Prawo pracy

Wypowiedzenie umowy na czas nieokreślony – obowiązki pracownika i pracodawcy

5 minut(y) czytania

Umowa o pracę na czas nieokreślony to rzecz, o której często marzą pracownicy zatrudnieni na określony etat. Z drugiej zaś strony pracodawcy starają się jej unikać i bywa też tak, że traktują ją jako zło konieczne. Jak każda umowa, tak i umowa na czas nieokreślony może zostać rozwiązana – oto co warto wiedzieć o procesie rozwiązania, jak i o samej umowie.

Rozwiązanie umowy na czas nieokreślony – przyczyny

Ten właśnie rodzaj umowy wciąż jest najbardziej pożądaną formą legitymizacji zatrudnienia wśród pracowników. Umowa na czas nieokreślony wiąże zawierające je strony bezterminowo, co daje pracownikowi poczucie bezpieczeństwa i stabilizacji w sferze zatrudnienia. Pracodawca natomiast może umocnić więź z pracownikiem, który swoimi kwalifikacjami i zaangażowaniem stał się mocnym elementem wśród kadry pracowniczej. Umowa o pracę na czas nieokreślony obejmując pracownika wachlarzem gwarantów, uniemożliwia pracodawcy zwolnienie bez podania powodu. Rozwiązanie umowy na czas nieokreślony zawsze wymaga odpowiedniego umotywowania ze strony zatrudniającego.

Do rozwiązania umowy na czas nieokreślony, jak i stosunków pracy opartych na innych zasadach nie zawsze z powodu zastrzeżeń którejś ze stron. Szczególnymi wypadkami są niemożliwe do przewidzenia sytuacje losowe. Mowa w tym miejscu choćby o śmierci pracownika lub pracodawcy, zmiany właściciela zakładu pracy, a także na skutek trwałego lub tymczasowego pozbawienia wolności pracownika związanego umową.

Jaki okres wypowiedzenia umowy na czas nieokreślony?

W polskim prawie pracy został jasno sprecyzowany okres wypowiedzenia umowy o pracę na czas nieokreślony. Warto wiedzieć, że pozostaje bez zmian w odniesieniu do poprzednich lat. Czas obejmujący ten okres jest ściśle powiązany z czasem zatrudnienia u danego pracodawcy.  Podobne zasady obejmują inne rodzaje umów o pracę. Okres wypowiedzenia umowy na czas nieokreślony przedstawia się następująco:

 • przy zatrudnieniu krótszym niż 6 miesięcy – okres wypowiedzenia wynosi 2 tygodnie;
 • okres zatrudnienia o wymiarze co najmniej 6 miesięcy – okres wypowiedzenia to 1 miesiąc;
 • zatrudnienie przez co najmniej 3 lata – okres wypowiedzenia wynosi 3 miesiące.

Polskie prawo pracy przewiduje pewne odstępstwa i modyfikacje dotyczące tych kwestii. Okres wypowiedzenia umowy na czas nieokreślony może być inny w przypadku stanowisk, które wiążą się z odpowiedzialnością materialną wobec powierzonego mienia. W takim wypadku strony mogą określić, że w razie okresu zatrudnienia, który wynosi co najmniej 6 miesięcy, okres wypowiedzenia może wzrosnąć nawet do 3 miesięcy.

Kodeks Pracy – wypowiedzenie umowy na czas nieokreślony 

Dotychczas wielu pracodawców znacznie chętniej zawierało umowy o określonym czasie obowiązywania. Wiązało się to z komfortem polegającym na możliwości odnowienia lub też nieprzedłużenia takiej umowy o pracę. Proceder ten został jednak ukrócony przez ustawodawcę poprzez mechanizm ograniczający ilość zawieranych umów na czas określony. Na mocy artykułu 251 znajdującego się w Kodeksie Pracy, liczba zawieranych umów na czas określony została ograniczona do trzech. 

Są jednak wyjątki od powyższej reguły, które w pewien sposób modyfikują zawarte w Kodeksie Pracy ustalenia. Wyżej wymieniona zasada nie ma zastosowania w przypadku umów:

 • zawieranych na zastępstwo;
 • zawieranych na wykonanie prac dorywczych i sezonowych;
 • zawieranych na wykonanie pracy w okresie karencji.

Ponadto, czwarta umowa na czas określony przekształca się w umowę na czas nieokreślony, co jest motywowane prawnie. Nie wymaga to zaangażowania obu stron umowy w składanie dodatkowych dokumentów i oświadczeń.

Wypowiedzenie umowy na czas nieokreślony – uzasadnienie

Wyjątkowość umowy na czas nieokreślony znajduje się również w tym, jak postrzegana jest w kontekście prawnym. Otóż siłą, a zarazem ogromną korzyścią dla pracownika jest to, że nie tak łatwo ją zerwać. Wynika to z tego, że przy rozwiązaniu stosunku należy podać przyczynę wypowiedzenia umowy na czas nieokreślony. Uzasadnienie takie powinno zawierać ewentualne powody, a także zastrzeżenia co do jakości wykonywanej pracy przez osobę, z którą taka umowa jest rozwiązywana.

