Jakie korzyści ma staż z Urzędu Pracy dla przedsiębiorcy? Dlaczego warto przyjąć stażystę do swojej firmy? Jakie są warunki stażu i czas jego trwania? Jakie obowiązki mają wobec UP pracodawca i stażysta? Z tego tekstu dowiesz się wszystkiego!

Staż z Urzędu Pracy to forma aktywizacji zawodowej osób bezrobotnych, która opisana jest w art. 53 Ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy z dnia 20 kwietnia 2004 r. Z punktu widzenia pracodawcy jest to korzystna forma zatrudnienia, choć formalnie nie jest zatrudnieniem w rozumieniu prawnym. Nakłada jednak na niego również obowiązki wobec stażysty oraz Powiatowego Urzędu Pracy, który go przysyła.

Ile wynosi wynagrodzenie za staż z Urzędu Pracy?

Zastanawiasz się, ile wynosi staż z Urzędu Pracy? Stażysta co miesiąc otrzymuje niewielką zapłatę, tzw. stypendium stażowe. Wynosi ono 120% podstawy zasiłku dla bezrobotnych. W 2021 roku jest to 1221,40 zł netto. Wynagrodzenie stażysty opłacane jest ze środków unijnych lub z Funduszu Pracy.

Jeśli tzw. stypendium stażysty jest finansowane ze środków unijnych, wynosi ono nieznacznie więcej, ponieważ jest zwolnione z odprowadzania niektórych składek. Czasowo staż z Urzędu Pracy może trwać od 3 aż do 12 miesięcy. U danego pracodawcy jeden stażysta może odbyć staż wyłącznie raz.

Zatrudnienie stażysty – korzyści dla przedsiębiorcy

Wielu właścicieli firm zastanawia się, czy stażysta z Urzędu Pracy będzie ich coś kosztował oraz jakie są korzyści z jego zatrudnienia. Dobra wiadomość jest taka, że pracodawca nie ponosi żadnych kosztów zatrudnienia stażysty! Wynagrodzenie dla bezrobotnego, który odbywa staż z Urzędu Pracy, w całości pokrywa PUP. Pracodawca zyskuje za darmo dodatkową osobę, która może pomóc w organizacji pracy w firmie.

Jak zgłosić chęć przyjęcia stażystów do swojej firmy?

W celu zgłoszenia swojej firmy jako otwartej na przyjęcie stażystów właściciel musi zgłosić się do Urzędu Pracy i wypełnić wniosek oraz inne dokumenty. Musi to być PUP właściwy ze względu na lokalizację i obszar działania firmy. Pracodawca może również sam wskazać osobę, którą chciałby przyjąć na staż z Urzędu Pracy. Dzieje się tak, jeśli zna kogoś, kto poszukuje pracy i jest zarejestrowany jako bezrobotny w danej placówce. 

Jeśli nie ma nikogo takiego na oku, przedstawia listę swoich oczekiwań wobec stażysty i szczegóły dotyczące specyfiki stanowiska. Dzięki temu, pracownicy UP mają możliwość lepiej dopasować odpowiedniego bezrobotnego.

Procedura składania podania o staż z Urzędu Pracy

Pracodawca, składając wniosek o organizację stażu we właściwym PUP, musi również podać urzędnikom liczbę pracowników swojej firmy w przeliczeniu na pełne etaty. Staż z Urzędu Pracy nie powinien bowiem zastępować miejsca dla pracownika etatowego. Firma nie może zalegać z płatnościami składek na ZUS, Fundusz Pracy itp. 

Właściciel firmy musi też podać miejsce, w którym będzie odbywał się staż z Urzędu Pracy. Konieczne jest przygotowanie programu odbywania praktyk i przedstawienie go. Jego zapisy muszą się znaleźć w umowie, którą będzie zawierał pracodawca ze starostą. Następnie właściciel firmy oczekuje na pozytywne rozpatrzenie swojego wniosku.

Jakiego rodzaju umowę trzeba podpisać ze stażystą?

Jako pracodawca nie musisz podpisywać ze stażystą żadnych umów. Wszelkie dokumenty wypełnia on za pośrednictwem Urzędu Pracy. Również pracodawca podpisuje umowę ze starostą. Stażysta nadal oficjalnie ma status osoby bezrobotnej. Do umowy o staż z Urzędu Pracy mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego, nie zaś Kodeksu pracy.

Odbycie stażu z Urzędu Pracy a przyszłe zatrudnienie

Wielu pracodawców obawia się, że będzie miało obowiązek zatrudnienia po stażu z Urzędu Pracy stażysty w swojej firmie. Taka konieczność pojawia się jednak wyłącznie w wyjątkowej sytuacji, kiedy stażyście zostaje przydzielony bon stażowy. Aby go otrzymać, musi spełnić szereg określonych warunków.

Gdy stażysta ubiega się o bon, sam szuka firmy, która zgodzi się na proponowane zasady. W przypadku „zwykłego” stażu z Urzędu Pracy pracodawca nie musi niczego deklarować ani zatrudniać stażysty, gdy okres stażu dobiegnie końca.

Staż z Urzędu Pracy a bon stażowy

Pracodawca zobowiązuje się, że przyjmie bezrobotnego starającego się o bon stażowy na co najmniej 6 miesięcy, a po zakończeniu tego stażu, zatrudni go na kolejne 6. W praktyce musi więc przyjąć go do firmy na rok. Za to wynagrodzeniem dla pracodawcy jest jednorazowa premia, która w 2021 roku wynosi 1500 złotych. Kwestie te reguluje rozporządzenie z dnia 20 sierpnia 2009 r., które opisuje szczegółowe warunki odbywania stażu przez osoby bezrobotne, zarejestrowane w Urzędzie Pracy.

Obowiązki, jakie ma pracodawca wobec stażysty

Pracodawca musi zapewnić stażyście takie warunki pracy, jakie zostały zawarte w umowie ze starostą. Program stażu z Urzędu Pracy musi być realizowany. Właściciel firmy musi przedstawić też opiekuna stażu. Jeśli przyjmuje do swojej firmy więcej stażystów, to na jednego opiekuna może przypadać maksymalnie 3 z nich.

Pracodawca musi regularnie, po upływie każdego miesiąca, dostarczyć listę obecności z podpisami stażysty jako dowód, że faktycznie odbywał on staż. Powinien to zrobić w terminie maksymalnie 5 dni od zakończenia miesiąca stażu z Urzędu Pracy.

Staż – ile godzin pracy i w jakich dniach?

Ile godzin staż będzie trwał? Praca stażysty każdego dnia roboczego trwa 8 godzin, podobnie jak na umowie o pracę ze zwykłym pracownikiem, na pełen etat. Staż z Urzędu Pracy może być realizowany tylko w dniach od poniedziałku do piątku. Stażysta nie może pracować w niedziele, święta ani w porze nocnej. Nie wolno również zlecić stażyście pracy w nadgodzinach.

Staż z Urzędu Pracy a praca zmianowa

Stażysta nie może pracować w godzinach pracy zmianowej. Jest to możliwe tylko w wyjątkowych sytuacjach, jeśli praca na tym stanowisku, na którym stażysta będzie odbywał staż, rzeczywiście tego wymaga. Sprawę musi jednak rozpatrzyć starosta i wyrazić pisemną zgodę.

Czy staż wlicza się do lat pracy?

Zastanawiasz się, czy czas poświęcony na staż wlicza się do lat pracy? Staż z Urzędu Pracy nie jest formą zatrudnienia z punktu widzenia prawa, czyli Kodeksu pracy. Mimo to, odbywany staż z Urzędu Pracy wlicza się bezrobotnemu do przepracowanych lat do emerytury, stażu pracy oraz naliczania urlopu.

Prawa stażysty – dni wolne i zwolnienie lekarskie

Jakie są prawa stażysty? Stażysta z Urzędu Pracy ma prawo do płatnego urlopu wypoczynkowego w ilości 2 dni wolnych za każdy przepracowany miesiąc. Oznacza to, że pierwsze wolne może wziąć, gdy upłynie 30 dni stażu. Dni wolne są w pełni płatne. 

Stażysta ma prawo również do płatnego zwolnienia lekarskiego. Różnica polega na tym, że „chorobowe” wypłaca mu nie ZUS – tak jak w przypadku pracowników – a Powiatowy Urząd Pracy, który kierował bezrobotnego na staż. Stażysta może zakończyć staż z Urzędu Pracy przed upływem wyznaczonego w umowie czasu.

Przerwanie stażu z Urzędu Pracy – przyczyny i konsekwencje

Również pracodawca może wnioskować do PUP o przerwanie stażu z Urzędu Pracy, czyli jego wcześniejsze zakończenie. Stażysta zostanie pozbawiony statusu osoby bezrobotnej na określony czas, jeśli:

  • sam przerwie staż bez konkretnego powodu;
  • przyczyni się do przerwania stażu przez pracodawcę – na przykład dlatego, że nie dotrzymywał obowiązków czy nie stawiał się w miejscu pracy.staż zostanie przerwany na wniosek pracodawcy.

Niedotrzymanie warunków stażu i skarga na pracodawcę do PUP

Pracodawca powinien zapewnić stażyście, który ma konkretne umiejętności wpisane w CV, takie zadania, które w jakiś sposób będą pokrywały się z jego kompetencjami. Warunki pracy i obowiązki, jakie zapewnia stażyście pracodawca, muszą odpowiadać stanowisku, na jakie została podpisana umowa ze starostą. W przeciwnym razie, jeśli obieca pracę „w zawodzie”, a każe stażyście sprzątać, może on zgłosić na niego skargę do PUP.

Po jej pozytywnym rozpatrzeniu przez urząd, staż z Urzędu Pracy zostanie zakończony. Pracodawca, u którego doszło do takiej sytuacji, może w przyszłości nie dostać pozwolenia na staż z Urzędu Pracy. Staż z Urzędu Pracy to korzystna opcja zarówno dla bezrobotnego, jak i dla pracodawcy. Obie strony mają jednak pewne obowiązki wobec siebie nawzajem oraz wobec Urzędu. Ich niedotrzymanie może przynieść nieprzyjemne konsekwencje.

Archiwum: styczeń 2023
staż z urzędu pracy