Okres ochronny przed emeryturą – ile trwa? Jakiemu pracownikowi przysługuje ochrona przedemerytalna?

Okres ochronny przed emeryturą to kwestia, która interesuje wiele osób.