże zaufanie. Mimo że tego rodzaju upoważnienie nie daje bardzo szerokich uprawnień, lepiej wybierać odpowiedzialnie.

Czy upoważnienie musi być poświadczone notarialnie?

Upoważnienie jest dokumentem, który może być sformułowany i napisany w pełni samodzielnie. Ze względu na pisemną deklarację i dane osobowe zawarte w treści pismo to zyskuje charakter formalny.

Zawarcie danych osobowych i adresowych, a także miejscowość i data opatrzone własnoręcznym podpisem tworzą pełnoprawne upoważnienie (wzór, który pobierzesz, uwzględnia wszystkie te elementy). Na podstawie dokumentu osoby trzecie mogą reprezentować czyjeś interesy.

Ile kosztuje ustanowienie pełnomocnictwa notarialnego?

W niektórych sytuacjach konieczne jest sformułowanie pełnomocnictwa notarialnego. Koszt takiego przedsięwzięcia to 30 złotych netto za dokonanie czynności notarialnej lub 100 w sytuacji, gdy czynności notarialnych jest więcej. Dodatkowo należy liczyć 6 złotych netto za każdą stronę pełnomocnictwa w formie aktu notarialnego.

Jak długo upoważnienie jest ważne?

Osoba udzielająca upoważnienia może w każdej chwili je wycofać, chyba że zrzekła się tego prawa. Nie ma konieczności przeprowadzania oficjalnego spotkania na tę okoliczność. W zupełności wystarczy pisemne oświadczenie.

Upoważnienie może stać się nieważne także w sytuacji śmierci którejkolwiek ze stron, chyba że ustaliły inaczej. W takiej sytuacji upoważnienie można odziedziczyć lub osoba posiadająca upoważnienie może dbać o interesy spadkobiercy mocodawcy.

Pobierz wzór w .pdf
X
ikona pdf
Pobierz wzór w .docx
X
ikona doc
Archiwum: wrzesień 2022
upoważnienie wzór