Prawo pracy

Ile wynosi najniższa krajowa brutto i netto w Polsce w 2021 roku?

4 minut(y) czytania

16 września 2020 roku ogłoszono Rozporządzenie Rady Ministrów w sprawie wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę oraz wysokości minimalnej stawki godzinowej w 2021 roku. Ile w związku z jego przepisami wynosi najniższa krajowa brutto w 2021 roku? Jaka to płaca netto? Odpowiadamy!

Prawo do najniższego wynagrodzenia – co je formułuje?

Informacji na temat tego, że pracownikowi należy się przynajmniej najniższe wynagrodzenie za pracę będące minimalną stawką krajową, należy szukać w Kodeksie Pracy. To dokładniej art. 13. KP mówiący o tym, że pracownik ma prawo do godziwego wynagrodzenia za pracę, a jego realizacją jest między innymi ustalenie jego wartości minimalnej.

Do niedawna termin płacy minimalnej dotyczył wyłącznie umów o pracę, powołania, wyboru, mianowania lub spółdzielczej umowy o pracę, czyli tych, które obowiązuje Kodeks Pracy (zgodnie z art. 2. KP). Jednak od 1 stycznia 2017 roku weszły w życie przepisy, które wprowadziły także najniższą krajową na godzinę dla umów cywilno-prawnych, a więc umowy zlecenie i o świadczenie usług na warunkach zlecenia. 

W dalszym ciągu należy mieć jednak na uwadze, że pojęcie najniższej krajowej odnosi się do wynagrodzenia przyznawanego pracownikom, a nie zleceniobiorcom. Nie są to bowiem te same wartości. W corocznym Rozporządzeniu Rady Ministrów ogłaszane są jednak obie – można znaleźć tam informację zarówno o najniższej krajowej brutto, jak i najniższej stawce na godzinę.

Jaka jest najniższa krajowa brutto i netto – ile wynosi w 2021 roku?

Zgodnie z przedmiotowym Rozporządzeniem, od 1 stycznia 2021 r. obowiązuje najniższa krajowa brutto w wysokości 2800 zł. Z kolei płaca netto to 2017,67 zł. Aby wyliczyć, ile wynosi najniższa krajowa netto, należy dokonać odliczeń składek na ubezpieczenia społeczne oraz zaliczki na PIT. To więc:

 • najniższa krajowa brutto: 2800 zł;
 • składka na ubezpieczenie emerytalne: 9,76 %, czyli 273,28 zł;
 • składka na ubezpieczenie rentowe: 1,5 %, czyli 42 zł;
 • składka na ubezpieczenie chorobowe: 2,45 %, czyli 68,60 zł;
 • składka na ubezpieczenie zdrowotne: 9 % kwoty brutto pomniejszonej o składki na ubezpieczenie społeczne, czyli 217,45 zł;
 • zaliczka na PIT: 18 % podstawy obliczenia zaliczki na PIT, czyli 181 zł;
 • najniższa krajowa na rękę: 2017,67 zł.
Zobacz także:  Minimalna stawka godzinowa brutto i netto w 2021 roku – ile wynosi dla umowy o pracę, a ile dla umowy zlecenie?

Stawka godzinowa brutto i netto dla umów o pracę

Osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę mogą być rozliczane nie tylko w tradycyjnym modelu miesięcznym, ale także w systemie godzinowym. Odbywa się to jednak nieco inaczej niż w przypadku umów cywilno-prawnych, dla których stawka ta jest stała i określana przez Rozporządzenie Rady Ministrów.

Stawka godzinowa w przypadku umowy o pracę musi dawać taki efekt, by pracownik zatrudniony w pełnym wymiarze pracy zarobił przynajmniej najniższą krajową. W związku z tym jest ona kwotą zmienną dla każdego miesiąca, obliczoną na podstawie prostego wzoru:

 • najniższa krajowa brutto / liczbę godzin pracujących w danym miesiącu.

Dla obliczenia stawki netto wystarczy, zamiast najniższej krajowej brutto, podstawić wartość netto.

I tak najniższa krajowa na godzinę dla umów o pracę w roku 2021 wynosi następująco:

 • styczeń, maj – 152 godziny pracujące: 18,42 zł brutto, 13,27 zł netto;
 • luty, listopad – 160 godzin pracujących: 17,50 zł brutto, 12,61 zł netto;
 • marzec – 184 godziny pracujące: 15,21 zł brutto, 10,96 zł netto;
 • kwiecień, czerwiec i październik – 168 godzin pracujących: 16,66 zł brutto, 12 zł netto;
 • lipiec, sierpień, wrzesień i grudzień – 176 godzin pracujących: 15,90 zł brutto, 11,46 zł netto.

