Sprawdź, ile wynosi najniższa krajowa w 2023 – poznaj konkretne stawki brutto i netto. Ile dostaniesz za godzinę na umowie o pracę? Dowiedz się, jakie koszty poniesiesz jako pracodawca.

1 stycznia 2023 weszło w życie Rozporządzenie Rady Ministrów w sprawie wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę oraz wysokości minimalnej stawki godzinowej. W 2023 planowane są aż dwie podwyżki wynagrodzenia minimalnego. Ile w związku z jego przepisami wynosi najniższa krajowa brutto w 2023 roku? Jaka to płaca netto? Odpowiadamy!

Prawo do najniższego wynagrodzenia – co je formułuje?

Informacji na temat tego, że pracownikowi należy się przynajmniej najniższe wynagrodzenie za pracę będące minimalną stawką krajową, należy szukać w Kodeksie Pracy. To dokładniej art. 13. KP mówiący o tym, że pracownik ma prawo do godziwego wynagrodzenia za pracę, a jego realizacją jest między innymi ustalenie jego wartości minimalnej.

Do niedawna termin płacy minimalnej dotyczył wyłącznie umów o pracę, powołania, wyboru, mianowania lub spółdzielczej umowy o pracę, czyli tych, które obowiązuje Kodeks Pracy (zgodnie z art. 2. KP). Jednak od 1 stycznia 2017 roku weszły w życie przepisy, które wprowadziły także najniższą krajową na godzinę dla umów cywilno-prawnych, a więc umowy zlecenie i o świadczenie usług na warunkach zlecenia. 

W dalszym ciągu należy mieć jednak na uwadze, że pojęcie najniższej krajowej odnosi się do wynagrodzenia przyznawanego pracownikom, a nie zleceniobiorcom. Nie są to bowiem te same wartości. W corocznym Rozporządzeniu Rady Ministrów ogłaszane są jednak obie – można znaleźć tam informację zarówno o najniższej krajowej brutto, jak i najniższej stawce na godzinę.

Zobacz także  Zmiany w Kodeksie pracy [cnt-year] – czego dotyczą? Najważniejsze zmiany w prawie pracy dla pracowników i pracodawców

Jaka jest najniższa krajowa brutto i netto – ile wynosi w 2023 roku?

Zgodnie z przedmiotowym Rozporządzeniem, od 1 stycznia do 30 czerwca 2023 r. obowiązuje najniższa krajowa w wysokości 3490 zł brutto, za pracę w pełnym wymiarze czasu. Z kolei płaca netto to 2709,48 zł. Od 1 lipca 2023 będzie obowiązywała stawka brutto w wysokości 3600 zł (2784 zł netto). Aby wyliczyć, ile wynosi najniższa krajowa netto, należy dokonać odliczeń składek na ubezpieczenia społeczne oraz zaliczki na podatek dochodowy.

Minimalna stawka godzinowa brutto dla umów o pracę

Osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę mogą być rozliczane nie tylko w tradycyjnym modelu miesięcznym, ale także w systemie godzinowym. Odbywa się to jednak nieco inaczej niż w przypadku umów cywilno-prawnych, dla których stawka ta jest stała i określana przez Rozporządzenie Rady Ministrów.

Stawka godzinowa w przypadku umowy o pracę musi dawać taki efekt, by pracownik zatrudniony w pełnym wymiarze pracy zarobił przynajmniej najniższą krajową. W związku z tym jest ona kwotą zmienną dla każdego miesiąca, obliczoną na podstawie prostego wzoru:

  • najniższa krajowa brutto / liczbę godzin pracujących w danym miesiącu.

Dla obliczenia stawki netto wystarczy, zamiast najniższej krajowej brutto, podstawić wartość netto.

Jaki jest koszt pracodawcy przy zatrudnianiu pracownika na podstawie umowy o pracę?

Aby obliczyć koszt całkowity zatrudnienia pracownika, należy wziąć pod uwagę nie tylko wartość wypłacanego wynagrodzenia brutto, ale także składki odprowadzane przez przedsiębiorcę. Przy płacy minimalnej brutto na poziomie 3490 zł całkowite koszty pracodawcy wynoszą 4204,75 zł.

Minimalna stawka godzinowa brutto w 2023 dla samozatrudnionych i zleceniobiorców

Minimalna stawka godzinowa została ustalona w wysokości 22,80 zł brutto, czyli około 20 zł netto od 1 stycznia, oraz 23,50 zł brutto, czyli około 21 zł netto od 1 lipca 2023 roku.

Ile wynosi najniższa krajowa? Co wchodzi w jej skład?

Warto podkreślić, że najniższa krajowa nie jest tożsama z wynagrodzeniem zasadniczym. To łączna wartość, którą pracownik zatrudniony w pełnym wymiarze pracy powinien otrzymywać każdego miesiąca – minimalnie. Nie oznacza to jednak, że musi stanowić podstawę jego wynagrodzenia; ma być jego sumą. Na wartość najniższej krajowej mogą składać się:

  • wynagrodzenie zasadnicze – a więc to określone w umowie jako wartość miesięczna lub stawka godzinowa. Kwota ta zostanie wówczas wyrównana pozostałymi elementami;
  • nagrody i premie niebędące formą wyróżnienia pracowniczego;
  • ekwiwalenty;
  • dodatki – np. za umiejętności lub pracę w warunkach szkodliwych;
  • dodatek wyrównawczy ze względu na obniżenie wynagrodzenia w związku z wypadkiem w pracy albo chorobą zawodową.
Zobacz także  Odliczanie krwi od podatku PIT. Jakie zasady obowiązują w [cnt-year] roku? Na jakie ulgi podatkowe mogą liczyć honorowi krwiodawcy i czy jest to zależne?

Do minimalnego wynagrodzenia nie mogą być natomiast wliczane:

ile wynosi najniższa krajowa