W sieci można spotkać wiele zapytań, o to jak złożyć wypowiedzenie umowy o pracę. Oznacza to, że coraz częściej to właśnie pracownicy decydują się na taki krok. W odpowiedzi na potrzeby internautów postanowiliśmy przybliżyć najważniejsze informacje odnośnie do trybu rozwiązywania umów o pracę.

Wypowiedzenie umowy o pracę zawartej na czas określony, ale również na nieokreślony, a także wypowiedzenie umowy zlecenia może być złożone przez obydwie strony umowy – pracownika i pracodawcę. Aby jednak taki dokument był wiążący i skuteczny, a przede wszystkim zgodny z prawem, konieczne jest sformułowanie go w odpowiedni sposób. Przygotowaliśmy zestaw najważniejszych informacji na temat tego, jak złożyć wypowiedzenie umowy. Zapraszamy do lektury!

Jak złożyć wypowiedzenie umowy o pracę? Masz 3 możliwości!

Kwestię rezygnacji z pracy reguluje Kodeks pracy. Zgodnie z nim występują trzy rodzaje wypowiedzeń:

 • wypowiedzenie umowy o pracę z zachowaniem okresu wypowiedzenia;
 • wypowiedzenie umowy o pracę bez zachowywania okresu wypowiedzenia (zwolnienie dyscyplinarne ze skutkiem natychmiastowym);
 • wypowiedzenie umowy o pracę za porozumieniem stron.

Wypowiedzenie umowy o pracę za wypowiedzeniem

Wypowiedzenie umowy o pracę z zachowaniem okresu wypowiedzenia oznacza rozwiązanie umowy z uwzględnieniem konkretnie ustalonego czasu, w którym pracownik będzie zobowiązany do pełnienia obowiązków zawodowych. Wypowiedzenie jest w tym przypadku jednostronnym oświadczeniem woli rozwiązania stosunku pracy, które to nie podlega akceptacji drugiej strony. W praktyce oznacza to, że pracownik planujący złożyć takie wypowiedzenie nie musi informować o swoim zamiarze pracodawcy zawczasu. Sam dokument wypowiedzenia stanowi komunikat o podjętej decyzji. Jedynymi dodatkowymi uzgodnieniami, jakie mogą wspólnie zostać poczynione przez pracodawcę i pracownika, są kwestie wykorzystania zaległego urlopu i dopełnienia obowiązków służbowych.

Rozwiązanie stosunku pracy bez okresu wypowiedzenia

Rozwiązanie stosunku pracy bez okresu wypowiedzenia wiąże się ze skutkiem natychmiastowym. W tym przypadku, aby wypowiedzenie było skuteczne i zgodne z prawem, powinno zawierać określenie konkretnej przyczyny rozwiązania umowy.

Zobacz także  Czy pracodawca może odmówić urlopu wypoczynkowego lub na żądanie? Sprawdź

Jak złożyć wypowiedzenie ze skutkiem natychmiastowym?

Jeśli to pracownik planuje rozwiązać umowę o pracę ze skutkiem natychmiastowym, to musi zajść jedna z poniższych przesłanek:

 • pracownik musi posiadać orzeczenie lekarskie świadczące o tym, że dalsza praca na obecnym stanowisku zagraża jego życiu lub zdrowiu;
 • pracodawca dopuścił się wobec pracownika ciężkiego naruszenia jego podstawowych obowiązków; przykładowo pracodawca nie wypłaca wynagrodzenia w terminie ustalonym w umowie lub nie zapewnia swoim pracownikom bezpiecznych i higienicznych warunków pracy.