Jaki jest koszt pracodawcy przy zatrudnianiu pracownika na podstawie umowy o pracę?

Aby obliczyć koszt całkowity zatrudnienia pracownika, należy wziąć pod uwagę nie tylko wartość wypłacanego wynagrodzenia brutto, ale także składki odprowadzane przez przedsiębiorcę. Na koszt pracodawcy składają się więc:

 • składka na ubezpieczenie emerytalne: 9,76%, czyli: 273,28 zł brutto;
 • składka na ubezpieczenie rentowe: 6,5%, czyli: 182 zł brutto;
 • składka na ubezpieczenie wypadkowe: 1,67%, czyli: 46,76 zł brutto;
 • składka na Fundusz Pracy (FP): 2,45%, czyli: 68,60 zł brutto;
 • składka na Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych (FGŚP): 0,1%, czyli 2,80 zł;
 • łączna wartość składek wynosi 573,44 zł;
 • całkowity koszty zatrudnienia pracownika wynosi więc 3373,44 zł brutto (najniższa krajowa brutto + wartość składek brutto).  
Zobacz także:  Wypowiedzenie umowy na czas nieokreślony – obowiązki pracownika i pracodawcy

Najniższa krajowa – co wchodzi w jej skład?

Warto podkreślić, że najniższa krajowa nie jest tożsama z wynagrodzeniem zasadniczym. To łączna wartość, którą pracownik zatrudniony w pełnym wymiarze pracy powinien otrzymywać każdego miesiąca – minimalnie. Nie oznacza to jednak, że musi stanowić podstawę jego wynagrodzenia; ma być jego sumą. Na wartość najniższej krajowej mogą składać się:

 • wynagrodzenie zasadnicze – a więc to określone w umowie jako wartość miesięczna lub stawka godzinowa. W 2021 roku najniższe wynagrodzenie wynosi 2800 zł, ale wynagrodzenie zasadnicze, które jest wyłącznie jego głównym elementem, może wynosić np. 2600 zł. Do kwoty 2800 zł zostanie wówczas wyrównany pozostałymi elementami;
 • nagrody i premie niebędące formą wyróżnienia pracowniczego;
 • ekwiwalenty;
 • dodatki – np. za umiejętności lub pracę w warunkach szkodliwych;
 • dodatek wyrównawczy ze względu na obniżenie wynagrodzenia w związku z wypadkiem w pracy albo chorobą zawodową.

Do minimalnego wynagrodzenia nie mogą być natomiast wliczane:

 • dodatki za nadgodziny;
 • dodatki za pracę w godzinach nocnych;
 • nagrody jubileuszowe;
 • świadczenia socjalne i urlopowe.

Najniższa płaca a pandemia COVID-19

Każdy pracodawca jest więc prawnie zobowiązany do wypłacania osobom zatrudnionym przynajmniej minimalnego wynagrodzenia. Jedynym wyjątkiem jest sytuacja związana z pracą podczas pandemii COVID-19. Zgodnie z art. 15g ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, pracodawca może obniżyć wynagrodzenie o maksymalnie 50%, gdy pracownik jest objęty przestojem ekonomicznym.

Nasze propozycje
Prawo pracyPorady

Rozwiązanie umowy o pracę za porozumieniem stron – wzór i jego zastosowanie w praktyce

5 minut(y) czytania
Zawarcie, jak i wypowiedzenie umowy za porozumieniem stron bez okresu wypowiedzenia, to szczególny moment wiążący instytucję pracodawcy i pracownika. O ile w…
Prawo pracyPorady

Czy na umowie zlecenie przysługuje urlop?

3 minut(y) czytania
Szukanie informacji dotyczących praw i obowiązków pracownika kojarzy się zwykle z weryfikacją przepisów określonych w Kodeksie Pracy. Ten akt prawny nie dotyczy…
Prawo pracy

Minimalna stawka godzinowa brutto i netto w 2021 roku – ile wynosi dla umowy o pracę, a ile dla umowy zlecenie?

3 minut(y) czytania
Od kilku lat przedsiębiorcy są zobowiązani do respektowania nie tylko płacy minimalnej obowiązującej zatrudnionych na umowę o pracę, ale także minimalnej stawki…
Power your team with InHype

Add some text to explain benefits of subscripton on your services.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *