Zawieszenie działalności a ZUS – dowiedz się więcej i sprawdź, jak wpłynie to na twoje składki. Zobacz, w jakich przypadkach będziesz mieć w ogóle taką możliwość. Ile razy można zawiesić swoją działalność gospodarczą?

Konieczność zawieszenia działania firmy, a więc jego tymczasowego wstrzymania, pojawia się w wielu codziennych sytuacjach. Może być związana z wyjazdem urlopowym czy przedłużającą się chorobą, w których trakcie przedsiębiorca nie ma komu przekazać sprawowania opieki nad biznesem. Zawieszona działalność może być także efektem pogłębiających się kłopotów finansowych. Bez względu na przyczynę, warto się dowiedzieć, jak wygląda sytuacja między zawieszeniem działalności a składkami ZUS.

Zawieszona działalność – kiedy przedsiębiorca może wstrzymać działanie firmy?

Zawieszona działalność – kiedy przedsiębiorca może wstrzymać działanie firmy?

Na początku warto się zastanowić, czy jako przedsiębiorca masz w ogóle możliwość zawieszenia działania swojej firmy. Odpowiedzi na to pytanie należy szukać w art. 22. [Zawieszenie wykonywania działalności gospodarczej] Ustawy z dnia 6 marca 2018 r. Prawo przedsiębiorców. Jak wskazują jej przepisy, możliwość zawieszenia wykonywania działalności gospodarczej przysługuje przedsiębiorcy, który:

 • nie zatrudnia żadnych pracowników (ustęp 1.);
 • albo zatrudnia wyłącznie pracowników, którzy w okresie zawieszenia działalności będą przebywać na długotrwałym urlopie, to więc urlop macierzyński, wychowawczy lub rodzicielski, co istotne, w razie gdyby w okresie zawieszenia okres urlopu pracownika się zakończy (dojdzie do konieczności przedłużenia wstrzymania działalności), pracodawca będzie zobowiązany do wypłacania mu wynagrodzenia takiego, jak za przestój (ustęp 2.);
 • albo zatrudnia osoby wyłącznie na podstawie umowy zlecenie lub o dzieło, wynika to ze wskazania ustępu pierwszego, jakim jest zatrudnianie „pracowników” – a tymi są wyłącznie osoby, które podpisały z pracodawcą umowę o pracę.

Działalność może zostać zawieszona także w przypadku przedsiębiorców będących wspólnikami, a przy tym prowadzących dodatkową działalność (już poza tą spółką). Wówczas mogą dokonać zawieszenia w przypadku jednej z nich (ustęp 3.). Jeżeli jest wspólnikiem w więcej niż jeden spółce cywilnej – może zawiesić działalność w kilku (ustęp 4.). Jeżeli chce zawiesić ją konkretnie w tej spółce, której jest wspólnikiem, na wstrzymanie działalności muszą się zgodzić pozostali wspólnicy (ustęp 5.). 

ZUS w okresie zawieszenia działalności gospodarczej – czy trzeba płacić?

ZUS – zawieszenie działalności gospodarczej – czy trzeba płacić?

Wśród największych wątpliwości przedsiębiorców planujących wstrzymanie działania firmy, można bez wątpienia wymienić temat: zawieszenie działalności gospodarczej a ZUS. Nic dziwnego – obowiązek płacenia składek w momencie ustania prac, a tym samym przychodów, generuje dodatkowe koszty. Taka sytuacja byłaby szczególnie dotkliwa dla tych przedsiębiorców, w przypadku których zawieszona działalność wiąże się z kłopotami finansowymi.

Zawieszenie działalności a składki ZUS – nie musisz się jednak martwić, że podczas zawieszenia działalności będziesz musiał je płacić. Z tej odpowiedzialności zwalnia cię jako przedsiębiorcę art. 36a. [Zawieszenie wykonywania działalności gospodarczej] ustęp 1. Ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych. Jak wskazują zawarte w niej przepisy prawa, na temat: zawieszenie działalności a ubezpieczenie zdrowotne, płatnik nie będzie więc musiał już płacić:

 • składki emerytalnej;
 • składki rentowej;
 • składki chorobowej;
 • składki wypadkowej.