Rozwiązanie umowy za porozumieniem stron

Rozwiązanie umowy o pracę za porozumieniem stron uznawane jest za opcję najbardziej elastyczną. To polubowne rozwiązanie umowy, gdzie pracodawca wraz z pracownikiem porozumiewają się co do trybu i czasu ustania stosunku pracy. Oznacza to, że pracodawca z pracownikiem wspólnie ustalają, ile będzie wynosił pracowniczy okres wypowiedzenia, czy w trakcie jego trwania pracownik będzie wypełniał swoje obowiązki, czy może podczas jego trwania wykorzysta zaległy urlop wypoczynkowy.

W tym przypadku nie ma konieczności podawania przyczyny wypowiedzenia, należy jednak mieć na uwadze, że pracodawca będzie chciał negocjować warunki rozwiązania umowy.

W przypadku rozwiązania umowy za porozumieniem stron, pracownikowi nie będą przysługiwać dodatkowe dni wolne na poszukiwanie pracy oraz zasiłek dla bezrobotnych. Dodatkowo pracownik nie będzie chroniony prawem, co ma duże znaczenie w przypadku kobiet ciężarnych.

To rozwiązanie opłacalne, kiedy masz już inne miejsce pracy i potrzebujesz jak najszybciej opuścić dotychczasowe.

Jak złożyć wypowiedzenie umowy o pracę – wymogi formalne

Tryb składania wypowiedzenia umowy o pracę będzie nieco inny w przypadku pracownika i pracodawcy. Jeśli zastanawiasz się, jak złożyć wypowiedzenie umowy i jesteś pracodawcą, to nie możesz zapomnieć o obowiązku uzasadnienia swojej decyzji. Dodatkowo masz obowiązek poinformowania pracownika o możliwości odwołania się od twojej decyzji do sądu pracy. Jeśli w twojej firmie funkcjonują związki zawodowe, do których należy zwalniany pracownik, to będziesz miał obowiązek poinformowania ich na piśmie o planowanym wypowiedzeniu umowy i poczekania aż związek ustosunkuje się do tej decyzji.

Zobacz także  Umowa zlecenie a urlop wypoczynkowy. Co mówi o tym Kodeks pracy?

Jeśli wypowiedzenie umowy składane jest przez pracownika, to nie ma konieczności, aby ten podawał konkretną przyczynę, dla której postanowił zrezygnować z zatrudnienia.

Niezależnie od strony, która składa wypowiedzenie, dokument powinien przybrać formę pisemną. Wymóg taki został unormowany poprzez paragraf 3 artykułu 30 kodeksu pracy. Nie dopuszcza się, aby wypowiedzenie zostało przekazane jedynie droga mailową lub za pośrednictwem faksu, chyba że pismo zostanie podpisane bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu.

Wypowiedzenie składane w tradycyjnej wersji papierowej może zostać dostarczone osobiście lub za pośrednictwem poczty. W drugim przypadku warto wybrać list polecony z potwierdzeniem odbioru, aby mieć pewność, że korespondencja na pewno trafi do adresata. Pismo musi zawierać własnoręczny podpis obydwu stron.

Rozwiązanie umowy a długość okresu wypowiedzenia

Umowa na okres próbny

W przypadku umowy zawartej na okres próbny wyróżnia się trzy możliwe okresy wypowiedzenia:

 • 3 dni robocze, kiedy umowa trwa maksymalnie dwa tygodnie;
 • 1 tydzień, kiedy umowa trwa powyżej dwóch tygodni;
 • 2 tygodnie, kiedy umowa trwa trzy miesiące.

Umowa na czas określony i nieokreślony

W przypadku umów zawartych na czas określony i nieokreślony ustawowe okresy wypowiedzenia są nieco dłuższe i wynoszą odpowiednio:

 • 2 tygodnie, kiedy umowa jest krótsza niż 6 miesięcy;
 • 1 miesiąc, kiedy umowa trwa minimum 6 miesięcy, ale krócej niż 3 lata;
 • 3 miesiące, kiedy umowa trwa co najmniej 3 lata.

Jak liczyć okres wypowiedzenia umowy o pracę?

