Płacenie podatków nie jest czynnością specjalnie radosną, za to jest konieczne. Szczęśliwie, istnieją odliczenia, które można wykorzystać, aby zoptymalizować ponoszone koszty. Jak skorzystać z ulgi tego rodzaju? Przekonaj się!

W polskim systemie funkcjonuje wiele ulg i odliczeń. Mogą z nich skorzystać tak osoby fizyczne, jak i prawne. Jak sprawić, by składany roczny PIT przedstawiał się bardziej korzystnie i jak odpowiednio zastosować odliczanie od podatku? Dowiedz się, na jakie najważniejsze aspekty podatków powinieneś zwracać uwagę. Poznaj najważniejsze odliczenia, którym możesz podlegać i z których przyjdzie ci skorzystać. A tych jest doprawdy niemało. Zobacz, które obowiązują w Polsce!

Podatek dochodowy dotyka każdego

Każdy, kto w danym roku podatkowym osiągnął przychód, musi opłacać podatek dochodowy. Stosowne zeznanie dotyczące opłacenia i kwoty podatku składasz w odpowiednim Urzędzie Skarbowym. Termin na to mija zwyczajowo 30 kwietnia roku, który przypada po roku podatkowym, którego dotyczy rozliczenie. Podatek dochodowy od osób fizycznych to w skrócie PIT. Jest to skrót od anglojęzycznego określenia „Personal Income Tax”. Stąd też mówi się o składaniu formularza PIT, bo tak określane są stosowne druki urzędowe udostępniane przez Ministerstwo Finansów.

Jest to jeden z najważniejszych podatków bezpośrednich, które występują w Polsce. Wszelkie zasady dotyczące tej daniny są regulowane przez ustawę uchwaloną przez sejm RP w lipcu 1991 roku. Jest to jedna z najczęściej nowelizowanych polskich ustaw; dotąd dokonano ponad 300 nowelizacji. Różne prawa i obowiązki dotyczące owej daniny są także związane z umowami międzynarodowymi, w tym m.in. dyrektywami unijnymi.

Ulga podatkowa i COVID-19 w 2023

Szczegółowe zasady dotyczące obliczania podatku i jego zapłaty to osobna kwestia. Warto jednak przyjrzeć się zagadnieniu prawa do odliczenia, z którego możesz skorzystać jako podatnik. Czym ono jest? Są to zwolnienia, odliczenia, zmniejszenia lub obniżki należnej daniny, z których możesz skorzystać w rozliczeniu PIT.

Co istotne, wraz z początkiem stycznia 2021 roku w polskim prawie podatkowym nastąpiły ważne zmiany, które są również aktualne w obecnym roku 2023. Dotyczyły między innymi nowych ulg podatkowych. Nowe ulgi mają związek między innymi z pandemią COVID-19. W 2023 roku od podatku możesz odliczać darowizny, których dokonałeś na rzecz walki z COVID-19. Na obniżenie swoich zobowiązań względem Urzędu Skarbowego mogą też liczyć osoby, które przebyły tę chorobę i jako ozdrowieńcy przekazali swoją krew do celów medycznych.

Odliczanie od podatku – rodzaje ulg

To jednak przypadek szczególny i swoiste novum w polskim systemie prawnym. Jak wyglądają inne zwolnienia, na które możesz liczyć?

Ogólnie rzecz biorąc, ulgi związane z odliczaniem od podatku można podzielić na te o charakterze:

 • rodzinnym, przykładowo powiązane z obowiązkiem wychowywania potomstwa;
 • zabiegu technicznego, jak na przykład zwrot świadczeń, które zostały pobrane nienależnie, co ma zapobiegać opodatkowaniu wirtualnych i nierealnych dochodów;
 • stymulacyjnym, jak darowizny na cele społeczne i pokrewne sytuacje;
 • ulgi, która uwzględnia koszty dotyczące uzyskania przychodu; są to na przykład składki zdrowotne albo społeczne, odprowadzane przez przedsiębiorcę;
 • kosztów, jakie przedsiębiorca ponosi z tytułu egzystencji; jest to na przykład zaspokajanie potrzeb mieszkaniowych i innych kluczowych, bez których funkcjonowanie byłoby niemożliwe.

Odliczanie od podatku 2023 – ulgi które możesz odliczyć od dochodu

W polskim systemie podatkowym istnieje tym samym wiele zwolnień. Wykorzystując je, możesz zoptymalizować swój PIT. Co dokładnie możesz odliczyć od dochodu? Oto najważniejsze dostępne rodzaje odliczeń i ulg:

 • termomodernizacyjna;
 • rehabilitacyjna, związana z koniecznością zakupu specjalistycznego sprzętu rehabilitacyjnego;
 • na samochód;
 • na leki;
 • związana z działalnością badawczo-rozwojową;
 • darowizny, które przeznaczasz na organizacje pożytku publicznego;
 • darowizny przeznaczane na rzecz grup wyznaniowych, związane z realizowanymi przez nie celami o charakterze charytatywno-opiekuńczym;
 • darowizny związane z celami edukacji zawodowej;
 • wspomniane już darowizny na rzecz walki z COVID-19;
 • dla krwiodawców, za oddanie krwi i jej składników;
 • na internet.

Jak widzisz, wykaz jest dość bogaty. A to i tak jedynie najważniejsze przykłady związane z odliczaniem do podatku. Zanim przejdziesz do dokładniejszego omówienia najistotniejszych z nich, pochyl się jeszcze nad kwestią, która ma kluczowe znaczenie przy obliczaniu wysokości podatku. Są to koszty uzyskania przychodu.

