Krajowy Rejestr Zadłużonych to ogólnodostępny rejestr zawierający informacje na temat dłużników alimentacyjnych, postępowań upadłościowych i restrukturyzacyjnych. Jest administrowany przez Ministerstwo Sprawiedliwości. Przekonaj się, jak działa KRZ!

Krajowy Rejestr Zadłużonych to internetowy system stanowiący zbiór egzekucji prowadzonych wobec dłużników alimentacyjnych, a także baza postępowań upadłościowych i restrukturyzacji. Jako największe źródło informacji w tej dziedzinie KRZ dostępne jest praktycznie dla każdego. Wystarczy znać podstawowe dane dłużnika (numer PESEL, NIP czy KRS), aby uzyskać poszukiwane informacje. Warto jednak pamiętać, że niektóre dane dostępne są jedynie dla stron prowadzonego postępowania. Dowiedz się więcej o tym systemie. Przeczytaj nasz artykuł!

Czym jest Krajowy Rejestr Zadłużonych?

Krajowy Rejestr Zadłużonych, czyli KRZ, to system teleinformatyczny Ministerstwa Sprawiedliwości ujawniający dane dłużników. Dotyczy zarówno osób fizycznych i prawnych, jak i jednostek organizacyjnych niebędących osobami prawnymi.

System KRZ to rejestr ogólnodostępny, jawny i bezpłatny. Można odwiedzić go elektronicznie na prs.ms.gov.pl albo krz.ms.gov.pl. Zawarte w nim informacje dostępne są dla każdego zainteresowanego użytkownika internetu, a korzystać można z niego bez żadnych opłat. Mogą służyć do wnoszenia wniosków, pism i środków odwoławczych. Mogą też zostać wykorzystane do badań naukowych i celów statystycznych. Jedyny warunek to pozbawienie gromadzonych danych takich cech, które pozwalałyby na identyfikację osób.

Jakie informacje zawiera KRZ?

KRZ ujawnia dane dłużników:

 • niewypłacalnych;
 • zagrożonych niewypłacalnością;
 • wobec których umorzono egzekucję z powodu jej bezskuteczności.

Informacje można wyszukać między innymi na podstawie numeru PESEL albo sygnatury sprawy. Niektóre z nich dostępne są zaś wyłącznie dla stron postępowania. Trzeba jednak pamiętać, że Krajowy Rejestr Zadłużonych zawiera jedynie te akta spraw, które zostały wszczęte po uchwaleniu ustawy o KRZ.

Ustawa o Krajowym Rejestrze Zadłużonych

Krajowy Rejestr Zadłużonych prowadzony jest przez Ministra Sprawiedliwości na podstawie Ustawy z dnia 6 grudnia 2018 o Krajowym Rejestrze Zadłużonych (Dz.U. z 2021 r. poz. 1909). Data uruchomienia systemu pokrywa się z datą wejścia w życie powyższej ustawy (1 grudnia 2021 r.).

Zgodnie z ustawą ujawniane są trzy rodzaje informacji.

 1. Pierwsze to dane na temat postępowania restrukturyzacyjnego, postępowania upadłościowego oraz postępowania w sprawie zakazu prowadzenia działalności gospodarczej.
 2. Drugi typ to informacje o egzekucjach sądowych i administracyjnych umorzonych z powodu bezskuteczności.
 3. Trzecia grupa to egzekucja świadczeń alimentacyjnych oraz egzekucja należności budżetu państwa wynikających z tytułu świadczeń wypłacanych z powodu bezskuteczności egzekucji alimentów.

Rejestr a dane dłużnika alimentacyjnego

Ustawa o Krajowym Rejestrze Zadłużonych (art. 2 ust. 1 pkt 4) zawiera informacje o osobach fizycznych, wobec których prowadzone są egzekucje świadczeń alimentacyjnych. Dotyczy to także należności powstałych na skutek świadczeń wypłaconych w sytuacji bezskutecznej egzekucji alimentów. Aby dane dłużnika widniały w rejestrze, musi on zalegać ze spełnieniem świadczeń przez okres dłuższy niż 3 miesiące.

