Obowiązki pracodawcy są równie ważne w firmie jak obowiązki pracownika. Przekonaj się, jakie obowiązki ma twój szef. Sprawdź, o czym warto pamiętać! Dowiedz się, jakie są zobowiązania po stronie pracodawcy wobec ciebie.

Jeżeli myślisz, że praca zawodowa wiąże się tylko z wymaganiami szefa wobec pracownika, jesteś w błędzie. Obowiązki pracodawcy są równie ważne. A może nawet są ważniejsze w kontekście budowania sprawnie funkcjonującego społeczeństwa. Sprawdź, jakie dokładnie obowiązki ma twój pracodawca. Dowiedz się, jakie są twoje prawa!

Obowiązki pracodawcy – podstawy

Do najważniejszych i najbardziej podstawowych obowiązków pracodawcy zaliczyć można dbałość o wydajną i jakościową pracę. Na to składać się musi należyta organizacja pracy, ale także szacunek wobec pracowników. Ci muszą być należycie poinformowani o warunkach zatrudnienia, zakresie pracy, czy swoich uprawnieniach, w tym choćby o urlopach. Obowiązkiem pracodawcy jest także organizowanie pracy w taki sposób, aby nie była ona uciążliwa, ani monotonna. Jeżeli praca doskwiera pracownikom, władze danego zakładu bądź firmy nie wywiązują się tym samym ze swoich obowiązków.

Kluczowe jest też zapewnienie bezpieczeństwa. Te kwestie są szczegółowo regulowane przed kodeks pracy. Twój szef musi rygorystycznie przestrzegać wszelkich wytycznych w zakresie BHP, tak aby praca w danym miejscu była w pełni bezpieczna. W przeciwnym wypadku służby BHP mogłyby reagować.

Odpowiednie warunki

Obowiązki pracodawcy warunkują, że w danym miejscu zatrudnienia muszą panować higieniczne warunki. Dany zakład musi także zapewniać wysoki poziom bezpieczeństwa pracownikom. Jednak to są zaledwie kwestie minimalne. Gdy mowa jest o odpowiednich warunkach, równie ważne są godziwe wynagrodzenia dla pracowników. Takie, które zapewniałyby im godny byt oraz rozwój. Niezależnie od tego, czy mowa jest o stosunku pracy i umowie o pracę, czy o stanowisku pracy innego rodzaju.

Mówiąc o rozwoju, warto wskazać na inny istotny aspekt. Obowiązki pracodawcy warunkują także, że musi on tworzyć przestrzeń pozwalającą pracownikom na podnoszenie ich kwalifikacji zawodowych. Co to oznacza? Pracodawca może realizować samodzielnie rozmaite kursy zawodowe i szkolenia pozwalające na nabywanie nowych kompetencji przez jego pracowników. Przede wszystkim powinien jednak dawać im czas i możliwości, jeżeli przejawialiby chęć do samodzielnego zaangażowania się w podobne działania. W przypadku zaś gdy w danym miejscu pracę zaczynają pracownicy po ukończeniu szkoły zawodowej lub wyższej, pracodawca powinien dać im możliwość swobodnego przystosowania się do nowych warunków.

Obowiązki formalne

Szef danej organizacji musi także przestrzegać szeregu formalnych zasad. Powinien w oficjalny sposób informować tak o warunkach pracy, jak i wszelkich zmianach tychże warunków. Powinien stosować obiektywne kryteria oceny pracowników. W jego obowiązku jest także prowadzenie i przechowywanie dokumentacji pracowniczej. Chodzi tu o akta osobowe, płacowe, a także związane z wykonywaniem wszelkiej pracy. Mogą być one przechowywane w formie papierowej lub elektronicznej. Ich przechowywanie musi odbywać się w sposób, który będzie gwarantować zachowanie dokumentacji.

Obowiązki pracodawcy to także udostępnianie pracownikom w formie pisemnej wszelkich reguł i przepisów. Musi on między innymi udostępniać pracownikom treść przepisów dotyczących równego traktowania. W gestii kierującego danym zakładem pracy jest także prowadzenie działań mających na celu przeciwdziałanie mobbingowi.

Inne obowiązki pracodawcy

Do obowiązków pracodawcy naturalnie zalicza się także terminowe i uczciwe wypłacanie pensji pracownikom. Decydując o wysokości wypłat, powinien on brać pod uwagę tylko i wyłącznie kwestie merytoryczne. Niedopuszczalna jest dyskryminacja w jakiejkolwiek formie – czy to ze względu na wyznanie, pochodzenie, czy rasę. Pracodawca powinien też w taki sposób organizować pracę, by pozwalała na efektywne realizowanie zadań. Musi przy tym zadbać o odpowiednią przestrzeń pracy. Nie może ona powodować uciążliwości, których mogliby doświadczać pracownicy.

Obowiązki pracodawcy – podsumowanie

Podsumowując omawiany temat, należy stwierdzić, że naczelnym obowiązkiem każdego pracodawcy jest dbanie o pracownika i szanowanie jego godności. Jeżeli szef danej firmy trzyma się tej fundamentalnej zasady, siłą rzeczy będzie wypełniać także inne powinności. Jako pracownik masz pełne prawo zwracać uwagę na to, czy zarządzający twoją firmą postępują w sposób właściwy. Jeśli nie, możesz to egzekwować, w skrajnych przypadkach nawet składając skargi do odpowiednich organów. Nie zapominaj o tym.

Archiwum: luty 2023
obowiązki pracodawcy