Sposób, jaki wybierzesz na dostarczenie wypowiedzenia, będzie miał istotny wpływ na termin, od którego zacznie obowiązywać okres wypowiedzenia. Nie budzi wątpliwości sytuacja, kiedy dokument dostarczany jest osobiście. W przypadku natomiast listu poleconego okres wypowiedzenia zaczyna być naliczany od chwili doręczenia korespondencji. Uznaje się, że adresat zapoznał się z treścią listu dokładnie w dniu, kiedy mu go doręczył listonosz.

Czas, od którego liczy się terminy wypowiedzenia, nie jest oczywisty. Wszystko tutaj zleży od długości przysługującego pracownikowi okresu wypowiedzenia. Jeśli trwa on trzy dni, to okres zaczyna biec od dnia następującego po złożeniu wypowiedzenia i są to dni od poniedziałku do soboty, bez względu na to, czy dni te są uwzględnione w grafiku jako dni pracy dla danego pracownika.

Zobacz także  Emerytura obywatelska – realna przyszłość czy utopijna wizja?

Jeśli okres wypowiedzenia trwa tydzień lub jego wielokrotność, to zaczyna się go liczyć w najbliższą niedzielę następującą po złożeniu wypowiedzenia i zawsze kończy się w sobotę.

Okres wypowiedzenia liczony w miesiącach rozpoczyna swój bieg w pierwszym dniu miesiąca następującym bezpośrednio po miesiącu, w którym zostało złożone wypowiedzenie i kończy się w ostatnim dniu tego miesiąca.

Wypowiedzenie umowy zlecenia

Zastanawiasz się, jak złożyć wypowiedzenie umowy o dzieło lub umowy zlecenia? W tym przypadku powody i sposoby rozwiązania umowy powinny zostać podane w jej treści, ale nic nie stoi na przeszkodzie, aby złożyć wypowiedzenie, które będzie miało natychmiastowy skutek. Ważne jednak, aby przed tym posunięciem wnikliwie przeczytać treść umowy, ponieważ zdarzają się pracodawcy, którzy przewidują kary umowne za wcześniejsze wycofanie się z umowy, to znaczy przed wykonaniem dzieła lub zlecenia.

Rozwiązanie umowy o pracę a urlop

W przypadku pytania o to, jak złożyć wypowiedzenie, ważna jest odpowiedź odnośnie do tego, co się stanie z posiadanym urlopem wypoczynkowym. Częstą praktyką jest wykorzystywanie zaległego urlopu wypoczynkowego podczas trwania okresu wypowiedzenia. Jeśli pracownik postanowi pozostać w pracy do końca trwania okresu wypowiedzenia, to po ustaniu stosunku pracy pracodawca będzie zobowiązany do wypłacenia mu ekwiwalentu za niewykorzystany urlop wypoczynkowy.

Wzór wypowiedzenia umowy o pracę

Dopełnieniem odpowiedzi na pytanie, jak złożyć wypowiedzenie, będzie określenie elementów, które obowiązkowo powinny znaleźć się w takim dokumencie. Wśród nich wymienić należy w szczególności:

 • dokładne dane pracownika (imię, nazwisko, stanowisko, adres korespondencyjny, numer telefonu, adres e-mail);
 • dane pracodawcy i przełożonego;
 • miejscowość i data złożenia pisma;
 • nagłówek;
 • numer zawartej umowy, data, strony i miejsce jej podpisania;
 • odręczny podpis pracownika i osoby upoważnionej do przyjęcia pisma.

Odpowiedź na pytanie, jak złożyć wypowiedzenie umowy o pracę, jest dość prosta. Obecnie nie ma umowy, której nie dałoby się rozwiązać. Dotyczy to zarówno działań ze strony pracodawcy, jak i pracownika. Przy składaniu wypowiedzenia należy jednak mieć na uwadze, aby zachować odpowiedni tryb i formę postępowania.

jak złożyć wypowiedzenie