Ma jednak możliwość dobrowolnych wpłat składek emerytalnych i rentowych. To istotne, ponieważ brak opłacania tych składek będzie się wiązał z brakiem zaliczenia tego okresu do lat pracy. W przypadku chorobowych i wypadkowych takowej możliwości nie ma.

Jak długo nie trzeba będzie płacić składek na rzecz ZUS?

Od dnia, w którym dokonasz wstrzymania działalności firmy do dnia poprzedzającego wznowienie wykonywania działalności. Co istotne, wznowienie to nie wymaga ponownego zgłoszenia do ubezpieczenia społecznego (ustęp 4. ww. artykułu ustawy).

Składki ZUS podczas zawieszenia działalności

Zgodnie z art. 1. [Rodzaje ubezpieczeń społecznych] Ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych, mianem „ubezpieczenia społecznego” nazywać można wyłącznie te wymienione powyżej: ubezpieczenie emerytalne, rentowe, chorobowe i wypadkowe. 

Nieco inną kwestią jest ubezpieczenie zdrowotne, które nie zalicza się do „grupy” społecznych. Pomimo podobnej nazwy, ubezpieczenie chorobowe nie jest bowiem tym samym co zdrowotne. To pierwsze uprawnia między innymi do uzyskania płatnego zwolnienia z pracy na wypadek choroby. To drugie z kolei daje możliwość korzystania z bezpłatnej opieki zdrowotnej. Wobec tego – jak wygląda sytuacja związana z zawieszeniem działalności a składkami zdrowotnymi?

Te również nie muszą być płacone. W przypadku ubezpieczenia zdrowotnego należy jednak zwrócić szczególną uwagę na okres, w którym trzeba będzie zapłacić ostatnią składkę, a który jest uzależniony od terminu zawieszenia działalności. 

Zawieszenie działalności 1 dnia miesiąca a ZUS – co ze składkami za ten miesiąc?

Jak wspomnieliśmy, obowiązek opłacania składek na ubezpieczenia społeczne zostaje wstrzymany wraz z dniem zawieszenia działalności. Oznacza to, że płatnik zapłaci w danym miesiącu składki wyłącznie za okres działania firmy. Jeżeli więc została ona zawieszona 1 dnia miesiąca, a więc tego dnia nie była już aktywna, to płatnik ostatnie składki zapłaci za miesiąc poprzedzający.

Podobnie ma się zawieszenie działalności z początkiem miesiąca do składek zdrowotnych. Jeżeli w danym miesiąca firma nie była aktywna ani jeden dzień, to płatnik opłaci składki wyłącznie za poprzedni miesiąc. Nie wynika to jednak, jak w przypadku ubezpieczeń społecznych, z tym że obowiązek płacenia składki zdrowotnej ustaje wraz z dniem zawieszenia działalności. W tym przypadku bowiem płatnik każdorazowo płaci za pełen miesiąc – składka jest niepodzielna. 

ZUS w czasie zawieszenia firmy – co ze składkami w środku miesiąca?

Zawieszenie firmy a ZUS – co ze składkami w środku miesiąca?

Ze względu na zasadę wstrzymania obowiązku opłacania składek na ubezpieczenie społeczne wraz z dniem zawieszenia działalności firmy składki emerytalne, rentowe, chorobowe i wypadkowe trzeba będzie zapłacić za okres od początku miesiąca do dnia zawieszenia firmy. Jeżeli za datę tę przyjmiemy więc 13. dzień miesiąca, to płatnik będzie zobowiązany do zapłacenia składek na ubezpieczenia społeczne od 1. do 13. dnia włącznie.

Inaczej wygląda temat zawieszenia działalności w środku miesiąca i składek zdrowotnych. Jak wspomniano, te są niepodzielne. W związku z tym, jeżeli zawiesisz działalność firmy 13 kwietnia, to i tak będziesz zobowiązany do zapłacenia za 30 dni. Co więcej, jeśli zawiesisz ją 2 kwietnia, a więc firma będzie działała tylko przez jeden dzień, to także zapłacisz składkę zdrowotną za 30 dni.

Zawieszenie działalności gospodarczej – ile razy można?

