Wskaźnik rotacji należności to jedna z bardziej popularnych miar efektywności działalności przedsiębiorstw. Dzięki niemu firma jest w stanie dowiedzieć się w jakim stopniu kredytuje swoich klientów. Prezentujemy najważniejsze informacje na temat tego wskaźnika!

Wskaźnik rotacji należności to bardzo pożyteczne narzędzie analityczne. Dzięki niemu władze przedsiębiorstwa mają świadomość, ile razy w ciągu roku firma jest w stanie odtworzyć stan swoich należności. Sprawdziliśmy, czym dokładnie jest wskaźnik rotacji, jak go się oblicza, jak interpretuje się otrzymany wynik oraz na jakiej wysokości plasuje się ten wskaźnik w różnych branżach. Zapraszamy do lektury!

Czym jest rotacja?

Mianem rotacji w ekonomii określa się szybkość z jaką składniki majątkowe przedsiębiorstw zmieniają swoją postać. Rotację wyraża się w cyklach obrotowych, jakie składniki majątkowe wykonają w zadanym okresie czasu lub w długości trwania cyklu. Cykl może trwać na przykład: jeden dzień, tydzień, miesiąc lub rok.

Celem wskaźników rotacji jest umożliwienie dokonania analizy sprawności działania przedsiębiorstwa. Analizując wskaźniki konieczne jest zestawienie ze sobą co najmniej dwóch ich stanów (średniego, krańcowego, etc.).

Czym jest wskaźnik rotacji należności?

Wskaźnik rotacji należności to jeden z bardziej popularnych wskaźników odzwierciedlających efektywność (aktywność) jednostek. Jego zadaniem jest wskazanie, ile razy w ciągu konkretnego okresu czasu przedsiębiorstwo może odtworzyć stan swoich należności. W praktyce oznacza to, że wskaźnik rotacji należności pokazuje w jakim stopniu przedsiębiorstwo kredytuje nabywców oferowanych przez siebie towarów i usług.

Jak obliczyć wskaźnik rotacji należności?

Wskaźnik rotacji należności to iloraz przychodów ze sprzedaży oraz średniego poziomu należności:

wskaźnik rotacji należności = przychody ze sprzedaży/średni poziom należności.

Wskaźnik może wykorzystywać przychody ze sprzedaży wyrażone w wartościach netto lub brutto.

Jak interpretować wskaźnik rotacji należności?

Pożądana wielkość wskaźnika rotacji należności oscyluje w przedziale od 7 do 10. Wynik mniejszy od 7 pokazuje, że przedsiębiorstwo prawdopodobnie udziela swoim kontrahentom kredytów o zbyt długim okresie spłaty. Może to wynikać z bardzo wysokiej konkurencji rynkowej, która wymaga stosowania agresywnej strategii nastawionej na maksymalizację zysków. Takie działania są niebezpieczne, ponieważ zamrażają środki oraz powodują powstanie ryzyka utraty pożyczonego kapitału.

Wynik wskaźnika rotacji wyższy od 10 pokazuje politykę firmy polegającą na udzielaniu krótkiego kredytu kupieckiego i jej wysoką dbałość o płatność należności w terminie. Takie działania są bezpieczne, ale mogą skutkować utratą części kontrahentów, a co za tym idzie – znacznym zmniejszeniem przychodów ze sprzedaży.

Czym jest i jak obliczyć wskaźnik cyklu rotacji należności?

Wskaźnik cyklu należności pokazuje, ile dni upływa od momentu powstania należności do otrzymania zapłaty za sprzedane towary lub usługi w przyjętym do analizy okresie. Wskaźnik ten to iloczyn liczny dni badanego okresu oraz ilorazu przeciętnego stanu należności i przychodów ze sprzedaży:

przeciętny stan należności/przychody ze sprzedaży x liczba dni badanego okresu.

Interpretacja wskaźnika cyklu rotacji należności

Wynik wskaźnika cyklu rotacji należności pokazuje, przez ile dni gotówka należąca do przedsiębiorstwa jest zamrożona w należnościach, a więc ile trwa tak zwany cykl inkasa należności. Wielkość wskaźnika zależy w dużej mierze od polityki kredytowej odbiorców.

Wskaźnik cyklu rotacji należności warto analizować w odniesieniu do kilku okresów. Wówczas możliwe będzie zaobserwowanie skróceń lub wydłużeń rotacji.

Spadek rotacji należności w badanych okresach interpretuje się w pozytywny sposób. Oznacza to, że przedsiębiorstwo lepiej zarządza należnościami i posiada wyższą płynność finansową. W praktyce znaczy to, że gotówka szybciej powraca do firmy za sprawą usprawnienia polityki kredytowej i poprawienia ściągalności należności od kontrahentów.

Wydłużenie rotacji należności w dniach posiada negatywną interpretację. W praktyce oznacza to pogorszenie jakości zarządzania należnościami w przedsiębiorstwie, a więc gorszą ich ściągalność oraz gorszą politykę kredytową. Takie działania wpływają na osłabienie płynności finansowej (gotówka przez dłuższy okres czasu pozostaje na kontach kontrahentów.

Wskaźnik rotacji należności a spółki WIG20, mWIG40 oraz sWIG80

Chciałbyś wiedzieć, jak wyglądają rzeczywiste poziomy wskaźnika rotacji należności? Przeciętna wartość tej miary w spółkach WIG20, mWIG40 oraz sWIG80 wynosi 6,95. Branżami cechującymi się najniższą ściągalnością należności są: budownictwo, przemysł farmaceutyczny oraz przemysł elektromaszynowy.

Najbardziej efektywną politykę kredytową prowadzą: handel detaliczny, hotele i restauracje oraz przemysł paliwowy. Największe zróżnicowanie cechuje branże, takie jak: przemysł drzewny, przemysł spożywczy, deweloperka, rynek kapitałowy oraz handel detaliczny.

Wskaźnik rotacji należności informuje o poziomie skuteczności spółek w ściąganiu od kontrahentów swoich należności. Im wyższa wartość wskaźnika, tym polityka kredytowa firmy efektywniejsza.

Archiwum: październik 2022
Wskaźnik rotacji należności