Odliczanie od podatku – koszty uzyskania przychodu

Czym są? Innymi słowy są to wszelkie wydatki, które ponosisz jako przedsiębiorca, a które są konieczne, abyś mógł prowadzić swoją działalność gospodarczą, prosperować i generować zyski. Obliczając dochód stanowiący podstawę opodatkowania, odejmujesz tę kwotę od przychodu. Pamiętaj, że do kosztów uzyskania przychodu możesz zaliczyć ściśle wyselekcjonowane wydatki. Wytyczne, które muszą spełniać, przedstawiają się następująco:

 • są bezpośrednio powiązane z działalnością, którą prowadzisz;
 • powstały wyłącznie po to, aby umożliwić osiągnięcie przychodów lub wspomóc działania, dzięki którym osiągnięcie przychodów byłoby możliwe;
 • zostały udokumentowane;
 • nie można ich określić mianem wydatków osobistych.

Przykładowo, do koszt uzyskania przychodu można zaliczyć zakup sprzętu komputerowego, który wykorzystujesz w biurze. Oczywiście, jeśli został odpowiednio udokumentowany. Natomiast twój prywatny komputer, którego nie wykorzystujesz w pracy, nie może zostać tak zaklasyfikowany. Analogiczne zasady dotyczą wszelkich innych sprzętów. Nieważne, czy mowa jest o ekspresie do kawy, czy różnego rodzaju sprzęcie elektronicznym. Pełen katalog dotyczący tego, co można przedstawić jako owe koszty, znajdziesz w 23. artykule ustawy o podatku dochodowym.

Co możesz odliczyć od podatku? Najważniejsze zwolnienia – ulga rehabilitacyjna, ulga na internet i ulga na dziecko

Przejdź teraz do opisu kilku najistotniejszych ulg, które mogą ci pomóc w odpowiednim skonstruowaniu zeznania podatkowego i tego, jak w ich kontekście wygląda odliczanie od podatku. Poniżej omówione zostały ulga na dziecko, rehabilitacyjna oraz na Internet. Wszystkie trzy są dość popularne i często wykorzystywane jako możliwość odliczenia. Dotyczą przy tym zgoła odmiennych sytuacji, które mogą stać się udziałem podatnika.

Odliczanie od podatku – ulga na dziecko

Jest to zdecydowanie najbardziej popularne rozwiązanie wśród rodziców. Ulga prorodzinna obejmuje wszystkie małoletnie dzieci. Oczywiście, o ile podatnik w ciągu roku podatkowego sprawował nad nim władzę rodzicielską, pełnił funkcję opiekuna prawnego lub sprawował opiekę na zasadach rodziny zastępczej. Ulga przysługuje za każdy miesiąc roku podatkowego, w którym stan faktyczny był identyczny ze wskazanym wyżej. Na wysokość ulgi ma też wpływ liczba dzieci.

Odliczanie od podatku – ulga rehabilitacyjna

Jest to rozwiązanie, z którego mogą korzystać osoby ponoszące określone wydatki na cele związane z rehabilitacją. Zalicza się do tego tak koszt potrzebnych sprzętów i urządzeń, jak i wydatki na różne działania rehabilitacyjne. Ulga ta może dotyczyć tak osoby niepełnosprawnej, jak i osoby, która sprawuje nad nią opiekę.

Zgodnie z przepisami ustawowymi do wydatków, które można odliczyć, wykorzystując to rozwiązanie, zalicza się:

 • przystosowanie warunków mieszkalnych do potrzeb osoby niepełnosprawnej i wszelkie prace remontowe związane z realizacją tych celów;
 • analogicznie – przystosowanie do potrzeb osoby niepełnosprawnej pojazdów mechanicznych, którymi ta osoba się porusza;
 • płatności poniesione w związku z pobytami na turnusach rehabilitacyjnych;
 • płatności poniesione w związku z pobytami w sanatoriach, zakładach rehabilitacji leczniczej i pokrewnych;
 • płatności związane z prowadzonymi zabiegami rehabilitacyjnymi;
 • zakup wszelkich pomocy szkoleniowych pomagających w radzeniu sobie z sytuacją osoby niepełnosprawnej;
 • zakup wszelkich sprzętów i urządzeń potrzebnych do prowadzenia rehabilitacji osoby niepełnosprawnej (wraz z kosztami ich naprawy).

Nie ulega wątpliwości, że zwolnienia tego rodzaju mają szczególne znaczenie dla określonej grupy społecznej. Ulga ta rokrocznie pomaga wielu niepełnosprawnym oraz ich opiekunom.

Odliczanie od podatku – ulga na internet

Podatnik może odliczyć wydatki, które poniósł z tytułu użytkowania internetu. Mowa tu jednak o kwocie nie wyższej niż 760 zł. Co ważne, z tego rozwiązania można skorzystać tylko i wyłącznie w dwóch następujących po sobie latach i to tylko pod warunkiem, że we wcześniejszym okresie z niego nie korzystałeś.

Niezależnie od tego faktu ulga na Internet pozostaje bardzo korzystnym rozwiązaniem podatkowym. Może pomóc w odpowiednim zoptymalizowaniu budżetu firmy. Warto więc ją wykorzystać, szczególnie, jeżeli korzystanie z Internetu stanowi dla ciebie codzienność.

Odliczanie od podatku 2023 – podsumowanie

Jak widzisz, katalog zwolnień i odliczeń w polskim systemie podatkowym jest dość szeroki i pozwala na korzystniejsze rozliczanie się z fiskusem i efektywne odliczanie od podatku. Naturalnie, nie powinieneś korzystać z tych ulg, do których prawa ci nie przysługują. W tym przypadku narażasz się na odpowiedzialność karną. Jednak, wykorzystując należne ci przywileje zgodnie z literą prawa, dokonasz optymalizacji swoich zeznań podatkowych, składanych w Urzędzie Skarbowym. 

Archiwum: styczeń 2023
odliczanie od podatku