Krajowy Rejestr Zadłużonych zawiera dane takie jak:

 • imię i nazwisko dłużnika;
 • numer PESEL albo dane uzupełniające (na przykład numer paszportu);
 • sygnatura akt sprawy;
 • rodzaj wierzytelności;
 • tytuł wykonawczy albo podstawa prawna powstania należności;
 • data zakończenia postępowania egzekucyjnego;
 • data spłaty całości wierzytelności.

Informacje na temat dłużników alimentacyjnych zamieszczane są przez komornika sądowego prowadzącego postępowanie. Jeśli komornik nie prowadzi egzekucji, wówczas dane zamieszcza organ odpowiedzialny za wypłatę świadczenia z powodu bezskuteczności egzekucji alimentacyjnej.

Kiedy dane przestają być jawne?

Udostępnione w rejestrze dane przestają być ujawniane automatycznie po upływie 7 lat od spłaty całości wierzytelności albo informacji o zakończeniu postępowania egzekucyjnego. Gdy dojdzie do spłaty wierzytelności, zgłoszenie tego faktu leży w gestii organu, który wypłacił świadczenie, kiedy egzekucja była bezskuteczna.

KRZ – wniosek o ogłoszenie upadłości

Krajowy Rejestr Zadłużonych zajął miejsce Rejestru Dłużników Niewypłacalnych oraz planowanego Centralnego Rejestru Restrukturyzacji i Upadłości. Powstał, aby spełnić obowiązek nałożony przez Unię Europejską na państwa członkowskie. To realizacja wymogu w zakresie ustanowienia i prowadzenia rejestru ogłaszającego między innymi postępowania w przedmiocie upadłości dłużnika.

Jawność danych to korzyść przede wszystkim dla wierzycieli, którzy mogą szybko zdobyć informacje o rozpoczęciu restrukturyzacji i procesów upadłościowych, tak aby odzyskać wierzytelność z majątku dłużnika. Dzięki temu mają szansę na zajęcie aktywnej postawy w toczącym się postępowaniu, a co za tym idzie – mogą między innymi:

 • zgłosić wierzytelność;
 • wziąć udział w zgromadzeniu wierzycieli;
 • ustalić wpływ restrukturyzacji/upadłości na postępowanie egzekucyjne.

Kiedy dane upadłościowe przestają być jawne?

Ustawa z dnia 28 maja 2021 r. uległa zmianom. Dzięki zmianie ustawy o Krajowym Rejestrze Zadłużonych jawność danych upływa w czasie 8 lub 10 lat od postępowania, które zakończyło się prawomocnym orzeczeniem. Jest to:

 • 10 lat od dnia uprawomocnienia się postanowienia o uchyleniu warunkowego umorzenia zobowiązań bez ustalenia planu spłaty;
 • 8 lat, a dokładniej 3 lata od dnia upływu 5 lat od momentu uprawomocnienia się warunkowego umorzenia zobowiązań bez ustalenia spłaty wierzycieli.

Jak sprawdzić dłużnika w Krajowym Rejestrze Zadłużonych?

Krajowy Rejestr Zadłużonych dostępny jest dla każdego, kto chce poznać informacje dotyczące dłużników. Kryteria wyszukiwania danych określa rozporządzenie Ministerstwa Sprawiedliwości. Są one zależne od statusu wyszukiwanego podmiotu.

 1. Osoby fizyczne, które nie prowadzą działalności gospodarczej, można wyszukać poprzez numer NIP, numer PESEL albo numer w Krajowym Rejestrze Sądowym.
 2. Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą wyszukiwane są poprzez imię i nazwisko, numer PESEL, numer NIP, numer w KRS, nazwę firmy albo sygnaturę sprawy.
 3. Podmioty, które nie są osobami fizycznymi, można odnaleźć po wpisaniu nazwy firmy, numeru w KRS, numeru NIP lub sygnatury sprawy.

