Umowa zlecenia to dla przedsiębiorców jedna z korzystniejszych form zatrudniania pracowników. Wszystko za sprawą elastyczności kształtowania warunków zatrudnienia. Sprawdź, jak poprawnie napisać wypowiedzenie umowy zlecenia. Pobierz darmowy wzór PDF!

Pobierz wzór w .pdf
X
ikona pdf
Pobierz wzór w .docx
X
ikona doc

Umowa zlecenia wiąże się z dużą elastycznością, sporymi możliwościami w kwestii ustalania czasu pracy oraz zwolnieniami podatkowymi, szczególnie w przypadku studentów. Wszystko to sprawia, że stała się najpopularniejszą i najpowszechniej stosowaną formą zatrudniania pracowników. Sprawdziliśmy, jakie są prawne uregulowania związane z rozwiązywaniem zawartej w ten sposób umowy oraz stworzyliśmy darmowy wzór wypowiedzenia umowy zlecenia, który możesz pobrać i wypełnić swoimi danymi. Zapraszamy do lektury!

Czym charakteryzuje się wypowiedzenie umowy zlecenia?

Tryb i konsekwencje rozwiązywania umów zlecenia zostały dokładnie określone przez kodeks cywilny. Zgodnie z ustawodawstwem obydwie strony umowy mają możliwość zrezygnowania z niej, niezależnie od czasu, na jaki umowa została zawarta. Strony umowy zlecenia mają możliwość rozwiązania jej w każdym czasie i ze skutkiem natychmiastowym. Jest to związane z zasadą wzajemnego zaufania stron, na którym powinna opierać się umowa zlecenia.

Realizowanie zasady wzajemnego zaufania stron, przejawiającej się w natychmiastowym skutku złożenia wypowiedzenia, obwarowane jest kilkoma warunkami. Podstawowym z nich jest obowiązek zleceniodawcy, który z ważnego powodu wypowiada umowę, do zwrotu wydatków, jakie poczynił zleceniobiorca w celu wykonania zapisów umowy. Jeśli jedna ze stron wypowiada odpłatną umowę bez podania ważnej przyczyny, może zostać pociągnięta do odpowiedzialności odszkodowawczej. Jednak to możliwe jedynie w sytuacji, kiedy rozwiązanie umowy spowodowało szkodę dla drugiej strony.

Z jakich elementów powinno składać się wypowiedzenie umowy zlecenia?

Druk wypowiedzenia umowy zlecenia jest krótkim pismem. Nie musi ono być bardzo szczegółowe, ale istotne jest, aby zawierało szereg niezbędnych elementów. Wśród nich znajdują się:

 • data i miejsce złożenia wypowiedzenia (w prawym górnym rogu);
 • oznaczenie stron umowy:
 • po lewej stronie oznaczenie strony wypowiadającej umowę (imię i nazwisko/nazwa, adres zamieszkania/siedziba, ewentualnie numer KRS lub NIP);
 • po prawej stronie oznaczenie strony, do której kierowane jest wypowiedzenie umowy zlecenia;
 • nagłówek;
 • oznaczenie wypowiadanej umowy (numer umowy, miejscowość i data jej zawarcia);
 • oznaczenie stron umowy;
 • wskazanie powodów, dla których umowa jest wypowiadana (jeśli istnieją ważne powody wypowiedzenia umowy);
 • podpis strony wypowiadającej umowę;
 • podpis strony, do której kierowane jest wypowiedzenie umowy.

Dodatkowo, jeśli w umowie zlecenia został podany określony okres wypowiedzenia, w wypowiedzeniu należy podać jego czas, termin zakończenia oraz informację, czy zostaje on zachowany. Pamiętaj jednak, że jeśli nie zamierzasz zachować zadanego okresu wypowiedzenia, to musisz podać ważny powód, dla którego podjąłeś taką decyzję, W przeciwnym razie druga strona umowy może pociągnąć cię do odpowiedzialności odszkodowawczej.

Okres wypowiedzenia umowy zlecenia

Zawierana pomiędzy stronami umowa zlecenia może zawierać zapis uniemożliwiający wypowiedzenie jej ze skutkiem natychmiastowym. Nie zmienia to jednak faktu, że każda umowa zlecenia może zostać zerwana natychmiast w przypadku pojawienia się ważnych powodów. Reguluje to artykuł 746 kodeksu cywilnego. Dotyczy to zarówno umów zlecenia zawieranych na czas określony, jak i na czas nieokreślony.

Ważne powody, na które powołuje się jedna ze stron w celu natychmiastowego zerwania umowy, mogą mieć charakter powszechny lub indywidualny. Charakter powszechny mają zdarzenia, które swoim zasięgiem obejmują większy obszar lub grupę ludzi i które w sposób znaczący wpływają na sytuację gospodarczą lub prawną stron. Przykładem może być tutaj zmiana prawa lub zmiana stosunków społeczno-gospodarczych.

O charakterze indywidualnym mówi się wówczas, gdy ważnym powodem dla wypowiedzenia umowy zlecenia będzie czynnik, który wpływa na stosunki pomiędzy zleceniodawca i zleceniobiorcą. Przykładem może być tutaj:

 • potwierdzona choroba;
 • uargumentowana utrata wzajemnego zaufania;
 • zmiana sytuacji życiowej;
 • zmiana miejsca zamieszkania;
 • nieotrzymanie zaliczki lub ustalonego wynagrodzenia.

Ile może wynosić okres wypowiedzenia?

W praktyce rozwiązywanie umów zlecenia ze skutkiem natychmiastowym następuje bardzo rzadko i zazwyczaj jedynie wówczas, gdy nie wiąże się z żadnymi konsekwencjami odszkodowawczymi.

Umowy zlecenia charakteryzują się możliwością dowolnego regulowania stosunku prawnego pomiędzy stronami. Oznacza to, że strony mogą ustalić okres wypowiedzenia liczony w dniach, tygodniach, miesiącach, a nawet latach. Najpowszechniej stosowany jest jednak okres 2 tygodni lub 1 miesiąca. Okres wypowiedzenia rozpoczyna swój bieg od dnia następującego po dniu złożenia wypowiedzenia.

Warto pamiętać, że umowę zlecenia można uznać za zakończoną przed terminem, kiedy zostanie wykonany jej przedmiot. W takiej sytuacji nie jest wymagane żadne wypowiedzenie.

Wypowiedzenie umowy zlecenia za porozumieniem stron

Warto wiedzieć, że w przypadku umów zlecenia nie istnieje instytucja ,,wypowiedzenia umowy za porozumieniem stron”. Dzieje się tak, ponieważ umowa wypowiadana jest w sposób jednostronny, co oznacza, że żadne porozumienie nie jest wymagane.

Odpowiedzialność za szkody powstałe na skutek wypowiedzenia

Wypowiedzenie umowy zlecenia przed zakończeniem jej terminu lub ukończeniem realizacji zapisanego w niej zadania, może skutkować pojawieniem się szkód po jednej ze stron umowy. W związku z tym należy pamiętać, że:

 • zleceniodawca rozwiązujący umowę powinien zwrócić zleceniobiorcy wydatki, jakie ten zdążył dotychczas ponieść w celu należytego wykonania zadanego zlecenia. W przypadku zlecenia odpłatnego konieczne jest uiszczenie przyjmującemu zlecenie części wynagrodzenia, jaka odpowiada dotychczas wykonanej pracy;
 • jeśli zleceniodawca wypowiada umowę zlecenia bez ważnego powodu ze szkodą dla zleceniobiorcy, to powinien on naprawić powstałą szkodę na własny koszt;
 • jeśli zleceniobiorca wypowiada umowę bez ważnego powodu, a na skutek tego wypowiedzenia powstała szkoda na rzecz zleceniodawcy, to biorący zlecenie ma obowiązek odpowiedzieć za tę szkodę;
 • z prawnego punktu widzenia zapis o zrzeczeniu się z góry uprawnienia do wypowiedzenia zlecenia z ważnych powodów będzie nieważny.