Kolejną z częstych wątpliwości przedsiębiorców jest pytanie, ile razy można dokonać zawieszenia działalności gospodarczej. Czy jeśli działanie firmy zostało już raz wstrzymane w danym roku, np. ze względu kryzysu finansowego spowodowanego lockdownem, po czym „wstała z kolan” i po kilku miesiącach przedsiębiorca ponownie doznał kłopotów finansowych – czy może ponownie zawiesić działalność? Jak najbardziej. Co więcej, nie ma żadnego ograniczenia dotyczącego wielokrotności zawieszenia działalności. Jako przedsiębiorca możesz zawiesić działanie firmy tyle razy, ile będzie to konieczne.

Na jaki okres można zawiesić działalność gospodarczą?

Podobna swoboda dotyczy okresu jej zawieszenia. Choć jako minimalny czas wskazany jest pełen miesiąc, to nie ma terminu maksymalnego – jak przed rokiem 2018, kiedy to ustawa o swobodzie działalności gospodarczej (obecnie uchylona) wskazywała maksymalny możliwy okres zawieszenia na 12 miesięcy. Po tym czasie, gdy nie doszło do wznowienia działalności gospodarczej, była wykreślana z rejestru. 

Obecnie możliwe jest nawet bezterminowe zawieszenie działalności. Warto jednak zaznaczyć, że miesięczny termin minimalny w praktyce oznacza, że jeżeli przedsiębiorca odwiesi działalność firmy np. po dwóch tygodniach, to zawieszenie zostanie uznane za niebyłe, tym samym będzie zobowiązany do opłacenia wszystkich składek na rzecz ZUS.

Zawieszenie działalności wiąże się z możliwością zwolnienia w zasadzie ze wszystkich składek ZUS. Warto jednak przemyśleć samodzielne opłacanie emerytalnych, rentowych i zdrowotnej, gdy zawieszenie trwa dłużej niż miesiąc. Tych pierwszych – ze względu na wspomnianą przerwę w tak zwanych latach pracy. A zdrowotnej – z uwagi na fakt, że po 30 dniach od ostatniej wpłaty płatnik traci prawo do darmowej opieki medycznej.

Konieczność zgłoszenia zawieszenia działania firmy, a więc jego tymczasowego wstrzymania, pojawia się w wielu codziennych sytuacjach. Może być związana z wyjazdem urlopowym czy przedłużającą się chorobą, w których trakcie przedsiębiorca nie ma komu przekazać sprawowania opieki nad biznesem. Zawieszona działalność może być także efektem pogłębiających się kłopotów finansowych. Bez względu na przyczynę, warto się dowiedzieć, jak wygląda sytuacja między zawieszeniem działalności a składkami ZUS.

Zawieszona działalność – kiedy przedsiębiorca może wstrzymać działanie firmy?

Zawieszona działalność – kiedy przedsiębiorca może wstrzymać działanie firmy?

Na początku warto się zastanowić, czy jako przedsiębiorca masz w ogóle możliwość zawieszenia działania swojej firmy. Odpowiedzi na to pytanie należy szukać w art. 22. [Zawieszenie wykonywania działalności gospodarczej] Ustawy z dnia 6 marca 2018 r. Prawo przedsiębiorców. Jak wskazują jej przepisy, możliwość zawieszenia wykonywania działalności gospodarczej przysługuje przedsiębiorcy, który:

 • nie zatrudnia żadnych pracowników (ustęp 1.);
 • albo zatrudnia wyłącznie pracowników, którzy w okresie zawieszenia działalności będą przebywać na długotrwałym urlopie, to więc urlop macierzyński, wychowawczy lub rodzicielski, co istotne, w razie gdyby w okresie zawieszenia okres urlopu pracownika się zakończy (dojdzie do konieczności przedłużenia wstrzymania działalności), pracodawca będzie zobowiązany do wypłacania mu wynagrodzenia takiego, jak za przestój (ustęp 2.);
 • albo zatrudnia osoby wyłącznie na podstawie umowy zlecenie lub o dzieło, wynika to ze wskazania ustępu pierwszego, jakim jest zatrudnianie „pracowników” – a tymi są wyłącznie osoby, które podpisały z pracodawcą umowę o pracę.

Działalność może zostać zawieszona także w przypadku przedsiębiorców będących wspólnikami, a przy tym prowadzących działalność dodatkową (już poza tą spółką). Wówczas mogą dokonać zawieszenia w przypadku jednej z nich (ustęp 3.). Jeżeli jest wspólnikiem w więcej niż jeden spółce cywilnej – może zawiesić działalność w kilku (ustęp 4.). Jeżeli chce zawiesić ją konkretnie w tej spółce, której jest wspólnikiem, na wstrzymanie działalności muszą się zgodzić pozostali wspólnicy (ustęp 5.). 

ZUS – zawieszenie działalności gospodarczej – czy trzeba płacić?

ZUS – zawieszenie działalności gospodarczej – czy trzeba płacić?

Wśród największych wątpliwości przedsiębiorców planujących wstrzymanie działania firmy, można bez wątpienia wymienić temat: zawieszenie działalności gospodarczej a ZUS. Nic dziwnego – obowiązek płacenia składek w momencie ustania prac, a tym samym przychodów, generuje dodatkowe koszty. Taka sytuacja byłaby szczególnie dotkliwa dla tych przedsiębiorców, w przypadku których zawieszona działalność wiąże się z kłopotami finansowymi.

Zawieszenie działalności a składki ZUS – nie musisz się jednak martwić, że podczas zawieszenia działalności będziesz musiał je płacić. Z tej odpowiedzialności zwalnia cię jako przedsiębiorcę art. 36a. [Zawieszenie wykonywania działalności gospodarczej] ustęp 1. Ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych. Jak wskazują zawarte w niej przepisy prawa, na temat: zawieszenie działalności a ubezpieczenie zdrowotne, płatnik nie będzie więc musiał już płacić:

 • składki emerytalnej;
 • składki rentowej;
 • składki chorobowej;
 • składki wypadkowej.

Ma jednak możliwość dobrowolnych wpłat składek emerytalnych i rentowych. To istotne, ponieważ brak opłacania tych składek będzie się wiązał z brakiem zaliczenia tego okresu do lat pracy. W przypadku chorobowych i wypadkowych takowej możliwości nie ma.

Jak długo nie trzeba będzie płacić składek na rzecz ZUS?

 Od dnia, w którym dokonasz wstrzymania działalności firmy do dnia poprzedzającego jej wznowienie. Co istotne, wznowienie to nie wymaga ponownego zgłoszenia do ubezpieczenia społecznego (ustęp 4. ww. artykułu ustawy).

Składki zdrowotne w trakcie zawieszenia działalności – czy trzeba je płacić?

Zgodnie z art. 1. [Rodzaje ubezpieczeń społecznych] Ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych, mianem „ubezpieczenia społecznego” nazywać można wyłącznie te wymienione powyżej: ubezpieczenie emerytalne, rentowe, chorobowe i wypadkowe. 

Nieco inną kwestią jest ubezpieczenie zdrowotne, które nie zalicza się do „grupy” społecznych. Pomimo podobnej nazwy, ubezpieczenie chorobowe nie jest bowiem tym samym co zdrowotne. To pierwsze uprawnia między innymi do uzyskania płatnego zwolnienia z pracy na wypadek choroby. To drugie z kolei daje możliwość korzystania z bezpłatnej opieki zdrowotnej. Wobec tego – jak wygląda sytuacja związana z zawieszeniem działalności a składkami zdrowotnymi?

Te również nie muszą być płacone. W przypadku ubezpieczenia zdrowotnego należy jednak zwrócić szczególną uwagę na okres, w którym trzeba będzie zapłacić ostatnią składkę, a który jest uzależniony od terminu zawieszenia działalności. 

Zawieszenie działalności 1. dnia miesiąca a ZUS – co ze składkami za ten miesiąc?

Czy data rozpoczęcia zawieszenia działalności ma wpływ na płatności składek? Jak wspomnieliśmy, obowiązek opłacania składek na ubezpieczenia społeczne zostaje wstrzymany wraz z dniem zawieszenia działalności. Oznacza to, że płatnik zapłaci w danym miesiącu składki wyłącznie za okres działania firmy. Jeżeli rozpoczęcie zawieszenia odbywa się 1. dnia miesiąca, a więc tego dnia nie była już aktywna, to płatnik ostatnie składki zapłaci za miesiąc poprzedzający.

