Międzynarodowy Fundusz Walutowy jest jedną z ważniejszych organizacji międzynarodowych. Stworzyliśmy krótkie kompendium wiedzy zawierające informacje o tym, co powinieneś wiedzieć o tej instytucji!

Chociaż na świecie utworzonych zostało wiele organizacji międzynarodowych, to niektóre z nich zasługują na szczególną uwagę. Jedną z takich instytucji jest Międzynarodowy Fundusz Walutowy (MFW). Za jego sprawą niwelowane są bariery handlowe pomiędzy poszczególnymi państwami oraz stabilizowane kursy walutowe. Specjalnie dla Ciebie zebraliśmy zestaw najważniejszych informacji na temat Międzynarodowego Funduszu Walutowego. Zapraszamy do lektury!

Czym jest Międzynarodowy Fundusz Walutowy?

Na stronach Głównego Urzędu Statystycznego znajdziesz informacje, że Międzynarodowy Fundusz Walutowy, w skrócie MFW (ang. International Monetary Fund – IMF) jest organizacją międzynarodową, która działa w ramach Organizacji Narodów Zjednoczonych (ONZ). Podstawowym zadaniem MFW jest zajmowanie się kwestiami utrzymania stabilizacji ekonomicznej na świecie.

Historia

Międzynarodowy Fundusz Walutowy został utworzony na podstawie umowy międzynarodowej z dnia 22 lipca 1944 roku zawartej w miejscowości Bretton Woods w Stanach Zjednoczonych, Za jego siedzibę uznano Waszyngton. Instytucja była odpowiedzią na potrzebę powstałą po zakończeniu drugiej wojny światowej, zgodnie z którą konieczne było zniwelowanie zmian, jakie zaszły w wielu zniszczonych przez wojnę krajach. Wówczas za podstawowe działanie Funduszu uznano przeciwdziałanie perturbacjom na arenie międzynarodowego rynku walutowego. Swoją działalność operacyjną Fundusz rozpoczął dopiero w roku 1947.

Chociaż Polska była jednym z krajów założycielskich Międzynarodowego Funduszu Walutowego, to z rozmaitych przyczyn politycznych i gospodarczych postanowiła z niego wystąpić w roku 1950. Po upływie 36 lat Polska powróciła do grona krajów członkowskich Funduszu. Obecnie udział Polski, a więc jej tak zwana kwota członkowska wynosi 4 095,4 mld SDR, a siła głosów stanowi 0,84% całkowitej liczby głosów.

Cele

Statut Międzynarodowego Funduszu Walutowego wskazuje pięć podstawowych celów działalności organizacji. Wśród nich znajdują się:

 • wspieranie międzynarodowej wspólnoty walutowej;
 • wspieranie wzrostu handlu światowego;
 • sprzyjanie utrzymywaniu stabilności kursów walutowych;
 • dawanie wsparcia systemom płatności międzynarodowych;
 • finansowe wspomaganie państw zmagających się z problemami braku równowagi bilansu płatniczego.

Misja

Podstawową misją Międzynarodowego Funduszu Walutowego jest zagwarantowanie stabilności międzynarodowego systemu walutowego. Misja realizowana jest poprzez wypełnianie trzech zasadniczych funkcji Funduszu.

Funkcje MFW

W chwili obecnej Międzynarodowy Fundusz Walutowy pełni 3 zasadnicze funkcje:

 • regulacyjną;
 • kredytową;
 • konsultacyjną.

Funkcja regulacyjna

Międzynarodowy Fundusz Walutowy pełni funkcję regulacyjną, co oznacza, że nadzoruje stosowane przez kraje członkowskie ograniczenia walutowe oraz przestrzega reguł kursowych.

Funkcja kredytowa

Zadłużone kraje mogą wystąpić do Funduszu z prośbą o dostarczenie im pomocy finansowej. W zamian za nią kraje te zobowiązują się, że dokonają reform ekonomicznych i innych działań stabilizacyjnych. które będą miały na celu poprawienie ich obecnej i przyszłej kondycji finansowej. Takie działanie Funduszu zostało nazwane funkcją kredytową.

Funkcja konsultacyjna

Swoją funkcję konsultacyjną MFW realizuje poprzez świadczenie na rzecz krajów członkowskich szeregu usług konsultacyjnych oraz poprzez koordynowanie wzajemnej współpracy pomiędzy swoimi członkami.

Mandat nadzorczy MFW

W artykule 4 statutu Funduszu została określona instytucja tak zwanego mandatu nadzorczego. Polega ona na poczynieniu założenia, iż zadaniem instytucji jest nadzorowanie międzynarodowego systemu walutowego, aby w ten sposób zapewnić jak najlepsze jego funkcjonowanie. Aby mandat mógł być spełniony, każdy z krajów członkowskich ma obowiązek udostepnienia Funduszowi danych niezbędnych do sprawowania nadzoru o charakterze dwu- oraz wielostronnym.

Pomoc kredytowa MFW

Funkcja kredytowa należy do jednej z trzech podstawowych, jakie pełni Fundusz. Funkcja jest realizowana poprzez oferowanie krajom członkowskim pomocy kredytowej w sytuacji, kiedy te zgłaszają problemy ze zrównoważeniem bilansu płatniczego. Maksymalna wysokość możliwego do przyznania kredytu jest ściśle uzależniona od kwoty udziału tego kraju w MFW. Udzielane przez Fundusz pożyczki mogą przybrać formę:

 • porozumień stand-by;
 • instrumentów finansowych rozszerzonego wsparcia;
 • elastycznych linii kredytowych;
 • ostrożnościowych linii płynnościowych;
 • instrumentów szybkiego reagowania.

Struktura organizacyjna Funduszu

Międzynarodowy Fundusz Walutowy posiada trzy podstawowe organy, które zostały opisane poniżej.

Rada Gubernatorów

Najwyższym organem Funduszu jest Rada Gubernatorów. Składa się ona z gubernatorów oraz osób ich zastępujących. Gubernatorów wybierają kraje członkowskie Funduszu. Stają się nimi najczęściej ministrowie finansów lub prezesi banków centralnych.

Zadaniem Rady Gubernatorów jest podejmowanie najbardziej istotnych z punktu widzenia Funduszu decyzji. Te mogą dotyczyć przykładowo kwestii przyjmowania do organizacji nowych członków lub zmieniania kwot udziałowych krajów członkowskich przynależących do Funduszu.

Funkcję polskiego Gubernatora w Funduszu pełni osoba piastująca stanowisko Ministra Finansów.

Rada Wykonawcza

Zadaniem Rady Wykonawczej MFW jest podejmowanie decyzji bieżących, które dotyczą udzielania pomocy kredytowej oraz zatwierdzania przeglądów okresowych realizowanych przez kraje członkowskie programów dostosowawczych.

Rada składa się z 24 dyrektorów wykonawczych oraz dyrektora zarządzającego. Dyrektorzy wykonawczy wybierani są spośród krajów o największych udziałach w MFW. Kraje o mniejszych udziałach tworzą tak zwane konstytuanty, a więc grupy krajów wyłaniające dyrektorów w wyborach wewnętrznych.

Dyrektor Zarządzający

Dyrektor Zarządzający Międzynarodowego Funduszu Walutowego wybierany jest przez Radę Wykonawczą, aby później jej przewodniczyć.

Podsumowując, Międzynarodowy Fundusz Walutowy jest jedną z najważniejszych organizacji międzynarodowych. Powstał, aby zapewnić międzynarodową stabilność systemu walutowego.

Archiwum: październik 2022
Międzynarodowy Fundusz Walutowy