W jakiej formie może zostać rozwiązana umowa zlecenia?

Wypowiedzenie umowy zlecenia powinno zachować odpowiednią formę. Zgodnie z zapisami artykułu 60 kodeksu cywilnego, rezygnacja powinna zostać wyrażona w dostateczny sposób, a więc taki, który wyklucza wątpliwość co do charakteru czynności prawnej dokonanej przez stronę. Dodatkowo wypowiedzenie musi przyjąć formę, która umożliwi drugiej stronie łatwe zapoznanie się z jego treścią. Zwyczajowo, wypowiedzenie składa się w formie, w jakiej umowa została zawarta. Jeśli więc strony zawierały umowę pisemnie, to wypowiedzenie powinno przyjąć formę pisemną.

Zazwyczaj formą składania wypowiedzenia umowy zlecenia jest forma pisemna. Najczęściej robi się to osobiście lub za wykorzystaniem listu poleconego z potwierdzeniem odbioru. Nie warto podejmować ryzyka składania wypowiedzenia w sposób ustny lub mailowy.

Konsekwencje złożenia wypowiedzenia umowy zlecenia

Zgodnie ze stanowiskiem Sądu Najwyższego umowa zlecenia jest stosunkiem opartym na wzajemnym zaufaniu. Oznacza to, że może ona zostać wypowiedziana przez każdą ze stron. Sąd Najwyższy podkreśla jednak, że odpowiedzialność za szkody materialne wynikające z rozwiązania umowy i poniesione przez zleceniodawcę spoczywa na barkach wykonawcy zlecenia. Dotyczy to jednak jedynie sytuacji, kiedy umowa została zerwana bez ważnego powodu.

Dodatkowo strona zlecająca ponosi odpowiedzialność finansową za rozwiązanie umowy, jeśli druga strona umowy poniosła jakieś koszty w związku z realizacją powierzonego jej zadania. Zleceniodawca powinien wypłacić część wynagrodzenia za pracę, która została wykonana przez zleceniobiorcę do momentu rozwiązania umowy zlecenia. Zleceniodawca wypowiadający umowę bez ważnych powodów jest zobowiązany do naprawienia zaistniałych szkód.

Wypowiedzenie umowy zlecenia – darmowy wzór do pobrania

Stoisz przed wyzwaniem napisania wypowiedzenia umowy zlecenia i nie masz pojęcia, jak to zrobić? Specjalnie dla ciebie przygotowaliśmy darmowy wzór takiego dokumentu do pobrania w formacie PDF. Twoim zadaniem będzie jedynie uzupełnienie go o dane pracownika, pracodawcy i zawartej umowy. Powodzenia!

Pobierz wzór w .pdf
X
ikona pdf
Pobierz wzór w .docx
X
ikona doc

Wiesz już, jak powinno wyglądać składanie wypowiedzenia umowy zlecenia. Teorię i praktykę postanowiliśmy jednak połączyć, dlatego przygotowaliśmy darmowy wzór wypowiedzenia do pobrania w formacie PDF. Co do zasady rozwiązywanie umowy zlecenia jest oświadczeniem jednostronnym, które nie wymaga zgody drugiej strony. Umowę można rozwiązać w trybie natychmiastowym, ale należy pamiętać o odpowiedzialności odszkodowawczej za zaistnienie ewentualnych szkód dla drugiej ze stron umowy. W praktyce najczęściej stosuje się zapisy określające okres wypowiedzenia umowy. Umowa zostaje rozwiązana samoistnie w momencie wykonania zlecenia.

Archiwum: wrzesień 2022
wypowiedzenie umowy zlecenia