Konflikt pracownik i pracodawcy a sąd pracy

Pracownik konfrontowany z zarzutami płynącymi ze strony pracodawcy ma prawo się z nimi nie zgodzić. W przypadku skierowania sprawy do sądu, to pracodawca ma w obowiązku umotywowanie i uzasadnienie swojej decyzji, która wynikała z zaniedbań pracownika względem pracy. Jeśli pracownik, wbrew zarzutom, wykonywał pracę zgodnie z umową, może starać się o uzyskanie odszkodowania z tytułu niesprawiedliwego zerwania stosunku pracy. Ponadto, pracownik ten może również ubiegać się o przywrócenie na utracone stanowisko, które zajmował. Przysługiwać mu będzie wówczas wynagrodzenie za czas, w którym pozostawał bez pracy – jednak jest to okres nie dłuższy niż 3 miesiące.

Umowa na czas nieokreślony – wypowiedzenie co powinno zawierać?

Co do zasad formalnych, to wypowiedzenie umowy na czas nieokreślony nie różni się specjalnie od innych tego typu dokumentów. W jego skład wchodzą najczęściej wszystkie podstawowe składowe, które umieścić by wypadało na innych rodzajach umów. Podstawowymi elementami, które należy zawrzeć są:

 • data;
 • miejscowość;
 • imię i nazwisko pracownika;
 • nazwa jednostki zatrudniającej;
 • oświadczenie świadczące o chęci przerwania stosunku pracy wraz z datą jego zawarcia.

W wypowiedzeniu umowy na czas nieokreślony pracownik powinien również zamieścić informację o tym czy życzy sobie zachować okres wypowiedzenia, czy też opowiada się za wypowiedzeniem umowy na czas nieokreślony w trybie natychmiastowym.

Jeżeli to pracodawca jest stroną, która wręcza wypowiedzenie umowy na czas nieokreślony, to jego obowiązkiem jest zapisanie powodów, które są przyczyną podjęcia przez niego takiej decyzji. We wręczanym przez pracodawcę wypowiedzeniu powinna znaleźć się data, która określa ostateczną datę okresu wypowiedzenia. W gestii pracodawcy jest również to, aby poinformować pracownika o przysługującym mu prawie do odwołania się od decyzji. Ważne jest również to, że bez względu na to, kto wychodzi z inicjatywą wypowiedzenia umowy na czas nieokreślony, na dokumencie powinny znaleźć się podpisy każdej ze stron.

Świadectwo pracy a wypowiedzenie umowy na czas nieokreślony

W przypadku wypowiedzenia umowy na czas nieokreślony ostatniego dnia pracownik powinien otrzymać od pracodawcy świadectwo pracy, które jest podsumowaniem całego okresu zatrudnienia pracownika w danym zakładzie pracy. Na tym dokumencie powinny znaleźć się informacje dotyczące zajmowanego stanowiska, rodzaju pracy oraz okresu jej wykonywania. Ponadto w świadectwie pracy zawiera się również informacje odnoszące się do uprawnień pracowniczych oraz uprawnień dotyczących ubezpieczenia społecznego. Jednym z ważniejszych elementów jest zapisanie podstawy prawnej, na mocy której następuje rozwiązanie stosunku pracy. Taką informację umieszcza się w punkcie czwartym świadectwa.

Wypowiedzenie umowy na czas nieokreślony może więc zostać złożone przez każdą ze stron. Uzasadnienie takiej decyzji ciąży zaś tylko na osobie pracodawcy. Jeżeli umowa zostaje rozwiązana za wypowiedzeniem z inicjatywy pracownika, wówczas należy podać podstawę prawną — art. 30 §1 pkt 2 i umieścić ją w ust. 4 tegoż wypowiedzenia. Następnie należy zaznaczyć, że umowa została wypowiedziana ze strony pracownika.

Nasze propozycje
Prawo pracy

Zwolnienia grupowe – na jakich zasadach się je przeprowadza i co przysługuje pracownikom?

5 minut(y) czytania
Zwolnienia grupowe to niestety częsta konsekwencja kryzysu. Praktyka ta obwarowana jest ściśle określonymi przepisami. Jakie zapisy chronią pracowników przed niesprawiedliwym traktowaniem? Sprawdź, czym jest zwolnienie grupowe i poznaj jego specyfikę.
PoradyPrawo pracy

Odprawa pośmiertna – kto może ją dostać, na jakich warunkach się ją otrzymuje i jak się ją wylicza?

3 minut(y) czytania
Odprawa pośmiertna wiąże się niestety z przykrymi okolicznościami. W niektórych przypadkach przyjmuje ona symboliczną wartość, w innych stanowi realne wsparcie dla bliskich zmarłej osoby. Z artykułu dowiesz się, co warto wiedzieć na ten temat.
Prawo pracy

Systemy czasu pracy – w jaki sposób możesz pracować w Polsce?

4 minut(y) czytania
Systemy czasu pracy to coś, nad czym raczej się nie zastanawiasz. Większość osób kojarzy klasyczny, czyli ośmiogodzinny czas pracy. Czym różnią się poszczególne systemy pracy i na czym polegają te mniej popularne? Dowiedz się z artykułu!

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *