Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych (FGŚP) to inicjatywa państwowa, która powstała w celu ochrony interesów pracowników na wypadek niewypłacalności ze strony pracodawców. Przeczytaj nasz artykuł i sprawdź, co powinieneś wiedzieć o tej instytucji!

Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych (FGŚP) powstał z inicjatywy państwowej niemal trzy dekady temu. Środki w nim gromadzone pochodzą z kieszeni pracodawców i mają chronić osoby zatrudnione na wypadek niewypłacalności firm. Zasady uczestnictwa w funduszu zostały dokładnie określone w ustawodawstwie. Interesuje cię ten temat? Czytaj nasz tekst!

Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych – co to jest?

Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych często określa się w sposób skrótowy jako FGŚP. To państwowa instytucja, a jej inicjatywa zrodziła się pod koniec ubiegłego stulecia – w roku 1994. Obecnie fundusz ten funkcjonuje na podstawie zapisów Ustawy z dnia 13 lipca 2006 r. o ochronie roszczeń pracowniczych w razie niewypłacalności pracodawcy.

Na czym polega działalność FGŚP?

Podstawowym celem Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych jest ochrona interesów pracowników, a w szczególności ich wynagrodzeń za wykonaną pracę w razie wystąpienia ewentualnej niewypłacalności ze strony pracodawcy. W praktyce oznacza to, że z budżetu funduszu dokonywane są wypłaty świadczeń należnych pracownikom od niewypłacalnego pracodawcy. Składki na fundusz są opłacane przez pracodawców.

Warto wspomnieć, że na wypadek niewypłacalności pracodawcy budżet FGŚP służy zaspokojeniu roszczeń ze strony nie tylko pracowników, lecz także członków rodziny zmarłych pracowników, którzy są uprawnieni do renty rodzinnej po nich.

Zobacz także  Efekt latte – w jaki sposób oszczędzać?

Jacy przedsiębiorcy muszą opłacać składki na FGŚP?

Konieczność opłacania składek na Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych leży po stronie pracodawcy. Zakład Ubezpieczeń Społecznych określa dokładny katalog podmiotów, które są zobligowane do wypełniania tego obowiązku. Wśród nich znajdują się:

 • przedsiębiorcy prowadzący działalność gospodarczą wyłącznie na terenie Rzeczypospolitej Polskiej;
 • przedsiębiorcy prowadzący działalność gospodarczą na obszarze państw członkowskich Unii Europejskiej, Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) lub Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej;
 • oddziały banków zagranicznych;
 • oddziały instytucji kredytowych;
 • oddziały zagranicznych zakładów ubezpieczeń;
 • oddziały lub przedstawicielstwa przedsiębiorców zagranicznych.

Za kogo pracodawca musi opłacić składkę na Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych?

Obowiązkiem opłacania składek objęci są pracodawcy, ale fundusz dotyczy pracowników. Mowa tutaj nie tylko o tych, którzy są zatrudnieni na podstawie umowy o pracę, ale również o osobach pracujących na umowie zlecenia lub równorzędnej. Oznacza to, że świadczenie dotyczy zatrudnionych objętych obowiązkowym ubezpieczeniem emerytalnym i rentowym.

Obowiązek składkowy dotyczy zatem pracodawców, którzy zatrudniają pracowników na podstawie:

 • umowy o pracę;
 • umowy o pracę nakładczą;
 • umowy zlecenia lub jej równorzędnej;
 • innej niż stosunek pracy na rzecz rolniczej spółdzielni produkcyjnej, spółdzielni kółek rolniczych lub tez innej spółdzielni zajmującej się produkcją rolną.

Tytuły do roszczeń z FGŚP

Zgodnie z aktualnym ustawodawstwem za tytuł do roszczeń z Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych (FGŚP) można uznać:

 • wynagrodzenie za pracę;
 • wynagrodzenie za czas przestoju, niewykonywania pracy, zwolnienia od pracy, które byłyby niezawinione przez pracownika, jak również wynagrodzenie za czas innej usprawiedliwionej nieobecności pracownika w pracy;
 • wynagrodzenie za czas niezdolności pracownika do pracy z powodu choroby;
 • wynagrodzenie pracownika za czas przebywania na urlopie wypoczynkowym;
 • odprawę pieniężną przysługująca tytułem rozwiązania z pracownikiem stosunku pracy;
 • ekwiwalent pieniężny przysługujący tytułem niewykorzystanego urlopu wypoczynkowego;
 • odszkodowania;
 • dodatek wyrównawczy wypłacany na podstawie artykułów 230 oraz 231 Kodeksu pracy;
 • składki na ubezpieczenie społeczne należne od pracodawców i przysługujące od świadczeń wypłaconych ze środków FGŚP.
Zobacz także  Węgiel z Czech – ile kosztuje tona węgla z Czech?

Za jaki okres można uzyskać świadczenie?

Zgodnie z ustawodawstwem większość roszczeń podlega zaspokojeniu za okres nie dłuższy niż trzy miesiące bezpośrednio poprzedzające datę wystąpienia niewypłacalności ze strony pracodawcy.

Co zrobić, aby otrzymać świadczenie?

Aby otrzymać świadczenie z FGŚP, należy złożyć indywidualny wniosek o wypłatę świadczeń z tytułu niezaspokojonych roszczeń pracowniczych. Dokument został udostępniony na stronie Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych.

Wysokość składek na fundusz

Jak już wcześniej wspominaliśmy, ciężar opłacenia składki spoczywa na pracodawcy. Obecnie jej wysokość wynosi 0,10% podstawy wymiaru. Za podstawę wymiaru przyjmuje się przeciętne miesięczne wynagrodzenie, które uzyskał pracownik za okres ostatnich 12 miesięcy kalendarzowych.

Kiedy nie trzeba płacić na FGŚP?

Można wskazać kilka sytuacji, kiedy pracodawca nie jest zobligowany do opłacenia składek na Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych. Składek nie będzie trzeba płacić za pracowników którzy:

 • wracają z urlopu macierzyńskiego, rodzicielskiego lub urlopu wychowawczego – składek nie płaci się przez 36 pierwszych miesięcy pracy po powrocie pracownika;
 • skończyli 50 lat i przez co najmniej 30 dni przed zatrudnieniem pozostawali ujęci w ewidencji bezrobotnych powiatowego urzędu pracy – zwolnienie z obowiązku składkowego przysługuje przez 12 miesięcy;
 • zostali skierowani do pracy z urzędu pracy i nie skończyli jeszcze 30. roku życia – zwolnienie obowiązuje przez 12 miesięcy;
 • są kobietami, które ukończyły 55. rok życia;
 • są mężczyznami, którzy ukończyli 60. rok życia.

FGŚP powstał, aby chronić interesy pracowników na wypadek niewypłacalności ze strony pracodawców. Do opłacania składek na ten fundusz celowy zobligowani są pracodawcy.

fgśp