Kryterium wyszukiwania powiązane jest również z rodzajem sprawy, która doprowadziła do wpisu w rejestrze. Dla dłużników alimentacyjnych jest to po prostu numer PESEL. Gdy konieczne jest znalezienie informacji na temat składnika oraz stanu masy upadłości, wyszukiwanie rozszerzone jest między innymi o:

 • typ składnika masy upadłości;
 • wartość oszacowania;
 • status składnika masy upadłości;
 • numer składnika ze spisu inwentarza;
 • podmiot pełniący funkcję syndyka masy upadłości.

Wyszukiwanie w KRZ a brak numeru PESEL lub KRS

Jeśli wyszukiwana w Krajowym Rejestrze Zadłużonych osoba nie ma nadanego numeru PESEL, można wpisać:

 • numer paszportu z oznaczeniem państwa, które wystawiło dokument;
 • numer karty pobytu;
 • zagraniczny numer identyfikacyjny;
 • zagraniczny numer identyfikacji podatkowej.

Co w sytuacji, gdy jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, ale z ustawową zdolnością prawną nie ma numeru KRS? Identyfikacja jest możliwa poprzez podanie numeru w rejestrze zagranicznym, zagranicznego numeru identyfikacyjnego bądź zagranicznego numeru identyfikacji podatkowej.

Portale Krajowego Rejestru Zadłużonych

Ogólnopolski rejestr daje dostęp do 4 wyspecjalizowanych portali internetowych. Na system teleinformatyczny składają się:

 • Portal Publiczny;
 • Portal Użytkownika Zarejestrowanego;
 • Rejestr dla Organów Administracji Publicznej;
 • Portal Użytkowników Branżowych.

Każdy z nich jest przeznaczony dla innej grupy użytkowników i daje dostęp do różnego rodzaju informacji.

Jakie możliwości daje każdy z portali?

 1. Portal Publiczny jest bezpłatny i ogólnodostępny. Bez zakładania konta można przeglądać obwieszczenia czy wyszukiwać informacje na temat postępowań prowadzonych wobec osób i podmiotów. Można też sprawdzić wykaz doradców restrukturyzacyjnych i dane odnośnie składników masy upadłości.
 2. Portal Użytkownika Zarejestrowanego to z kolei serwis dla użytkowników posiadających konto na portalu. Umożliwia składanie wniosków i pism procesowych. Pozwala na przeglądanie akt postępowań oraz odbieranie związanej z nimi korespondencji.
 3. Rejestr dla Organów Administracji Publicznej stworzono z myślą o organach zobowiązanych do umieszczania w rejestrze informacji o danych podmiotach i osobach.
 4. Portal Użytkowników Branżowych przeznaczony jest dla syndyków, nadzorców oraz zarządców, którzy wykonują czynności w postępowaniach upadłościowych i restrukturyzacyjnych.

Krajowy Rejestr Zadłużonych – system teleinformatyczny dla dłużników

Jako źródło informacji na temat podmiotów niewypłacalnych, zagrożonych niewypłacalnością i tych, wobec których egzekucja była nieskuteczna, Krajowy Rejestr Zadłużonych ujawnia dane osób fizycznych, prawnych i jednostek organizacyjnych niebędących osobami prawnymi, ale z ustawową zdolnością prawną. Rejestr prowadzony przez Ministerstwo Sprawiedliwości zawiera dane osób powiązanych z postępowaniami restrukturyzacyjnymi i upadłościowymi czy dłużników alimentacyjnych.

Do portalu rejestrów sądowych informacje trafiają za pośrednictwem komorników i sądów, naczelników urzędów skarbowych, dyrektorów oddziałów ZUS i szefa KAS. Dane dotyczące takich postępowań jak restrukturyzacja, upadłość czy bezskuteczność egzekucji komorniczych zebrane w jednym, ogólnokrajowym rejestrze to różnego rodzaju usprawnienia. Poza wyszukiwaniem ujawnionych postępowań rejestr daje też możliwość przeglądania obwieszczeń wymaganych przez prawo upadłościowe i prawo restrukturyzacyjne.

Wiesz już, czym jest Krajowy Rejestr Zadłużonych, jakie informacje można w nim znaleźć i po jakim czasie przestają być jawne. Warto znać jego funkcje i być na bieżąco z przepisami!

Archiwum: sierpień 2022
krajowy rejestr zadłużonych