Podobnie ma się zawieszenie działalności z początkiem miesiąca do składek zdrowotnych. Jeżeli w danym miesiącu firma nie była aktywna ani jeden dzień, to płatnik opłaci składki wyłącznie za poprzedni miesiąc. Nie wynika to jednak, jak w przypadku ubezpieczeń społecznych, z tym, że obowiązek płacenia składki zdrowotnej ustaje wraz z dniem zawieszenia działalności. W tym przypadku bowiem płatnik każdorazowo płaci za pełen miesiąc – składka jest niepodzielna. 

Zawieszenie firmy a obowiązki wobec ZUS-u – co ze składkami w środku miesiąca?

Zawieszenie firmy a ZUS – co ze składkami w środku miesiąca?

Ze względu na zasadę wstrzymania obowiązku opłacania składek na ubezpieczenie społeczne wraz z dniem zawieszenia działalności firmy składki emerytalne, rentowe, chorobowe i wypadkowe trzeba będzie zapłacić za okres od początku miesiąca do dnia zawieszenia firmy. Jeżeli za datę tę przyjmiemy więc 13. dzień miesiąca, to płatnik będzie zobowiązany do zapłacenia składek na ubezpieczenia społeczne od 1. do 13. dnia włącznie.

Inaczej wygląda temat zawieszenia działalności w środku miesiąca i składek zdrowotnych. Jak wspomniano, te są niepodzielne. W związku z tym, jeżeli zawiesisz działalność firmy 13 kwietnia, to i tak będziesz zobowiązany do zapłacenia za 30 dni. Co więcej, jeśli zawiesisz ją 2 kwietnia, a więc firma będzie działała tylko przez jeden dzień, to także zapłacisz składkę zdrowotną za 30 dni.

Zawieszenie działalności gospodarczej – ile razy można?

Kolejną z częstych wątpliwości przedsiębiorców jest pytanie, ile razy można dokonać zawieszenia działalności gospodarczej. Czy jeśli działanie firmy zostało już raz wstrzymane w danym roku, np. ze względu kryzysu finansowego spowodowanego lockdownem, po czym „wstała z kolan” i po kilku miesiącach przedsiębiorca ponownie doznał kłopotów finansowych – czy może ponownie zawiesić działalność? Jak najbardziej. Co więcej, nie ma żadnego ograniczenia dotyczącego wielokrotności zawieszenia działalności. Jako przedsiębiorca możesz zawiesić działanie firmy tyle razy, ile będzie to konieczne.

Na jaki okres można zawiesić działalność gospodarczą?

Podobna swoboda dotyczy okresu jej zawieszenia. Choć jako minimalny czas wskazany jest pełen miesiąc, to nie ma terminu maksymalnego – jak przed rokiem 2018, kiedy to ustawa o swobodzie działalności gospodarczej (obecnie uchylona) wskazywała maksymalny możliwy okres zawieszenia na 12 miesięcy. Po tym czasie, gdy nie doszło do wznowienia działalności gospodarczej, była wykreślana z rejestru. 

Obecnie możliwe jest nawet bezterminowe zawieszenie działalności. Warto jednak zaznaczyć, że miesięczny termin minimalny w praktyce oznacza, że jeżeli przedsiębiorca odwiesi działalność firmy np. po dwóch tygodniach, to zawieszenie zostanie uznane za niebyłe, tym samym będzie zobowiązany do opłacenia wszystkich składek na rzecz ZUS.

Zawieszenie działalności wiąże się z możliwością zwolnienia w zasadzie ze wszystkich składek ZUS. Warto jednak przemyśleć samodzielne opłacanie emerytalnych, rentowych i zdrowotnej, gdy zawieszenie trwa dłużej niż miesiąc. Tych pierwszych – ze względu na wspomnianą przerwę w tak zwanych latach pracy. A zdrowotnej – z uwagi na fakt, że po 30 dniach od ostatniej wpłaty płatnik traci prawo do darmowej opieki medycznej.

Archiwum: kwiecień 2021
zawieszenie działalności a ZUS